Uitgaven

10,7%
€ 7.881
x €1.000
10,7% Complete

Inkomsten

0,57%
€ 417
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

0%
€ -7.464
x €1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

10,7%
€ 7.881
x €1.000
10,7% Complete

Inkomsten

0,57%
€ 417
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

0%
€ -7.464
x €1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur zoals wegen, bruggen en parkeervoorzieningen. We zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. De verschillende belangen van bewoners, bezoekers, bedrijven maar ook duurzaamheidsaspecten dienen daarbij in evenwicht te zijn. Dat doen wij tegen kosten die beheersbaar zijn.

 

Het beleidsterrein verkeer, vervoer en waterstaat kent een aantal thema’s. De belangrijkste thema’s zijn wegbeheer en wegreconstructies, gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) en verkeersveiligheid, parkeren en openbaar vervoer. Deze thema’s helpen om gevoel te krijgen bij de belangrijkste onderwerpen binnen het hele beleidsterrein maar kunnen natuurlijk niet los van elkaar worden gezien. Op het niveau van uitvoering integreren we waar mogelijk de thema’s tot een integraal product.

 

Wegbeheer en wegreconstructies

Het in stand houden van het gemeentelijk wegennet is één van de gemeentelijke kerntaken. Deze zorg is breder dan alleen de zorg voor de verharding zelf maar gaat ook over het onderhoud aan wegmeubilair, kunstwerken als bruggen, duikers en trappen, openbare verlichting en het bestrijden van incidenten en gladheidsbestrijding. Wat we doen, hoe we dat doen en hoeveel dat kost leggen we vast in diverse plannen; onder andere in beheerplannen. In de paragraaf kapitaalgoederen zijn deze beheerplannen nader toegelicht.

 

De beheerplannen vertalen we in een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma is een integraal programma waarin we werkzaamheden aan het riool, kabels en leidingen, wegen en groen zoveel mogelijk combineren. Het uitvoeringsprogramma kijkt nu twee jaar vooruit, om de integraliteit vooral met kabels en leidingen verder te verbeteren is een langere periode van 4 jaar wenselijk.

 

Grote onderhoudsklussen die we in 2021 gaan oppakken zijn de Zeeheldenbuurt in Koudekerke, de omgeving Roompotstraat in Zoutelande en de Kapellestraat in Veere. Daarnaast zijn er vele tientallen kleinere klussen.

 

Naast onderhoud komt het voor dat de inrichting van een weg niet meer voldoet door veranderende behoeften van inwoners en/of ondernemers. Om die reden gaan we onder andere de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder, de Duinweg en gedeelte Langedam in Zoutelande en het Dorpsplein in Koudekerke op de schop nemen.

 

Gladheidsbestrijding doen we in samenwerking met bijna alle wegbeheerders in Zeeland. Het gezamenlijke beleidsplan, de samenwerkingsovereenkomst en de contracten lopen in 2021 af. In 2021 stelt de gemeente het nieuwe beleidsplan en de samenwerkingsovereenkomst vast.

 

De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds meer zichtbaar en dit heeft ook effect op het onderhoud van wegen. Het water en rioolstelsel passen we aan op de gevolgen van de veranderingen en er valt dan niet aan te ontkomen dat de weg "open" moet en opnieuw bestraat. Veere vergrijst en steeds meer ouderen blijven ook op latere leeftijd actief. Bij het onderhoud en de inrichting van wegen houden we hier rekening mee. Ook het wegareaal “vergrijst” en de prognose is dat we de komende jaren meer moeten doen om onze wegen op niveau te houden.

 

Omdat we deze vraagstukken steeds meer in samenhang moet bekijken om ze op te kunnen lossen maken we in 2021 een Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR). De visie is een uitwerking en verdieping van de Omgevingsvisie en gaat de basis vormen voor de nieuwe beheerplannen. We onderzoeken de mogelijkheid om de beheerplannen (ook van groen en riolering) samen te bundelen tot een integraal beheerplan.

