Begrotingsprogramma's

We lichten per begrotingsprogramma toe wat de grote financiële mutaties zijn (in exploitatie en investeringen) ten opzichte van de huidige meerjarenramingen.

2. Programma Veiligheid

Terug naar navigatie - 2. Programma Veiligheid

Veiligheidsregio Zeeland
We stellen ons budget voor 2025 bij op basis van de conceptbegroting van de Veiligheidsregio Zeeland 2025-2028. De bijstelling is het gevolg van loon- en prijsstijgingen. De Veiligheidsregio Zeeland zet de komende jaren vooral in op de programma’s toekomstbestendige brandweerzorg en voorbereide crisisorganisatie.

3. Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Terug naar navigatie - 3. Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Regionale Mobiliteits Strategie (RMS)
In 2025 start de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer. De inzet van Veere is een optimaal functionerend flexnet ondersteund door een beperkt aantal vaste lijnen met kleinere bussen. In de concessie is de nodige flexibiliteit ingebouwd om tussentijds de mix tussen het vaste net en flexnet aan te passen. Voor 2025 reserveren we middelen om haltes, opstappunten aan te passen en/of aan te leggen.

Nieuw Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan 
Zoals afgesproken met uw raad gaan we na de vaststelling van de oplossingsrichting voor de Noordwestelijke route ook aan de slag met het opstellen van een nieuw GVVP. De focus ligt daarbij vooral ook op kernen die geen onderdeel zijn van de Noordwestelijke route. Voor 2026 en 2027 reserveren we hiervoor € 150.000 per jaar.

Gedragen parkeerbeleid
Gratis parkeerterreinen
Domburg, Zoutelande en Veere zijn momenteel voorzien van gratis parkeerterreinen. De wens leeft om deze gratis parkeerterreinen beter te situeren ten opzichte van de kern. Tot we een goed beeld hebben van de onderzoeken naar de Noordwestelijke route en mobiliteit hubs leggen we geen gratis parkeerterreinen aan. De reeds beschikbare middelen hiervoor laten we vervallen. 

Huurverhoging Veerse Gatdam 
De huur van de parkeerterreinen op de Veerse Gatdam gaat stijgen. Dit is het gevolg van een nieuw erfpachtcontract dat voor 2025 wordt afgesloten. Het bedrag is nog niet bekend.

Looproute en voorzieningen bushalte Serooskerke
De bushalte van Serooskerke blijft ook in de nieuwe opzet een belangrijk opstappunt op het kernnet. We gaan de halte opwaarderen met extra parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s en gaan een veilige voetgangersroute inrichten. De investering is € 50.000 voor 2025.  

Aanleg invalidenovergang Bastion Veere
De wallen in Veere zijn op diverse punten niet bereikbaar voor mindervaliden. Om de stadsmuur achter het Bastion ook voor hen bereikbaar te maken leggen we hier een mindervalidenopgang aan. De investering is € 20.000 voor 2025.

Verhardingen tent achter woningen Bastion Veere
Voor evenementen in Veere wordt regelmatig gebruik gemaakt van het overloopparkeerterrein achter de Gedempte Haven. Op dergelijke dagen is deze parkeerplaats ook nodig om alle bezoekers van Veere te faciliteren. Daarnaast ontbreken op dit terrein een aantal voorzieningen die de organisatoren wenselijk vinden. Het idee is om het grasveld bij Het Bastion in te richten als evenemententerrein. De investering is € 130.000 voor 2025.

Herinrichting Achterweg Westkapelle
De doorgaande fietsroute door Westkapelle is onveilig, onduidelijk en onaantrekkelijk. We willen in combinatie met reeds gepland onderhoud in dit deel van Westkapelle de route verbeteren. De investering is € 515.000 voor 2026.

