Uitgaven

10,84%
€ 8.206
x €1.000
10,84% Complete

Inkomsten

0,62%
€ 471
x €1.000
0,62% Complete

Saldo

12891647356,07%
€ -7.735
x €1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

10,84%
€ 8.206
x €1.000
10,84% Complete

Inkomsten

0,62%
€ 471
x €1.000
0,62% Complete

Saldo

12891647356,07%
€ -7.735
x €1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur zoals wegen, bruggen en parkeervoorzieningen. We zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. De verschillende belangen van bewoners, bezoekers, bedrijven maar ook duurzaamheidsaspecten dienen daarbij in evenwicht te zijn.

Het beleidsterrein verkeer, vervoer en waterstaat kent een aantal thema’s. De belangrijkste thema’s zijn wegbeheer en wegreconstructies, gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) en verkeersveiligheid, parkeren en openbaar vervoer. Deze thema’s helpen om gevoel te krijgen bij de belangrijkste onderwerpen binnen het hele beleidsterrein maar kunnen natuurlijk niet los van elkaar worden gezien. Op het niveau van uitvoering integreren we waar mogelijk de thema’s tot een integraal product.

Wegbeheer en wegreconstructies
Het in stand houden van het gemeentelijk wegennet is één van de gemeentelijke kerntaken. Deze zorg is breder dan alleen de zorg voor de verharding zelf maar gaat ook over het onderhoud aan wegmeubilair, kunstwerken als bruggen, duikers en trappen, openbare verlichting en het bestrijden van incidenten en gladheid. Wat we doen, hoe we dat doen en hoeveel dat kost leggen we vast in diverse plannen; onder andere in beheerplannen. In de paragraaf kapitaalgoederen zijn deze beheerplannen nader toegelicht.

De beheerplannen vertalen we in een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma is een integraal programma waarin we werkzaamheden aan het riool, kabels en leidingen, wegen en groen zoveel mogelijk combineren. Het uitvoeringsprogramma kijkt nu twee jaar vooruit. Om de integraliteit vooral met kabels en leidingen verder te verbeteren is een langere periode van 4 jaar wenselijk.

Grote onderhoudsklussen die we in 2022 gaan afronden zijn de omgeving Roompotstraat in Zoutelande en de Kapellestraat in Veere. We pakken in 2022 nieuwe klussen op in de omgeving van het Europaplein in Westkapelle en de Cittershillsingel in Koudekerke. Daarnaast zijn er vele tientallen kleinere klussen.

Naast onderhoud komt het voor dat de inrichting van een weg niet meer voldoet door veranderende behoeften van inwoners en/of ondernemers of weggebruikers. Om die reden zijn we gestart met de herinrichting van onder andere de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder en de Duinweg / Langedam in Zoutelande. Deze klussen ronden we in 2022 respectievelijk in 2023 af. In 2022 starten we met de herinrichting van het Dorpsplein in Koudekerke.

Gladheidsbestrijding doen we in samenwerking met bijna alle wegbeheerders in Zeeland. Het gezamenlijke beleidsplan, de samenwerkingsovereenkomst en de contracten zijn in 2021 vastgesteld.

De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds meer zichtbaar en dit heeft ook effect op het onderhoud van wegen. Het water en rioolstelsels passen we aan op de gevolgen van de veranderingen. Er valt dan niet aan te ontkomen dat de weg "open" moet en opnieuw bestraat. Veere vergrijst en steeds meer ouderen blijven ook op latere leeftijd actief. Bij het onderhoud en de inrichting van wegen houden we hier rekening mee. Ook het wegareaal “vergrijst” en de prognose is dat we de komende jaren meer moeten doen om onze wegen op het gewenste niveau te houden.

Omdat we deze vraagstukken steeds meer in samenhang moeten bekijken om ze op te kunnen lossen is  in 2021 een Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) vastgesteld. De visie is een uitwerking en verdieping van de Omgevingsvisie en gaat de basis vormen voor de nieuwe beheerplannen die we in 2022 maken en vast laten stellen.

Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP)  en verkeersveiligheid
Verkeer, vervoer en verkeersveiligheid houdt niet op bij het bord bebouwde kom maar reikt verder. Samenhangend beleid met andere overheden is onontbeerlijk voor een goed verkeer- en vervoersbeleid. In de afgelopen jaren zijn door de overheden op Walcheren in nauwe samenwerking diverse plannen gemaakt en vastgesteld voor verkeer en vervoer. Het GVVP beschrijft de gemeentelijke inzet voor deze plannen.

De belangrijkste ontwikkeling is een andere hoofdroutestructuur op Walcheren. Dit houdt onder andere in het opwaarderen van de hoofdroute Serooskerke, Grijpskerke, Aagtekerke richting Domburg en het afwaarderen van de route Serooskerke, Oostkapelle, Domburg. Daarnaast zijn er nog tal van andere grotere en kleinere veranderingen. De gemeentelijke inzet is het uitvoeren van de maatregelen binnen de bebouwde kom.

De concrete acties zijn opgenomen in het uitvoeringsplan GVVP. In de begroting is de uitvoeringsplanning aangepast. Een aantal werkzaamheden zijn uitgesteld, andere naar voren gehaald. Zo zijn we in 2021 gestart met het verbeteren van de verkeersveiligheid in Grijpskerke. In 2022 geven we hier een vervolg aan. Ook onderzoeken we in 2022 hoe we verkeersknelpunten in Aagtekerke en Domburg op kunnen lossen.

Parkeren
De groei van het toerisme geeft een grotere parkeerdruk en meer verkeersbewegingen. Dit  heeft effect op de leefbaarheid in een aantal kernen. In 2021 is de eerste fase van het parkeerbeleid geëvalueerd. De eerste indruk is dat de belangrijkste doelstellingen worden gehaald; het verbeteren van de leefbaarheid en het genereren van middelen voor het verbeteren van de toeristische infrastructuur.

Ook hebben we in 2021 besloten om de tweede fase gefaseerd uit te voeren. In 2022 voeren we parkeerregulering in Dishoek en langs de kust tussen Domburg en Zoutelande (fase 2a). We starten de dialoog met Vrouwenpolder, Oostkapelle en Westkapelle hoe we de leefbaarheid kunnen verbeteren in deze kernen met behulp van parkeermaatregelen (fase 2b).

In 2022 onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om de uitvoering van het parkeren efficiënter te maken.

We stellen voor om tegelijk met het vaststellen van deze begroting een parkeerfonds in te stellen. Dit fonds heeft een tweeledig doel; de schommelingen in inkomsten dempen en een spaarpot creëren voor de verbetering van de toeristische infrastructuur. Meer hierover vindt u terug in de paragraaf, Lokale heffingen.

Openbaar vervoer
We zetten in op verbeteren van het openbaar vervoer. Het belangrijkste doel is om de mobiliteit te verbeteren. Goede aansluitingen van het openbaar vervoer zijn hierbij essentieel. Bijvoorbeeld goede aansluitingen van de bus, buurtbus of haltetaxi op de trein. In het kader van leefbaarheid trachten we daarnaast zo mogelijk de overlast van grote autobussen in dorps- en stadscentra te verminderen.

Het openbaar vervoer in Zeeland, dus ook in de gemeente Veere is primair de verantwoordelijkheid van de Provincie. De Provincie besteedt het openbaar vervoer één keer in de 10 jaar aan in een zogenaamde concessie. De huidige concessie verloopt in 2024. De Provincie is bezig met voorbereidingen op de nieuwe concessie en stelt binnenkort daarom de Regionale Mobiliteit Strategie vast. Deze strategie vormt de basis voor de vormgeving van de nieuwe concessie. In 2022 proberen we nauw betrokken te blijven bij de uitwerking van de visie naar de concessie om op te komen voor de belangen van de inwoners van Veere.

