Programma's

1. Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - 1. Bestuur en ondersteuning

Betrouwbaar en benaderbaar bestuur
We staan voor een betrouwbaar en benaderbaar bestuur dat in goed contact staat met haar inwoners en ondernemers. Alleen in samenspraak met hen kunnen we tot goede resultaten komen in de uitdagingen die er zijn. De manier waarop we communiceren en uitvoering geven aan participatie is daarbij van groot belang. Dit vraagt wat van bestuur èn ambtelijke organisatie. We houden dan ook extra aandacht voor de uitvoering van de eind 2022 vastgestelde participatienota en zetten daarbij ook in 2024 nog de  participatiecoach in. Verder geven we verder vorm aan het in 2023 geïmplementeerde digitale participatieplatform. Vanzelfsprekend zetten we ook onze aandacht voor bestuurlijke èn ambtelijke integratie onverminderd voort. 

We conformeren onze informatieverstrekking verder aan de Woo: Wet open overheid, als opvolger van de Wet  openbaarheid van bestuur (Wob). Een belangrijk verschil met de Wob is dat de Woo naast informatieverstrekking op verzoek (passief) overheidsorganisaties ook verplicht zelf informatie gefaseerd openbaar te maken (actief). Mede hierdoor is de Woo een belangrijke stap naar een open overheid. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke informatie en dat alle overheidsinformatie in beginsel openbaar is. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt hiervan afgeweken.

Kinderburgemeester
Er is onlangs een motie aangenomen voor het aanstellen van een Kinderburgemeester per 1 januari 2024. Hij/zij vergezelt de burgemeester bij officiële openingen en bij evenementen en kan als aanspreekpunt dienen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Zo betrekken we kinderen al op jonge leeftijd bij de lokale politiek en democratie. Voor het aanstellen van een Kinderburgemeester maken we budget beschikbaar voor de begeleiding, maar ook voor een bestedingsbudget dat de Kinderburgemeester aan een zelfgekozen doel kan spenderen. Jaarlijks wordt een nieuwe Kinderburgemeester verkozen.

2. Veiligheid

Terug naar navigatie - 2. Veiligheid

Veiligheidsregio Zeeland
De Veiligheidsregio Zeeland vraagt voor de begroting 2024 een extra bijdrage van afgerond € 326.000, oplopend tot € 465.000 in 2027. Dit heeft te maken met de programma’s ‘Toekomstbestendige brandweerzorg’ en ‘voorbereide crisisorganisatie’. En door loon- en prijsstijgingen, loonontwikkelingen en extra repressieve opleidingen (o.a. versterken operationele leiding).

Verduurzamen brandweerkazernes 
Het duurzaamheidsbeleid van Gemeente Veere is om  49% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 reductie in 2050 te realiseren ten opzichte van 1990 en uiteindelijk een aardgasloze gemeente Veere te worden. Dit geldt ook voor de brandweerkazernes die in gebruik zijn door de VRZ. Jaarlijks pakken we hiervoor een aantal gebouwen aan. Het betreft hoofdzakelijk gevel- en dakisolatie, c.v.-installaties en zonnepanelen. In 2024 zijn de kazernes in Oostkapelle en Domburg aan de beurt en in 2025 de kazernes van Serooskerke en Westkapelle. De overige drie kazernes volgen later. De bijdrage in de kosten door VRZ, vanuit de besparing op de energierekening, moeten we nog uitwerken.

Handhaving
In het Integraal Handhaving en Uitvoerings Programma (IHUP) leggen we vast welke prioriteiten en activiteiten we doen op het gebied van handhaving. Naast het IHUP voeren we het plan van aanpak tweede woningen uit en de daarin vastgestelde processtappen.
In vervolg op de uitgevoerde inventarisatie kamerverhuur in 2023 starten we met handhaving van kamerverhuur die niet voldoet aan de beleidsregels. Ook starten we een vergelijkbare inventarisatie voor zomerwoningen. Voor de uitvoer van deze projecten zetten we incidentele eenmalige middelen in.

