Uitgaven

11,86%
€ 8.982
x € 1.000
11,86% Complete

Inkomsten

0,91%
€ 687
x € 1.000
0,91% Complete

Saldo

13824143450,61%
€ -8.294
x € 1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

11,86%
€ 8.982
x € 1.000
11,86% Complete

Inkomsten

0,91%
€ 687
x € 1.000
0,91% Complete

Saldo

13824143450,61%
€ -8.294
x € 1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

Sport, cultuur en recreatie zijn belangrijk voor de leefbaarheid in onze kernen. Het vormt namelijk een groot onderdeel van de vrije tijdsbesteding van onze inwoners. We faciliteren plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. Daarnaast passen we onze openbare ruimte aan om te kunnen recreëren. Dit doen we ook voor onze gasten. Naast de leefbaarheid, draagt dit alles bij aan de fysieke en mentale gezondheid. Daarmee heeft het een preventieve werking voor de zorg en ondersteuning die onze inwoners nodig hebben (zie programma 6)

Leefbaarheid
We ondersteunen de sociaal-maatschappelijke functies zoals verenigingen, Welzijn Veere, dorpshuizen, sportcomplexen in de kernen. We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan ontmoeting, cultuur, sport- en bewegingsactiviteiten. Een deel van deze functies ondersteunen we financieel met subsidies. De subsidiecriteria hiervoor zijn opgenomen zijn in de subsidiewijzer.

Sport en bewegen
Onze inwoners kunnen met plezier sporten en bewegen. Dit in verenigingsverband of individueel. Een toename van individuele sporten heeft zijn weerslag op bestaande sportverenigingen en de sportvoorzieningen. Over de goede aansluiting van vraag en aanbod blijven we met de verenigingen in gesprek. Sport- en beweegactiviteiten zijn ook belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners en voor de sociale samenhang in de Veerse kernen. In het programma Sociaal Domein ondersteunen we inwoners vroegtijdig om (zware) professionele zorg te voorkomen of uit te stellen. De sport en cultuuractiviteiten uit dit programma zien we ook als preventieve voorzieningen die bijdragen aan de doelstelling uit het programma Sociaal Domein.

Sportaccommodaties
Het is belangrijk dat er sport en beweegvoorzieningen blijven voor onze inwoners. Vanwege veranderende interesses is het belangrijk goed te kijken naar ons sportaanbod. In overleg met de verenigingen bekijken we of bestaande voorzieningen op basis van huidige afspraken gehandhaafd kunnen blijven. Betaalbaarheid voor zowel inwoners als de lokale overheid (gezonde exploitatie) is en blijft van belang.

Vanuit het project Maatschappelijke voorzieningen zorgen we voor een nieuwe gym- en sportvoorzieningen in Aagtekerke, Westkapelle en Serooskerke. In Oostkapelle renoveren we de Halve Maan en we vernieuwen het zwembadgebouw in Serooskerke. Verdere informatie kunt u vinden in paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen. 

Speelruimte
Voor de (motorische) ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze buiten kunnen spelen. In de kernen is een groot aanbod aan speelvoorzieningen. Hieronder vallen de speelplaatsen en de speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Deze voorzieningen zijn ook een ontmoetingsplaats voor jonge gezinnen. Kinderen spelen ook vaak op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen. Bij nieuwe aanleg van speelruimte houden we rekening met de veranderende behoeften van onze jeugdige inwoners.

Culturele voorzieningen
Bij cultuur denken we vaak aan beeldende kunst, muziek, dans en toneel. Maar er is meer. We zorgen namelijk ook voor het behoud van onze kunst en cultuur, het cultureel erfgoed. Hiervoor ondersteunen wij onze musea. Daarnaast valt ook media (bibliotheek en lokale omroep) onder de culturele voorzieningen. We brengen kunst en cultuur onder de aandacht bij de jeugd, de inwoners en de toeristen. Dit doen we in samenwerking met scholen, lokale verenigingen en het Toeristisch Impuls. We willen onze musea en cultureel en historisch erfgoed een kwalitatieve impuls geven. Voor de exploitatie van onze culturele voorzieningen en musea is het belangrijk dat zij kunnen rekenen op een stabiele financiële basis.

