Uitgaven

3,21%
€ 2.426
x € 1.000
3,21% Complete

Inkomsten

8,72%
€ 6.603
x € 1.000
8,72% Complete

Saldo

6961707985,66%
€ 4.177
x € 1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

3,21%
€ 2.426
x € 1.000
3,21% Complete

Inkomsten

8,72%
€ 6.603
x € 1.000
8,72% Complete

Saldo

6961707985,66%
€ 4.177
x € 1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

Dit programma gaat over rollen en verantwoordelijkheden voor bestuur en organisatie. Gelet op de besparingen die dit programma treft, is dat voor 2022 een uitdaging. De burgemeester is portefeuillehouder van dit programma.

Maar ook allerlei ontwikkelingen over de organisatie zoals integriteit, cultuur, onze relatie met gemeenschappelijke regelingen en andere organisatorische aspecten vinden hier hun plaats. Zowel inhoudelijk als financieel.

Dienstverlening
Een belangrijk thema in het programma is onze dienstverlening. We verbeteren en breiden onze dienstverlening uit.

Samen doen
Wij zorgen voor een goed bestuur en beleid in combinatie met een sterkere betrokkenheid van inwoners. In het Hoofdlijnenprogramma Veere 2020-2022 gaven we aan dat het daarbij vooral gaat om de wijze waarop de raad haar kaderstellende rol kan invullen, passend bij het versterken van betrokkenheid van belanghebbenden. In dit programma gaan we in op hoe we hierop inzetten.

Verbonden partijen
We verliezen de verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) niet uit het oog en willen de grip daarop vergroten. De gemeente Veere heeft verbonden partijen die voor de gemeente taken uitvoert of waarmee de gemeente samenwerkt. Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Verbonden partijen stellen hoge eisen aan sturing en controle van de raad. Door het op afstand plaatsen van activiteiten en diensten zijn duidelijke kaders en heldere afspraken aan de voorkant nodig en goede beheersingsmaatregelen om de processen te kunnen uitvoeren. In dit programma gaan we in op hoe we hierop inzetten.

Organisatie
We zorgen voor een toekomstbestendige (ambtelijke) organisatie. Op dit onderdeel verwijzen we u naar de paragraaf Bedrijfsvoering

Relevante beleidskaders/nota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidskaders/nota's
 • Beleidsplan Informatievoorziening 2018-2022
 • “Jij maakt het verschil” (Visie dienstverlening)
 • Rapport “Op weg naar uitstekende dienstverlening”
  (Lysias Advies 2019)
 • “Veere, samen verder” (hoofdlijnenprogramma 2020-2022)
 • Communicatienota 2013 (burgerparticipatie en participatieladder)
 • Plan van aanpak governance verbonden partijen 2020
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen
 • Toename digitalisering processen (extra impuls vanaf situatie Corona)
 • Data gestuurd werken
 • Werken op afspraak
 • Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
 • Landelijke wetgeving gericht op een meer digitale samenleving, voorbeelden zijn de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer, Wet Digitale Overheid, Wet Open Overheid, Omgevingswet.
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

D0.01 We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners.

Terug naar navigatie - D0.01 We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners.

Het verbeteren van de dienstverlening is een permanente opdracht.

We volgen de landelijke wetgeving en andere ontwikkelingen. We zien dat de landelijke overheid met verschillende nieuwe wetten inzet op een meer “digitaal werkende” samenleving. Het blijkt in de praktijk dat die wetten soms later ingaan dan oorspronkelijk de bedoeling was en is.

In het vastgestelde financieel perspectief 2022 zijn enkele bezuinigingen opgenomen op het gebied van dienstverlening. Het is nog onzeker of dit gevolgen heeft voor ons niveau van dienstverlening en de doelstelling die we willen realiseren. Met name de druk op de digitale component neemt steeds meer toe. We verwijzen daarbij ook naar de tekst bij de paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 0.032 We breiden onze dienstverlening uit, kwantitatief en kwalitatief.

D0.02 We versterken de betrokkenheid van inwoners.

Terug naar navigatie - D0.02 We versterken de betrokkenheid van inwoners.

Op basis van concrete voorbeelden uit het verleden willen we het proces van betrokkenheid en inspraak rond de besluitvorming in de gemeenteraad verduidelijken. 

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 0.034 We zorgen voor een goede informatievoorziening aan onze inwoners en betrekken ze waar mogelijk bij onze besluitvorming.

D0.03 We vergroten de grip op de gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen.

Terug naar navigatie - D0.03 We vergroten de grip op de gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen.

We hebben niet altijd de gewenste sturing op gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen. Daarom willen we onze grip hierop vergroten en de raad beter in positie brengen op dit punt in haar kaderstellende en controlerende rol.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 0.035 In 2022 voeren wij het governance model in voor 1 verbonden partij.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland
Bestuur en ondersteuning 1 Formatie FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2022 9,33 n.b.
Bestuur en ondersteuning 2 Bezetting FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2022 8,99 n.b.
Bestuur en ondersteuning 3 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 2022 € 933 n.b.
Bestuur en ondersteuning 4a Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom Eigen begroting 2022 10% n.b.
Bestuur en ondersteuning 4b Externe inhuur Totale kosten inhuur externen Eigen begroting 2022 € 1.480.704 n.b.
Bestuur en ondersteuning 5 Overhead % van de totale lasten Eigen begroting 2022 13% n.b.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Actuele begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025
Baten
0.1 Bestuur 4 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 243 258 262 262 262 262
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 11 23 37 23 19 19
0.63 Parkeerbelasting 3.342 5.796 6.305 6.665 7.048 7.048
Totaal Baten 3.600 6.078 6.603 6.950 7.328 7.328
Lasten
0.1 Bestuur 1.817 1.574 1.568 1.545 1.545 1.545
0.2 Burgerzaken 569 708 677 675 671 671
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 121 127 123 122 110 110
0.63 Parkeerbelasting 59 69 58 58 59 59
Totaal Lasten 2.565 2.478 2.426 2.400 2.385 2.385

Prioriteiten

Terug naar navigatie - Prioriteiten
Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand 2022 Lasten 2022 Baten 2023 Lasten 2023 Baten 2024 Lasten 2024 Baten 2025 Lasten 2025 Baten
Aansluiting e-depotvoorziening S Bestaand 18.000 18.000 18.000 18.000
Uitvoeringsmaatregelen autoluw maken Veere/Domburg - lagere opbrengst parkeren S Bestaand -450.000 -450.000 -450.000 -450.000
Controlekosten accountant S Nieuw 12.000 12.000 12.000 12.000
Ondersteuning griffie S Nieuw 38.210 38.210 38.210 38.210
Budget verkiezingen griffie E Nieuw 20.000
Inzamelen en ontsluiten mobiliteitsdata S Nieuw 4.000 4.000 4.000