Uitgaven

11,3%
€ 8.554
x €1.000
11,3% Complete

Inkomsten

8,97%
€ 6.794
x €1.000
8,97% Complete

Saldo

2933091645,22%
€ -1.760
x €1.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Uitgaven

11,3%
€ 8.554
x €1.000
11,3% Complete

Inkomsten

8,97%
€ 6.794
x €1.000
8,97% Complete

Saldo

2933091645,22%
€ -1.760
x €1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

Wij zorgen voor een leefomgeving waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De wereld om ons heen verandert continue en we veranderen daarin mee. Dat moet op een verantwoorde manier. Bij het maken van keuzes voor de toekomst betrekken we ons inwoners, bedrijven en gasten. Op die manier behouden we een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. En maken we keuzes op basis van een breed draagvlak.

 

Het beleidsterrein VHROSV kent een aantal thema’s. De belangrijkste zijn de Omgevingswet, Duurzaamheid en Wonen.

 

Omgevingswet
Tot voor kort spraken we bij ontwikkelingen vooral over Ruimtelijke Ordening of Ruimtelijke Ontwikkeling. Met de komst van de Omgevingswet wordt het woord ‘ruimte’ langzaam vervangen door ‘fysieke leefomgeving’. Dit is omdat het steeds belangrijk is om naar de totale omgeving te kijken. Alle thema’s en beleidsvelden kunnen elkaar beïnvloeden of versterken. Straten, gebouwen en parken vormen samen één leef- en werkgebied. De elementen kun je daarom niet meer los van elkaar zien. De Omgevingswet heeft tot doel om meer in samenhang te kijken naar onze omgeving, procedures te versnellen en inwoners meer te betrekken bij het maken van beleid en plannen.

 

In 2022 bereiden we ons voor op de nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet. We ontwikkelen een nieuwe manier voor de behandeling van vergunningaanvragen die sneller en transparanter wordt. Daarnaast gaan we afspraken maken over hoe we de omgeving gaan betrekken bij het maken van plannen. We doen dat al bij het opstellen van de Omgevingsvisie voor ons grondgebied. Deze visie stellen we in 2022 vast. Deze visie is de basis voor de manier waarop we onze leefomgeving gaan beheren en ontwikkelen na 2021. Tegelijkertijd werken we aan een nieuw bestemmingsplan voor de 13 kernen, deze wordt ook in 2022 vastgesteld. Op 1 juli 2022 treedt de wet in werking. Vanaf dat moment starten we met het maken van 1 omgevingsplan voor alle kernen. Deze klus moet in 2029 klaar zijn. 

 

Duurzaamheid
In de paragraaf Duurzaamheid is al beschreven wat de uitdagingen voor onze gemeente zijn op het gebied van duurzaamheid. Hierbij is ook aangegeven wat er precies voor gaan doen in 2021. In het programma VHROSV is concreter aangegeven wat we hier voor gaan doen in 2021.

 

Wonen
De woningmarkt is de afgelopen paar jaar weer flink aangetrokken en oververhit. Woningen worden sneller verkocht, koopprijzen stijgen en het woningaanbod is klein. We vinden het belangrijk om te zorgen voor een woningaanbod die gelijk opgaat met demografische ontwikkelingen. In Veere neemt de doelgroep 80+ naar verwachting significant toe. Inwoners willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar de woningvoorraad is daar niet op berekend. Er is een tekort aan levensloopbestendige woningen. Daardoor komt doorstroming niet op gang en is het niet alleen voor senioren, maar ook voor starters en gezinnen lastig om aan een geschikte en betaalbare woning te komen. Inwoners stimuleren we ook aan de slag te gaan met hun huidige woning.

De problematiek rondom de beschikbaarheid van voldoende geschikte en betaalbare woningen in onze gemeente is het afgelopen half jaar steeds nijpender geworden. De afgelopen maanden hebben we dit thema daarom met prioriteit opgepakt middels een Bestuursopdracht Betaalbaar Wonen in Veere. Samen met Zeeuwland wordt er gewerkt aan het realiseren van betaalbare koopwoningen binnen een constructie die borgt dat ze ook bij wederverkoop betaalbaar blijven voor onze eigen inwoners. En we onderzoeken of en flexwonen (tijdelijk wonen) een oplossing kan zijn om de Veerse woningmarkt in balans te krijgen. Dit thema werken we uit in een regionale Woonvisie Walcheren met een lokale woonvisie Veere.