We leggen in 2022 een betere financiële basis aan voor de Veerse musea en de Grote Kerk Veere met 4 jarige afspraken. Ook streven we er naar om de toeristische verbinding met de Veerse musea en cultureel erfgoed te versterken. Dit doen we onder andere door te onderzoeken of het gastheerschap en inspiratiepunt voor onze toeristen (voorheen VVV) bij één of meerdere culturele instellingen ondergebracht kan worden. Zo maken we onze cultuurhistorie beter beleefbaar. Meer informatie kunt u hierover vinden in het programma Economie. Tot slot komen we in 2022 met een structureel financieel voorstel van 4 jaar voor musea, zodat we hen blijvend deze kwalitatieve impuls kunnen bieden.

Groene Ruimte
De groene ruimte wordt van steeds groter belang. Groene ruimte is van grote waarde om de uitdagingen van deze tijd: hitte en droogte, wateroverlast en biodiversiteit het hoofd te bieden. Door te investeren in een robuuste groene ruimte kunnen we de nadelige effecten op onze leefomgeving verminderen. Daarnaast draagt groen bij aan de leefbaarheid in de kern.

Met het planten van bomen dragen we bij aan het verbeteren van de biodiversiteit, zorgen we voor schaduw, binden we Co2 en versterken we de groene uitstraling van onze kernen. Grote bomen hebben veel waarde voor insecten, produceren door hun grote bladmassa veel zuurstof en geven veel schaduw. Hierdoor zijn bomen waardevol en willen we ze behouden. Dit kost extra inzet en geld. Door een goede analyse en het treffen van de juiste maatregelen kunnen bomen vaak worden behouden.

In 2021 zijn we verder gegaan met het vergroten van de biodiversiteit in ons areaal. We hebben het maaibeheer aangepast en samen met de vlinderstichting zijn er vlinder-idylles aangelegd. Ook zijn er veel nieuwe bomen geplant. In 2022 gaan we hier mee verder. Om in te spelen op deze nieuwe ontwikkelingen maken we in 2022 een nieuw groen beleids- en beheerplan.

We hebben in 2021 veel lokale initiatieven voor het vergroten van de belevingswaarde van het groen kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van bloembakken, waarbij de gemeente de rond en de planten lever en de inwoners ze zelf onderhouden. In 2022 continueren we dit beleid. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

D.5.01 Sportaccommodaties passen bij de behoefte van onze inwoners.

Terug naar navigatie - D.5.01 Sportaccommodaties passen bij de behoefte van onze inwoners.

Omschrijving (toelichting)

Binnen de gemeente zijn er binnen- en buitensportvoorzieningen. De gemeente beheert en onderhoudt verschillende binnensportvoorzieningen (gymzalen, sportzaal, sporthallen). Onder de buitensportvoorzieningen vallen de voetbal-, tennis en korfbalaccommodaties. Met deze verenigingen zijn afspraken over het beheer en onderhoud van het complex. Het onderhoud en renovaties van de buitensportaccommodaties zijn geprivatiseerd.

We stimuleren (meer) samenwerking tussen sportverenigingen onderling. Dit kan leiden tot aanpassingen van de sportaccommodaties.

De komende jaren realiseren we in samenwerking met de verenigingen een aantal nieuwe sportvoorzieningen zoals een gymzaal in Serooskerke en Aagtekerke en de sporthal in Westkapelle.

We kijken daarbij nadrukkelijk naar de behoefte op de korte en middellange termijn. Daarnaast renoveren we de sporthal De Halve Maan in Oostkapelle. Het zwembad in Serooskerke wordt gerenoveerd, zodat het voor de lange termijn weer up-to-date is. De uitvoering vindt plaats binnen het project Maatschappelijke Voorzieningen (zie paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Sporthal De Halve Maan in Oostkapelle is gerenoveerd.

