Uitgaven

1,64%
€ 1.319
x €1.000
1,64% Complete

Inkomsten

14,33%
€ 11.670
x €1.000
14,33% Complete

Saldo

941,01%
€ 10.351
x €1.000

3. Economie

Uitgaven

1,64%
€ 1.319
x €1.000
1,64% Complete

Inkomsten

14,33%
€ 11.670
x €1.000
14,33% Complete

Saldo

941,01%
€ 10.351
x €1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

Veere is een economische sterke (woon)gemeente met relatief veel toerisme en bedrijvigheid. Er is weinig werkloosheid en het gemiddeld inkomen per huishouden ligt hoog. Wel kampt de gemeente met personeelstekorten. De hoge woningprijzen zorgen ervoor dat jongeren minder snel terugkeren na hun studie. Dit is dan ook te zien in de hoge grijze druk in de gemeente. Dit botst met de behoefte van de grootste werkgevers in de gemeente (de horeca, recreatie en detailhandel), waar vaak veel jong personeel ingezet wordt. Ook is het lastig voor de gemeente om werknemers van buiten de gemeente naar Veere te krijgen, niet alleen door de hoge woningprijzen, maar ook omdat de gemeente zelf slecht bereikbaar is (blijkt uit de ondernemerspeiling).

De vrijetijdssector is de economische motor die zorgt voor welvaart, werkgelegenheid en voorzieningen. Het succes betekent dat we veel bezoekers ontvangen en we een lang toeristisch seizoen kennen. Het evenwicht tussen leefbaarheid en toerisme wordt nu in een aantal kernen verstoord. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes voor de toekomst. Structureel overleg tussen overheden, bedrijfsleven en inwoners blijft hierbij van groot belang.

We investeren in het toeristisch product en willen dat onze bezoekers zich welkom voelen. Kernwoorden zijn kwaliteit, professionaliteit en geïnspireerd worden door wat Veere te bieden heeft. We zetten, waar nodig, marketinginstrumenten in voor grip en sturing om juist die doelgroep aan te spreken die een bijdrage levert aan onze leefbaarheid.

Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen
  1. Ook Veerse bedrijven worden geconfronteerd met klimaatverandering, de stikstofopgave en de uitputting van grondstoffen.
  2. Doordat de wereldbevolking blijft groeien betekent dit voor een gebied dat vergrijst dat er ook meer ruimte moet zijn voor verjonging en vernieuwing.
  3. Ook in Veere is veel personeel dat eerst in de horeca werkzaam was tijdens en na corona ander werk is gaan verrichten.
  4. Een positieve ontwikkeling dat corona teweeg heeft gebracht is de normalisering van het hybride werken. Ook voor Veere biedt dit volop kansen om meer en goed personeel aan te trekken.
  5. Technologische veranderingen veranderen ook de manier waarop Veerse bedrijven hun diensten gaan aanbieden.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

D.3.01 Een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid.

Terug naar navigatie - D.3.01 Een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid.

We investeren in de balans tussen economie en leefbaarheid.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
11 Functiemenging % LISA 2021 46 49,8 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
12 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw 15-64jr LISA 2021 234,6 179,4 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Actuele begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 47 678 282 25 25 25
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 24 48 51 38 38 38
3.4 Economische promotie 10.212 10.755 11.337 11.512 11.687 11.862
Totaal Baten 10.284 11.481 11.670 11.574 11.749 11.924
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 120 262 216 217 219 219
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 44 603 219 51 52 51
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 181 225 209 146 146 146
3.4 Economische promotie 523 1.464 675 676 676 641
Totaal Lasten 867 2.555 1.319 1.090 1.092 1.057

Prioriteiten

Terug naar navigatie - Prioriteiten

Er zijn geen prioriteiten in relatie tot dit programma. 

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand 2023 Lasten 2023 Baten 2024 Lasten 2024 Baten 2025 Lasten 2025 Baten 2026 Lasten 2026 Baten
Ondernemersmanager 2021-2023 E Bestaand 23.405
Subsidieproject Toerisme in Balans E Nieuw 35.000 35.000 35.000