Met de raad is een aantal keren gesproken over de realisatie van mobiliteitshubs. In 2022 gaan we de kansen voor mobiliteitshubs en specifiek toeristische hubs nader onderzoeken.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

D.2.01 Wegen die niet meer voldoen aan de behoefte door ruimtelijke ontwikkelingen of gewijzigd gebruik hebben we opnieuw ingericht.

Terug naar navigatie - D.2.01 Wegen die niet meer voldoen aan de behoefte door ruimtelijke ontwikkelingen of gewijzigd gebruik hebben we opnieuw ingericht.

Omschrijving (toelichting)

De inrichting van wegen voldoet soms niet meer. De inrichting past niet meer bij het werkelijke gebruik door ontwikkelingen zoals:

- gewijzigde behoeften van inwoners
- nieuwbouw
- veranderde verkeerstromen
- veranderde functie
- technische veroudering

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 zijn de volgende wegen opnieuw ingericht:

-Langendam en Duinweg Zoutelande

-Fort den Haakweg Vrouwenpolder

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.02 In 2032 hebben we het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan gerealiseerd.

Terug naar navigatie - D.2.02 In 2032 hebben we het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan gerealiseerd.

Omschrijving (toelichting)

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is een visie opgesteld en zijn beleidsdoelen opgenomen. Deze bepalen in grote lijnen hoe we omgaan met het verkeer en geven de toetsingskaders. Het uitvoeringsprogramma is een samenvatting van de wensen uit het GVVP die we willen realiseren. Het uitvoeringsprogramma draagt bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid en een betere verkeersdoorstroming in kernen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het GVVP is inmiddels 5 jaar oud en veel doelen zijn gerealiseerd en een flink aantal acties staat nog op de rol. De uitvoering van een aantal maatregelen is uitgesteld. De tussentijdse evaluatie van het GVVP is in 2022 afgerond en wordt in 2023 besproken in de raad.   

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.03 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus

Terug naar navigatie - D.2.03 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus

Omschrijving (toelichting)

Per onderdeel (wegen, kunstwerken, stadshaven en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beheer niveau,
- de uitvoeringsmaatregelen,
- de ontwikkelingen,
- en het beschikbare budget.

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en moet er daarom iets gebeuren? Dan formuleren we een nieuwe maatregel onder deze doelstelling in de begroting.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 zijn de beheerplannen geactualiseerd. Deze leggen we eerste helft 2023 voor ter besluitvorming aan de gemeenteraad

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.04 We vergroten de leefbaarheid door de parkeerruimte tussen inwoners, bedrijven en toeristen beter te verdelen. We laten dagtoeristen meebetalen aan de verbetering van het toeristisch product.

Terug naar navigatie - D.2.04 We vergroten de leefbaarheid door de parkeerruimte tussen inwoners, bedrijven en toeristen beter te verdelen. We laten dagtoeristen meebetalen aan de verbetering van het toeristisch product.

Omschrijving (toelichting)

In een toeristische gemeente als Veere is er op sommige plaatsen regelmatig sprake van een hoge parkeerdruk. Zo is het de kustkernen en de kern Veere noodzakelijk om het parkeren te reguleren. Zodat er voldoende parkeerruimte is voor bewoners, ondernemers en toeristen. Daarnaast is parkeerregulering een hulpmiddel om gedeelten van kernen autoluw te maken en daarmee de leefbaarheid te verbeteren.

Het onderhoud en verbeteren van de toeristische infrastructuur (parkeerterreinen, voet- ruiter en fietspaden, openbare toiletten, stranden, duinovergangen) is kostbaar. Door de invoering en uitbreiding van betaald parkeren laten we bezoekers hier aan bijdragen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Aanpassingen aan het in 2021 bestaande parkeerbeleid en de implementatie van fase 2a van het parkeerbeleid zijn uitgevoerd volgens planning.  De aanpassingen die per 2023 gelden zijn en worden uitgevoerd. Daarmee zijn weer meer maatregelen genomen om de doelstellingen te behalen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.05 In 2025 blijft een vorm van openbaar vervoer in alle kernen van de gemeente beschikbaar.