Het zwembad in Serooskerke is gerenoveerd en er is een pilot geweest om het zwembad ook in de winter open te houden.  Uit deze pilot bleek dat een volledige winteropening niet haalbaar is met de nieuwe apparatuur.

We hebben een bijdrage verleend voor onderhoud gebouwen aan alle verenigingen met een  buitensportaccommodatie die geprivatiseerd zijn.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 5.067 We volgen de toekomstige ontwikkelingen voor de sportverenigingen in Veere en brengen waar nodig deze in kaart.

D.5.02 Heel gemeente Veere kan bewegen.

Terug naar navigatie - D.5.02 Heel gemeente Veere kan bewegen.

Omschrijving (toelichting)

We gunnen iedere inwoner een leven lang plezier met sporten en bewegen. Daarvoor is een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur met toekomstbestendige aanbieders van sport en bewegen nodig. Overal in de gemeente Veere kan er met plezier, veilig en zorgeloos worden gesport. Zowel in verenigingsverband als individueel. Kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en de motorische vaardigheid neemt toe.

In samenwerking met de klankbordgroep sport maken we jaarlijks een uitvoeringsprogramma sport. De sportprojecten en -activiteiten die we subsidiëren dragen bij aan de speerpunten uit het Zeeuws Sportakkoord (2019-2022) en aan de nota Gezondheidsbeleid (zie ook programma Volksgezondheid).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

We hebben een uitvoeringsprogramma sport 2022 vastgesteld.

We hebben een Ontmoeting- en speelruimtebeleid aan de gemeenteraad voorgelegd en deze is vastgesteld.  Hierin ligt ook de focus op motorische vaardigheden van kinderen. 

We hebben een combinatiefunctionaris Onderwijs en Sport aangesteld die zorgt voor de juiste beweegklimaat op de basisscholen. 

We hebben alle Veerse sportverenigingen, die dit hebben aangevraagd,  een activiteitensubsidie verleent.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 5.054 We maken een uitvoeringsprogramma sport.
 • 5.055 We ondersteunen de individuele sporter.

D.5.03 We hebben passende culturele voorzieningen en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Terug naar navigatie - D.5.03 We hebben passende culturele voorzieningen en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Omschrijving (toelichting)

We zorgen voor culturele voorzieningen en activiteiten die passen bij het dorp of stad en bij de gemeente als geheel. Culturele voorzieningen en activiteiten zorgen voor een versterking van de leefbaarheid. Ze zijn ook bedoeld voor onze toeristen en versterken daarmee het toeristisch product. Verder brengen we cultuur nadrukkelijk onder de aandacht van onze kinderen in de basisschoolleeftijd.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

We zorgden voor culturele voorzieningen en activiteiten die passen bij het dorp of stad en bij de gemeente als geheel. Culturele voorzieningen en activiteiten zorgden voor een versterking van de leefbaarheid. Ze zijn ook bedoeld voor onze toeristen en versterken daarmee het toeristisch product. Verder werd cultuur nadrukkelijk onder de aandacht van onze kinderen in de basisschoolleeftijd, door middel van het aanbod cultuureducatie van kunst educatie Walcheren (KEW), waaraan we subsidie verleenden.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 5.040 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool
 • 5.068 We evalueren de Culturele Agenda / Kijk op Cultuur.

D.5.04 Het cultureel erfgoed van Veere blijft voor de toekomst behouden.

Terug naar navigatie - D.5.04 Het cultureel erfgoed van Veere blijft voor de toekomst behouden.

Omschrijving (toelichting)

Onder cultureel erfgoed verstaan we materieel erfgoed, zoals musea, monumenten/objecten, kunstcollectie, archeologie, archieven. We willen het onderhoud van het materieel erfgoed op een verantwoorde wijze borgen zodat dit voor langere periode beschikbaar blijft voor inwoners en toeristen. Daarnaast bestaat ons cultureel erfgoed ook uit immaterieel erfgoed zoals DNA, tradities en gebruiken. Daar waar mogelijk ondersteunen we dit financieel met het verstrekken van subsidies.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

We hebben de kunstcollectie laten analyseren samen met Zeeuws Archief. Wat is er nu? Wat is de onderhoudsstatus en wat moeten we op korte termijn restaureren. 

