Speerpunten

1. Verbeteren dienstverlening

Terug naar navigatie - 1. Verbeteren dienstverlening

De dienstverlening moet verbeteren, belangrijke elementen daarbij zijn: betere communicatie, verbeteren van doorlooptijden, verdere digitalisering van onze producten en het aangaan van slimme samenwerkingsverbanden. We willen een overheid zijn die meedenkt, faciliteert en duidelijk is; maar soms is ‘nee’ ook het juiste antwoord.

Om de dienstverlening te verbeteren stellen we een nieuw beleidsplan Dienstverlening op en werken we het plan van aanpak Dienstverlening uit dat voortkomt uit het Rekenkameronderzoek Dienstverlening uit 2022.

We geven een boost aan het ontwikkelen van digitale producten en zorgen dat ook het beheer van systemen en koppelingen op orde is, waarmee we onze klanten stimuleren  om nog meer gebruik te maken van onze snelle en digitale dienstverlening. Dit alles ondersteunt door het uitbouwen en ontwikkelen van datagedreven werken.

Met het oog op de komst van de Omgevingswet werven we een 2e casusregisseur die grotere en complexe verzoeken begeleidt, waardoor we de doorlooptijd van deze verzoeken verkorten.

2. Versterken ambtelijke organisatie

Terug naar navigatie - 2. Versterken ambtelijke organisatie

Wij staan een stevige en toekomstbestendige ambtelijke organisatie voor. Daarom willen we investeren in een personeelsformatie die op orde is en dus afgestemd op onze taken en ambitie. We nemen hiervoor, verdeeld over 3 jaarschijven, ruim € 900.000 extra op in de (meerjaren-)begroting. In het eerste jaar (2023) concentreren we ons daarbij op de dienstverlening en op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

We vinden het daarom nodig te investeren in onze positie op de onder druk staande arbeidsmarkt. We geven dan ook prioriteit aan het verder ontwikkelen van het personeelsbeleid en nemen vanaf 2023 € 200.000 structureel op in de begroting. Vanzelfsprekend besteden we ook veel aandacht aan de verdere organisatie-ontwikkeling en investeren in werving en talent-ontwikkeling.

Wij willen de ‘topstructuur’ in onze organisatie zo snel mogelijk op orde brengen. Wij willen de organisatie onder andere in staat stellen om de managementstructuur te versterken. Ook willen wij consequent gaan werken met bestuurlijk-/ambtelijk opdrachtgeverschap en ambtelijk opdrachtnemerschap. Daarnaast hechten wij aan goede interne en externe communicatie en aan het onderhouden van goede relaties.

Zowel bij het uitvoeren van onze wettelijke taken als bij onze dienstverlenende taken als in onze rol als samenwerkingspartner en in onze rol bij het ondersteunen en faciliteren van de Veerse samenleving, willen wij steeds streven naar verbetering. Investeren in goed politiek-ambtelijk samenspel vinden wij onmisbaar om goed te kunnen presteren.

3. Gedragen parkeerbeleid

Terug naar navigatie - 3. Gedragen parkeerbeleid

Voor 2023 zetten we in op een meer gedragen en meer samenhangend parkeerbeleid. We hanteren hierbij het uitgangspunt dat er voor wijzigingen in het parkeerbeleid draagvlak moet zijn bij de diverse stakeholders. Een ander uitgangspunt is dat de kosten voor aanpassingen in het parkeerbeleid worden gedekt binnen de parkeerexploitatie.

Voor de onderdelen van het parkeerbeleid waarmee we aan de slag willen verwijzen we naar hoofdstuk verkeer, vervoer en waterstaat. Daar waar mogelijk voeren we maatregelen zo spoedig mogelijk in. Er is een prognose gemaakt van de financiële consequenties; deze bedragen naar schatting € 300.000 tot € 500.000 en kunnen we opvangen binnen de parkeerexploitatie.

De voorgenomen invoering van betaald- en vergunningparkeren in de Westkapelle, Oostkapelle en Vrouwenpolder gaat vooralsnog niet door. Wel gaan we aan de slag om ook in deze en andere kernen de door inwoners ervaren parkeerproblemen aan te pakken.

