Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De bestuursrapportage bestaat uit een tweetal onderdelen die we samengevoegd hebben in één rapportage:

- beleidsrapportage;
- financiële rapportage.

In de beleidsrapportage rapporteren we , in lijn met het plan van aanpak voor de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport, inhoudelijk op de zes speerpunten uit het programma op hoofdlijnen 2022-2026 ‘Veere breed verbinden’:

o Verbetering van de dienstverlening
o Versterking van de ambtelijke organisatie
o Een gedragen parkeerbeleid
o Urgentie voor wonen
o Duurzaamheid
o Een gezond financieel beleid

Daarnaast rapporteren we op overige onderwerpen:
o Balans leefbaarheid, toerisme en handhaving
o Multifunctionele accommodaties
o Omgevingswet
o Landschap en groen
o Openbaar vervoer
o Sociaal domein
o Oekraïne
o Economie

Met de financiële rapportage brengen we u, conform de financiële verordening, op de hoogte van de volgende zaken:

- financiële mutaties uit de collegevoorstellen;
- financiële afwijkingen op lopende budgetten.

Een leeswijzer voor de financiële rapportage is terug te vinden bij dit onderdeel. 

In deze rapportage geven wij zowel inhoudelijk als financieel een doorkijk van de begroting 2023 tot ongeveer begin april 2023. We hebben een inschatting gemaakt van de te verwachten baten en lasten per eind 2023 en daar de budgetten op afgestemd. Eventuele bijstellingen zijn opgenomen in de begrotingswijzigingen.