We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Zeeuws Archief.

We ondersteunen de Veerse musea middels exploitatiesubsidies.

We hebben culturele instellingen, die dit hebben aangevraagd, activiteitensubsidie verleend. 

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 5.041 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling het Zeeuws Archief.
 • 5.057 We zorgen voor een duurzaam behoud van het cultureel erfgoed en daarbij hebben we speciale aandacht voor musea.
 • 5.069 We maken een kerkenvisie.
 • 5.070 We zorgen voor een duurzaam behoud van het cultureel erfgoed met speciale aandacht voor Park Welgelegen in Serooskerke.
 • 5.080 We actualiseren de lijst van cultuurhistorische panden.

D.5.05 Aantrekkelijke speelruimtes in alle kernen die regelmatig gebruikt worden door onze jeugdige inwoners.

Terug naar navigatie - D.5.05 Aantrekkelijke speelruimtes in alle kernen die regelmatig gebruikt worden door onze jeugdige inwoners.

Omschrijving (toelichting)

In onze gemeente is er een groot aanbod aan speelruimte. Hieronder vallen de speelplaatsen en de speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Ook spelen kinderen vaak op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen.

Bij de nieuwe aanleg van speelruimtes houden we rekening met de veranderende behoeften van jeugdige inwoners. We onderhouden onze speelruimtes zodat kinderen veilig kunnen spelen. Met vier speeltuinverenigingen zijn overeenkomsten afgesloten voor het onderhoud en beheer van deze speeltuinen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

We hebben het nieuwe ontmoeting- en speelruimtebeleid, die voorziet in de huidige behoefte van de jeugdige inwoners, aan de gemeenteraad voorgelegd en deze is vastgesteld. 

De vier speeltuinverenigingen hebben subsidie ontvangen voor het onderhoud en beheer van de speeltuinen.

 

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 5.071 We evalueren het uitvoeringsplan 2021 en inventariseren speelvoorzieningen per kern
 • 5.072 We stellen een nieuwe gebruikersovereenkomst op met speeltuinvereniging Aagtekerke

D.5.06 In de groene openbare ruimte is meer ruimte voor biodiversiteit en is de belevingswaarde verhoogd.

Terug naar navigatie - D.5.06 In de groene openbare ruimte is meer ruimte voor biodiversiteit en is de belevingswaarde verhoogd.

Omschrijving (toelichting)

We willen de groene uitstraling van Veere versterken, de biodiversiteit en de belevingswaarde van het groen vergroten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat inwoners en inwonersgroepen bij het groen betrokken zijn.

We doen dit door het versterken en uitbreiden van onze bomenstructuur. Maar ook door meer ruimte te geven aan initiatieven vanuit onze inwoners. Bijvoorbeeld door de aanleg van vlinder-idylles.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 hebben we op beperkte schaal lokale initiatieven ondersteunt om de uitstraling van ons groen en de biodiversiteit te verbeteren. We zijn gestart met het actualiseren van het beleids- en beheerplan groen en ronden deze af in 2023. In het beleidsplan geven we meer aandacht aan biodiversiteit, de uitstraling en participatie. 

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 5.059 We planten elk jaar 100 bomen en voorzien in goede zorg in tijden van droogte.
 • 5.060 We maken in zo veel mogelijk kernen ruimte voor een vlinder-idylle.
 • 5.061 We investeren bij gebiedsontwikkeling en herinrichting van wegen in extra maatregelen ter bescherming en behoud van bestaande bomen en laten voor ieder project een Boom Effect Analyse (BEA) uitvoeren.
 • 5.062 We stimuleren de inwoners van de gemeente om in hun woonomgeving groen te adopteren, in alle kernen is ruimte voor initiatieven.
 • 5.073 We actualiseren het Groenbeheerplan.
 • 5.074 We stellen een nieuw maaiplan op.

D.5.07 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.

Terug naar navigatie - D.5.07 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.