Aanleg invalidenovergang Achterweg Westkapelle
De nieuwe speeltuin bovenop de dijk is uitermate geschikt voor mindervaliden. Helaas is de speeltuin voor mindervaliden alleen met een flinke omweg bereikbaar. In combinatie met het verbeteren van de fietsroute en de al geplande onderhouds-werkzaamheden willen we een goede mindervalidenovergang realiseren. De investering is € 150.000 voor 2026.

Domburgseweg Oostkapelle
Het gedeelte van de Domburgseweg tussen het parkeerterrein Domburgseweg en de kerkring is breed en ingericht met asfalt. Dit nodigt uit om hard te rijden wat dus ook gebeurt. We stellen als middellangetermijnmaatregel daarom voor om dit gedeelte alvast aan te passen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De investering is € 100.000 voor 2027.

Herinrichting Noordstraat e.d. Grijpskerke
Een belangrijke uitkomst van het participatietraject voor kortetermijnmaatregelen in Grijpskerke is de wens de verblijfskwaliteit en de route van het verkeer in het centrum waaronder de Noordstraat e.d. te verbeteren. Dit zijn maatregelen voor de middellange termijn. We combineren die met reeds gepland onderhoud aan wegen en riolen. De investering is € 550.000 voor 2028.

Aanvullende maatregelen Grijpskerke
Een belangrijke uitkomst van het participatietraject voor kortetermijnmaatregelen in Grijpskerke is de wens de verblijfskwaliteit en de route van het verkeer in het centrum te verbeteren. Dit zijn maatregelen voor de middellange termijn die we combineren met reeds gepland onderhoud aan wegen en riolen. De investering is € 450.000 voor 2025.

4. Programma Economie

Terug naar navigatie - 4. Programma Economie

Omgevingsprogramma economie
Het Omgevingsprogramma economie is gericht op het stimuleren van toekomstbestendig ondernemerschap. Hierbij staat het behouden en versterken van een aantrekkelijke, vitale en gezonde Veerse economie centraal. Met het programma is een integraal kader geschept, aangevuld met een nog nader uit te werken uitvoeringsprogramma.  De verschillende projecten komen voor benodigde financiering apart naar de gemeenteraad, zoals het bedrijventerreinen programma voor Veere. Voor het uitvoeringsprogramma ramen we de kosten op € 20.000 per jaar gedurende 3 jaar.

5. Programma Onderwijs

Terug naar navigatie - 5. Programma Onderwijs

Onderwijshuisvesting 
Indexering
We indexeren de voorgenomen investeringen onderwijshuisvesting fase 1 project Maatschappelijke Voorzieningen en Versluijsschool Aagtekerke op de gebruikelijke wijze aan de hand van de door de VNG geadviseerde index voor bouwkosten onderwijshuisvesting. De kapitaallasten van deze indexering zijn structureel afgerond op € 113.000.

Stijging leerlingen
De recente leerlingprognose -waarin de nieuwe woningbouwprogrammering is meegenomen-  geeft een stijging van het aantal leerlingen ten opzichte van de vorige prognose op basis waarvan de ramingen zijn gemaakt. Dit heeft een kostenverhogend effect.
Op basis van opgestelde Programma’s van Eisen en de bijgestelde leerlingprognose is een herberekening gemaakt van de investeringskosten huisvesting onderwijs conform de verordening onderwijshuisvesting en het vastgestelde Kwaliteitskader. De uitkomst hiervan is dat naast de eerder genoemde indexering een extra kapitaallast van € 74.000 opgenomen is om te voldoen aan de verordening.

Nieuwbouw basisscholen in Aagtekerke, Oostkapelle en Westkapelle
De te verwachten kosten op basis van het Voorlopig Ontwerp van de nieuwbouw basisscholen in Aagtekerke, Oostkapelle en Westkapelle zijn in het 1e halfjaar 2024 bekend. Dan wordt beoordeeld of er al dan niet sprake is van budgetoverschrijding ten opzichte van de norm en geraamde bedragen.

