Uitgaven

11,3%
€ 8.554
x € 1.000
11,3% Complete

Inkomsten

8,97%
€ 6.794
x € 1.000
8,97% Complete

Saldo

2933091645,22%
€ -1.760
x € 1.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Uitgaven

11,3%
€ 8.554
x € 1.000
11,3% Complete

Inkomsten

8,97%
€ 6.794
x € 1.000
8,97% Complete

Saldo

2933091645,22%
€ -1.760
x € 1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

Wij zorgen voor een leefomgeving waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De wereld om ons heen verandert continue en we veranderen daarin mee. Dat moet op een verantwoorde manier. Bij het maken van keuzes voor de toekomst betrekken we ons inwoners, bedrijven en gasten. Op die manier behouden we een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. En maken we keuzes op basis van een breed draagvlak.

 

Het beleidsterrein VHROSV kent een aantal thema’s. De belangrijkste zijn de Omgevingswet, Duurzaamheid en Wonen.

 

Omgevingswet
Tot voor kort spraken we bij ontwikkelingen vooral over Ruimtelijke Ordening of Ruimtelijke Ontwikkeling. Met de komst van de Omgevingswet wordt het woord ‘ruimte’ langzaam vervangen door ‘fysieke leefomgeving’. Dit is omdat het steeds belangrijk is om naar de totale omgeving te kijken. Alle thema’s en beleidsvelden kunnen elkaar beïnvloeden of versterken. Straten, gebouwen en parken vormen samen één leef- en werkgebied. De elementen kun je daarom niet meer los van elkaar zien. De Omgevingswet heeft tot doel om meer in samenhang te kijken naar onze omgeving, procedures te versnellen en inwoners meer te betrekken bij het maken van beleid en plannen.

 

In 2022 bereiden we ons voor op de nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet. We ontwikkelen een nieuwe manier voor de behandeling van vergunningaanvragen die sneller en transparanter wordt. Daarnaast gaan we afspraken maken over hoe we de omgeving gaan betrekken bij het maken van plannen. We doen dat al bij het opstellen van de Omgevingsvisie voor ons grondgebied. Deze visie stellen we in 2022 vast. Deze visie is de basis voor de manier waarop we onze leefomgeving gaan beheren en ontwikkelen na 2021. Tegelijkertijd werken we aan een nieuw bestemmingsplan voor de 13 kernen, deze wordt ook in 2022 vastgesteld. Op 1 juli 2022 treedt de wet in werking. Vanaf dat moment starten we met het maken van 1 omgevingsplan voor alle kernen. Deze klus moet in 2029 klaar zijn. 

 

Duurzaamheid
In de paragraaf Duurzaamheid is al beschreven wat de uitdagingen voor onze gemeente zijn op het gebied van duurzaamheid. Hierbij is ook aangegeven wat er precies voor gaan doen in 2021. In het programma VHROSV is concreter aangegeven wat we hier voor gaan doen in 2021.

 

Wonen
De woningmarkt is de afgelopen paar jaar weer flink aangetrokken en oververhit. Woningen worden sneller verkocht, koopprijzen stijgen en het woningaanbod is klein. We vinden het belangrijk om te zorgen voor een woningaanbod die gelijk opgaat met demografische ontwikkelingen. In Veere neemt de doelgroep 80+ naar verwachting significant toe. Inwoners willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar de woningvoorraad is daar niet op berekend. Er is een tekort aan levensloopbestendige woningen. Daardoor komt doorstroming niet op gang en is het niet alleen voor senioren, maar ook voor starters en gezinnen lastig om aan een geschikte en betaalbare woning te komen. Inwoners stimuleren we ook aan de slag te gaan met hun huidige woning.

De problematiek rondom de beschikbaarheid van voldoende geschikte en betaalbare woningen in onze gemeente is het afgelopen half jaar steeds nijpender geworden. De afgelopen maanden hebben we dit thema daarom met prioriteit opgepakt middels een Bestuursopdracht Betaalbaar Wonen in Veere. Samen met Zeeuwland wordt er gewerkt aan het realiseren van betaalbare koopwoningen binnen een constructie die borgt dat ze ook bij wederverkoop betaalbaar blijven voor onze eigen inwoners. En we onderzoeken of en flexwonen (tijdelijk wonen) een oplossing kan zijn om de Veerse woningmarkt in balans te krijgen. Dit thema werken we uit in een regionale Woonvisie Walcheren met een lokale woonvisie Veere.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

D.8.01 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt toe.

