Uitgaven

10,66%
€ 8.563
x € 1.000
10,66% Complete

Inkomsten

8,83%
€ 7.194
x € 1.000
8,83% Complete

Saldo

124,49%
€ -1.369
x € 1.000

7. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

10,66%
€ 8.563
x € 1.000
10,66% Complete

Inkomsten

8,83%
€ 7.194
x € 1.000
8,83% Complete

Saldo

124,49%
€ -1.369
x € 1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

We dragen zorg voor een veilige, schone, gezonde en duurzame leefomgeving, die zo is georganiseerd en ingericht dat we ook gezond blijven. Inwoners van Veere groeien gezond op en worden vitaal oud. Primair doen we dat door bronnen die mogelijke gezondheidsrisico’s kunnen vormen weg te nemen. Secundair door een gezonde levensstijl te stimuleren, het uitvoeren van wettelijke taken (door de GGD) en in te zetten op een duurzame leefomgeving.

 

De primaire taak voeren we uit door het inzamelen van afvalstoffen en afvalwater maar ook de lijkbezorging goed te regelen. We zorgen ervoor dat onze bodem en lucht schoon blijven. De secundaire taak door de leefomgeving zo in te richten dat toekomstige risico’s worden voorkomen. Hierbij zetten we onder andere in, binnen onze mogelijkheden, op het zoveel mogelijk voorkomen van verdere klimaatveranderingen en het anticiperen op de effecten van klimaatverandering. Maar ook door de gezondheid van onze inwoners en de bedreigingen daarvan te laten monitoren en bewaken door de GGD. Ook zetten we in op preventie en voorlichting.

 

De belangrijkste thema’s binnen dit beleidsveld zijn; afvalinzameling, riolering, lijkbezorging, gezond leven, klimaatadaptatie, lucht, geluid en bodem. Het thema duurzaamheid raakt ook in belangrijke mate aan dit programma. Gezien het grote belang wat we aan dit thema hechten is er een aparte paragraaf duurzaamheid.

 

Afvalinzameling
Samen met andere Zeeuwse gemeenten werken we effectief en efficiënt samen aan afvalinzameling.

 

De landelijke overheid bevordert de overgang naar een circulaire economie. Met een circulaire economie bedoelen we dat we alles wat we gebruiken of verbruiken, ook kunnen hergebruiken. De landelijke doelstelling is dat de gemeenten vanaf 2020 75% van het huishoudelijk afval scheiden. De centrale overheid neemt naast stimuleringsmaatregelen ook belastingmaatregelen. Hierdoor nemen de kosten van afvalinzameling toe.

 

Als gemeente stimuleren we de afname van de hoeveelheid afval en hergebruik van reststoffen. Ons doel is om de hoeveelheid restafval te verminderen naar 115 kg per inwoner per jaar in 2023. Dit doen we onder andere door het gedifferentieerd tarief (diftar) in 2023 te verbeteren en blijvend aandacht besteden aan de bewustwording bij inwoners en toeristen.

In 2023 komen we met een voorstel om per 1 januari 2024 bij zomerwoningenterreinen en appartementengebouwen die zijn aangewezen op een verzamelcontainer het gft apart in te gaan zamelen. We actualiseren in 2023 de subsidieverordening oud papier

 

Riolering
Om afvalwater af te voeren dragen we zorg voor een goed functionerend rioolstelsel.

De kosten voor het onderhoud en de verbetering van het rioolstelsel blijven stijgen als gevolg van klimaatverandering en prijsstijgingen. Verbeteringen aan het stelsel zijn nodig om de kans op wateroverlast door klimaatverandering te verkleinen. Een groot deel van ons bestaande rioolstelsel is aangelegd in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw en komt aan het einde van hun levensduur. We zien dus een piek aankomen in renovatie van ons bestaande rioolstelsel.

We proberen de werkzaamheden aan het riool zoveel mogelijk te combineren met andere werkzaamheden in de openbare ruimte als wegonderhoud, onderhoud aan kabels en leidingen. Afgelopen jaar maakten we daarom een integrale visie openbare ruimte (IVOR). Meer hierover leest u in de paragraaf kapitaalgoederen.

 

Lijkbezorging
Onze begraafplaatsen zijn goed toegankelijk, voldoen aan ons beheerniveau en er is voldoende grafruimte voor de komende 25 jaar.