3. Verkeer, vervoer en waterstaat

Terug naar navigatie - 3. Verkeer, vervoer en waterstaat

Continueren bestaand beleid
We zetten in op het continueren van eerder vastgesteld beleid. Op basis van Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) zijn de beheerplannen voor de kapitaalgoederen als wegen, kunstwerken en openbare verlichting geactualiseerd. Deze plannen leggen we tegelijk met het financieel perspectief voor besluitvorming aan u voor. Het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) is halverwege haar looptijd en actualiseren we in de tweede helft van 2023 tussentijds. Het GVVP vormt samen met de eind 2022 vastgestelde Regionale Mobiliteitsstrategie de basis voor het mobiliteitsbeleid van de gemeente. 

Onderhoud wegen en infrastructuur/beheerplan
Recent zijn de beheerplannen voor wegen en kunstwerken geactualiseerd. We constateren dat door de inflatie en de groei van het areaal wegen en parkeerterreinen de kwaliteit van de wegen op termijn onder druk komt te staan. Het college hecht grote waarde voor de leefbaarheid van inwoners en de belevingswaarde voor bezoekers aan goed onderhouden wegen. Verder vindt het college het op orde houden van de kapitaalgoederen belangrijk om ook op langere termijn financieel gezond te blijven. We trekken dan ook extra structureel budget uit voor het onderhoud van wegen. 

Bevorderen fietsmobiliteit
Het college gaat verdere stappen ondernemen om het gebruik van de fiets door inwoners en bezoekers te stimuleren. Dit is ook de wens van uit het Rijk en de Provincie. Alles Zeeuwse overheden, waaronder Veere, hebben daarom in 2023 de intentie-verklaring Fietz ondertekent. Het doel is om het aandeel van fietskilometers in alle reiskilometers te vergroten. In 2023 levert het college de nota fietsmobiliteit op. In 2024 wil het college starten met de uitvoering van concrete acties; zoals het verbeteren van fietsroutes en fietsparkeerplaatsen. Hiervoor wil het college extra budget uittrek-ken. 
Ook de te realiseren mobiliteitshubs moeten hier een bijdrage aan gaan leveren. Het doel is de automobilist te verleiden vanaf de hub een andere vervoersmiddel (waaronder de fiets) te nemen. 

Verbeteren verkeersstromen
Eind 2023 hebben we meer inzicht in hoe we de verkeersstromen door onze gemeente het beste kunnen laten verlopen om de verkeersdrukte in de kernen af te laten nemen. We hebben dan inzicht in de voorkeursvarianten. In 2024 en verder gaan we deze voorkeursvarianten uitwerken tot meer concrete oplossingsrichtingen. In Domburg gaan we in 2024 al starten met het autovrij maken van het centrum. Hiervoor is € 120.000 geraamd. Ook gaat het college aan de slag om samen met de andere wegbeheerders te kijken hoe we de maatregelen kunnen financieren. 

Gedragen parkeerbeleid / oplossen knelpunten
Voor 2024 en verder wil het college geen grote wijzigingen in het parkeerbeleid doorvoeren. In 2023 hebben we het parkeerbeleid aangepast en waar mogelijk de scherpe kanten eraf gehaald. We blijven de effecten van het beleid monitoren en evalueren met de stakeholders de resultaten. Dit doen we ook in de kustkernen waar betaald parkeren niet is ingevoerd. We verwachten niet dat uit de monitoring en evaluatie de noodzaak komt het parkeerbeleid ingrijpend te wijzigen. We trekken extra middelen uit om de parkeerdruk goed te blijven monitoren. 

Verbeteren toeristische kwaliteit van parkeerterreinen
We vinden een gastvriendelijke ontvangst van inwoners en toeristen belangrijk. Recreanten moeten al bij aankomst op een parkeerterrein aan de kust het gevoel krijgen in een hoogwaardig recreatiegebied te zijn beland. Daar horen een goede terreininrichting en goede voorzieningen en faciliteiten bij. Deze aanbevelingen komen voort uit het project ‘De Kust is breder dan het Strand’. Om hier invulling aan te geven nemen we investeringen op (totaal afgerond € 1,8 miljoen) voor de herinrichting van de parkeerterreinen Vier Hoogten Oostkapelle, Trommelweg Domburg en Valkenis-seweg Biggekerke.

Verkeersveiligheid 
In 2023 zijn er extra middelen beschikbaar gekomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2024 gaat het college verder op de ingeslagen weg. Zo blijven we inzetten op het verlagen van de verkeerssnelheid op doorgaande wegen door kernen. Ook blijven we samen met bewoners aan de slag om knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid in woonwijken aan te pakken. 