 

Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP)  en verkeersveiligheid

Verkeer, vervoer en verkeersveiligheid houdt niet op bij het bord bebouwde kom maar reikt verder. Samenhangend beleid met andere overheden is onontbeerlijk voor een goed verkeer en vervoer beleid. In de afgelopen jaren zijn door de overheden op Walcheren in nauwe samenwerking diverse plannen gemaakt en vastgesteld voor verkeer en vervoer. Het GVVP beschrijft de gemeentelijke inzet aan deze plannen.

 

De belangrijkste ontwikkeling is een andere hoofdroute structuur op Walcheren. Dit houdt onder andere in het opwaarderen van de hoofdroute Serooskerke, Grijpskerke, Aagtekerke richting Domburg en het afwaarderen van de route Serooskerke, Oostkapelle, Domburg. Daarnaast zijn er nog tal van andere grotere en kleinere veranderingen. De gemeentelijke inzet is het uitvoeren van de maatregelen binnen de bebouwde kom.

 

De concrete acties zijn opgenomen in het uitvoeringsplan GVVP. In de begroting is de uitvoeringsplanning aangepast. Een aantal werkzaamheden zijn uitgesteld, andere naar voren gehaald. Zo gaan we al in 2021 aan de slag met het verbeteren van de verkeersveiligheid in Grijpskerke. Daarnaast zetten we in op extra capaciteit voor het oplossen van kleine knelpunten.

 

Parkeren

De groei van het toerisme geeft een grotere parkeerdruk en meer verkeersbewegingen en heeft effect op de leefbaarheid in een aantal kernen. In oktober is het nieuwe parkeerbeleidsplan vastgesteld. Het parkeerbeleid is primair bedoeld om de leefbaarheid in kernen te verbeteren. Secundair willen we de toeristische beleving van parkeerterreinen verbeteren. Om dit allemaal mogelijk te maken breiden we onder andere het betaald parkeren uit.

 

Uit het parkeerbeleidsplan volgen een groot aantal acties die de komende jaren worden uitgevoerd. Een aantal besluiten neemt u in 2020, zoals het vaststellen van de parkeerverordeningen en de nota parkeernormen. In 2021 stelt de gemeente de uitvoeringsplannen parkeren vast. We gaan de uitvoering van de maatregelen combineren met de invoering van technologische innovaties als parkeerapps ’s en scanvoertuigen.

 

Openbaar vervoer

We zetten in op verbeteren van het openbaar vervoer: kernpunten daarbij zijn goede aansluitingen van het openbaar vervoer op andere “modaliteiten”. Daarmee bedoelen we de verschillende manieren van verplaatsen als bus, trein, auto, fiets, buurtbus, haltetaxi etc. Bijvoorbeeld goede aansluitingen van de bus op de trein en de buurtbus of haltetaxi op de bus. In het kader van leefbaarheid trachten we daarnaast zo mogelijk de overlast van grote autobussen in dorps- en stadscentra te verminderen.

 

Het openbaar vervoer in Zeeland dus ook in de gemeente Veere is primair de verantwoordelijkheid van de Provincie. De Provincie besteedt het openbaar vervoer één keer in de 10 jaar aan in een zogenaamde concessie. De huidige concessie verloopt in 2024. De Provincie is bezig met voorbereidingen op de nieuwe concessie en voert met de gemeenten diverse pilots uit voor andere vormen van en oplossingen voor Openbaar Vervoer.

 

De inzet van het college is actieve inbreng voor de nieuwe concessie en deelname aan de pilots. In 2021 willen we een oplossing realiseren voor de overlast van bussen in Serooskerke. Ook bekijken we of het interessant is voor Veere om te gaan werken met mobiliteitshubs.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

D.2.01 Wegen die niet meer voldoen aan de behoefte door ruimtelijke ontwikkelingen of gewijzigd gebruik hebben we opnieuw ingericht.