Terug naar navigatie - D.2.05 In 2025 blijft een vorm van openbaar vervoer in alle kernen van de gemeente beschikbaar.

Omschrijving (toelichting)

We zetten ons in voor het behoud van openbaar vervoer in alle kernen van de gemeente Veere. We steken daarbij in op kleiner materieel en ander soorten vervoer rechtstreeks naar de trein in Middelburg en Vlissingen en tussen kernen onderling. We proberen overlast van grote bussen door dorpscentra te verminderen.  We richten ons daarbij op het beïnvloeden van de keuzes die de  Provincie nog moet gaan maken over het Openbaar Vervoer.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Eind 2021 is de Regionale Mobiliteitsstrategie vastgesteld als opmaat naar een nieuw OV concessie. De uitwerking is Zeeland breed opgepakt. Veere is nauw betrokken (bestuurlijk en ambtelijk ) bij de verdere uitwerking van de strategie. 

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.06 We verbeteren de toeristische kwaliteit van parkeerterreinen.

Terug naar navigatie - D.2.06 We verbeteren de toeristische kwaliteit van parkeerterreinen.

Omschrijving (toelichting)

We willen als gemeente een goede gastheer zijn voor iedereen die onze gemeente bezoekt. We willen nette en aangename parkeerterreinen met goede voorzieningen. We investeren daarom in het verbeteren en landschappelijk inpassen van onze parkeerterreinen. Ook voorzien we diverse parkeerterreinen van toiletunits, die gratis beschikbaar zijn.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is gestart met de voorbereiding van de herinrichting van parkeerterrein Bucksweg Westkapelle en parkeerterrein Domburgseweg Oostkapelle. De uitvoering staat gepland voor de eerste helft 2023.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Realisatie 2022 Resultaat 2022
Baten
2.1 Verkeer en Vervoer 27 295 376 -82
2.2 Parkeren 279 279 292 -13
2.3 Recreatieve havens 166 165 185 -20
Totaal Baten 471 739 854 -115
Lasten
2.1 Verkeer en Vervoer 5.500 5.558 5.684 -127
2.2 Parkeren 2.532 2.585 1.922 663
2.3 Recreatieve havens 174 237 225 13
Totaal Lasten 8.206 8.380 7.832 549

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000. 

 

Taakveld

Resultaat

V/N

Verkeer, vervoer en waterstaat

Op dit taakveld is sprake van een negatief resultaat van € 45.000.

 

Groeipercentage integratie uitkering

In de septembercirculaire van het gemeentefonds wordt het definitieve groeipercentage voor de integratie uitkering wegen vastgesteld. In 2022 is dit percentage pas in oktober bekend geworden en vastgesteld op 8%. Door deze late mutatie is er geen mogelijkheid geweest om dit in de slotrapportage van 2022 op te nemen.

 

 

 

 

96

 

 

 

 

N

Parkeren

Het taakveld parkeren laat een onderbesteding van € 676.400 zien.

 

Door de aanpassingen in het parkeerbeleid in 2022 en volgende jaren ten opzichte van de eerdere plannen is er een voordelig saldo ontstaan. In de begroting was een stelpost voorzien om kosten die voortkomen uit de wijzingen van het parkeerbeleid op te vangen. Er is geen gebruik gemaakt van de overgeboekte budget uit de stelpost 2021 van € 234.000. Hiervoor is eveneens niet beschikt over de reserve. Verder van de stelpost 2022 voor parkeren € 244.000 nog niet besteed. Deze posten zijn eenmalig over. Deze stelposten zijn de komende jaren nodig als dekking voor investerings- en exploitatielasten voor het parkeren.