Kinderopvang Walcheren
Ondanks de algemene stijging van het aantal leerlingen, is het kinderaantal in een aantal kernen laag en wordt er onvoldoende groei verwacht om peuterspeelzalen in stand te houden. Om deze reden zijn vier van de dertien peutergroepen van Kinderopvang Walcheren (KOW) structureel verlieslijdend. KOW heeft ervoor gekozen om deze groepen te sluiten in de loop van 2024. Op de overgebleven peutergroepen zijn de kinderaantallen hoger en kan de kwaliteit gewaarborgd worden. Hierdoor daalt de subsidie vanuit de gemeente aan KOW voor de peutergroepen. Dit levert een besparing van structureel € 50.000 op.

6. Programma Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - 6. Programma Sport, cultuur en recreatie

Speelplaatsen
De aanschafprijs van speelwerktuigen is verhoogd. In verband hiermee verhogen we het budget met structureel € 30.000.

Kunstgras VCK
De verwachting is dat VCK te weinig velden heeft om wedstrijden op te spelen. Door het trainingsveld van kunstgras te voorzien, kunnen er op zaterdag ook op dit veld wedstijden door onderbouw jeugd gespeeld worden. Het trainingsveld willen we bovendien openbaar toegankelijk maken, zodat de jeugd van Koudekerke overdag gebruik kan maken van deze sportvoorziening. Ook de naastgelegen school kan dan op dit trainingsveld haar gymlessen geven of gebruiken tijdens pauzes. Er loopt nog een capaciteitsonderzoek, maar we verwachten dat deze ontwikkeling een investering van € 350.000 met zich meebrengt.

Vervanging toplaag VCK wedstrijdveld
Dit betreft de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld op het hoofdveld. Dit veld is aangelegd in 2015. De toplaag is aan vervanging toe. De gemeente Veere is eigenaar en verantwoordelijk voor dit kunstgrasveld. De investering bedraagt € 300.000 en is gepland voor 2026.

Nieuw cultuurbeleid
In mei 2024 is het nieuwe cultuurbeleid voor 2024-2027 door u vastgesteld. In de hierbij behorende begroting is vanaf 2025 t/m 2027 jaarlijks € 55.000 opgenomen om dit nieuwe cultuurbeleid te kunnen uitvoeren. De budgetverhoging wordt onder andere besteed aan wisseltentoonstellingen bij musea, een ophoging van de GR-bijdrage Zeeuws Archief en extra budget voor onderhoudswerkzaamheden aan monumenten en kunstwerken.

Wandel- & fietsnetwerk
Jaarlijks leveren wij een bijdrage aan het onderhoud aan ons wandel- en fietsnetwerk aan Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Vanwege indexering en een verhoging in prijs van grondstoffen is de jaarlijkse bijdrage vanaf 2024 structureel verhoogd (€ 30.000). Vanaf 2025 gaan we aan de slag met groot onderhoud en vervangen we de huidige borden. 

Walcherse Archeologische Dienst
Binnen de Walcherse Archeologische dienst (WAD) is, naast 2 archeologen, een medewerker van de gemeente Middelburg als veldassistent werkzaam. Binnenkort is deze niet meer beschikbaar. Hierdoor valt de versterking weg en valt de WAD terug op externe inzet. Om de externe kosten te drukken is een uitbreiding van de WAD nodig met een archeoloog. Hierdoor hoeft minder snel te worden ingehuurd en kunnen we ook grotere onderzoeksprojecten inzetten (€ 30.000 structureel).

Seizoenverlenging Goudvijver Zwembad
Vanaf 2025 willen we structureel het zwembad langer openstellen (seizoen verlengen tot en met oktober). We  verwachten daarom een kostenstijging van maximaal € 10.000.