Terug naar navigatie - D.8.01 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt toe.

Omschrijving (toelichting)

Alle adviezen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling vinden hun grondslag in de zorg voor een goede ruimtelijke kwaliteit en een gezonde fysieke leefomgeving. In die adviezen wegen wij de belangen zoals:

 

 • Gezondheidsbescherming;
 • Werkgelegenheid;
 • Toerisme;
 • Duurzaamheid;
 • Cultuurhistorie.

 

Voor initiatieven of principeverzoeken formuleren wij stedenbouwkundige en programmatische randvoorwaarden en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 hebben we gewerkt aan ons beleid voor de fysieke leefomgeving. De gemeenteraad heeft de Omgevingsvisie Veere 2047 in ontwerp en de Landbouwvisie Veere in ontwerp vastgesteld. Ook is het (omgevings)programma Wonen door de gemeenteraad vastgesteld in november. De inzet van de gemeente was in 2022 gericht op het versterken van ons beleid ten aanzien van de fysieke leefomgeving. Daarnaast hebben we meegewerkt aan verzoeken van derden die een bijdrage leveren aan het versterken van onze leefomgevingskwaliteiten. 

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 8.067 We werken het aandachtsgebied Mijnenmagazijn uit op basis van de Gebiedsvisie Veerse Meer.
 • 8.076 We werken de plannen voor Bouwlust III Aagtekerke verder uit in een beeldkwaliteits-, verkavelings- en bestemmingsplan. Daarna starten we met kaveluitgifte en het bouwrijp maken.
 • 8.077 We stellen een omgevingsprogramma met uitvoeringsparagraaf op voor de landbouw.
 • 8.078 We brengen de 6e herziening voor het bestemmingsplan Buitengebied in procedure.
 • 8.079 We werken het aandachtsgebied oever Veerse Meer/Wulpenburgseweg uit op basis van de Gebiedsvisie Veerse Meer.
 • 8.080 We faciliteren de locatieontwikkeling Calandplein Westkapelle.
 • 8.081 We faciliteren de herontwikkeling Oranjeplein Veere.
 • 8.082 We bereiden een Europese subsidieaanvraag voor ten behoeve voor de leefbaarheid in Domburg.
 • 8.103 Ontwikkeling Serooskerke-Oost

D.8.02 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de toerist: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.

Terug naar navigatie - D.8.02 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de toerist: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.

Omschrijving (toelichting)

In de afgelopen jaren zijn er voor meerdere kernen visies vastgesteld. Deze zijn voor een deel in uitvoering. Voor Domburg geldt dat op een aantal gebieden nog raadsbesluiten nodig zijn om een verdere invulling te kunnen geven. De Visie Domburg beschrijft de ambitie voor Domburg: een heilzame woonplaats en badplaats met allure! Alle ontwikkelingen dragen bij aan deze ambitie. De missie hierbij is: verbeteren, niet veranderen. Het beeldkwaliteitsplan Domburg geeft handvatten voor de algemene ruimtelijke ontwikkeling.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In het Singelgebied is een groot deel van de kavels bebouwd. In de Nijverheidsweg is de planvorming afgerond en is de grond bouwrijp gemaakt. In het Nehalennia gebied lopen de bouwplannen afzonderlijke vergunningstrajecten, maar is wel een plan gemaakt voor de coördinatie van de verschillende onderdelen in het gebied. Ook is gewerkt aan de haalbaarheidsstudie voor de Westrand Domburg,  coördinatie initiatieven Nehalennia gebied, vergunningen afzonderlijk afronding woningbouwplannen Singelgebied en Nijverheidsweg bouwrijp maken. 