4. Economie

Terug naar navigatie - 4. Economie

Toerisme & recreatie 
Vanuit het programma toerisme 2021-2026 zetten we in op het bewaken van de balans tussen levendigheid en leefbaarheid, tussen gasten en inwoners en tussen economie en landschap. We zijn daarom aan de slag gegaan met het ontwikkelkader verblijfsrecreatie fase 2, badstatus Domburg, een visie op de tuin van Zeeland, en een omgevings-programma strand. We zijn daarover in gesprek met ondernemers en inwoners. 

Toeristische informatiepunten
We bieden professionele gastvrijheid aan onze gasten en investeren in toeristische informatiepunten. In Domburg, Veere en Oostkapelle is het toeristisch gastheerschap inmiddels belegd. Ook gaan we aan de slag met een Veerse opvolger van de vroegere VVV.

In 2022 is het besluit genomen om vier toeristische informatiepunten te openen in de gemeente Veere (Domburg, Veere, Oostkapelle en Zoutelande). De toeristische informatiepunten in Domburg en Veere zijn gecombineerd met het museum. Tot 2021 was er € 390.000 opgenomen als budget voor de VVV. Hiervan is structureel € 100.000 ingezet voor de inbestedingsopdracht SSV. Voor toeristisch gastheerschap is € 195.000 vrijgemaakt en voor regiomarketing € 95.000. Voor regiomarketing komt een separaat voorstel naar uw raad. 

Vanuit de samenleving wordt er veel belang gehecht aan een toeristisch informatiepunt in Oostkapelle en Zoutelande. Het waren immers in de afgelopen jaren ook informatiepunten vanuit VVV Zeeland. Het waren seizoenskantoren met beperkte openingsuren. Om aan de wens voor het behoud van een informatiepunt in Oostkapelle en Zoutelande te voldoen is ingeschat dat € 21.500 voldoende moet zijn. 

Voor de toeristische informatiepunten in Domburg en Veere is € 71.000 per locatie vrijgemaakt. Veere en Domburg hebben meer budget per locatie gekregen, omdat er een koppeling is gemaakt met bestaande musea en het aansloot bij zowel het programma toerisme 2021-2026 en de Veerse culturele visie. 

Kijkend naar de ingediende begrotingen van zowel Oostkapelle als Zoutelande blijkt dat het budget niet toereikend is om twee toeristische informatiepunten open te houden. Dat heeft enerzijds met locatie huur te maken, anderzijds met vergoeding voor vrijwilligers(krapte op de vrijwilligersmarkt) en productontwikkeling. Oostkapelle komt € 13.500 tekort voor 2024 en € 14.400 voor 2025. Zoutelande komt in 2024 en 2025 per jaar € 21.725 tekort. Deze bedragen zijn opgenomen in dit financieel perspectief.

Er is afgesproken dat het toeristisch gastheerschap zoals deze in 2022 bedacht was, blijft bestaan tot en met 2025. Er vindt in 2025 vervolgens een evaluatie plaats. De evaluatie geeft duidelijkheid of er ook na 2025 vier informatiepunten in de gemeente Veere moeten blijven bestaan of dat toeristisch gastheerschap op een andere manier ingericht kan worden. 

Bestemmingsmanagement – citymarketing organisatie Veere
In deze tijden van toeristische en economische groei gaan veel stemmen op om niet meer de massa centraal te stellen, maar in te zetten op het “echt” beleven van de Veerse bestemming, in balans met de leefomgeving. Na het wegvallen van de VVV is het op het gebied van bestemmingsmanagement te lang stil geweest in Veere. Gezien het enorme economische belang van toerisme voor Veere, maar ook de ervaren knelpunten als het gaat om draagvlak en draagkracht wil de gemeente zich ontwikkelen tot een bewuste bestemming waar gasten, arbeidskrachten en inwoners bewust voor kiezen. 
Voor de oprichting is in 2024 en 2025 € 210.000 per jaar extra nodig. Dit extra budget dekken we uit het resterende budget toeristisch impuls. Met het benodigde incidenteel budget hebben we, voor een periode van 2 jaar, € 300.000 per jaar te besteden aan de oprichting. Vanaf 2025 komen de budgetten van toeristisch gastheerschap vrij, waarmee de Veerse citymarketing organisatie na 2025 mogelijk gefinancierd kan worden. Met de € 300.000 per jaar hebben we de basis financiering te pakken voor deze organisatie. Uitvoerende projecten zullen deels via cofinanciering gerealiseerd worden vanuit budgetten van Toeristisch Impuls Veere en ondernemers. 

