Financiële rapportage

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

We vragen u in het raadsvoorstel om de begrotingswijzigingen 4, 5 en 6 goed te keuren. Hieronder staat kort beschreven welk type mutaties deze begrotingswijzigingen bevatten. In het vervolg van deze rapportage beperken we ons bij de programma's, conform artikel 6 uit de financiële verordening, tot het toelichten van mutaties van groter dan € 25.000. Verder geven we conform de financiële verordening inzicht in de besteding van de budgetten voor onvoorzien, het beslag op bestemmingsreserves en informeren we u over mutaties in relatie tot het aan- en verkoopmandaat.

Begrotingswijzigingen 4 en 5
Betreft nieuwe voorstellen vanuit het college met dekkingsvoorstellen uit bestemmingsreserves en/of de budgetten eenmalig en structureel onvoorzien én afwijkingen op de lopende budgetten.

Begrotingswijziging 6
De wijziging heeft betrekking op het grondbedrijf en de grondexploitatie (grex).

Leeswijzer
Een positief getal in de kolommen saldo betekent een nadeel.
Een negatief getal in de kolommen saldo betekent een voordeel.
Een positief getal in de kolommen baten en lasten betekent een hogere bate of hogere last.
Een negatief getal in de kolommen baten en lasten betekent een lagere bate of lagere last.

Collegebesluiten en afwijkingen - begrotingswijzigingen nr. 4 en 5

Terug naar navigatie - Collegebesluiten en afwijkingen - begrotingswijzigingen nr. 4 en 5

Artikel 5 , lid 3 en 4 van de financiële verordening schrijven voor dat het college onder voorwaarden besluiten mag nemen over te verwachten overschrijdingen van budgetten en investeringskredieten. Hier dient dan achteraf verantwoording over te worden afgelegd. Dat doen we via dit onderdeel in de bestuurs-rapportage. We maken hierbij inzichtelijk welke aanspraken er gedaan zijn op de rubriek onvoorzien en de bestemmingsreserves. 

Artikel 6, lid 3 schrijft voor dat in de tussenrapportages toelichting wordt gegeven op afwijkingen van budgetten die groter zijn dan € 25.000 én op investeringskredieten die meer dan 10% afwijken van het geautoriseerde krediet of waar de afwijking groter is dan € 50.000.

Begrotingswijziging op programmaniveau


nr. 4 en 5 Begroting voor wijziging 004 Begr.wijz. 4 - collegebesluiten, 005 begrw 5 - 2e burap Begroting na wijziging
Overzicht van baten en lasten (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestuur en ondersteuning 2.833 6.706 -3.873 130 411 -282 2.963 7.118 -4.155
Veiligheid 3.098 52 3.046 77 1 76 3.176 53 3.122
Verkeer, vervoer en waterstaat 9.377 555 8.822 427 438 -11 9.804 993 8.811
Economie 2.697 12.473 -9.776 -128 136 -264 2.569 12.608 -10.039
Onderwijs 3.278 1.185 2.093 58 -3 60 3.336 1.183 2.153
Sport, cultuur en recreatie 13.490 1.696 11.794 206 327 -121 13.696 2.023 11.673
Sociaal domein 24.283 5.634 18.649 -460 1.435 -1.895 23.823 7.068 16.754
Volksgezondheid en milieu 9.720 7.435 2.285 104 67 37 9.824 7.502 2.322
Fysieke leefomgeving 12.991 8.746 4.245 -73 7 -80 12.918 8.753 4.165
Overhead 11.421 231 11.190 233 0 233 11.654 231 11.423
Algemene Dekkingsmiddelen 864 41.587 -40.724 176 4.499 -4.323 1.040 46.087 -45.047
Onvoorzien 85 0 85 44 0 44 129 0 129
Overige baten en lasten 867 1 866 -54 0 -54 814 1 812
Geraamd totaal van baten en lasten 95.006 86.302 8.703 739 7.317 -6.578 95.744 93.619 2.125
Reserves 2.011 10.714 -8.703 6.652 74 6.578 8.663 10.788 -2.125
Kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interne producten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal 2.011 10.714 -8.703 6.652 74 6.578 8.663 10.788 -2.125
Totaal 97.017 97.017 0 7.391 7.391 0 104.407 104.407 0

Toelichting op basis van artikel 6, lid 3. Grondbedrijf

Terug naar navigatie - Grondbedrijf

In begrotingswijziging 6 hebben we mutaties opgenomen met betrekking tot het grondbedrijf. De toelichting op deze mutaties zijn hieronder toegelicht. 