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 8.054 We stellen een visie vast voor de herontwikkeling van de Westrand van Domburg.
 • 8.083 We doen onderzoek naar het autoluw maken van Domburg

D.8.03 Vraag en aanbod op de woningmarkt zijn goed op elkaar afgestemd.

Terug naar navigatie - D.8.03 Vraag en aanbod op de woningmarkt zijn goed op elkaar afgestemd.

Omschrijving (toelichting)

Veere is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen. Wonen was, naast landschap, het belangrijkste onderwerp dat aangekaart werd tijdens de Trektocht door Veere voor de omgevingsvisie. Om prettig te kunnen wonen moeten inwoners zich thuis voelen in de gemeente Veere. Het fijne woonklimaat willen we behouden en versterken!

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Met de vaststelling van het Programma Wonen in 2022 hebben we een eerste stap gezet. De koers is nu helder. De nieuwbouwambitie staat en de task force betaalbaar wonen is aan de slag. Het bereiken van een betere balans zal ook in 2023 en verder onze aandacht vragen. Deze is van veel factoren afhankelijk. 

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 8.073 We onderzoeken welke maatregelen en instrumenten nodig zijn voor geschikte, duurzame en betaalbare woningen.
 • 8.084 We geven samen met de 12 Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland uitvoering aan de Zeeuwse Woonagenda.
 • 8.085 We evalueren en actualiseren de Regionale woningmarktafspraken Walcheren
 • 8.086 We stellen een Woonvisie vast.
 • 8.087 We voeren de prestatieafspraken met Zeeuwland uit en maken nieuwe prestatieafspraken voor 2023.

D.8.04 Op 1 juli 2022 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te voeren.

Terug naar navigatie - D.8.04 Op 1 juli 2022 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te voeren.

Omschrijving (toelichting)

De Rijksoverheid bereidt een nieuwe wet voor: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet combineert alle wetgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. De wet heeft als doel om samenhang te brengen in beleid en regels over onze leefomgeving. De wet vraagt om een koerswijziging, nieuwe werkwijzen en een andere houding. De inwerkingtreding staat gepland voor 1 juli 2022. We maken een Omgevingsvisie voor ons hele grondgebied en afspraken over de manier waarop we participeren en het vergunningenproces vorm geven. Zodat het in onze gemeente goed wonen en werken is.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De gemeente Veere bereid de komst van de Omgevingswet voor. De grootste uitdaging in 2022 was de aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet. De problemen rond de ICT hebben geleid tot een nieuw uitstel.  Ondanks alle digitale problemen liggen we op koers om klaar te zijn als de wet in werking treedt. 

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 8.061 We maken 1 bestemmingsplan voor alle kernen.
 • 8.063 We maken één overkoepelende Omgevingsvisie voor het gehele Veerse grondgebied. Hierin nemen we al het beleid voor de fysieke leefomgeving op.
 • 8.088 We actualiseren de nota grondbeleid. Daarin wordt relatie gelegd met de financiële paragraaf in de Omgevingsvisie.
 • 8.089 We stellen een plan van aanpak op voor het maken van een dekkend Omgevingsplan voor de gehele gemeente
 • 8.090 We stellen een nieuwe verordening vast voor de inrichting van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit in Veere

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
30 Gemiddelde WOZ-waarde euro CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken 2022 340 248 De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
31 Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen ABF - Systeem Woningvoorraad 2022 8,3 8,4 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
32 Demografische druk % CBS - Bevolkingsstatistiek 2022 94 81,4 De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
33 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2022 705 828 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
34 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2022 781 904 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Realisatie 2022 Resultaat 2022
Baten
8.1 Ruimtelijke ordening 42 338 381 -43
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 5.801 5.953 5.715 238
8.3 Wonen en bouwen 951 1.046 1.163 -117
Totaal Baten 6.794 7.337 7.260 78
Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening 1.700 2.231 1.908 323
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 5.403 5.966 6.025 -59
8.3 Wonen en bouwen 1.451 1.958 1.811 148
Totaal Lasten 8.554 10.155 9.743 412

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000. 

 

Taakveld

Resultaat

V/N

Ruimtelijke ordening

Op dit taakveld is sprake van een positief resultaat van € 365.900.