Gemeentelijke monumenten
We onderzoeken de mogelijkheid van het invoeren van gemeentelijke monumenten en controleren de lijst van cultuurhistorisch waardevolle panden. We vullen deze aan met naoorlogse panden. Aanwijzing van onroerende zaken als beschermd gemeentelijk monument heeft als doel het karakter van Veere te bewaren en het cultureel erfgoed voor toekomstige generaties veilig te stellen. De kosten zijn eenmalig € 50.000.

7. Programma Sociaal domein

Terug naar navigatie - 7. Programma Sociaal domein

Toezicht en handhaving Wmo en Jeugdwet
De raad heeft ingestemd met budget voor Toezicht en handhaving Wmo en Jeugdwet. Hierin werken we samen met de 12 andere Zeeuwse gemeenten. In 2024 hebben we dit met incidentele middelen gedaan, dit moet nu worden omgezet in structurele middelen (€ 50.000).

Wmo 
In de Wmo is er sprake van indexatie van de prijzen per Wmo-voorziening. Daarnaast voorzien we een lichte stijging in het aantal voorzieningen. Structureel betekent dit een verhoging van € 180.000 voor de Wmo. Verder wordt de eigen bijdrage naar verwachting per 2026 weer inkomensafhankelijk. Wat hiervan de gevolgen zijn voor de Veerse begroting is nog niet duidelijk.

Jeugdhulp 
In december 2023 is de Zeeuwse Regiovisie Jeugdhulp vastgesteld. Per 1 januari 2026 gaat de nieuwe contractering van de Jeugdhulp in. In de aanloop naar deze nieuwe contractering loopt een aanbestedingstraject. We verwachten flinke tariefstijgingen, ook al in 2025, als gevolg van cao-gebonden loonsverhogingen en een stijging van het aantal in te zetten Jeugdvoorzieningen. Structureel levert dit een verhoging van € 970.000 op voor de Jeugdhulp.

Sociaal Werk
De lonen binnen de cao welzijn en maatschappelijk werk zijn onlangs met 15% verhoogd. Er is ook een verhoging aangekondigd voor de uitloopschalen. We schatten structureel een bedrag van € 100.000 extra nodig te hebben om de loonstijging te kunnen dekken.

Doelgroepenvervoer
In 2025 wordt het doelgroepenvervoer opnieuw aanbesteed. De verwachting is dat in de nieuwe contracten de tarieven met 10% stijgen (op basis van contracten bij andere Zeeuwse gemeenten), omdat we momenteel relatief lage vervoerstarieven betalen. De nieuwe aanbesteding gaat half 2025 in. Dit zorgt voor een stijging van € 50.000 in 2025 en € 100.000 structureel vanaf 2026.

Orionis
Orionis heeft de begroting voor 2025 opgesteld. Er is een stijging van de bijdrage voorzien van € 60.000. Dit komt door een stijging van loonkosten (op basis van de cao) en ICT-kosten.

Personeel aannemen met afstand tot arbeidsmarkt
De gemeente Veere heeft, net als andere grote werkgevers en overheden, haar verantwoordelijkheid om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven op werk. Om dit in onze gemeentelijke organisatie extra te stimuleren maken we hier € 30.000 structureel voor vrij.

Maatschappelijke voorzieningen
Door prijsstijgingen indexeren we de investeringsramingen voor nog uit te voeren projecten maatschappelijke voorzieningen op sportgebied en verenigingsgebouwen. Als index passen we 12,72% toe. Dit percentage is gebaseerd op de indexering van de VNG voor onderwijsgebouwen. Dit betekent een verhoging van de investeringsraming van afgerond € 1,9 miljoen. De kapitaallast is afgerond op € 62.500.

8. Programma Volksgezondheid en milieu

Terug naar navigatie - 8. Programma Volksgezondheid en milieu

Regionale Uitvoeringsdienst
De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) moet een stevigere organisatie worden en voldoen aan minimumeisen. Onze bijdrage aan de RUD gaat omhoog. In 2025 maken we een keuze of er taken van ons overgaan naar de RUD. De stijging van de bijdrage loopt op van € 195.000 in 2025 naar (netto) € 220.000.