Landbouw
In maart 2023 is de Landbouwnota vastgesteld met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Kleine windturbines, mestopslag-mogelijkheden, oplossingen ten aanzien van zoet water beheer, mogelijkheden dierenwelzijn zijn een greep uit de projecten waar Veere mee aan de slag gaat. Naar verwachting wordt het onderwerp kleine windmolens in het najaar in een RIB besproken met de raad en zo mogelijk vóór 31 december 2023 met een concreet voorstel ter besluitvorming voorgelegd. De gemeente Veere faciliteert daarnaast actief het aanleveren van input voor het gebiedsgerichte programma versie 1.0 van de Provincie. De gemeente faciliteert een pilot ‘Manteling Oostkapelle’ (stikstof, natuur inclusieve landbouw), en jaagt een tweede pilot aan in het agrarisch middengebied met een aantal jonge agrarische ondernemers.

Economie
Op dit moment werken we aan de economische koers voor de gemeente Veere. In het programma Economie 2024-2027, met bijbehorend uitvoeringsprogramma, staat toekomstbestendig ondernemerschap en het verbreden van de Veerse economie. Daarbij kijken we integraal naar kansen en mogelijkheden om de verbreding van onze economie te stimuleren. Specifieke aandacht gaat uit naar het optimaliseren van het vestigingsklimaat voor ondernemers, bedrijventerreinprogramma (verplaatsing bedrijven uit de kern, inventariseren behoefte uitbreiding, kansen benutten voor verduurzamen/klimaatadaptie en het verhogen van de organisatiegraad op de terreinen), huisvesting arbeidskrachten, bereiken van een voorzieningenniveau in de kernen dat aansluit bij maatschappelijke behoeften, en aandacht voor groeisectoren (zoals zorg en de creatieve sector).

Dividend ZEH/PZEM
Afhankelijk van de financiële resultaten in de komende jaren keert PZEM vanaf 2022 over een periode van 10 jaar een groot deel van het aanwezige eigen vermogen/ liquiditeit uit aan de aandeelhouders. Dit is gerealiseerd vanuit de verkoop van bedrijfsonderdelen in de afgelopen jaren. 
De eerste jaren is het PZEM-dividend echter niet vrij inzetbaar voor de gemeente. Bij de oprichting van GBE-Aqua, de entiteit die is opgericht voor het onderbrengen van het door gemeenten en Provincie Zeeland aangekochte aandelenpakket Evides, is afgesproken dat toekomstige dividenduitkeringen vanuit PZEM direct worden doorgestort naar GBE-Aqua. Dit met als doel de lening van ca. € 370 miljoen, die is aangetrokken voor de aankoop van het  Evides-aandelenpakket, versneld af te kunnen lossen. 
Rekening houdend met de huidige prognoses is de verwachting dat de lening in de loop van 2024 volledig is afgelost. Het dividend vanuit PZEM is dan, naast het te ontvangen dividend vanuit GBE-Aqua, weer vrij beschikbaar voor de gemeente. Voor Veere is de prognose van dit vrij beschikbare deel € 18 miljoen. We willen dit bedrag inzetten voor de opgaven in mobiliteit en herinvesteren om structurele baten te realiseren.

5. Onderwijs

Terug naar navigatie - 5. Onderwijs

Onderwijshuisvesting
Volgens het huidige Integraal Huisvestingsplan staat de nieuwbouw van de Versluijsschool gepland in 2026. Voor de sloop en tijdelijke huisvesting willen we eenmalig budget vrijmaken. De hoogte hiervan is nog niet bekend, maar dekking zal plaatsvinden vanuit de reserve lokaal onderwijsbeleid.

Verder verhogen we de investering in de nieuwbouw van de Versluijsschool. Enerzijds vanwege een hogere indexatie. Anderzijds door een toename van het aantal leerlingen in de leerlingenprognose (van 164 naar 200). 