Omschrijving (toelichting)

De structuurvisie Veere 2025 beschrijft de gebiedskwaliteiten als ‘Veers kapitaal.’ Dat kapitaal is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van: strand, kust, natuur, landschap en dorpskernen. Dit kapitaal willen we behouden, benutten en versterken.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 5.017 We werken samen met het waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen aan het beheer van de duingebieden en aangrenzende kuststrook.
 • 5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra recreatieve zandsuppletie voor de kust van Walcheren.
 • 5.043 We verhogen de kwaliteit van de kuststrook aan de hand van de aanbevelingen uit het rapport “De kust is breder dan het strand”.
 • 5.066 We maken de Veerse badstranden toegankelijk voor alle doelgroepen.
 • 5.076 We zetten ons in voor paardenpoepvrije stranden en overgangen.
 • 5.077 We actualiseren de Kadernota strand 2013.

D.5.08 Het subsidiebeleid is afgestemd op het behalen van onze actuele doelen en het subsidieproces voldoet aan de eisen van rechtmatigheid.

Terug naar navigatie - D.5.08 Het subsidiebeleid is afgestemd op het behalen van onze actuele doelen en het subsidieproces voldoet aan de eisen van rechtmatigheid.

Omschrijving (toelichting)

We subsidiëren jaarlijks zo’n 250 organisaties en verenigingen die het mede mogelijk maken dat inwoners  mee kunnen doen aan de samenleving. Zij zorgen in belangrijke mate voor de verbetering van de leefbaarheid in onze gemeente.

Onderzoek is gedaan naar de processen en het beleid voor de subsidieverstrekking in de gemeente Veere. We concluderen dat zowel het subsidiebeleid als het subsidieproces aan vernieuwing toe is. Verbeterpunten liggen op het vlak van digitalisering, rechtmatigheid en het sturen op resultaat en beleid. Daarnaast verandert de samenleving en de rol van de gemeente daarin. Ook ons eigen beleid ontwikkelt zich. Daarom actualiseren wij het subsidiebeleid en de subsidieprocessen en maken het toekomstbestendig.

Een bijzondere subsidie is de Reserve Leefbaarheid. Deze voldoet aan de behoefte dat mensen samen met anderen in de samenleving initiatieven kunnen organiseren. Dit vinden we waardevol en verdient de support van de gemeente. We onderzoek of en hoe we deze subsidie op kunnen nemen in het reguliere subsidiebeleid.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Zowel het subsidiebeleid als het subsidieproces zijn in 2022 geëvalueerd. In 2023 nemen we een besluit over de aanbevelingen.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 5.078 We moderniseren het subsidiebeleid
 • 5.079 Wij beoordelen of en hoe we de beleidsregel “Nadere regels leefbaarheidsbijdrage 2019-2022” kunnen continueren.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
16 Niet-sporters % RIVM - Zorgatlas 2020 56,4 56,8 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Realisatie 2022 Resultaat 2022
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 148 224 200 24
5.2 Sportaccomodaties 93 124 122 2
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 16 59 56 4
5.4 Musea 27 27 23 4
5.5 Cultureel erfgoed 92 86 81 5
5.6 Media 1 1 1 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 310 542 527 15
Totaal Baten 687 1.063 1.011 52
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 1.127 1.204 1.126 78
5.2 Sportaccomodaties 903 911 984 -73
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 776 950 986 -36
5.4 Musea 479 610 622 -12
5.5 Cultureel erfgoed 564 601 539 62
5.6 Media 281 280 280 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.852 5.467 4.809 659
Totaal Lasten 8.982 10.023 9.345 678

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000. 

 

Taakveld

Resultaat

V/N

Sportbeleid en activering

Op het taakveld is sprake van een overschot van € 54.000.

 

 • Dit wordt veroorzaakt doordat in 2021 te veel budget is doorgeschoven naar 2022. Dit leverde in 2021 een tekort op en in 2022 een overschot.

 

 

 

67

 

 

 

V

Sportaccommodaties

Het taakveld heeft een tekort van € 75.100.