Begraafplaatsen
We maken onze begraafplaatsen beter toegankelijk voor alle bezoekers. Begraaf-plaatsen met paden van halfverharding (schelpen en/of keitjes) zijn slecht toegankelijk voor mindervaliden. Daarom vervangen we een deel van de paden van halfverharding (schelpen en/of keitjes) voor asfalt. Hierdoor verbeteren we de toegankelijkheid en beperken we het onderhoud. De investering is € 385.000 voor 2026.

Circulaire economie
Vanuit het Interbestuurlijk Programma (IBP) en het Klimaatakkoord kregen alle 13 Zeeuwse gemeenten de opdracht om CE-beleid op te stellen. Vanuit het Overleg Zeeuwse Overheden hebben we afgesproken om hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan. In dit beleidsplan 2024-2027 staat hoe we als Zeeland willen werken naar een 100% circulaire economie in 2050. Zeeuwse gemeenten werken samen en richten zich op inwoners, ondernemers en de eigen organisatie. Met elkaar maken we inzichtelijk hoe we als Zeeuwse gemeenten zelf aan de slag gaan en wat we beschikbaar stellen, zodat zo veel mogelijk partijen kunnen bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Het is ook nodig om circulaire economie verder in te voeren binnen de gemeente Veere. Dit doen we door uitvoering te geven aan het Zeeuwse beleid op het gebied van circulaire economie. We ramen hiervoor € 30.000 in 2025.

GGD
Op basis van de huidige concept begroting 2025 van de GGD is er een hogere bijdrage voor Veere voorzien van € 60.000. Dit komt voornamelijk door de stijging van salaris-kosten door indexatie van de cao.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)
Opdrachtgevers vragen ons data te versturen of om te zetten en in een (nieuw) systeem voor de BRO te verwerken. Eventueel moeten we de ondergrond in kaart laten brengen. Dit betreft een wettelijke plicht van de gemeente. Kosten € 10.000 structureel.

Basisgeluidemissie
Het vaststellen en in de toekomst monitoren van de Basisgeluidemissie (BGE) betreft een nieuwe wettelijke verplichting die is opgenomen in de Omgevingswet. De BGE is het referentieniveau van het geluid door lokale wegen. Kosten € 10.000 eenmalig.

9. Programma Fysieke leefomgeving

Terug naar navigatie - 9. Programma Fysieke leefomgeving

Programma Wonen
Om meer grip te krijgen op het Programma Wonen zetten we in op programmasturing. Hierdoor creëren we overzicht, geven we sturing aan de planning en houden we grip op de doelen van het Programma Wonen.

Onderzoek en advies
Om de doelen van het programma Wonen te behalen vragen we advies over het betaalbaar houden van koopwoningen voor toekomstige doelgroepen. Verder onderzoeken we de woonwensen van Veerse ouderen en vragen we advies over erfpacht voor betaalbare woningen. We ramen hiervoor in 2025 en 2026 respectievelijk € 60.000 en € 25.000.

Grondverwerving
Om de doelen vanuit het Programma Wonen te behalen én de nodige woningbouw te realiseren moet de gemeente ook gronden aankopen. Op verschillende percelen is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten gevestigd. Vanuit dit instrumentarium zijn we aan de slag met een grondverwervingsstrategie om meer gronden voor woningbouw beschikbaar  te maken.

Startersfonds
Het Veerse startersfonds wordt uitgevoerd door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Dit is een revolverend fonds voor starters op de Veerse woningmarkt. Het fonds verstrekt een lening voor het aankopen van een eerste woning. Voor de aankomende vier jaar levert de gemeente jaarlijks een bijdrage aan het startersfonds en ondersteunen we Veerse starters op de woningmarkt. De storting is € 525.000 per jaar gedurende 4 jaar.

