Uitgaven

12,42%
€ 9.155
x €1.000
12,42% Complete

Inkomsten

0,29%
€ 211
x €1.000
0,29% Complete

Saldo

0%
€ -8.944
x €1.000

Overhead

Uitgaven

12,42%
€ 9.155
x €1.000
12,42% Complete

Inkomsten

0,29%
€ 211
x €1.000
0,29% Complete

Saldo

0%
€ -8.944
x €1.000

Specificatie overhead

Terug naar navigatie - Specificatie overhead

Berekening overheadpercentrage
Bij de berekening van het percentage overhead zijn wij uitgegaan van hetgeen hierover in de notitie Overhead (juli 2016) van de commissie BBV vermeld staat. Dit betreft een percentage wat tot stand komt door het totaal van de overhead te delen door de salarissen welke verantwoord zijn op de taakvelden van de begroting, exclusief het taakveld overhead zelf. 
In onderstaande tabel is af te lezen dat in 2021 het percentage overhead 86% bedroeg. Op basis van de realisatiecijfers komt het percentage uit op 92%.
 
Gebruik overheadpercentage
Wij hebben het overheadpercentage van 86% toegepast bij het toerekenen van overhead aan de investeringen, grondexploitatie en bij de extracomptabele berekeningen van de tarieven in de paragraaf lokale heffingen. Dit laatste betreft de afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de begraafrechten en de leges.

Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting na wijziging Realisatie Saldo
Lasten
Salarissen 5.111 4.914 5.071 -158
Belastingen 23 23 25 -2
Duurzame goederen 42 42 40 2
Ingeleend personeel 209 687 802 -115
Overige goederen en diensten 3.496 3.821 3.658 163
Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 79 38 35 3
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 22 22 22 0
Mutatie voorzieningen 211 211 -36 247
Afschrijvingen 260 251 251 0
Toegerekende rente 34 26 25 0
Overige verrekeningen -1 -1 0 -1
Totaal lasten 9.484 10.033 9.893 140
Baten
Duurzame goederen 0 0 6 -6
Uitgeleend personeel 72 41 67 -26
Huren 33 39 43 -3
Leges en andere rechten 71 71 64 6
Overige goederen en diensten 16 17 24 -7
Inkomensoverdrachten - Rijk 16 18 24 -7
Inkomensoverdrachten - overige overheden 0 0 0 0
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 0 63 75 -12
Mutatie voorzieningen 3 3 52 -49
Totaal baten 211 252 356 -104
Totaal overhead 9.273 9.781 9.537 244
Toerekenen aan grondexploitaties en investeringen 329 329 295 35
Totaal overhead na toerekeningen 8.944 9.452 9.242 210
Salariskosten exclusief taakveld 0.4 overhead 10.763 10.164 10.130
% overhead (totaal overhead/salariskosten excl. taakveld overhead) 86% 96% 94%

Taakveld overhead

Terug naar navigatie - Taakveld overhead
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2021 Begroting naw 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Baten 211 252 356 -104
Lasten 9.155 9.704 9.598 106

Prioriteiten

Terug naar navigatie - Prioriteiten
Omschrijving prioriteit Budget primitief Budget actueel Realisatie Toelichting
Aansluiting e-depotvoorziening 45.000 45.000 45.000 -
Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma dienstverlening 75.000 75.000 74.400 -
Procesbeschrijvingen t.b.v. de rechtmatigheidsverklaring in 2021 25.000 25.000 25.000 -
Actualiseren beheerplannen (wegen, openbare verlichting, groen en duingebiedvoorzieningen) 80.000 0 0 Restantbudget is bij de slotwijziging overgeheveld naar 2022

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse

Taakveld

Resultaat

V/N

Personeel

Op diverse personele budgetten zijn afwijkingen

 

  • Loonkosten overhead. Er is een bedrag van € 278.000 niet besteed aan salarissen. Voor een deel, € 115.000, is dit uitbesteed aan derden (zie toelichting ingeleend personeel). Verder hebben we een aantal functies niet kunnen invullen en is er ten onrechte een functie dubbel in de raming opgenomen. Ook resteert er nog een saldo op het taakveld overige baten en lasten van € 62.000 die met dit overschot verrekend moet worden. Zie ook de toelichting bij overige baten en lasten.
  • Ingeleend personeel: Er is een bedrag van € 115.000 meer uitgegeven dan geraamd. Dit als invulling van niet vervulde formatieve ruimte van salarissen.

 

 

 

278


115

 

 

 

V


N

Overige goederen en diensten

  • Opleidingsbudget:. In verband met coronamaatregelen zijn er niet gehouden -uitgestelde (incompany) trainingen.
  • ICT capaciteit: Er resteert een overschot van € 46.000. De upgrade en ook andere trajecten met BCT (Corsa leverancier) zijn helemaal stilgelegd eind november - december. Dit in verband met beveiligingsissues wereldwijd in ICT componenten die ook in de BCT software zitten. Deze zaken worden nu weer stap voor stap opgestart omdat deze beveilingsissues inmiddels in control zijn. Voor de afronding van de upgrade van corsa boeken we een bedrag van € 21.000 over naar 2022. Hiervoor beschikken we in 2021 niet over de reserve nog af te ronden projecten.

 

130
46


 

V
V


Mutatie voorzieningen

We hebben in 2021 een vrijval uit de voorziening organisatiekosten kunnen realiseren van € 49.000.

49

V

Vaststellingsovereenkomsten

Er zijn arbeidsovereenkomsten beëindigd waar toekomstige verplichtingen uit voortvloeien.

436

N