Uitgaven

2,08%
€ 1.577
x €1.000
2,08% Complete

Inkomsten

15,13%
€ 11.450
x €1.000
15,13% Complete

Saldo

16454348382,64%
€ 9.873
x €1.000

3. Economie

Uitgaven

2,08%
€ 1.577
x €1.000
2,08% Complete

Inkomsten

15,13%
€ 11.450
x €1.000
15,13% Complete

Saldo

16454348382,64%
€ 9.873
x €1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

Veere is een populaire toeristische gemeente aan de Zeeuwse kust. De vrijetijdssector is de economische motor die zorgt voor welvaart, werkgelegenheid en voorzieningen. Het succes betekent dat we veel bezoekers ontvangen en we een lang toeristisch seizoen kennen. Het evenwicht tussen leefbaarheid en toerisme wordt nu in een aantal kernen verstoord. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes voor de toekomst. Structureel overleg tussen overheden, bedrijfsleven en inwoners blijft hierbij van groot belang.

We investeren in het toeristisch product en willen dat onze bezoekers zich welkom voelen. Kernwoorden zijn kwaliteit, professionaliteit en geïnspireerd worden door wat Veere te bieden heeft. We zetten, waar nodig, marketinginstrumenten in voor grip en sturing om juist die doelgroep aan te spreken die een bijdrage levert aan onze leefbaarheid.

Relevante beleidskaders/nota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidskaders/nota's
 • Hoofdlijnennotitie Veere samen verder 2020-2022
 • Structuurvisie Veere 2025 
 • Bestemmingsplan Buitengebied/Landschapsvisie 
 • Kadernota strand en duingebied/Rapport De Kust is breder dan het strand 
 • Kustvisie en overgangsnotitie
 • Omgevingsplan
 • CBS, KvK , ZTLO en Economisch Impuls Zeeland monitor gegevens
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen
 • Innovatie, digitalisering. verduurzaming, herstructurering en samenwerking.
 • Van bezit naar gebruik als onderdeel van een circulaire economie.
 • Rapport van de commissie Balkenende
 • Nieuwe Omgevingswetgeving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Economie 11 Functiemenging % LISA 2020 45,6 49,6 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Economie 12 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw 15-64jr LISA 2020 224,4 172,1 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Actuele begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 447 44 645 185 24 24
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 31 49 50 50 36 36
3.4 Economische promotie 7.331 10.151 10.755 11.005 11.005 11.005
Totaal Baten 7.809 10.244 11.450 11.240 11.065 11.065
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 119 142 175 175 175 175
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 455 69 570 169 48 48
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 129 177 186 188 125 125
3.4 Economische promotie 240 1.318 646 609 610 610
Totaal Lasten 943 1.706 1.577 1.141 957 957

Prioriteiten

Terug naar navigatie - Prioriteiten

Er zijn geen prioriteiten in relatie tot dit programma. 

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand 2022 Lasten 2022 Baten 2023 Lasten 2023 Baten 2024 Lasten 2024 Baten 2025 Lasten 2025 Baten
Ondernemersmanager 2021-2023 E Nieuw 22.325 23.405
Beleidsondersteuner recreatie en toerisme (0,5 fte) - Verbeterplan RO S Nieuw 37.000 37.000 37.000 37.000
Beleidsadviseur economie (uitbreiding uren) - Verbeterplan RO S Nieuw 36.000 36.000 36.000 36.000