Uitgaven

3,21%
€ 2.426
x €1.000
3,21% Complete

Inkomsten

8,72%
€ 6.603
x €1.000
8,72% Complete

Saldo

6961707985,66%
€ 4.177
x €1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

3,21%
€ 2.426
x €1.000
3,21% Complete

Inkomsten

8,72%
€ 6.603
x €1.000
8,72% Complete

Saldo

6961707985,66%
€ 4.177
x €1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

Dit programma gaat over rollen en verantwoordelijkheden voor bestuur en organisatie. Gelet op de besparingen die dit programma treft, is dat voor 2022 een uitdaging. De burgemeester is portefeuillehouder van dit programma.

Maar ook allerlei ontwikkelingen over de organisatie zoals integriteit, cultuur, onze relatie met gemeenschappelijke regelingen en andere organisatorische aspecten vinden hier hun plaats. Zowel inhoudelijk als financieel.

Dienstverlening
Een belangrijk thema in het programma is onze dienstverlening. We verbeteren en breiden onze dienstverlening uit.

Samen doen
Wij zorgen voor een goed bestuur en beleid in combinatie met een sterkere betrokkenheid van inwoners. In het Hoofdlijnenprogramma Veere 2020-2022 gaven we aan dat het daarbij vooral gaat om de wijze waarop de raad haar kaderstellende rol kan invullen, passend bij het versterken van betrokkenheid van belanghebbenden. In dit programma gaan we in op hoe we hierop inzetten.

Verbonden partijen
We verliezen de verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) niet uit het oog en willen de grip daarop vergroten. De gemeente Veere heeft verbonden partijen die voor de gemeente taken uitvoert of waarmee de gemeente samenwerkt. Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Verbonden partijen stellen hoge eisen aan sturing en controle van de raad. Door het op afstand plaatsen van activiteiten en diensten zijn duidelijke kaders en heldere afspraken aan de voorkant nodig en goede beheersingsmaatregelen om de processen te kunnen uitvoeren. In dit programma gaan we in op hoe we hierop inzetten.

Organisatie
We zorgen voor een toekomstbestendige (ambtelijke) organisatie. Op dit onderdeel verwijzen we u naar de paragraaf Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

D0.01 We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners.

Terug naar navigatie - D0.01 We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners.

Omschrijving (toelichting)

Het verbeteren van de dienstverlening is een permanente opdracht.

We volgen de landelijke wetgeving en andere ontwikkelingen. We zien dat de landelijke overheid met verschillende nieuwe wetten inzet op een meer “digitaal werkende” samenleving. Het blijkt in de praktijk dat die wetten soms later ingaan dan oorspronkelijk de bedoeling was en is.

In het vastgestelde financieel perspectief 2022 zijn enkele bezuinigingen opgenomen op het gebied van dienstverlening. Het is nog onzeker of dit gevolgen heeft voor ons niveau van dienstverlening en de doelstelling die we willen realiseren. Met name de druk op de digitale component neemt steeds meer toe. We verwijzen daarbij ook naar de tekst bij de paragraaf Bedrijfsvoering.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De Rekenkamercommissie voerde onder meer onderzoeken uit naar dienstverlening en participatie. We stelden een  gecombineerd plan van aanpak op. We deelden dit plan, samen met een eerste versie van een uitvoeringsprogramma, met de gemeenteraad. 

De Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer treedt later, nu naar verwachting op 1 januari 2024, in werking. Werkzaamheden die we moeten uitvoeren schuiven dus door naar 2023. Omdat bijvoorbeeld ook de Omgevingswet later in werking treedt, is het soms lastig om voldoende capaciteit beschikbaar te stellen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D0.02 We versterken de betrokkenheid van inwoners.

Terug naar navigatie - D0.02 We versterken de betrokkenheid van inwoners.

Omschrijving (toelichting)

Op basis van concrete voorbeelden uit het verleden willen we het proces van betrokkenheid en inspraak rond de besluitvorming in de gemeenteraad verduidelijken. 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Liep mee in het proces met betrekking tot de nieuwe participatienota als toegelicht onder maatregel 0.034.