Terug naar navigatie - D.2.01 Wegen die niet meer voldoen aan de behoefte door ruimtelijke ontwikkelingen of gewijzigd gebruik hebben we opnieuw ingericht.

De inrichting van wegen voldoet soms niet meer. De inrichting past niet meer bij het werkelijke gebruik door ontwikkelingen zoals:

 

  • gewijzigde behoeften van inwoners
  • nieuwbouw
  • veranderde verkeerstromen
  • veranderde functie
  • technische veroudering

G

-De herinrichting Torenstraat Meliskerke is april 2021 afgerond

-De herinrichting Duinweg Zoutelande is opgedeeld in twee fases; fase 1 is in uitvoering en fase 2 staat 2022 en voorjaar 2023 op de planning

-De herinrichting Fort den Haakweg Vrouwenpolder is begin 2022 gestart. 

-De herinrichting Dorpsplein Koudekerke staat voor eind 2022 op de planning. De voorbereidingen zijn in 2021 gestart. 

-De herinrichting Ooststraat-Markt-Weststraat Domburg staat voor 2024 op de planning

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.02 In 2032 hebben we het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan gerealiseerd.

Terug naar navigatie - D.2.02 In 2032 hebben we het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan gerealiseerd.

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is een visie en zijn beleidsdoelen opgenomen. Deze bepalen in grote lijnen hoe we om gaan met het verkeer en geven de toetsingskaders. Het uitvoeringsprogramma is een samenvatting van de wensen uit het GVVP die we willen realiseren.

 

Het uitvoeringsprogramma draagt bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid en een betere verkeersdoorstroming in kernen.

O

We zijn nu halverwege de looptijd van het GVVP. Veel van de in het GVVP geformuleerde doelen en acties zijn de afgelopen jaren gerealiseerd. Veel onderwerpen zoals bijvoorbeeld de tracéstudies Aagtekerke en Grijpskerke lopen nog. De oplossing voor een aantal knelpunten met betrekking tot verkeersveiligheid zijn uitgesteld om budgettaire redenen. We zijn gestart met de tussentijdse actualisatie van het GVVP. Deze ronden we in het derde kwartaal 2022 af. 

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.03 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus

Terug naar navigatie - D.2.03 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus

Per onderdeel (wegen, kunstwerken, stadshaven en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

 

- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beheer niveau,
- de uitvoeringsmaatregelen,
- de ontwikkelingen,
- en het beschikbare budget.

 

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en moet er daarom iets gebeuren? Dan formuleren we een nieuwe maatregel onder deze doelstelling in de begroting.

G

Nadat de integrale visie op de openbare ruimte (IVOR) in november is vastgesteld, zijn we gestart met het actualiseren van de beheerplannen voor wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, duingebied voorzieningen, groen en haven Veere. De nieuwe beheerplannen leggen we in 2022 voor aan de gemeenteraad.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.04 We vergroten de leefbaarheid door de parkeerruimte tussen inwoners, bedrijven en toeristen beter te verdelen.

Terug naar navigatie - D.2.04 We vergroten de leefbaarheid door de parkeerruimte tussen inwoners, bedrijven en toeristen beter te verdelen.

In een toeristische gemeente als Veere is er vaak een hoge parkeerdruk. In de kustkernen en de kern Veere is het noodzakelijk om het parkeren te reguleren. Er is dan voldoende parkeerruimte voor bewoners, ondernemers en toeristen. Daarnaast is parkeerregulering een hulpmiddel om gedeelten van kernen autoluw te maken en daarmee ook op die manier de leefbaarheid te verbeteren.