Onderwijshuisvesting vraagt meer capaciteit van de gemeente dan tot nu toe was ingeschat. We breiden de capaciteit uit met 0,3 fte om onze taak goed uit te kunnen voeren.

Indexeren investeringen 
We indexeren de nieuwe/voorgenomen investeringen in maatschappelijke voorzie-ningen en onderwijshuisvesting op de gebruikelijke wijze aan de hand van de door de VNG gepubliceerde index voor bouwkosten onderwijshuisvesting. 
Met ingang van 2024 starten we met een indexering van de afschrijving van bestaande onderwijshuisvesting. Op deze wijze maken we de vervanging van bestaande scholen op termijn mogelijk. 

Budget schoolbegeleiding
De schoolbegeleiding en het daarbij behorende budget bouwen we af. De komende tijd werken we een afbouwregeling uit. In 2024 zetten we nog € 75.000 hiervoor in. Scholen moeten vanaf 2025 hiervoor dan hun eigen middelen aanwenden.

6. Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - 6. Sport, cultuur en recreatie

Kunstgrasveld VV Serooskerke
We investeren in een nieuw kunstgrasveld in Serooskerke. Eén van de huidige velden moet verdwijnen als gevolg van woningbouw. Door één van de andere bestaande velden te vervangen door een kunstgrasveld te maken, is dit zowel voor trainingen als wedstrijden beschikbaar. Dit doet recht aan het aantal leden dat VV Serooskerke telt. De aanleg wordt gecombineerd met de aanleg van een ondergronds waterbassin. De totale investering bedraagt € 850.000.

Subsidieapplicatie
Momenteel is de afhandeling van het gehele subsidieproces zeer kwetsbaar. Zeker op het moment dat zich personeelswisselingen voordoen. Dit vraagt om een stabielere basis. Mede daarom reserveren we geld voor de aanschaf en beheer van de subsidieapplicatie. We verwachten tevens dat een subsidieapplicatie voor een efficiënter proces zal zorgen.

Cofinanciering bibliotheek
Om aanspraak te maken op een grote specifieke uitkering van de rijksoverheid (€ 220.000), is voor 20% (€ 55.000) cofinanciering nodig vanuit het gemeentefonds. Met een totaalbedrag van € 275.000 kan een forse investering worden gedaan in onze  bibliotheekvoorzieningen. Dit heeft een groot, direct effect op alle inwoners in de gemeente Veere. Naast de bestaande bibliobussen integreren we voorzieningen (servicepunten, cursuslocaties, culturele en educatieve ontmoetingen) in de (nieuwe) MFA’s en dorpshuizen. Dit versterkt de leefbaarheid in de kernen en de bloei van de MFA’s en dorpshuizen.

Kwaliteit stranden
Samen met de SSV en de ondernemers gaat het college aan de slag de kwaliteit van het strandproduct verder te vergroten. Speerpunten voor het college zijn daarbij de kwaliteit en de openingstijden van de toiletvoorzieningen en het afvalvrijhouden van het strand. We zien kansen door het bieden van ontwikkelmogelijkheden voor strandpaviljoens maar wel met oog voor de Veerse schaal.

Onderhoud groen /beheerplan
Recent is het beheerplan groen geactualiseerd. De afgelopen jaren is de kwaliteit van het onderhoud door diverse oorzaken sluipenderwijs teruggezakt. Dit komt onder meer door areaalgroei, inflatie, wijzigingen in wetgeving (zo is onder andere de chemische bestrijding van onkruid is verboden) en hogere gebruiksintensiteit. Het college wil de kwaliteit van het openbaar groen structureel verbeteren en weer op het afgesproken niveau brengen. Zodat het groen aantrekkelijk blijft voor inwoners en bezoekers. 
Ook wil het college meer ruimte voor biodiversiteit in het openbaar groen onder andere door een ander maaibeheer waardoor bloeiende planten meer kansen krijgen. Het college gaat daarom extra budget vrij maken voor het weer op niveau krijgen van het onderhoud en het anders uitvoeren van werkzaamheden. 