Begrotingswijziging op programmaniveau

nr. 6 Begroting voor wijziging 006 begrw 6 - grexen 2e burap Begroting na wijziging
Overzicht van baten en lasten (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestuur en ondersteuning 2.963 7.118 -4.155 0 0 0 2.963 7.118 -4.155
Veiligheid 3.176 53 3.122 0 0 0 3.176 53 3.122
Verkeer, vervoer en waterstaat 9.804 993 8.811 0 0 0 9.804 993 8.811
Economie 2.569 12.608 -10.039 0 0 0 2.569 12.608 -10.039
Onderwijs 3.336 1.183 2.153 0 0 0 3.336 1.183 2.153
Sport, cultuur en recreatie 13.696 2.023 11.673 0 0 0 13.696 2.023 11.673
Sociaal domein 23.823 7.068 16.754 0 0 0 23.823 7.068 16.754
Volksgezondheid en milieu 9.824 7.502 2.322 0 0 0 9.824 7.502 2.322
Fysieke leefomgeving 12.918 8.753 4.165 -3.516 -3.903 387 9.402 4.850 4.552
Overhead 11.654 231 11.423 0 0 0 11.654 231 11.423
Algemene Dekkingsmiddelen 1.040 46.087 -45.047 0 0 0 1.040 46.087 -45.047
Onvoorzien 129 0 129 0 0 0 129 0 129
Overige baten en lasten 814 1 812 0 0 0 814 1 812
Geraamd totaal van baten en lasten 95.744 93.619 2.125 -3.516 -3.903 387 92.228 89.716 2.512
Reserves 8.663 10.788 -2.125 -387 0 -387 8.276 10.788 -2.512
Kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interne producten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal 8.663 10.788 -2.125 -387 0 -387 8.276 10.788 -2.512
Totaal 104.407 104.407 0 -3.903 -3.903 0 100.504 100.504 0

Grondverkopen

Bij diverse projecten passen we de geraamde grondverkopen aan door ze te verschuiven van 2023 naar 2024. Het betreft de volgende grootste mutaties:

 • Nimmerdor I Grijpskerke              €    400.000   met winstneming € 329.000
 • Bouwlust III Aagtekerke              € 1.113.030   resterende kavels
 • Toekomstige uitbreiding Veere      €    188.000   met winstneming € 58.000
 • Fort den Haak Vrouwenpolder       €    949.392   kavelverkoop

Overige grote begrotingswijzigingen

Het betreft de volgende grootste mutaties van 2023 naar 2024:

 • Singelproject Domburg                € 300.000 woonrijp maken
 • Serooskerke Oost                       € 600.000 bouwrijp maken  en   €   40.000 groenvoorzieningen

De grootste mutatie van 2024 naar 2023:

 • Singelproject Domburg                €   48.000 bouwrijp maken : aanleg terreinen voor sloop panden Zuidstraat - Singel

Mutaties budgetten onvoorzien

Terug naar navigatie - Mutaties budgetten onvoorzien

In lijn met art 5 lid 4 van de financiële verordening geven we via onderstaande overzichten inzicht in de uitputting van de budgetten onvoorzien in de eerste bestuursrapportage. 

Structureel onvoorzien

Toelichting:

23B.06263 betreft de jaarlijkse kosten RX Base Object voor implementatie omgevingswet.

Wijziging Toelichting 2023 2024 2025 2026
Stand na eerste bestuursrapportage 20.945 25.207 48.865 74.720
Begr.wijz. 4 - collegebesluiten 23B.06263 RX. Base object applicatie 0 -1.843 -1.843 -1.843
Begr.wijz. 158 technisch overig v 65050001 opschonen budget -13,33 -13,33 -13,33 -13,33
Stand na tweede bestuursrapportage 20.932 23.351 47.009 72.864

Eenmalig onvoorzien

23B.05962 betreft de beëindiging project Interreg Vlaanderen-Nederland Toerisme in Balans voor uitvoering werkpakketten en bijdrage subsidieproject.

Winterzwemmen betreft zwembad Serooskerke waar de proef met het winterzwemmen is gestopt vanwege technische redenen.

23B.04823 betreft Zeeuws Archief aanvullende dekking voor bijdrage gemeenschappelijke regeling, stadhuiscollectie en e-depot.

