Uitgaven

3,3%
€ 2.648
x €1.000
3,3% Complete

Inkomsten

8,53%
€ 6.951
x €1.000
8,53% Complete

Saldo

391,17%
€ 4.303
x €1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

3,3%
€ 2.648
x €1.000
3,3% Complete

Inkomsten

8,53%
€ 6.951
x €1.000
8,53% Complete

Saldo

391,17%
€ 4.303
x €1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

Dit programma gaat over rollen, verantwoordelijkheden en ontwikkelingen voor bestuur en organisatie. De portefeuillehouder van dit programma is wethouder van Houten en voor het onderdeel bestuurlijke integriteit de burgemeester.

Dienstverlening
Eén van de speerpunten in het hoofdlijnenprogramma 2022-2026 “Veere breed verbinden” is een betere dienstverlening. De dienstverlening moet beter. Ook het recente rapport van de rekenkamercommissie “Dienen en deugen” heeft (meer beleidsmatig) aanbevelingen voor een betere dienstverlening.

Verbinden en samen doen
In het hoofdlijnenprogramma gaven wij aan de verbinding te willen zoeken en in samenspraak en overleg met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen tot goede resultaten te willen komen bij de opgaven die er liggen. Daarnaast willen we, met als doel de dienstverlening te verbeteren, investeren in een betere communicatie. In dit programma benoemen we een aantal maatregelen voor dit alles.

Organisatie
Met als doel een betere dienstverlening is één van onze speerpunten ook het versterken van de ambtelijke organisatie. Verder is het voor onze positie op de arbeidsmarkt belangrijk dat we een goede werkgever zijn en dat ook naar buiten toe uitstralen. Voor de concrete maatregelen die dit alles vraagt, verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Integriteit
Bij het zijn van een betrouwbare overheid hoort aandacht voor zowel bestuurlijke als ambtelijke integriteit. De afgelopen jaren is hiervoor verder beleid ontwikkeld, hebben we een integriteitscoördinator aangesteld en hebben we zowel bestuurlijk als ambtelijk bewustwordingssessies gehouden. Dit alles zetten we de komende periode door.

Financiën
In het hoofdlijnenprogramma geven we ook aan in te zetten op het voeren van een gezond financieel beleid. De uitwerking daarvan treft u aan in het financiële gedeelte van de programmabegroting.

Verbonden partijen
We verliezen de verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) niet uit het oog en willen daar grip op houden. De gemeente Veere heeft verbonden partijen die voor de gemeente taken uitvoert of waarmee de gemeente samenwerkt. Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Verbonden partijen stellen hoge eisen aan sturing en controle van de raad. Door het op afstand plaatsen van activiteiten en diensten zijn duidelijke kaders en heldere afspraken aan de voorkant nodig en goede beheersingsmaatregelen om de processen te kunnen uitvoeren. In dit programma benoemen we hier een aantal maatregelen voor.

Relevante beleidskaders/nota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidskaders/nota's
 • Programma op hoofdlijnen 2022-2026 “Veere breed verbinden”
 • Participatienota Veere
 • Rapport Twijnstra en Gudde verkennend organisatie onderzoek
 • Memo MT capaciteitsvraagstuk 2020
 • Gedragscodes integriteit (politieke ambtsdragers, dagelijks bestuur, medewerkers)
 • Financieel perspectief 2023-2026
 • Plan van aanpak Governance verbonden partijen 2020
 • Beleidsplan Informatievoorziening 2018-2022
 • “Jij maakt het verschil” (Visie dienstverlening)
 • Rapport “Op weg naar uitstekende dienstverlening”
  (Lysias Advies 2019)
 • Rapport Rekenkamercommissie “Dienen en deugen” (2022)
 • Rapport Rekenkamercommissie “Communicatie, inspraak en burgerparticipatie in Veere” (2022)
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

•    Toenemende complexiteit opgaven
•    Gemeente steeds meer eerste overheid (takenverschuiving naar gemeente)
•    Krapte arbeidsmarkt
•    Toename digitalisering processen (extra impuls vanaf situatie Corona)
•    Data gestuurd werken
•    Werken op afspraak
•    Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
•    Landelijke wetgeving gericht op een meer digitale samenleving, voorbeelden zijn de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer, Wet Digitale Overheid, Wet Open Overheid, Omgevingswet.
•    Common Ground: landelijke visie op andere manier van informatievoorziening (meerjarig traject)

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

D0.01 We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners.

Terug naar navigatie - D0.01 We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners.