Cultuurbeleid
In het 4e kwartaal van 2023 leggen we een nieuw cultuurbeleid voor aan de gemeenteraad. Vooruitlopend hierop reserveren we in het financieel perspectief structureel budget om vanaf 2024 het nieuwe beleid uit te kunnen voeren. Dit nieuwe cultuurbeleid is de opvolger van de huidige Culturele Agenda. Verder vraagt een aantal specifieke activiteiten in dit kader ook subsidie. Onderdeel hiervan is o.a. € 25.000 voor Popmonument. De totale kosten ramen we op jaarlijks € 75.000. 

De collectiemedewerker van het Museum Veere beheert een groot deel van de Veerse kunstcollectie die tentoon gesteld wordt in Museum Veere. Deze medewerker wordt vergoed uit subsidie van het Mondriaan Fonds. Omdat deze subsidiestroom ophoudt, willen we deze overnemen. Wanneer deze collectiemedewerker niet meer aanwezig is bij Museum Veere wordt de collectie van Veere niet goed beheerd. Dit kan er toe leiden dat de staat van onderhoud van onze collectie niet voldoende bewaakt wordt en de Veerse collectie niet meer tentoongesteld mag/kan worden. De kosten bedragen structureel € 22.000. 

Verduurzaming Stadhuis Veere        .
Het duurzaamheidsbeleid van Veere is om 49% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 reductie in 2050 te realiseren ten opzichte van 1990 en uiteindelijk een aardgasloze gemeente Veere te worden. Dit streven geldt ook voor het monumentale gebouw stadhuis Veere. Een monument is complex en kostbaar om te verduurzamen, vandaar dat we dit in enkele fases aanpakken. Voor fase 2 (2024 – 2026) is een budget nodig van € 125.500.

7. Sociaal domein

Terug naar navigatie - 7. Sociaal domein

Opvang vreemdelingen
In de afgelopen jaren is gebleken dat de opvang van statushouders, asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen een steeds groter vraagstuk is geworden. We verwachten dat dit vraagstuk structureel meer inzet van de gemeente zal vragen. Om deze reden breiden we onze gemeentelijke capaciteit tijdelijk uit met 0,67 fte om uitvoering te geven aan deze opgaven. Dit wordt voor zo lang dat mogelijk is gedekt uit het budget vanuit de landelijke Regeling opvang Ontheemden Oekraïne.

Jeugd
In 2023 moet de nieuwe Zeeuwse Regiovisie Jeugdhulp worden vastgesteld. Deze heeft echter raakvlakken met de landelijke Hervormingsagenda Jeugd, die nog niet is vastgesteld.  De precieze financiële consequenties die daaruit voortkomen zijn nog niet geheel duidelijk. De transformatie van de Jeugdzorg zal in de komende jaren naar verwachting forse investeringen vragen, ook van gemeenten. 

Beschermd wonen
De verdere (financiële) decentralisatie beschermd wonen is wederom uitgesteld. Het is nog niet duidelijk welke financiële consequenties dit gaat hebben. 

Weer thuis
Weer Thuis is een landelijk actieprogramma waarbij een impuls wordt gegeven aan zelfstandig wonen voor doelgroepen die momenteel nog niet zelfstandig wonen. Naar verwachting sluiten we in 2023 met de Walcherse gemeenten, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties. Met dit convenant willen we kwetsbare mensen die wonen in een beschermde woonomgeving of de opvang, helpen uitstromen naar regulier wonen. Dit zal vanaf 2024 meer inzet vragen van onder andere de toegang voor Wmo en Jeugdhulp.

Abonnementstarief
Landelijk is besloten om het abonnementstarief in de Wmo af te schaffen. Dat betekent dat vanaf 2025 de eigen bijdrage in de Wmo weer inkomensafhankelijk wordt. Wat de gevolgen voor de begroting zijn is nog niet duidelijk.

Bestaanszekerheid
We zien een algemene landelijke trend - en dus ook in Veere – waarin de bestaans-zekerheid van mensen onder druk staat. Het risico op armoede en schuldenproblematiek stijgt door verschillende factoren, zoals hogere woonlasten en duurdere boodschappen. Dit vraagt blijvende aandacht van de gemeente, Orionis en andere maatschappelijke partners.