O

Het nieuwe parkeerbeleid is ingevoerd in de kustkernen Domburg, Veere, Zoutelande en de kustparkeerterreinen die in 2020 al betaald waren (fase 1). Lokaal belanghebbenden zoals onder andere bewoners, hun visite, eigenaren/bedrijfsleiders van bedrijven en tweede woning eigenaren kunnen nog altijd terecht in de woonstraten. Daar vinden zij vaker en gemakkelijker dan voorheen een vrije parkeerplaats. Bezoekers parkeren op de openbare parkeerterreinen. Voor fase 2a zijn de voorbereidingen in 2021 gestart. De nieuwe parkeerverordening is in december 2021 unaniem door de raad vastgesteld. Dat omvat  het parkeren reguleren in Dishoek en Joossesweg, het fiscaliseren van de vergunninghouderszone in Domburg en het betaald maken van de kustparkeerterreinen die in 2021 nog niet betaald waren. Invoering daarvan vindt plaats in 2022.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.05 In 2025 is de overlast door bussen in verblijfsgebieden verminderd.

Terug naar navigatie - D.2.05 In 2025 is de overlast door bussen in verblijfsgebieden verminderd.

We zetten ons in voor het voorkomen van overlast door het openbaar vervoer. We richten ons daarbij op het onderzoeken van diverse alternatieven. Zoals het inzetten van kleiner materieel, de aanpassing van routes of minder vaak rijden met grote bussen.

O

In het hoofdlijnenprogramma is het accent voor openbaar vervoer verschoven naar het behoud van openbaar vervoer in de kernen. Het verminderen van overlast is hieraan ondergeschikt. Dit is ook zo verwoord in de Regionale Mobiliteitsstrategie die vorig jaar door de raad is vastgesteld. In dat kader hebben we een oplossing gevonden voor het behoud van OV ook op de langere termijn in Serooskerke.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.06 We verbeteren de kwaliteit van parkeerterreinen en het gastheerschap op de parkeerterreinen.

Terug naar navigatie - D.2.06 We verbeteren de kwaliteit van parkeerterreinen en het gastheerschap op de parkeerterreinen.

We willen als gemeente een goede gastheer zijn voor iedereen die onze gemeente bezoekt. We willen nette en aangename parkeerterreinen met goede voorzieningen. We investeren daarom in het verbeteren en landschappelijk inpassen van onze parkeerterreinen. Ook voorzien we twee kustparkeerterreinen van toiletunits, zie doelstelling 5.07 en maatregel 5.043.

G

Het parkeerterrein Breezand aan de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder is in 2021 heringericht en is nu een mooie en kwalitatief goede onthaalplaats voor parkerende bezoekers. 

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2021 Begroting naw 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Baten
2.1 Verkeer en Vervoer 26 26 177 -151
2.2 Parkeren 228 222 233 -11
2.3 Recreatieve havens 164 139 104 35
Totaal Baten 417 387 514 -127
Lasten
2.1 Verkeer en Vervoer 5.224 5.070 5.028 42
2.2 Parkeren 2.428 2.061 1.753 308
2.3 Recreatieve havens 229 223 210 13
Totaal Lasten 7.881 7.354 6.990 363

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000.

Taakveld

Resultaat

V/N

Verkeer, vervoer en waterstaat

Op dit taakveld is sprake van een positief resultaat van 193.000.

 

Minder uitgaven aan inhuur personeel

Voor het voorbereiden van werken en voor beleidsadvisering verkeer was rekening gehouden met de inhuur van extra personeel. Door de krappe arbeidsmarkt hebben we niet alles in kunnen huren. Hierdoor hebben we een onderschrijding van  €  60.000. 

 

Meer opbrengsten

We hebben meer leges en straatwerkvergoedingen van nutsbedrijven ontvangen dan geraamd, op diverse posten is er daarom een meeropbrengst van respectievelijk € 29.000 en €  13.000. In totaal gaat het om een bedrag van  € 42.000.