Relevante beleidskaders/nota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidskaders/nota's
 • Gemeentelijke Bestemmingplannen
 • Structuurvisie Cultuurhistorie gemeente Veere 2015
 • Gemeentelijk accommodatiebeleid
 • Visie Domburg
 • Structuurvisie centrumgebied Zoutelande
 • Masterplan Fort den Haakweg
 • Dorpsvisies
 • Nota Grondbeleid 2016
 • Duurzaamheidsplan 2017-2020
 • Nota Ruimtelijke kwaliteit 2016
 • Provinciaal omgevingsplan en provinciale omgevingsverordening
 • Natura 2000
 • Structuurvisie Veere 2025
 • Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
 • Wro en Woningwet
 • Walcherse regionale woningmarktafspraken
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen
 • Nieuwe omgevingswet
 • Nieuwe huisvestingswet
 • De Novelle Herzieningswet (takendiscussie corporaties)
 • Regionale samenwerking
 • Participeren: minder overheid - meer maatschappij
 • Toekomst bouwregelgeving: de technische beoordeling van en toezicht op vergunningplichtige bouwwerken mogelijk naar de private sector.
 • Economische groei
 • Bevolkingsprognoses: dubbele vergrijzing (oudere ouderen en meer jongere ouderen)
 • Ontwikkelingen in Mobiliteit:”wat beweegt ouderen”, toenemende verplaatsingsafstanden. Bij een ouder wordende bevolking neemt verhuismobiliteit af.
 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, consument gericht bouwen
 • Zoeken naar nieuwe financiële modellen, inrekenen maatschappelijk rendement

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

D.8.01 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt toe.

Terug naar navigatie - D.8.01 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt toe.

Omschrijving

Wat gaan we hiervoor doen?

D.8.03 Vraag en aanbod op de woningmarkt zijn goed op elkaar afgestemd.

Terug naar navigatie - D.8.03 Vraag en aanbod op de woningmarkt zijn goed op elkaar afgestemd.

Omschrijving

Wat gaan we hiervoor doen?

D.8.04 Op 1 juli 2022 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te voeren.

Terug naar navigatie - D.8.04 Op 1 juli 2022 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te voeren.

Omschrijving

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
VHROSV 30 Gemiddelde WOZ-waarde euro CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken 2021 313 228 De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
VHROSV 31 Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen ABF - Systeem Woningvoorraad 2020 4,7 8,2 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
VHROSV 32 Demografische druk % CBS - Bevolkingsstatistiek 2021 93,2 81,2 De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
VHROSV 33 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2021 670 747 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
VHROSV 34 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2021 728 820 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Actuele begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025
Baten
8.1 Ruimtelijke ordening 371 203 42 42 42 42
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 4.751 2.695 5.801 2.832 2.146 1.206
8.3 Wonen en bouwen 663 1.059 951 939 930 930
Totaal Baten 5.786 3.957 6.794 3.813 3.118 2.177
Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening 1.561 2.117 1.700 1.720 1.720 1.720
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 5.459 2.442 5.403 2.732 1.895 1.056
8.3 Wonen en bouwen 1.105 2.288 1.451 1.273 1.281 1.281
Totaal Lasten 8.125 6.847 8.554 5.725 4.896 4.057

Prioriteiten

Terug naar navigatie - Prioriteiten
Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand 2022 Lasten 2022 Baten 2023 Lasten 2023 Baten 2024 Lasten 2024 Baten 2025 Lasten 2025 Baten
Overgangsregeling kamerverhuur 2022 E Bestaand 65.000
Herziening bestemmingsplan buitengebied E Bestaand 150.000
Vormen van een duurzaamheidsfonds, t.b.v. duurzaamheids-doelstellingen (cfm. Hoofdlijnenprogramma) E Bestaand 100.000 100.000 200.000
Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen E Bestaand 40.000 40.000 40.000
Omgevingsplan Veere 2029 E Nieuw 170.000 170.000 170.000
Planologie (FTE) - beleidsadviseur - Verbeterplan RO S Nieuw 82.000 82.000 82.000 82.000
Planologie (FTE) - Urenuitbreiding juridisch planoloog - Verbeterplan RO S Nieuw 10.000 10.000 10.000 10.000
Grondzaken (FTE) - beleidsadviseur, opplussen functie - Verbeterplan RO S Nieuw 8.000 8.000 8.000 8.000
Grondzaken (FTE) - medewerker urenuitbreiding - Verbeterplan RO S Nieuw 14.400 14.400 14.400 14.400
Verbeterplan RO - Dekking door terugverdienen werkzaamheden via kostenverhaal S Nieuw 40.500 40.500 40.500 40.500