Een uitgangspunt in de nota is dat de begraafplaatsen niet kostendekkend hoeven te zijn. De begraafplaatsen zijn fraaie groene parken die niet alleen van belang zijn voor de directe nabestaanden maar ook bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. In 2023 gaan we de capaciteit van de begraafplaats Oostkapelle uitbreiden. Ook gaan we de nota begraafplaatsen herzien.

 

Volksgezondheid
De wettelijke taken die we als gemeente hebben, zijn belegd bij GGD Zeeland. Dat zijn bijvoorbeeld Forensische Geneeskunde, infectie-ziektebestrijding (Rijksvaccinatieprogramma) en de jeugdgezondheidszorg.

 

Wat we als gemeente verder willen bereiken op het gebied van gezondheid, staat beschreven in de lokale nota Volksgezondheid en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

De aandacht voor gezond leven neemt toe, maar mensen worden ook beperkt om gezond te leven. Samen met het onderwijs, met ondernemers en met sportverenigingen werken we steeds meer samen op dit vlak. In 2022 is de nieuwe lokale nota Volksgezondheid in werking getreden, die een looptijd heeft van vier jaar. We spelen daarin in op de maatschappelijke ontwikkelingen. Positieve gezondheid is als uitgangspunt genomen voor deze nota.

 

Verder krijgt het onderwerp Gezondheid een grote rol in de Omgevingsvisie.

 

Klimaatadaptatie
In Nederland verandert het klimaat. De temperaturen stijgen. Er is meer kans op een extreme regenbui, op een hittegolf en op langere, droge periodes. Door droogte daalt de bodem op sommige plekken in Nederland. De zeespiegel stijgt en er is meer kans op overstromingen. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de gezondheid, de leefbaarheid en de economie. We moeten ons voorbereiden op de risico’s van het veranderende klimaat en hierop de omgeving aanpassen.

 

Omgevingskwaliteiten
We willen onze leefomgeving en omgevingskwaliteiten zoals stilte, donkerte, natuur, biodiversiteit en bodem-, lucht- en waterkwaliteit behouden en waar mogelijk verbeteren. De biodiversiteit gaat achteruit en natuurgebieden staan onder druk. De stikstofneerslag in natuurgebieden moet daarom omlaag.

Relevante beleidskaders/nota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidskaders/nota's
 • Lokale nota Volksgezondheid ‘Kerngezond Veere, 2022-2025’
 • Uitvoeringsprogramma Kerngezond Veere 2022-2025
 • Programmabegroting GGD 2022
 • Omgevingsvisie Veere 2047
 • Integrale Visie Openbare Ruimte
 • Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2020-2023
 • Afvalbeleidsplan 2019
 • Convenant verpakkingen 2015
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen
 • Overgang naar circulaire economie
 • Klimaatverandering
 • Meer ouderen / vergrijzing.
 • Meer mensen met (ernstig) overgewicht.
 • Mensen ervaren minder tijd en ruimte om te bewegen.
 • Mensen eten ongezonder vanwege stijgende voedselprijzen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

D.7.01 In 2023 produceren we maximaal 115 kilogram restafval per inwoner (gecorrigeerd vanwege invloed toerisme) .

Terug naar navigatie - D.7.01 In 2023 produceren we maximaal 115 kilogram restafval per inwoner (gecorrigeerd vanwege invloed toerisme) .

We houden ons aan de visie van het programma “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). Het programma VANG is ontwikkeld voor gemeenten om de inzameling en recycling van huishoudelijk afval te verbeteren. We produceerden in 2021 nog 183 kilogram restafval per inwoner. Deze hoeveelheid is gecorrigeerd in verband met invloed van toerisme. De VANG doelstelling is om nog maximaal 100 kg restafval per inwoner te produceren. Wij denken dat 100 kg per inwoner nog niet haalbaar is en zetten voor 2023 in op 115 kg per inwoner. Een beter afvalscheiding draagt bij aan een duurzaam milieu. Bruikbare afvalstromen leveren geld op.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 7.024 We zetten een voorlichtingscampagne op om een betere afvalscheiding te realiseren en verontreiniging van deze stromen terug te dringen.
 • 7.038 We evalueren de resultaten van een jaar diftar.
 • 7.036 Op 1 januari 2024 starten we met de gescheiden inzameling van gft bij de percelen die zijn aangewezen op een ondergrondse verzamelcontainer.
 • 7.037 Nieuwe subsidieverordening oud papier

D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt.