 

Schadevergoeding openbare verlichting 

In 2020 heeft de toenmalige partij die het onderhoud verzorgt van de openbare verlichting zich teruggetrokken. We hebben van deze partij een schadevergoeding ontvangen voor het niet nakomen van het contract. Dit bedrag hebben we apart gezet om eventueel meerkosten als gevolg hiervan op te vangen. In 2021 hadden we dit bedrag niet nodig en is € 27.000 niet beschikt over de reserve.  

 

Minder eigen uren 

De aan dit taakveld toe te rekenen loonkosten wijken af van de raming (€ 57.000). Het betreft slechts een verschuiving van lasten. Op andere onderdelen in deze jaarrekening wordt de tegenhanger van deze mutatie verantwoord.

 

 

 

60 

  

 

42
27

 

 

57

 

 

 

V 

  

 

V
V

 

 

V

Parkeren

Het taakveld parkeren laat een onderbesteding van € 319.000 zien.

 

Uitstel (gedeeltelijk) van fase 2 uitvoering parkeerbeleidsplan

In de begroting was een stelpost opgenomen voor de invoering van fase 2. Deze fase is in twee gedeelten geknipt en een deel wordt pas uitgevoerd in 2022. Hierdoor resteert op de stelpost nog een bedrag van € 200.000. Dit bedrag is in 2022 nodig voor de uitvoering van fase 2b van het parkeerbeleidsplan.  

 

Lagere huurkosten 

In 2021 zijn eenmalig de huurkosten die het waterschap in rekening brengt verlaagd met € 30.000.

 

Lagere kosten schoonmaak openbare toiletten 

Door een ander werkwijze zijn de kosten van het schoonmaken van de openbare toiletten afgenomen. Hierdoor hebben we €  46.000 minder uitgegeven dan geraamd. 

 

Kosten parkeerautomaten 

In de begroting is rekening gehouden met jaarrond kosten voor parkeerautomaten. Ze zijn echter pas in maart geplaatst. De exploitatiekosten vallen hierdoor € 25.000 lager uit. 

 

 

 

 

200

 

 

30

 

 

46

 

 

25

 

 

 

 

V

 

 

V

 

 

V

 

 

V

Recreatieve havens

Het tekort op dit taakveld is € 21.500.

 

Door Covid-19 kwamen er veel minder cruiseschepen naar Veere. De opbrengsten en de doorbelasting van kosten bleef hierdoor achter op de raming. Per saldo een verschil van € 24.000.

 

 

 

24

 

 

 

N

Prioriteiten

Terug naar navigatie - Prioriteiten
Omschrijving prioriteit Budget primitief Budget actueel Realisatie Toelichting
Achterstallig onderhoud bewegwijzering wegwerken 50.000 72.738 69.142 -
Uitvoeringsmaatregelen autoluw maken Veere/Domburg 165.000 20.000 20.000 Restant is bij de slotwijziging overgeheveld naar 2022.
Tracestudie rondweg Grijpskerke en Aagtekerke 30.000 4.500 5.400 Restant is bij de slotwijziging overgeheveld naar 2022.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Omschrijving investering Investeringsbedrag Realisatie Toelichting
Vervangen armaturen 2021 134.250 104.299 Investering loopt nog door in 2022.
Vervangen lichtmasten 2021 106.000 86.319 Investering loopt nog door in 2022.
Wegreconstructie (Duinweg Zoutelande)+ deel lange Dam 1.350.000 151.388 Investering loopt nog door in 2022.
Upgrade parkeerterrein Breezand bij Fort den Haak, Vrouwenpolder,regiodeal 362.500 205.499 Investering loopt nog door in 2022.
Verkeersmaatregelen doorgaande route Grijpskerke GVVP 100.000 59.535 Investering loopt nog door in 2022.
Domburg, Nehalennia gebied regiodeal 247.311 161.265 Investering loopt nog door in 2022.
Toiletten Randduin Okp en Strandweg Kdk 120.000 112.127 Investering afgerond.