Inleiding

Hierbij bieden we u het jaarverslag en de jaarrekening 2022 aan. Hiermee geven we u inzicht in de behaalde resultaten over het jaar 2022. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. In de paragrafen wordt verantwoording afgelegd over onderwerpen die niet direct zijn te koppelen aan één programma. Met deze jaarstukken legt ons college verantwoording af  en bieden de gemeenteraad een instrument om de controlerende taak uit te voeren.

In 2022 is een nieuwe raadsperiode gestart en zijn we als college enthousiast gestart met het programma op hoofdlijnen “Veere breed verbinden”. Op basis van dit programma geven we het beleid inhoud, maar houden ook rekening met wat er om ons heen gebeurt.

We hebben op dit moment te maken met veel onzekerheden. De afgelopen jaren stonden in het teken van de coronacrisis. Gelukkig is die nagenoeg verleden tijd. We zien nu de uitdagingen op het gebied van wonen, energie, financiën en klimaat groter worden. Die hebben ook gevolgen voor onze burgers. Verder noemen we de opvang van ontheemde Oekraïners, de asielcrisis, de stikstofdiscussie en de problemen rondom de bestaans-zekerheid van inwoners door de hoge gas- en elektriciteitsprijzen.

De financiële onzekerheden zitten met name in de ontwikkeling van de inflatie (lonen en prijzen) en de gemeentefondsuitkering. We zijn voor onze inkomsten voor een groot deel afhankelijk van het Rijk. Naar de huidige inzichten voorzien we voor de periode vanaf 2026 een terugval. Het Rijk ziet dit ook in en is hierover in gesprek met de VNG.

De jaarrekening 2022 sluit met een resultaat van bruto € 5,7 miljoen. Een deel hiervan (€ 975.000) betreft werkzaamheden die we doorschuiven naar 2023. Het netto resultaat (€ 4,7 miljoen) voegen we toe aan de algemene reserve. Voor een analyse van het financiële resultaat verwijzen we naar de toelichtingen bij de programma’s.

Domburg, juni 2023.

College van burgemeester en wethouders.