Het verbeteren van onze dienstverlening is een permanente opdracht. Deze doelstelling is één van de speerpunten in het hoofdlijnenprogramma “Veere breed verbinden”. Ook het recente rapport “Dienen en deugen” van de rekenkamercommissie geeft aan dat er aanleiding is om te investeren in een betere dienstverlening en de daarbij horende (rand)voorwaarden.

Landelijk komt er steeds meer wetgeving die stuurt naar en invloed heeft op de digitale varianten van onze dienstverlening.
Dienstverlening verloopt langs een aantal kanalen. Het landelijke omnichannel-concept wil er voor zorgen dat de klant niet meer het “van het kastje naar de muur” gevoel overhoudt. Dit concept stimuleert ons om ook naar de eigen organisatie te kijken.

Landelijk werken partijen aan een structurele hervorming van de gemeentelijke informatiesystemen om aan de groeiende vraag naar informatie te voldoen. Het concept heet Common Ground en stelt ons in staat om op een flexibele en moderne manier maatschappelijke vraagstukken op te pakken en dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren.

De overgang naar dit concept verloopt geleidelijk. We schatten in dat er 5 tot 10 jaar een hybride situatie bestaat tussen onze huidige en hervormde informatiearchitectuur.

Wat gaan we hiervoor doen?

D0.02 We zoeken verbinding en werken aan goede resultaten voor onze opgaven

Terug naar navigatie - D0.02 We zoeken verbinding en werken aan goede resultaten voor onze opgaven

Deze doelstelling draagt conform wat we al aangaven in het “programma op hooflijnen 2022-2026 Veere breed verbinden” bij aan het gemeenschappelijk belang van Veere (nog) beter maken. Dit doen we in samenspraak en overleg met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D0.03 We houden grip op verbonden partijen

Terug naar navigatie - D0.03 We houden grip op verbonden partijen

Binnen verbonden partijen werken we samen met andere overheden waardoor zaken onvermijdelijk meer op afstand komen. Daarbij is het dan van belang waar nodig grip op deze zaken te hebben en houden.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland
Bestuur en ondersteuning 1 Formatie FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2023 10,71 n.b.
Bestuur en ondersteuning 2 Bezetting FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2023 8,88 n.b.
Bestuur en ondersteuning 3 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 2023 € 1.065 n.b.
Bestuur en ondersteuning 4a Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom Eigen begroting 2023 7% n.b.
Bestuur en ondersteuning 4b Externe inhuur Totale kosten inhuur externen Eigen begroting 2023 € 1.173.395 n.b.
Bestuur en ondersteuning 5 Overhead % van de totale lasten Eigen begroting 2023 14% n.b.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Actuele begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Baten
0.1 Bestuur 2 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 307 324 328 328 328 328
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 25 19 26 21 21 21
0.63 Parkeerbelasting 5.786 6.972 6.597 6.980 6.980 6.980
Totaal Baten 6.121 7.314 6.951 7.329 7.329 7.329
Lasten
0.1 Bestuur 1.529 1.662 1.737 1.738 1.738 1.738
0.2 Burgerzaken 724 778 710 708 710 710
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 111 214 135 124 124 124
0.63 Parkeerbelasting 67 61 67 67 67 67
Totaal Lasten 2.431 2.714 2.648 2.636 2.638 2.638

Prioriteiten

Terug naar navigatie - Prioriteiten
Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand 2023 Lasten 2023 Baten 2024 Lasten 2024 Baten 2025 Lasten 2025 Baten 2026 Lasten 2026 Baten
Inzamelen en ontsluiten mobiliteitsdata S Bestaand 4.000 4.000 4.000 4.000
0,5 fte bestuurssecretaris S Nieuw 40.000 40.000
Actualisatie beleid dienstverlening S Nieuw 15.000 15.000 15.000 15.000
Eenmalig uitvoeringsbudget Verbeteren Dienstverlening E Nieuw 10.000
1 fte Datagedreven werken S Nieuw 68.000 68.000 68.000 68.000
0,9 fte Functioneel beheer e-formulieren en producten- en dienstencatalogus S Nieuw 62.000 62.000 62.000 62.000
Aanpassing informatiesystemen i.v.m. nieuwe landelijke wetgeving E Nieuw 75.000
Structurele lasten n.a.v. aanpassingen informatiesystemen S Nieuw 25.000 25.000 25.000 25.000
0,3 fte Taken privacy officer S Nieuw 21.000 21.000 21.000 21.000
0,5 fte Backoffice S Nieuw 34.000 34.000 34.000 34.000
Bezoldiging 4e wethouder S Nieuw 70.000 70.000 70.000 70.000
1 fte kernambtenaar S Nieuw 85.000 85.000 85.000 85.000
Budget inhuur projectleider rapport dienstverlening E Nieuw 85.000 85.000 85.000 85.000