Activiteiten (85)

0.032 We breiden onze dienstverlening uit, kwantitatief en kwalitatief.
1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder jaar.
1.017 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland
1.020 We houden onze lokale regelgeving actueel.
1.023 We werken samen met de politie aan de Veerse veiligheid en de daarbij horende inzet van de politie.
1.024 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning.
1.025 We voeren het uitvoeringsprogramma van de Nota Integrale Veiligheid 2019-2022 uit.
1.026 We nemen deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland.
1.027 We stellen jaarlijks het Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) vast en bieden een compact en integraal jaarverslag Omgevingsrecht aan.
1.028 We controleren woningen op gebruik en starten een handhavingsprocedure als het gebruik niet volgens de regels is.
1.029 We handhaven op de betaalde parkeerterreinen en vergunninghouders zones om de leefbaarheid te bevorderen.
11.14 We voeren de Regionale Energie Strategie uit.
11.16 We voeren de Transitievisie Warmte uit
11.17 We voeren het Programma Duurzaam Veere 2022-2025 uit
11.18 We stellen beleid voor zonneparken vast
11.19 We besluiten over het wel of niet gaan toestaan van kleine windmolens
2.032 We werken het achterstallig onderhoud aan de bewegwijzering weg.
2.033 We dragen de openbare verlichting in het buitengebied over aan het waterschap.
2.047 We evalueren het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.
2.064 We onderzoeken de mogelijkheden voor de realisatie van mobiliteitshubs.
2.065 We actualiseren het beheerplan Wegen.
2.066 We actualiseren het beheerplan Openbare verlichting.
2.067 We actualiseren het beheerplan Civiele kunstwerken.
2.068 We actualiseren het beheerplan Stadshaven Veere.
2.071 We onderzoeken de mogelijkheden van een onbetaald parkeerterrein aan de rand van Zoutelande.
2.075 We stellen een parkeerfonds in
2.076 We beïnvloeden de besluitvorming door de Provincie over Openbaar Vervoer
3.027 We stellen een ontwikkelkader verblijfsrecreatie op.
3.030 We voeren een nieuw concept voor toeristisch gastheerschap en regiomarketing in.
4.018 We maken met schoolbesturen en KOW afspraken over taalachterstanden, thuiszitters, dreigend schooluitval en de afstemming tussen zorg op school en de zorg thuis.
4.019 Namens Walcheren werken we mee aan het opstellen van een Zeeuws Regioplan 2020-2024 met extra activiteiten om laaggeletterdheid terug te dringen.
4.022 We maken afspraken met scholen, schoolbegeleidingsdiensten en buurtgemeenten over de inzet van budgetten NPO (Nationaal Plan Onderwijs) gelden.
4.023 Wij stellen een beleidsnotitie vast voor royaler bouwen van scholen.
4.024 Wij initiëren het opstellen van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan voor bestaande schoolgebouwen.
4.026 Wij oriënteren ons op een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
5.040 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool
5.041 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling het Zeeuws Archief.
5.054 We maken een uitvoeringsprogramma sport.
5.055 We ondersteunen de individuele sporter.
5.057 We zorgen voor een duurzaam behoud van het cultureel erfgoed en daarbij hebben we speciale aandacht voor musea.
5.059 We planten elk jaar 100 bomen en voorzien in goede zorg in tijden van droogte.
5.067 We volgen de toekomstige ontwikkelingen voor de sportverenigingen in Veere en brengen waar nodig deze in kaart.
5.068 We evalueren de Culturele Agenda / Kijk op Cultuur.
5.069 We maken een kerkenvisie.
5.071 We evalueren het uitvoeringsplan 2021 en inventariseren speelvoorzieningen per kern
5.073 We actualiseren het Groenbeheerplan.
5.074 We stellen een nieuw maaiplan op.
5.078 We moderniseren het subsidiebeleid
5.079 Wij beoordelen of en hoe we de beleidsregel “Nadere regels leefbaarheidsbijdrage 2019-2022” kunnen continueren.
6.027 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren.
6.033 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van Beschermd Wonen.
6.034 Welzijn Veere versterkt de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO).
6.037 We rapporteren op basis van vastgestelde indicatoren, verbeteren de rapportage en sturen gericht bij.
6.040 We sturen op ondersteuningsdoelen via de zorgevaluaties en spreken aanbieders aan op het bereiken van doelen/resultaten.
6.041 We werken nauw samen met zorgaanbieders en partners in het voorliggende (preventieve) veld om hulp of zorg zo laagdrempelig mogelijk te maken.
6.044 We maken een plan om de taken van MWW en Stichting Manteling toekomstbestendig te borgen, in samenwerking met de betrokken partijen
6.045 Wij zorgen voor passende overeenkomsten voor het beheer en exploitatie van de welzijnsaccommodaties
6.046 We voeren actiepunten uit in navolging van het project Welzijn Wonen en Zorg en stellen bestaande activiteiten bij waar nodig.
6.047 We voeren het nieuwe klanttevredenheidsonderzoek periodiek uit.
6.048 We sluiten aan bij het Zeeuwse onderzoek naar versnelling en verbetering van de veiligheidsketen binnen de jeugdhulp.
7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting van het OLAZ.
7.017 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD, die de wettelijke taken uitvoert op gebied van de Wet publieke gezondheid.
7.019 We voeren het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 uit.
7.024 We zetten een voorlichtingscampagne op om een betere afvalscheiding te realiseren en verontreiniging van deze stromen terug te dringen.
7.026 We zorgen voor meer beschikbaar zoetwater voor onze sportvelden.
7.027 We halen verharding uit onze openbare ruimte en vormen het om naar groen.
7.028 We stellen een klimaatadaptatie strategie Veere op.
7.030 We evalueren de resultaten van het eerste half jaar na invoering diftar.
7.031 We doen een pilot om scheiding van groente, fruit en tuinafval (GFT) mogelijk te maken bij woningen die zijn aangewezen op een verzamelcontainer
7.033 We actualiseren het beleid en de regelgeving op het gebied van begraven en begraafplaatsen
7.034 We maken de data met betrekking tot begraven beter toegankelijk en inzichtelijker
7.035 We voeren het Uitvoeringsprogramma Volksgezondheid uit, behorende bij de lokale nota Kerngezond Veere 2022-2025.
8.061 We maken 1 bestemmingsplan voor alle kernen.
8.063 We maken één overkoepelende Omgevingsvisie voor het gehele Veerse grondgebied. Hierin nemen we al het beleid voor de fysieke leefomgeving op.
8.070 We maken een sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed.
8.071 We richten een duurzaamheidsfonds op.
8.073 We onderzoeken welke maatregelen en instrumenten nodig zijn voor geschikte, duurzame en betaalbare woningen.
8.084 We geven samen met de 12 Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland uitvoering aan de Zeeuwse Woonagenda.
8.085 We evalueren en actualiseren de Regionale woningmarktafspraken Walcheren
8.086 We stellen een Woonvisie vast.
8.087 We voeren de prestatieafspraken met Zeeuwland uit en maken nieuwe prestatieafspraken voor 2023.
8.088 We actualiseren de nota grondbeleid. Daarin wordt relatie gelegd met de financiële paragraaf in de Omgevingsvisie.
8.089 We stellen een plan van aanpak op voor het maken van een dekkend Omgevingsplan voor de gehele gemeente
8.090 We stellen een nieuwe verordening vast voor de inrichting van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit in Veere
9.023 We zorgen voor een goed en bedrijfszeker beheer en tijdige doorontwikkeling van onze ICT huishouding.