Regionale samenwerking
Op het gebied van regionale samenwerking in het sociaal domein blijven veranderingen zichtbaar. Dit zien we momenteel bijvoorbeeld in het maatschappelijke werk, manteling en 1nul1 preventie. Er doen zich veranderingen voor in de samenwerking tussen de Walcherse gemeenten, waardoor we als gemeente Veere ons beleid en uitvoering moeten heroverwegen. We houden er rekening mee dat dit soort wijzigingen in de samenwerking zich in de toekomst blijven voordoen. Dit vraagt capaciteit en mogelijk ook geld om ons hierop aan te passen.

8. Volksgezondheid en milieu

Terug naar navigatie - 8. Volksgezondheid en milieu

Gezondheid
We ontwikkelen een Plan van Aanpak om op gemeentelijk niveau uitvoering te geven aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Op Zeeuws niveau werken we aan een Regioplan om de opdrachten uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) verder uit te werken en te implementeren. Zowel vanuit het GALA als vanuit het IZA ontvangen we als gemeente extra financiële middelen hiervoor. 

Openbare ruimte
Op het gebied van klimaat, luchtkwaliteit en bodembeheer liggen grote uitdagingen. Bij het maken van beleid, ontwikkeling van gebieden en het inrichten van de openbare ruimte anticiperen we hierop. Dat betekent dat we soms andere keuzes moeten maken en slimme oplossingen moeten bedenken. 

Klimaatverandering
Bij de inrichting van nieuwe en bestaande woonwijken en bedrijventerreinen hebben we ook voor klimaatverandering. Meer ruimte voor water en groen. Het college bespreekt met stakeholder en het waterschap hoe we zoet water kunnen opslaan voor drogere periodes. 

Afvalinzameling/-scheiden
Het college is blij met succesvolle invoering van diftar (gedifferentieerd tarief) en de behaalde resultaten. Maar ze maakt zich zorgen over de kwaliteit van het PMD-afval. In 2024 gaan we diftar een verder vervolg geven door ook bij hoogbouw en in de zomerparkterreinen diftar in te voeren. Daarnaast wil het college de controle op de inzameling van het afval uitbreiden. Naast voorlichting is ook controle nodig om de kwaliteit van de inzameling en het scheidingsgedrag te verbeteren. 
In 2024 hoopt het college ook de stroom opnieuw te gebruiken grondstoffen uit afval te vergroten door verbeteringen op de milieustraat en samenwerking met kringloop-winkels. 

Riolering 
Het college houdt de riolering op orde en probeert daarbij de kosten in de hand te houden. We proberen overlast door regenwater zoveel mogelijk te voorkomen. Maar enige overlast bij extreme hoosbuien moeten we accepteren. In 2024 wil het college een nieuw water- en rioleringsplan gebaseerd op de omgevingsvisie aan de raad voorleggen. 

9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Terug naar navigatie - 9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Duurzaamheid
We hebben een plan genaamd "Omgevingsprogramma Duurzaam Veere 2022-2025" waarin al onze duurzaamheidsdoelen zijn opgenomen. We willen de kwaliteit van onze leefomgeving in de gemeente Veere behouden en verbeteren. We streven naar het verminderen van CO2-uitstoot en willen een circulaire economie creëren.

In de komende jaren zullen we hard werken om onze eigen impact op het milieu te verminderen. We doen dit doormiddel van duurzaam opdracht geven en inkopen. Hiermee willen we ook inwoners en ondernemers aanmoedigen om duurzaam te handelen. Samen met andere gemeenten in Zeeland werken we aan circulair beleid op thema’s zoals bouw, afval, openbare ruimte en consumptie.

De gemeente heeft een plan genaamd "Transitievisie Warmte" opgesteld. Dit plan bevat concrete stappen om ervoor te zorgen dat woningen in 2050 geen aardgas meer gebruiken. Meer informatie hierover is te vinden op www.veere.nl/duurzaamheid. We communiceren actief met inwoners en stads- en dorpsraden over de mogelijkheden om te verduurzamen. We zoeken naar concrete projecten en plannen om op een pragmatische manier aan de slag te gaan met de warmtetransitie.

We stimuleren het verduurzamen van woningen, voornamelijk door isolatie en het overstappen op inductie koken. Inwoners kunnen advies krijgen bij het Duurzaam Bouwloket. We ondersteunen duurzame initiatieven van burgers en bedrijven waar mogelijk. Dit doen we bijvoorbeeld door het verstrekken van stimuleringsleningen voor duurzaamheid en het aanmoedigen van de installatie van zonnepanelen op daken.

