Uitgaven

3,98%
€ 3.530
x € 1.000
3,98% Complete

Inkomsten

0,05%
€ 44
x € 1.000
0,05% Complete

Saldo

2490%
€ -3.486
x € 1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

3,98%
€ 3.530
x € 1.000
3,98% Complete

Inkomsten

0,05%
€ 44
x € 1.000
0,05% Complete

Saldo

2490%
€ -3.486
x € 1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

In Veere kun je veilig wonen, werken en recreëren. Veiligheid is een breed begrip en dat hebben we opgeknipt in drie hoofdthema’s en doelstellingen. Het thema crisisbeheersing gaat over de wijze waarop we georganiseerd en getraind zijn bij een ramp of crisis. Het thema integrale veiligheid beschrijft de activiteiten die we uitvoeren op het gebied van sociale veiligheid: Samenwerking met de politie, zorg- en veiligheid en ondermijning. Het laatste thema gaat over handhaving en toezicht van onze regels. Onder andere over het integraal handhaving en uitvoeringsprogramma, waarin we vastleggen welke prioriteit we geven aan diverse handhavingszaken.

Relevante beleidskaders/nota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidskaders/nota's
 • Nota integrale veiligheid 2023-2025 (IVB)
 • Wet op de Veiligheidsrisico's
 • Regionaal crisisplan
 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Integraal Handhaving Uitvoeringsprogramma
 • Handhavingsbeleid
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Wet milieubeheer
 • Bestemmingsplannen 
 • Drank- en horecawet
 • Omgevingswet
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen
 • Opvang Vluchtelingen Oekraïne
 • Crisisnoodopvang asielzoekers
 • Ontwikkeling van de Veiligheidsregio Zeeland
 • Focus op ondermijning 
 • Dreigend tekort en vergrijzing Nationale Politie
 • Zelfredzaamheid van de burger
 • Zeeland is het tweede risicogebied van Nederland
 • Irritatie over kleine ergernissen in de woonomgeving
 • Recreatie-getinte inbraken en (fietsen)diefstallen
 • Toenemende veiligheidseisen bij evenementen
 • Toename sociaal isolement en verwarde personen
 • Extremen in weersomstandigheden

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

D.1.01 We zijn goed georganiseerd en voorbereid bij een ramp of crisis.

Terug naar navigatie - D.1.01 We zijn goed georganiseerd en voorbereid bij een ramp of crisis.

We zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van dertien gemeenten. Samen zorgen we voor de lokale en regionale brandweerzorg, Geneeskundige hulpverlening (GHOR), coördinatie van Bevolkingszorg en een gezamenlijk meldkamer. We dragen bij aan een actueel Regionaal Crisisplan. In onze organisatie benoemden we medewerkers die een rol hebben bij een ramp of crisis. Jaarlijks volgen deze trainingen en oefeningen. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een incident direct bereikbaar en inzetbaar zijn.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder jaar.
 • 1.017 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland

D.1.02 Veere blijft in 2024 een veilige gemeente om in te wonen, werken, en recreëren met een veiligheidscijfer kleiner dan 95.

Terug naar navigatie - D.1.02 Veere blijft in 2024 een veilige gemeente om in te wonen, werken, en recreëren met een veiligheidscijfer kleiner dan 95.

We streven naar een hoog veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast het veiligheidsgevoel willen we ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag mogelijk houden. Waarstaatjegemeente.nl geeft een objectief totaalbeeld van de veiligheid in een gemeente. De gegevens van 2023 zijn nog niet beschikbaar.

 

2017

2019

2021

Overlast totaal

96

92

95

Criminaliteit

62

49

76

Onveiligheidsgevoelens

106

92

86

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 1.023 We werken samen met de politie aan de Veerse veiligheid en de daarbij horende inzet van de politie.
 • 1.024 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning.
 • 1.026 We nemen deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland.
 • 1.030 We voeren het uitvoeringsplan van de nota Integraal Veiligheidsbeleid Walcheren 2023-2026 uit. Waarbij er ruimte is voor lokaal maatwerk.

D.1.03 Handhaving van en toezicht op wet- en (lokale) regelgeving voor een goede leefbaarheid.

Terug naar navigatie - D.1.03 Handhaving van en toezicht op wet- en (lokale) regelgeving voor een goede leefbaarheid.

Naast de wettelijke taken die wij hebben als gemeente gaat dit met name over het Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) en de prioriteiten die in het Hoofdlijnenprogramma van het college staan. Uit deze prioriteiten volgt dat we blijven inzetten op bestrijding van illegale tweede woningen in de kernen. Verder breiden we het algemeen toezicht in de kernen uit door extra inzet van Boa’s en is er meer aandacht voor projectmatig werken gericht op overlast.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 1.020 We houden onze lokale regelgeving actueel.
 • 1.027 We stellen jaarlijks het Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) vast en bieden een compact en integraal jaarverslag Omgevingsrecht aan.
 • 1.028 We controleren woningen op gebruik en starten een handhavingsprocedure als het gebruik niet volgens de regels is.
 • 1.029 We handhaven op de betaalde parkeerterreinen en vergunninghouders zones om de leefbaarheid te bevorderen.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
6 Verwijzingen Halt per 1.000 inw. 12-17 jr Bureau Halt 2022 10 13 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
7 Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 2022 0,2 1,5 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
8 Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2022 1,8 4 Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
9 Diefstallen uit woning aantal per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 2022 0,7 1,1 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
10 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2022 4,3 5,6 Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Actuele begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026 Primitieve begroting 2027
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 25 14 5 5 5 5
1.2 Openbare orde en veiligheid 54 39 39 39 39 39
Totaal Baten 80 53 44 44 44 44
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.134 2.255 2.646 2.726 2.817 2.860
1.2 Openbare orde en veiligheid 833 930 884 886 886 885
Totaal Lasten 2.967 3.185 3.530 3.612 3.702 3.746

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Programma in begroting Omschrijving investering Nieuw/ bestaand Investerings jaar Investerings bedrag Afschr. termijn in jaren Totale lasten Totale baten
1. Veiligheid Vervanging voertuig Toezicht & Handhaving Nieuw 2024 62.200 7 11.063 11.063
1. Veiligheid Vervanging voertuig Toezicht en handhaving strand Nieuw 2024 167.700 7 29.827
1. Veiligheid Verduurzamen brandweerkazerne Oostkapelle Nieuw 2024 75.000 25 5.625
1. Veiligheid Verduurzamen brandweerkazerne Domburg Nieuw 2024 50.000 25 3.750
1. Veiligheid Verduurzamen brandweerkazerne Serooskerke Nieuw 2025 40.000 25 3.000
1. Veiligheid Verduurzamen brandweerkazerne Westkapelle Nieuw 2025 35.000 25 2.625