Terug naar navigatie - D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt.

Wij zijn samen met de andere Zeeuwse gemeenten deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z. Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking. Samenwerking levert schaalvoordelen op en zorgt voor kostenbesparing. 

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting van het OLAZ.

D.7.03 Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.

Terug naar navigatie - D.7.03 Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.

In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2020-2023 (vGRP) hebben we onze afspraken vastgelegd over het beheerniveau. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

 

- het beheer niveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- de voortgang

 

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 7.019 We voeren het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 uit.
 • 7.039 We stellen een nieuw rioleringsprogramma 2024-2027 op.

D.7.04 In 2050 is de openbare ruimte minder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.

Terug naar navigatie - D.7.04 In 2050 is de openbare ruimte minder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.

We zien een toename in extreme neerslag, grotere kans op hittegolven, langdurige droogte en een toename van het overstromingsrisico. In 2050 moet onze ruimte zodanig
ingericht zijn dat extreem weer niet leidt tot grote schade of maatschappelijke ontwrichting.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 7.026 We zorgen voor meer beschikbaar zoetwater voor onze sportvelden.
 • 7.027 We halen verharding uit onze openbare ruimte en vormen het om naar groen.

D.7.05 In 2023 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar.

Terug naar navigatie - D.7.05 In 2023 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar.

In een aantal kernen is er volgens de huidige op afzienbare termijn onvoldoende grafruimte meer. Om aan de doelstelling te voldoen nemen we maatregelen waar dat nodig is, ook actualiseren we het beleid.  

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 7.032 Uitbreiden begraafplaats Oostkapelle
 • 7.033 We actualiseren het beleid en de regelgeving op het gebied van begraven en begraafplaatsen
 • 7.040 Uitbreiden begraafplaats Veere
 • 7.041 Schuilvoorziening plaatsen op begraafplaats Biggekerke.

D.7.06 Onze inwoners staan zo min mogelijk bloot aan bedreigingen van hun gezondheid én leven in gezondheid.

Terug naar navigatie - D.7.06 Onze inwoners staan zo min mogelijk bloot aan bedreigingen van hun gezondheid én leven in gezondheid.

Deze doelstelling omvat zowel de wettelijke taken die we als gemeente hebben als de aanvullende taken die we als gemeente uitvoeren. De wettelijke taken zijn ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD). De aanvullende taken zijn beschreven in de lokale nota Volksgezondheid, ‘Kerngezond Veere, 2022-2025’ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Het doel is om de gezondheid van onze inwoners zoveel mogelijk te bevorderen. We gaan daarbij uit van het begrip Positieve Gezondheid.  

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 7.017 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD, die de wettelijke taken uitvoert op gebied van de Wet publieke gezondheid.
 • 7.035 We voeren het Uitvoeringsprogramma Volksgezondheid uit, behorende bij de lokale nota Kerngezond Veere 2022-2025.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
28 Omvang huishoudelijk afval kg per inwoner CBS - Statistiek Huishoudelijk afval 2020 176 216 De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
29 Hernieuwbare elektriciteit % Rijkswaterstaat Klimaatmonitor 2020 254,2 62,9 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Actuele begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Baten
7.1 Volksgezondheid 9 2 2 1 1 1
7.2 Riolering 2.580 2.616 2.613 2.613 2.613 2.613
7.3 Afval 4.086 4.139 4.009 4.047 4.084 4.122
7.4 Milieubeheer 20 15 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 629 577 569 561 555 555
Totaal Baten 7.323 7.347 7.194 7.221 7.254 7.291
Lasten
7.1 Volksgezondheid 912 969 1.150 1.139 1.140 1.143
7.2 Riolering 2.089 2.052 2.068 2.059 2.055 2.051
7.3 Afval 3.421 3.501 3.325 3.362 3.400 3.438
7.4 Milieubeheer 985 1.696 1.526 1.468 1.447 1.447
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 463 466 494 489 493 493
Totaal Lasten 7.870 8.685 8.563 8.518 8.535 8.573