Een uitdaging bij het uitvoeren van duurzaamheidsplannen in de energietransitie is het elektriciteitsnetwerk. Dit netwerk heeft invloed op de mogelijkheden om Veere te verduurzamen en heeft ook impact op nieuwe ontwikkelingen in de woningbouw. Een ander aandachtspunt in Veere is dat er veel koopwoningen zijn. Bij het verduurzamen van deze woningen zijn we afhankelijk van de bereidheid van individuele bewoners. Op dit moment hebben we geen instrumenten om inwoners te verplichten tot verduurzaming.

Wonen
Eind november 2022 heeft de raad het Programma Wonen aangenomen. We hebben de ambitie om de komende jaren tot en met 2030 zo’n 852 nieuwe woningen te bouwen. Bij het Programma Wonen hoort ook een nieuwbouwprogrammering (NBP) die het college maximaal tweemaal per jaar evalueert.

De NBP geeft focus en we kunnen de planning matchen met onze capaciteit of andersom. Daarnaast geeft een programmering duidelijkheid richting initiatiefnemers en burgers. Het Rijk en de provincie verwachten ook dat wij een actueel overzicht met onze plancapaciteit hebben. Dit overzicht is nodig voor het monitoren van de gemaakte
afspraken in de Zeeuwse Woondeal. De NBP geeft sturing op de projecten die we nu oppakken en projecten die we later oppakken.

Omgevingswet
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Deze wet helpt om een goede balans te krijgen tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Deze manier waarop we visies maken, vergunningen verlenen en onze digitale omgeving inrichten verandert hierdoor fors. We verbeteren de dienstverlening en we starten met het maken van een Veers Omgevingsplan. Daarnaast werken we aan de aansluiting op het door het Rijk ontwikkelde digitale stelsel. Gemeenten moeten dit systeem voor een groot deel zelf gaan vullen met relevante informatie en up-to-date houden. Dit is een onmisbare schakel in onze digitale dienstverlening naar inwoners en bedrijven. In 2029 moet de hele transitie zijn afgerond.

Van Veere vraagt dit een enorme inspanning. Er moeten organisatorische veranderingen worden doorgevoerd op het gebied van beleid, taken, structuur, technologie, processen en mensen. Naast de inspanning vraagt het ook extra geld. Denk bijvoorbeeld aan de investering op het gebied van ICT en extra personeel in verband met de verbetering dienstverlening en het beheer van ICT-systemen.

Gevolgen voor de legesheffingen
De Omgevingswet heeft gevolgen op veel verschillende gebieden. Ook voor de legesheffing van de gemeente bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Die gevolgen gaan veel verder dan het aanbrengen van een paar tekstuele wijzigingen in de legesverordeningen. Het verwerken van de effecten van de Omgevingswet is onderdeel van voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In de begroting brengen we zo goed mogelijk in beeld wat de gevolgen zijn voor de opbrengsten van leges (in aantallen en leges per vergunning).

10. Overige onderwerpen

Terug naar navigatie - 10. Overige onderwerpen

Energiekosten (gebouwen en openbare verlichting)
De gemeente Veere koopt in VZG-verband haar energie in. Het huidige contact loopt af eind 2023.  De inkooptarieven waren de afgelopen jaren erg gunstig. Door o.a. de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen enorm onder druk komen te staan. De verwachting is dat de aanbesteding van inkoop gas en elektra door VZG de prijzen fors hoger zullen uitpakken dan de afgelopen jaren.  
In 2024 wordt gas-elektra in VZG-verband aanbesteed. De algemene tendens is dat kosten voor energie duurder worden en blijven.

Beveiliging digitale werkomgeving gemeenteraad
In dit financieel perspectief is structureel budget (€ 15.000) opgenomen om in een aantal stappen toe te werken naar een digitale werkomgeving voor de gemeenteraad. Dit gaat niet over het digitale platform waarmee we de raadsvergadering faciliteren. Het betreft hier het maken van werkafspraken over emailadressen, eenduidig (beveiligings) beheer inclusief back-up en documentenbeheer en -opslag.