Jaarstukken 2023

Hierbij bieden we u het jaarverslag en de jaarrekening 2023 aan. Hiermee geven we u inzicht in de behaalde resultaten over het jaar 2023. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. In de paragrafen leggen we verantwoording af over onderwerpen die niet direct zijn te koppelen aan één programma. 
Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af en biedt het de gemeenteraad een instrument om de controlerende taak uit te voeren.

In 2023 hebben we als college voor het tweede jaar enthousiast uitvoering gegeven aan het programma op hoofdlijnen “Veere breed verbinden”. Op basis van dit programma geven we het beleid inhoud, maar houden ook rekening met wat er om ons heen gebeurt. Participatie is belangrijk voor de gemeente Veere voor betrokkenheid en actieve deelname zoals voor de leefomgeving.

We hebben op dit moment te maken met veel onzekerheden. De afgelopen jaren stonden in het teken van de coronacrisis en de opvang van ontheemde Oekraïners. We zien nu de uitdagingen op het gebied van wonen, de asielcrisis, energie, financiën en klimaat groter worden. Die hebben ook gevolgen voor onze burgers. Verder noemen we de stikstof-discussie en de problemen rondom de bestaanszekerheid van inwoners door de hoge kosten van levensonderhoud waaronder gas- en elektriciteitsprijzen.

De financiële onzekerheden zitten met name in de ontwikkeling van de inflatie (lonen en prijzen) en de gemeentefondsuitkering. We zijn voor onze inkomsten voor een groot deel afhankelijk van het Rijk. Naar de huidige inzichten voorzien we voor de periode vanaf 2026 een terugval. Het Rijk ziet dit ook in en is hierover in gesprek met de VNG. Daarnaast loopt er nog een onderzoek naar het effect van overige eigen inkomsten (o.a. toeristenbelasting, parkeerheffingen) op de gemeentefondsuitkering. In de loop van 2024 verwachten we de uitkomsten. 

De jaarrekening 2023 sluit met een resultaat van bruto € 8,6 miljoen. Een deel hiervan (€ 956.000) betreft werkzaamheden die we doorschuiven naar 2024. Het netto resultaat (€ 7,6 miljoen) voegen we toe aan de algemene reserve. Voor een analyse van het financiële resultaat verwijzen we naar de toelichtingen bij de programma’s.

Domburg, juni 2024.

College van burgemeester en wethouders