 

Bestemmingsplan+

Op dit uitvoeringsbudget is een overschot van € 102.000. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 42.000 door te schuiven naar 2023. Voor een bedrag van € 63.000 is er geen sprake van een overschot. Voor dit bedrag was inleen voorzien die uiteindelijk voor andere taken is ingezet. Hierdoor ontstaan op dit taakveld en taakveld wonen en bouwen bij die taken tekorten die tegen dit overschot wegvallen.

 

Structuur- en bestemmingsplannen

Op dit budget is sprake van een overschot van € 135.000. Een bedrag van € 51.000 voor ingeleend personeel valt weg tegen het tekort dat bij het taakveld economische ontwikkeling in het programma economie is benoemd.

Het restant is veroorzaakt door het niet inlenen van personeel (€  25.000) en het niet benutten van werkbudgetten (€ 59.000).

 

Kaasboer Biggekerke en herontwikkeling Oranjeplein Veere

Er is in 2022 minder ingehuurd dan verwacht. Aangezien het doorlopende dossiers betreft willen we het restant doorschuiven naar 2023.

 

Anterieure overeenkomsten

Er is een positief saldo op de anterieure overeenkomsten van € 74.000. Dit is het gevolg van afrekeningen en nog te vorderen bedragen van afgesloten en lopende overeenkomsten.

 

 

 

 

102

 

 

135

 

 

 

83

 

 

74

 

 

 

 

V

 

 

V

 

 

 

V

 

 

V

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Op dit taakveld is sprake van een tekort van € 296.600.

 

Er is voor een bedrag van € 224.000 extra aan verliesvoorzieningen getroffen. Dit betreft de volgende grondexploitaties:

 

 • MFA Aagtekerke: € 77.000
 • Serooskerke-Oost: € 100.000
 • Singelgebied Domburg: € 47.000

 

De voorzieningen zijn verrekend met de reserve grondbedrijf (Serooskerke en Domburg) en de reserve maatschappelijke voorzieningen (Aagtekerke), waardoor dit geen effect heeft op het resultaat van de jaarrekening

 

Daarnaast was er een winstneming voorzien van € 62.000 voor de grondexploitatie Zanddijk Veere. Doordat de resterende kavel nog niet verkocht is, is er in 2022 een negatieve winstneming verwerkt van € 9.000. Voor de grondexploitatie Nimmerdor in Grijpskerke is daarentegen een winstneming genomen van € 23.000 die niet voorzien was.

 

Ook deze mutaties zijn verrekend met de reserve grondbedrijf waardoor er geen sprake is van een resultaat in de jaarrekening.

 

 

 

224

 
 

71

 

23

 

 

 

 

 

N

 
 

N

 

V

 

 

Bouwen en wonen

Er is op dit taakveld sprake van een positief resultaat van € 265.100.

 

Leges bouw- en sloopvergunningen

We hebben meer bouwleges ontvangen vanwege de start en/of afronding van een aantal grote ontwikkelingen zoals hotelontwikkelingen en multifunctionele accommodaties.

 

Lasten bouw- en sloopvergunningen

We hebben niet alle gevraagde uren kunnen invullen met inhuurkrachten waardoor er op dit budget sprake is van een overschot.

 

Kwaliteitsborging bouw

In de septembercirculaire van het gemeentefonds is een bijdrage ontvangen voor de in- en uitvoering van de wet kwaliteitsborging bouw. Dit budget is nog niet volledig benut en we stellen voor dit door te schuiven naar 2023.

 

 

 

 

174

 

 

46

 

 

30

 

 

 

 

V

 

 

V

 

 

V

Prioriteiten

Terug naar navigatie - Prioriteiten

In onderstaande tabel zijn de eenmalige prioriteiten weergegeven (x € 1.000)

Omschrijving prioriteit Begroot Realisatie Toelichting
Overgangsregeling kamerverhuur 2022 65 0 Budget doorgeschoven naar 2023
Herziening bestemmingsplan buitengebied 150 82 Deel van het budget is doorgeschoven naar 2023
Tijdelijke inhuur afdeling dienstverlening i.v.m. invoering omgevingswet 100 100 -
Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen 40 42 -