Programma Duurzaamheid
Om meer grip te krijgen op de uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid laten we het programma doorrekenen op impact. Daarnaast organiseren we een algehele sturing op het project. Hierdoor hebben we een betere focus op de uitvoering van het programma en het halen van doelstellingen. Het is ook nodig om circulaire economie verder in te voeren binnen de gemeente Veere. Dit doen we door uitvoering te geven aan het Zeeuwse beleid op het gebied van circulaire economie. Ook gaan we meedraaien in een Europees project genaamd 3ST. Dit project richt zich op het voorkomen, verminderen en hergebruiken van afvalstromen bij bedrijven. We ramen hiervoor eenmalig € 30.000.

Tot slot hebben we nog een aantal uitdagingen waar we de komende jaren bij de verduurzaming van de gemeente Veere rekening mee moeten houden, namelijk:

 • Netcongestie in heel Zeeland. Naar verwachting is dit niet op korte termijn opgelost en kan dit grote gevolgen hebben op de planning van projecten;
 • Alternatieven voor aardgas in de gemeente Veere zijn beperkt. We zetten daarom voornamelijk in op isoleren en besparen als belangrijkste actie;
 • Veel nieuwe landelijke wetgeving is in ontwikkelingen. Hiervan weten we de exacte impact voor Veere nog niet.

Omgevingsplan Veere
De eerste fase van de implementatie van de Omgevingswet ligt achter ons. In de 2e fase ligt de focus vooral op evaluatie, bijsturing en het opstellen van het Veerse Omgevingsplan. Het laatste is een omvangrijke en complexe opgave die veel inzet gaat vragen van de Veerse organisatie. Het belang van het Omgevingsplan is groot omdat hier alle regels voor de fysieke leefomgeving samenkomen. Daarnaast moet nieuw beleid op tijd in het Omgevingsplan worden verwerkt. Ondanks dat het Rijk de tijd heeft gegeven tot 2032, gaan we versnellen. Om dit te bereiken zetten we extra capaciteit in op het opstellen van het Omgevingsplan en werken we samen in de regio. 

Gebiedsinvestering Netten op Zee
Het college stemde in met het regioplan Zeeland en het te ontvangen uitkeringsbedrag gefaseerd op te nemen in het financieel perspectief. De gelden van de Gebiedsinvestering Netten op Zee (GNOZ) willen we concreet inzetten om de beleving en de kwaliteit van het gebied rondom de aanlanding (het Veerse Meer) te versterken. Om het doel van de gebiedsvisie te behalen willen de gezamenlijke overheden een gebiedsfonds voor het Veerse Meer oprichten. Een realistische uitvoering van de gebiedsvisie Veerse Meer met zijn aandachtsgebieden komt hiermee dichterbij.

10. Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - 10. Bedrijfsvoering

Organisatie
Vanuit onze organisatievisie zetten wij ook in 2025 in op de volgende thema’s:

 • Dienstverlening: visie dienstverlening en uitvoeringsprogramma.
 • Participatie: uitvoeren participatienota, evaluatie en bijstelling.
 • Integraal samenwerken: versterken interne samenwerking en afstemming.
 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers: strategisch personeelsbeleid.
 • Mt-ontwikkeling: sturing door Mt op strategische organisatieopgaven.
 • Integraal programmeren: in onderlinge samenhang prioriteren van programma’s en projecten.
 • Datagedreven werken: inzet op kwaliteit en gebruik van data bij beleidsvoorbereiding en uitvoering van werkzaamheden.

