Meer
Publicatiedatum: 05-12-2018

Inhoud

Kadernota 2017

Deze kadernota en de komende begroting staan in het teken van het doorzetten en afronden van het beleid uit coalitieprogramma 2014 – 2018.
Inleiding

Inleiding

In het zicht van de haven…

Deze raads- en collegeperiode startte begin 2014 en zal eindigen na de verkiezingen van de gemeenteraad, begin 2018. Dat betekent dat op dit moment het eindpunt in zicht komt; het reisdoel is bijna behaald en het schip zal behoedzaam de haven binnenvaren. Wonend bij de zee en de havens, zal dit een bekend beeld voor ons zijn. Na een lange en enerverende reis soms vol gevaren, storm, tegenwind maar ook zonneschijn, nadert het schip de eindbestemming. De bemanning verheugt zich alvast op het oponthoud in de haven. In de haven bereidt men zich voor op de komst van het schip. Aan boord is een mooie lading. Iedereen weet dat deze haven niet de eindbestemming is, maar dat de reis verder zal gaan. De bemanning zal wisselen, de bakens zullen na deze ankerplaats verzet worden en de koers gewijzigd. Zover is het nog niet. Voor dit moment; even een pas op de plaats en volle aandacht voor de afronding.

College en raad zijn deze raadsperiode in 2014 gestart met een weerbericht dat niet veel goed voorspelde. Om te voorkomen dat het schip zou zinken, moest er  zelfs lading overboord gezet worden. Forse besparingen werden ingezet, inkomsten verhoogd en ambities bijgesteld. Het was nog volop crisis. Het kabinet bezuinigde zeer fors en omdat het gemeentefonds gekoppeld is aan de rijksuitgaven, moest ook onze gemeente bezuinigen. In de afgelopen vier jaar is de wereld evenwel ingrijpend veranderd; de crisis is voorbij, de economie draait weer op volle toeren, ontwikkelingen op het wereldtoneel veroorzaakten een geopolitieke aardverschuiving met een volksverhuizing van oost naar west tot gevolg. Toeristen gingen het  Midden-Oosten mijden en zochten massaal andere vakantiebestemmingen bijvoorbeeld de provincie Zeeland en de gemeente Veere. De toeristenindustrie draait daardoor goed in Veere, mede doordat gemeente en ondernemers inzetten op kwaliteit. De werkeloosheid in Veere is historisch laag. Ondernemers zijn zelfs bezorgd dat ze geen personeel kunnen vinden. Het klimaatakkoord van Parijs was een krachtig signaal met een duidelijke opgave.  Zorgtaken werden van het rijk overgeheveld naar de gemeente. Het is wel duidelijk dat deze veranderende  wereld het nodig maakte dat de gemeente Veere mee veranderde. Dat is gebeurd ook en hoe!

De stevige bezuinigingen die de gemeente inzette in 2014, leken steeds minder nodig, want er ontstonden overschotten. De raad besloot deze overschotten aan te wenden voor nieuwe ambities. Er ontstond financiële  ruimte voor het ontwikkelen van nieuw maatschappelijk vastgoed, er kwam extra geld voor duurzaamheidmaatregelen, er werd geld vrijgemaakt voor verbetering van het wegennet en de openbare ruimte, de toeristische infrastructuur werd verbeterd, monumenten werden gerestaureerd, innovatieve projecten kwamen van de grond met veel aandacht voor natuur en landschap en de zorg werd op nieuwe leest geschoeid.

Om al deze ambities te kunnen realiseren is extra personeel nodig en wordt personeel ingehuurd voor aanvullende expertise. Daarnaast startte een intern verbetertraject om de hoge ambitie van excellente dienstverlening dichterbij te brengen. Veere bereidt zich voor op de nieuwe Omgevingswet. De ingezette lijn om bij nieuwe initiatieven actief burgers en ondernemers te betrekken zal daardoor een formele status krijgen.
Soms moest de koers ook tussentijds worden verlegd. Zo nam de samenwerking  tussen de drie Walcherse gemeenten op het sociaal domein een bijzondere wending toen de gemeenteraad van Middelburg besloot dat Porthos anders moest gaan werken. Ook de opzet van Walcheren voor Elkaar is tussentijds bijgesteld. Ondanks deze tussentijdse wijzigingen  zijn de Veerse cliënten doorgaans uitstekend bediend.

In deze laatste kadernota heeft het college nog een aantal prioriteiten opgenomen die ontleend zijn aan het lopende collegeprogramma en die voorzien van een dekking. Er is dit keer zeer scherp begroot om te voorkomen dat er weer overschotten ontstaan. Zo is de opgaande lijn van parkeeropbrengsten en de toeristenbelasting over de laatste twee jaren doorgetrokken naar 2018 en begroot als extra inkomsten. De andere kant van deze medaille is dat  de kans toeneemt dat er aan het eind tekorten ontstaan. Dat kunnen we opvangen, want de reserves zijn ruim voldoende.

De lastendruk is evenals de laatste jaren laag gehouden en in principe slechts verhoogd met het inflatiepercentage. Daardoor blijven we ook in 2018 de goedkoopste gemeente van Zeeland. Al met al sluit de begroting van de eerste jaarschijf in 2018 met een overschot. We houden evenwel enige financiële  ruimte aan, omdat we rekening houden met enkele financiële risico’s.
Voor de jaren na 2018 laat de meerjarenbegroting een fors overschot zien. Dit college acht zich niet bevoegd voor deze jaren voorstellen te doen voor besteding. Dat laten wij graag over aan de nieuwe raad en het nieuwe college.

Een bijzonderheid in deze kadernota is de gereserveerde opbrengst van de zogenaamde kabelbelasting. Deze is geheel buiten de begroting gehouden en staat geparkeerd. Het is mogelijk om een systeem te bedenken deze gelden terug te geven aan onze burgers in de vorm van  geld. Een andere overweging kan zijn deze gelden aan onze burgers terug te geven in de vorm van één of meerdere extra voorzieningen waardoor de leefbaarheid een stevige impuls krijgt. Het college is benieuwd naar uw opvattingen daarover.

Terug naar het begin van deze inleiding. Het schip nadert de haven. We zijn er nog niet, maar de verwachting is dat het schip zonder veel averij in de haven kan aanmeren. De lading, het resultaat van vier jaar besturen, kan aan land gebracht worden. Het schip is klaar voor de volgende reis. Dat is een prima basis voor een volgend avontuur.
Het college dankt allen die aan dit resultaat hun steentje hebben bijgedragen.

Juni 2017

Namens het college,

René Molenaar, wethouder financiën gemeente Veere