Prioriteiten

Terug naar navigatie - Prioriteiten
Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand 2023 Lasten 2023 Baten 2024 Lasten 2024 Baten 2025 Lasten 2025 Baten 2026 Lasten 2026 Baten
CP20 Operatie Steenbreek E Bestaand 20.000
Uitbreiding begraafplaats Oostkapelle S Bestaand 3.000 3.000 3.000 3.000
Actualiseren nota begraafplaatsen E Bestaand 30.000
Fysieke Leefomgeving, 1e pijler duurzaamheidsprogramma S Bestaand 20.000 20.000 20.000 20.000
Energietransitie, 2e pijler duurzaamheidsprogramma S Bestaand 40.000 40.000 40.000 40.000
Klimaatadaptatie, 3e pijler duurzaamheidsprogramma (FTE) S Bestaand 41.150 41.150 41.150 41.150
Circulaire Economie, 4e pijler duurzaamheidsprogramma (FTE) S Bestaand 20.575 20.575 20.575 20.575
Circulaire Economie, 4e pijler duurzaamheidsprogramma (structureel budget) S Bestaand 20.000 20.000 20.000 20.000
Duurzame mobiliteit, 5e pijler duurzaamheidsprogramma (FTE) S Bestaand 20.575 20.575 20.575 20.575
Duurzame mobiliteit, 5e pijler duurzaamheidsprogramma (structureel budget) S Bestaand 20.000 20.000 20.000 20.000
NME Communicatie (FTE) S Bestaand 32.650 32.650 32.650 32.650
NME Communicatie (structureel budget) S Bestaand 5.000 5.000 5.000 5.000
Kosten verwijderen grafstenen van graven die niet verlengd worden S Nieuw 27.676 27.676 20.196 20.196 14.936 14.936 14.745 14.745
Hogere bijdrage milieustraten S Nieuw pm
Buitenproportionele opgaven bodemonderzoek E Nieuw 50.000
Verhoging budget bodem S Nieuw 11.227 11.227 11.227 11.227
Programma openbare laadpalen E Nieuw 25.000 25.000

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Omschrijving investering Nieuw/ bestaand Investerings jaar Investerings bedrag Afschr. termijn in jaren Totale lasten Totale baten
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten Bestaand 2022 1.061.970 70 19.299 19.299
Persleiding drukriolering Bestaand 2022 80.000 70 1.454 1.454
Vervangen drainage Bestaand 2022 50.000 20 2.662 2.662
Vervangen hoofdrioolgemalen Bestaand 2022 120.000 15 8.393 8.393
Reguliere vervanging ondergrondse containers Bestaand 2022 25.000 20 1.500 1.500
Reguliere vervanging ondergrondse containers restafval Bestaand 2022 175.000 20 10.500 10.500
Vervanging 25 ondergrondse containers restafval Bestaand 2022 125.000 10 13.750 13.750
Vervanging 25 ondergrondse containers restafval Bestaand 2023 125.000 10 13.750 13.750
Krediet vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten Bestaand 2023 1.238.290 70 22.503 22.503
Krediet vergroten persleiding Bestaand 2023 80.000 70 1.454 1.454
Krediet vervangen drainage Bestaand 2023 50.000 20 2.662 2.662
Krediet vervangen hoofdrioolgemalen Bestaand 2023 120.000 15 8.393 8.393
Krediet vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten Bestaand 2024 1.224.550 70 22.253 22.253
Krediet vergroten persleiding Bestaand 2024 80.000 70 1.454 1.454
Krediet vervangen drainage Bestaand 2024 50.000 20 2.662 2.662
Krediet vervangen hoofdrioolgemalen Bestaand 2024 120.000 15 8.393 8.393
Vervanging ROM-reiniger Bestaand 2024 20.000 5 4.200 4.200
Uitbreiding begraafplaats Oostkapelle Nieuw 2023 361.000 40 12.635
Uitbreiding begraafplaats Oostkapelle Nieuw 2022 100.000 0 1.000
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten Nieuw 2025 1.224.550 70 29.739
Vergroten persleiding drukriolering Nieuw 2025 80.000 70 1.943
Vervangen drainage Nieuw 2025 50.000 20 3.000
Vervangen hoofdrioolgemalen Nieuw 2025 120.000 15 9.200
Vervanging ROM reiniger Nieuw 2025 20.000 5 4.200
Afvalinzameling Nieuw 2025 117.000 10 12.870