Wijziging Toelichting Bedrag
Stand na eerste bestuursrapportage 72.218
Begr.wijz. 4 - collegebesluiten 23B.05962 Beeindiging proj. Inter.-Vl. 35.000
begrw 5 - 2e burap Correctie winterzwemmen 8.760
Begr.wijz. 205 Raadsbesluiten 05-07 23B.04823 ZA 1e BW 23 en PB 24 -7.483
Stand na tweede bestuursrapportage 108.495

Mutaties bestemmingsreserves

Terug naar navigatie - Mutaties bestemmingsreserves

In lijn met art 5 lid 4 van de financiële verordening geven we via onderstaande overzicht inzicht in het beslag op de bestemmingsreserves in de tweede bestuursrapportage. 

*Bij de slotwijziging 2022 en de jaarrekening 2022 zijn voorstellen gedaan voor het doorschuiven van budget naar 2023. Uit voortschrijdend inzicht blijkt dat twee projecten voor € 110.209 minder zijn uitgevoerd. We hadden voorzien dit bedrag uit de reserve nog uit te voeren projecten te dekken. Dit is niet meer nodig. 

Verder onttrekken we het bedrag uit de reserve nog af te ronden projecten en voegen dit toe aan de algemene reserve zodat er niet onterecht geld in de reserve nog af te ronden projecten blijft staan. 

Mutaties op investeringskredieten

Terug naar navigatie - Mutaties op investeringskredieten

In de bestuursrapportage hebben eveneens mutaties plaatsgevonden op investerings-kredieten. We onderscheiden de mutaties in deze rapportage in afwijkingen in relatie tot artikel 5, lid 3, de informatieplicht voor de aan- en verkoop van (on)roerende goederen én het verstrekken van, kapitaal, leningen, waarborgen en garanties op basis van art 8 in de financiële verordening.

Afwijkingen

Het creëren van een schuilvoorziening op de begraafplaats in Biggekerke valt € 2.500 duurder uit. Dit valt met 6% nog binnen de grenzen van de financiële verordening. Via dit voorstel informeren we u over de afwijking.

Daarnaast bent u in een eerder stadium geïnformeerd over een de transitiekosten voor het plaatsen van woonunits in Koudekerke en Domburg. Door het goedkeuren van de de begrotingswijzigingen voteert u het investeringskrediet.

Aan- en verkoop van (on)roerende goederen transacties

Het totaalbedrag aan transacties van aankopen en verkopen blijft onder de € 4 mln. per jaar zoals genoemd in artikel 8 van de financiële verordening.


Verstrekte leningen, waarborgen en garanties

Op basis van art. 8 lid 1a van de financiële verordening informeren we u over verstrekt(e) kapitaal, leningen, waarborgen en garanties.

Voor het verstekken van kapitaal aan de deelneming in GBE Aqua BV (Evides) heeft u in september 2021 een besluit genomen. De dividenden die we ontvangen van ZEH (voorheen PZEM) storten we 1-op-1 door aan GBE tot het moment dat de aangetrokken lening is afgelost.

Grondexploitaties in voorbereiding

Terug naar navigatie - Grondexploitaties in voorbereiding

Immateriële vaste activa ( x € 1.000)

Toelichting:
Het activeren van voorbereidingskosten voor grondexploitaties (grex) als kosten van onderzoek en ontwikkeling is toegestaan bij:

    • De kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijst van het Besluit ruimtelijke ordening;
    • De kosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grex of afgeboekt worden t.l.v. het jaarresultaat;   
    • Plannen tot ontwikkeling van de grond moeten bestuurlijke instemming hebben van de raad of gedelegeerd van het college.

Materiële Vaste Activa (strategische gronden)   (x € 1.000)

Toelichting:
Betreft niet in exploitatie genomen gronden waarvoor als strategische gronden of de bestemmingswaarde of de marktwaarde geldt.
Het verschil met de boekwaarde is dan het financieel risico.  

                              

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Op basis van artikel 6, lid 2g van de financiële verordening  nemen we hieronder het overzicht van de lopende investeringskredieten op. Het overzicht geeft inzicht in de uitputting tot begin september. *Op deze budgetten is er een overschrijding wegens de BPM. Leverancier moest een all-in prijs leveren en BPM wordt achteraf betaald. Inkoop heeft de leverancier aangeschreven.
De bedoeling is dat de BPM gecrediteerd wordt en het bedrag dient teruggestort te worden op onze rekening.

** Op het budget van upgrade zwembad Serooskerke is nog te boeken: de nog te ontvangen Spuk.

***  Op het budget van de speeltuin Westkapelle is nog te boeken: nog te ontvangen bijdrage van de stichting van € 70.000 vanuit crowdfunding en een bijdrage vanuit toeristisch impuls van € 50.000. Zie nader het raadsvoorstel voor detail informatie.