Wat gaan we hiervoor doen?

D0.03 We vergroten de grip op de gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen.

Terug naar navigatie - D0.03 We vergroten de grip op de gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen.

Omschrijving (toelichting)

We hebben niet altijd de gewenste sturing op gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen. Daarom willen we onze grip hierop vergroten en de raad beter in positie brengen op dit punt in haar kaderstellende en controlerende rol.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Om deze doelstelling te bereiken, stelden wij een plan van aanpak op. Wij bespraken dit met de gemeenteraad en spraken af dat wij het plan voor één verbonden partij zouden uitwerken. Vanwege andere prioriteiten is dit verschoven in de tijd. Na aantreden van de nieuwe gemeenteraad was de behoefte om eerst de nieuwe raadsleden bij te praten over verbonden partijen in zijn algemeenheid voordat we het plan verder zouden uitwerken.  Hiervoor is een raadsinformatiebijeenkomst gepland begin 2023.   

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland
1 Formatie FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2022 9,52 n.b.
2 Bezetting FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2022 8,85 n.b.
3 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 2022 € 938 n.b.
4a Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom Eigen begroting 2022 28% n.b.
4b Externe inhuur Totale kosten inhuur externen Eigen begroting 2022 € 3.960.887 n.b.
5 Overhead % van de totale lasten Eigen begroting 2022 13% n.b.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Realisatie 2022 Resultaat 2022
Baten
0.1 Bestuur 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 262 324 312 12
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 37 19 9 9
0.63 Parkeerbelasting 6.305 6.972 7.069 -96
Totaal Baten 6.603 7.314 7.389 -75
Lasten
0.1 Bestuur 1.568 1.679 1.917 -237
0.2 Burgerzaken 677 776 755 21
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 123 232 207 25
0.63 Parkeerbelasting 58 61 60 1
Totaal Lasten 2.426 2.748 2.939 -191

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000. 

Taakveld

Resultaat

V/N

Bestuur

Het taakveld bestuur heeft een tekort van € 237.500. Grote mutaties zijn:

 

  • Er is mede door de wisselingen in het college en het vertrek van de burgemeester een extra dotatie gedaan aan de wachtgeldvoorziening
  • Daarnaast is er door een stijging van de rekenrente een bedrag vrijgevallen uit de pensioenvoorziening voor wethouders, waar aanvankelijk een storting was begroot
  • Verder hebben we een teruggave ontvangen van teveel afgedragen werknemersverzekeringen in de periode 2017-2022
  • Tenslotte is er ten onrechte teveel aan salarissen en vergoedingen geraamd voor de gemeenteraad en de griffie wat tot een overschot leidt.  

 

 

 

744
304
184
60

 

 

 

N
V
V
V

Burgerzaken

Op het taakveld burgerzaken is sprake van een overschot van € 9.100. Er zijn geen afwijkingen groter dan € 25.000 te melden.

 

 

Beheer en overige gebouwen

Op het taakveld burgerzaken is sprake van een overschot van € 15.300. Er zijn geen afwijkingen groter dan € 25.000 te melden.

 

 

Parkeerbelasting

Het taakveld parkeerbelasting heeft een overschot van € 97.500.

 

Ten opzichte van de bij de 2e bestuursrapportage opgestelde prognose is er een meeropbrengst van € 96.000. Dit wordt veroorzaakt door een meeropbrengst van fiscale boetes en vergunningen van €  188.000. Daar tegenover staat onder andere een  lagere opbrengst uit de automaten van € 92.000 door een mindere maand september.

 

 

 

96

 

 

 

V

Prioriteiten

Terug naar navigatie - Prioriteiten

In onderstaande tabel zijn de eenmalige prioriteiten weergegeven (x € 1.000)

Omschrijving prioriteit Begroot Realisatie Toelichting
Budget verkiezingen griffie 20 20 Budget benut.