4. Urgentie voor wonen

Terug naar navigatie - 4. Urgentie voor wonen

Taskforce versnelling woningbouw

Willen we nieuwbouw in de gemeente versnellen dan zullen we meer (tijdelijke) ambtelijke capaciteit nodig hebben. We nemen hiervoor € 200.000 op. We gaan op zoek naar creatieve oplossingen voor de korte termijn.

Instrumenten onderzoeken

De bestaande huisvestingsverordening moet worden geëvalueerd en vernieuwd. De uitbreidingsmogelijkheden van deze verordening en de effecten op beleid en financiën daarvan worden bekeken. De lang verwachtte invoer van de Omgevingswet en de daarbij horende publiek rechtelijke mogelijkheden ten behoeve van het woonbeleid worden ook onderzocht. De gemeente Veere overweegt daarnaast om grond in erfpacht uit te geven voor de bouw van koopwoningen. Een onderzoek moet uitwijzen of een erfpachtconstructie substantieel bijdraagt aan het behalen van de beleidsdoelen en wat de organisatorische en financiële gevolgen voor de gemeente zijn. Voor de onderzoeken naar voorrang voor eigen inwoners bij nieuwbouw en het invoeren van een zelfbewoningsplicht hebben we in 2023 en 2024 per jaar een budget nodig van € 25.000.

Woningen voor alle doelgroepen

Naast het toevoegen van betaalbare koopwoningen zal Veere samen met partners werken aan het toevoegen van flex-huurwoningen en permanente sociale huurwoningen. Deze woningen bieden onderdak aan de doelgroepen waar wij een zorgplicht voor hebben, maar ook aan instromers die een economische binding met Veere hebben. Deze nieuwe Veerse inwoners zijn als werknemers hard nodig in de zorg en horeca, maar dragen ook bij aan het draagvlak voor de voorzieningen in de Veerse kernen.

5. Duurzaamheid

Terug naar navigatie - 5. Duurzaamheid

We stimuleren het verduurzamen van woningen, met name voor lage inkomensgroepen, en ondersteunen dit met een extra storting van € 120.000 in het Veerse ‘Duurzaam-heidsfonds’. 

Voor de uitvoering van het klimaatakkoord en het klimaat- en energiebeleid uit het regeerakkoord ontvangen provincies en gemeenten geld van het rijk. Voor Veere verwachten we eenmalig € 191.000; dat bedrag zetten we volledig in voor dit doel. We continueren en intensiveren de samenwerking Duurzaam Bouwloket, verbeteren de website en de communicatie naar burgers en bedrijven.

Zie ook het programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing.

6. Gezond financieel beleid

Terug naar navigatie - 6. Gezond financieel beleid

Indicatoren

We hechten grote waarde aan een gezond financieel beleid. Dit is nodig voor de gemeenten om in de toekomst voldoende middelen te hebben om alle taken uit te voeren en risico’s af te dekken. De belangrijkste indicatoren hiervoor zijn:

  • een reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting;
  • financiële kengetallen (o.a. schuldquote en solvabiliteit) met signaalwaarden niet hoger dan behorend bij een gemiddeld risico;
  • een weerstandsvermogen dat ruim voldoende is (ratio tussen 1,4 en 2,0).

Gemeentelijke lasten

In de vorige meerjarenramingen was voor 2023 een extra verhoging van de onroerende zaakbelastingen voorzien van 5%. Het voorstel is om deze verhoging niet door te voeren in 2023. Overweging hierbij is dat door de inflatieontwikkeling de gemeentelijke lasten voor burgers/huishoudens en ondernemers al flink zullen stijgen. Dit betekent een eenmalig nadeel voor de begroting 2023 dat we kunnen opvangen.

Incidentele ruimte

Voor de meerjarenramingen 2023 tot en met 2026 is er een incidentele ruimte van afgerond € 1,15 miljoen. Deze ruimte bestaat uit de positieve resultaten van de jaarrekening 2021 en de 1e bestuursrapportage 2022.