 

 • We hadden hogere personele- en energiekosten bij het gemeentelijk zwembad.
 • Er hebben extra uitgaven plaatsgevonden ten behoeve van de beregening van de sportvelden in de zomerperiode.

 

 

 

41
30

 

 

 

N
N

Cultuurpresentatie, -productie, - participatie

Er is sprake van een negatief resultaat van € 39.000.

 

Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door uitbetaling van een Corona compensatie eind 2022. In de slotwijziging hadden we voorzien dat deze in 2023 betaald zou worden. In de eerste rapportage van 2023 laten we dit bedrag vrijvallen.  

 

 

 

69

 

 

 

N

Musea

Op het taakveld musea is sprake van een tekort van € 15.700. Er zijn geen bijzondere afwijkingen te melden.

 

 

 

 

Cultureel erfgoed

Dit taakveld geeft een voordelig saldo van € 57.900.

 

Stelpost energiebesparing

De stelpost is in 2022 nauwelijks ingezet voor incidentele uitgaven voor energiebesparingen. Een deel van dit overschot komt tot uiting op dit taakveld. Volgens afspraak is de onderuitputting van de stelpost toegevoegd aan de reserve maatschappelijke voorzieningen waardoor het effect heeft op het saldo van de jaarrekening.

 

Kerkenvisie

De kerkenvisie is nog niet afgerond. Hierdoor is een bedrag van € 21.500 nog niet aangesproken. We stellen voor dit door te schuiven naar 2023.

 

 

 

 

25

 

 

22

 

 

 

 

V

 

 

V

Media

Op dit taakveld is het resultaat vrijwel nihil. Er zijn ook geen bijzonderheden te melden.

 

 

 

 

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Het taakveld laat een overschot zien van € 643.900.

 

Recreatief zandfonds

Er is sprake van een intentie tussen de kustgemeenten en de provincie Zeeland voor de invoering van een recreatief zandfonds. Een uitvoeringsovereenkomst met Rijkswaterstaat is in 2022 nog niet gerealiseerd waardoor een bedrag van € 360.000 (Veers aandeel) over is. We stellen voor om dit budget door te schuiven naar 2023 zodat we uitvoering kunnen geven aan de zandsuppletie. 

 

Minder uitgaven aan inhuur personeel

De lagere kosten hebben verschillende oorzaken. Dit komt door onder andere doordat aantal inhuurkrachten eerder zijn gestopt dan de oorspronkelijke einddatum. Tevens zijn er minder uren beschikbaar geweest dan begroot. Als laatste is er budget beschikbaar gesteld voor het inhuren van medewerkers, welke niet zijn gevonden. Per saldo hebben we een positief resultaat van € 95.000.

 

Dienstverleningsovereenkomst Orionis

Orionis kon niet aan de overeenkomst voldoen, omdat zij minder mensen hebben geleverd dan wat is afgesproken. Wat niet is geleverd, is niet betaald. Hierdoor hebben we € 27.000 minder aan kosten.

 

Speeltuinen en speelplaatsen

De vergunning voor de bouw van een nieuwe speeltuin in Westkapelle was eind 2022 nog niet in orde. Hierdoor heeft de gemeente de bijdrage ad. € 50.000 niet kunnen leveren. Daarnaast is er geld beschikbaar gesteld voor het vernieuwen van speeltoestellen in speeltuinen. Een deel van de levering vindt pas plaats in 2023. Voor bovenstaande hebben we voorgesteld om via resultaat bestemming budget in van totaal € 137.000 door te schuiven.

 

 

 

 

360

 

 

95

 

 

27

 

 

137

 

 

 

 

V

 

 

V

 

 

V

 

 

V

Prioriteiten

Terug naar navigatie - Prioriteiten

In onderstaande tabel zijn de eenmalige prioriteiten weergegeven (x € 1.000)

Omschrijving prioriteit Begroot Realisatie Toelichting
Kijk op cultuur - Verhoging subsidie 30 30 -
Tijdelijke inhuur cluster groen/natuur 72 72 -
Overeenkomst brede combinatiefunctionaris 42 42 -
Inbestedingsopdracht SSV 2022-2025 - Incidenteel 60 60 -