 

Overige afwijkingen > € 25.000: 

- Lagere huur parkeerterreinen in verband met latere ingangsdatum huur € 28.000

- Lagere kosten openbare toiletten € 50.000 in verband met latere ingebruikname toiletvoorzieningen en nog niet uitgevoerde kwaliteitsverbetering (deels openstelling in de winter bij het strand).

- Lagere kosten onderhoud parkeerterreinen onder andere door nieuw op te stellen beheerplan € 33.000.

 

 

 

234

244

 

 

28

50

33

 

 

 

V

V

 

 

V

V

V

Recreatieve havens

Het overschot op dit taakveld is € 32.500.

 

Er zijn geen afwijkingen groter dan € 25.000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriteiten

Terug naar navigatie - Prioriteiten

In onderstaande tabel zijn de eenmalige prioriteiten weergegeven (x € 1.000)

Omschrijving prioriteit Begroot Realisatie Toelichting
Overdragen en verwijderen openbare verlichting, afboeken boekwaarde 85 83 -
Overdragen en verwijderen openbare verlichting, btw-herziening 5 0 Budget doorgeschoven naar 2023
Verwijderen openbare verlichting (licht-donker-beleid) kosten verwijderen 46 0 Budget doorgeschoven naar 2023
Overdragen openbare verlichting aan Waterschap, eenmalige vergoeding (te betalen in 4 termijnen) 40 0 Budget doorgeschoven naar 2023
Achterstallig onderhoud bewegwijzering wegwerken 50 45 -
Uitvoeringsmaatregelen autoluw maken Veere/Domburg 30 30 -
Toename (toeristisch) verkeer, formatie verkeer 41 41 -
Inhuur Orionis 20 20 -
Onderzoek verkeersafwikkeling 60 11 Budget deels doorgeschoven naar 2023. Restant opgenomen in lijst met voorstellen door te schuiven budget.
Onderzoek mobiliteitshubs 50 0 Budget doorgeschoven naar 2023
Inrittenbeleid 10 0 Budget doorgeschoven naar 2023

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde investeringen opgenomen (x € 1.000)

Omschrijving investering Investeringskrediet Realisatie Toelichting
Vervangen lichtmasten 2022 134 71 Werkzaamheden lopen door in 2023
Vervangen armaturen 2022 106 54 Werkzaamheden lopen door in 2023
Reconstructie Dorpsplein Koudekerke 287 21 Werkzaamheden lopen door in 2023
Parkeerterrein Nieuwstraat Zoutelande 361 254 Afgerond
parkeerautomaten tussen Zoutelande en Westkapelle incl. installatie 6x 37 36 Afgerond
Parkeerautomaten tussen Westkapelle en Domburg excl. buitendijks en installatie 4x 106 105 Afgerond
Parkeerautomaten buitendijks Westkapelle en installatie 6x 41 41 Afgerond
Parkeerautomaten Dishoek incl. installatie 4x (incl. Wielemaker terrein) 22 22 Afgerond
Herinrichting parkeerterrein De Bucksweg Westkapelle bij Zuiderduin 677 10 Werkzaamheden lopen door in 2023
Toiletgebouw De Bucksweg Westkapelle 60 0 Werkzaamheden lopen door in 2023
Voetgangersvoorziening vanaf parkeerterrein Mezgerweg naar kern Domburg 100 49 Afgerond
Toiletgebouw Nieuwstraat Zoutelande (unit te verplaatsen) 75 62 Werkzaamheden lopen door in 2023
Herinrichten parkeerterrein Domburgseweg Oostkapelle 363 41 Werkzaamheden lopen door in 2023
Herinrichting parkeerterrein Strandweg Dishoek 700 9 Werkzaamheden lopen door in 2023
Grondaankoop uitbreiding (gratis)parkeerruimte diverse kernen 150 2 Werkzaamheden lopen door in 2023
Uitbreiding/herinrichting (gratis) parkeerruimte in diverse kernen 450 0 Werkzaamheden lopen door in 2023