Specifieke opgaven voor de komende jaren zijn:

 • Nieuwe taken, nieuw geld, nieuwe medewerkers. Het Rijk heeft voor een aantal inhoudelijke ontwikkelingen de gemeenten hard nodig. Het Rijk stelt geld beschikbaar aan gemeenten om hiervoor capaciteit in te zetten. Die middelen gebruiken wij om eigen medewerkers aan te nemen, zoals bijvoorbeeld voor huisvesting vluchtelingen, de energietransitie en klimaatadaptatie.
 • Samenwerking met andere gemeenten. We werken op een aantal terreinen samen met andere Zeeuwse gemeenten. Qua inhoudelijke afstemming, maar ook organisatorisch. Bijvoorbeeld in de Walcherse Archeologische Dienst, de Landmeetkundige Dienst en de Samenwerking Belastingen Schouwen-Duiveland – Walcheren. Verder werken we samen in en met een aantal gemeenschappelijke regelingen.

Wij zijn van mening dat Veere als zelfstandige gemeente in staat is om haar taken goed uit te voeren. Dat neemt niet weg dat we op onderdelen kwetsbaar zijn. Samenwerking kan helpen om dat op te lossen. Als het niet lukt om een knelpunt via samenwerking te verminderen, dan blijven we investeren in onze eigen organisatie.

 • Minder inhuur van externen. Als organisatie huren we regelmatig extern personeel in. Dat gaat om ziektevervanging, specifieke deskundigheid, projectleiding, moeilijk vervulbare vacatures en piekbelasting. Externe inhuur is niet alleen duur, maar de opgebouwde kennis en ervaring verdwijnt ook relatief snel uit de organisatie. Bovendien gaat het vaak om uitdagende werkzaamheden die juist interessant zijn voor de ontwikkeling van eigen medewerkers, of die sollicitanten uit de krappe arbeidsmarkt kunnen verleiden. We willen de beweging maken van minder inhuur naar meer eigen personeel. 
 • Programma’s en projecten. De keuze voor het vormen van de afdeling Program­ma’s en Projecten (P&P) volgt uit het doel om op dit gebied beter te presteren. Wij investeren daarom ook de komende jaren in deze afdeling. Dat doen we uit budgetten die door de gemeenteraad zijn of worden toegekend voor projecten en investeringen. De verwachting voor de komende jaren is dat het aanbod van projecten aanhoudt. Daarom breiden wij ook nu de capaciteit van projectleiders en programmamanagers uit.

Met de voorziene verdere groei van taken en van de gemeentelijke organisatie nemen wij op duurzame wijze onze verantwoordelijkheid om onze opgaven uit te kunnen voeren en onze doelen te realiseren.

Datagedreven werken
Onze visie op datagedreven werken luidt als volgt: ‘De gemeente Veere benut data organisatiebreed om zo betrouwbaar inzicht te krijgen en geven in haar functioneren, efficiënter en effectiever te werken en grip te houden op de ontwikkelingen’.
Vanuit deze visie startten we in 2024 het programma ‘Datagedreven werken’. Het doel is dat datagedreven werken organisatiebreed de standaard is. Dit ondersteunt onze inwoners en de organisatie in het sneller, efficiënter en gebaseerd op feitelijke data  nemen van beslissingen en verlenen van  diensten. Voor de realisatie van onze visie ramen we de jaarlijkse kosten op € 50.000.

Documentmanagement en Archiefsysteem
Er is een duidelijke trend dat informatiesystemen alleen nog als een service (Cloud-systeem) worden afgenomen van leveranciers en niet meer lokaal worden ondersteund. Dit is ook het geval bij ons documentmanagement- (DMS) en archiefsysteem. In 2025 realiseren we de overgang naar de Cloud variant. De migratie van het DMS- en archiefsysteem naar de Cloud is dusdanig groot en complex dat dit een projectmatige aanpak vereist. De kosten ramen we op € 125.000. Met deze overgang nemen de structurele kosten toe met € 51.000.
Daarnaast dient het fysieke archief afgesloten te worden. Daarbij hoort het overdragen aan de archiefbewaarplaats (het Zeeuws Archief). De eenmalige kosten hiervan ramen we op € 60.000.