Uitgaven

3,28%
€ 2.913
x € 1.000
3,28% Complete

Inkomsten

0,82%
€ 730
x € 1.000
0,82% Complete

Saldo

1559,25%
€ -2.183
x € 1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

3,28%
€ 2.913
x € 1.000
3,28% Complete

Inkomsten

0,82%
€ 730
x € 1.000
0,82% Complete

Saldo

1559,25%
€ -2.183
x € 1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

Onderwijshuisvesting
In de komende jaren realiseren we 6 nieuwe, energiezuinige, frisse scholen: 2 in Westkapelle, 2 in Oostkapelle, 1 in Serooskerke en 1 in Aagtekerke. Bij de bouw van de school in Serooskerke houden we ruimtelijk rekening met uitbreiding voor leerlingen uit Vrouwenpolder; wanneer het schoolbestuur mocht besluiten tot samenvoeging van deze 2 scholen.

Voor de nieuwbouw van de Versluijsschool in Aagtekerke is het schoolbestuur aangesteld als bouwheer.

In de kernen waar we (vanwege denominatie) 2 scholen bouwen, bouwen we de voorzieningen onder één dak. We bouwen deze scholen zo dat onze kinderen ruimte krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Als uitvoeringskader is het “Kwaliteitskader Veerse schoolgebouwen” van toepassing. Hierin is ook het uitgangspunt “groene openbare schoolpleinen” opgenomen. De uitwerking hiervan nemen wij op bij het "ontmoetings-en speelruimtebeleid" van Programma 5 (Sport, Cultuur en Recreatie). 

We realiseren multifunctionele accommodaties (MFA) of integrale kindcentra (IKC), zodat niet alleen de onderwijsfunctie, maar ook andere maatschappelijke functies daarin worden ondergebracht. De planning voor de realisatie van de MFA’s / IKC’s vindt u in de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

Kwaliteit
Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang graag zo dicht mogelijk bij de woonplaats van onze kinderen. Belangrijk is dat alle kinderen naar school kunnen. Op basis van de Verordening Leerlingenvervoer 2023 kunnen ouders/verzorgen indien nodig een aanvraag indienen voor vervoer. Ook maken we samen met Middelburg en Vlissingen en het onderwijs afspraken over Passend Onderwijs. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken Walcheren voert de wettelijke, gemeentelijk taken uit om ervoor te zorgen dat leerlingen voldoen aan hun leerplicht en dat aandacht is voor thuiszitters en vroegtijdig schoolverlaters. Het onderwijsachterstandenbeleid van gemeente Veere beschrijft de wettelijke taken die de gemeente uitvoert in het aanpakken van onderwijsachterstanden. Zo subsidiëren we de peutergroep bij kinderen die onderwijsachterstanden hebben. Ook subsidiëren we het project de Bibliotheek op School op de basisscholen in gemeente Veere. Daarnaast is een goed aanbod van cursussen voor volwassenen gericht op zelfredzaamheid, werk en het terugdringen van laaggeletterdheid bij volwassenen van groot belang. Hierin werken we in Zeeuws verband aan de uitvoering van Regioplan Laaggeletterdheid 2020-2024. 

Relevante beleidskaders/nota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidskaders/nota's

•    Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
•    Geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en Opvang 2013- 2022
•    Kwaliteitskader Veerse schoolgebouwen
•    Verordening leerlingenvervoer 2023
•    Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzaalwerk 2011 Veere
•    Onderwijsachterstandenbeleid gemeente Veere 2023-2026 
•    Regioplan Laaggeletterdheid Zeeland 2020-2024
•    Walchers Uitvoeringsplan Laaggeletterdheid

Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

•    Frisse scholen
•    Integrale kindcentra
•    Zeeuwse aanpak laaggeletterdheid van 2021 tot 2024.
•    Een stijging van vroegtijdig schoolverlaters 
•    Een nieuwe aanpak van thuiszitters.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

D.4.01 We signaleren en monitoren thuiszitters en vroegtijdig schoolverlaters op een effectieve manier en dringen het aantal terug in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

Terug naar navigatie - D.4.01 We signaleren en monitoren thuiszitters en vroegtijdig schoolverlaters op een effectieve manier en dringen het aantal terug in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

Naast de leerplicht die de leerling heeft, hebben ook gemeenten wettelijke taken vanuit de leerplichtwet. Op die manier heeft de gemeente een rol in het schoolgaan van kinderen en jongeren. Naast wettelijke taken kan ook een regionale aanpak bijdragen aan het schoolgaan. Voor de Walcherse gemeenten voert het Regionaal Bureau Leerplicht Walcheren de leerplichttaken uit. 

In Nederland wordt gezocht naar een effectieve manier om thuiszitters en vroegtijdig schoolverlaters te signaleren en verminderen. Effectief wil zeggen dat deze leerlingen onderwijs (blijven) volgen of daadwerkelijk een diploma halen. RBL Walcheren monitort daarom deze leerlingen, om na te gaan of zij niet terugvallen en om de aanpak te verbeteren.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • 4.027 We laten het Regionaal Bureau Leerlingzaken Walcheren namens de drie Walcherse gemeenten de wettelijke taak vervullen die gemeenten hebben ten opzichte van de leerplichtwet.
  • 4.028 We zetten samen met de gemeenten Vlissingen en Middelburg in op extra capaciteit bij RBL voor de thuiszitterscoach.

D.4.02 We verminderen onderwijsachterstanden in de peutergroep en het basisonderwijs en realiseren passende voorzieningen.

Terug naar navigatie - D.4.02 We verminderen onderwijsachterstanden in de peutergroep en het basisonderwijs en realiseren passende voorzieningen.

Onderwijs- en taalachterstanden in peutergroep en basisonderwijs kunnen ervoor zorgen dat een kind geen gelijke start heeft met leeftijdsgenoten. Door achterstanden tijdig te signaleren, kunnen achterstanden zo vroeg mogelijk ingelopen worden. Zo ervaren leerlingen minder problemen tijdens hun schoolloopbaan en latere beroepscarrière.

Gemeenten hebben een aantal wettelijke taken in de aanpak van onderwijsachterstanden. Zo moeten zij bijvoorbeeld passende voorzieningen hebben zoals voldoende peutergroepen waar kinderen met een achterstand vroegschools onderwijs krijgen, volgens een bepaalde methode.

Maar een ander voorbeeld van een passende voorziening is de Bibliotheek op School. Dit is geen wettelijke taak, maar een gemeentelijke voorziening om tot de hogere klassen van het basisonderwijs taalachterstanden in te lopen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • 4.029 We hebben een passend aanbod Voorschoolse Educatie volgens de wettelijke eisen en maken hierover afspraken met de kinderopvangaanbieder.
  • 4.030 We subsidiëren het 3e en 4e dagdeel peutergroep (Voorschoolse Educatie) van een kind bij wie achterstanden zijn geconstateerd.
  • 4.031 We maken afspraken met schoolbesturen en kinderopvangorganisatie(s) over de voortgang van in te lopen achterstanden en de te bereiken resultaten.
  • 4.032 We subsidiëren het project de Bibliotheek op School op de basisscholen in gemeente Veere.

D.4.03 Elk schoolgebouw in onze gemeente is toekomstbestendig.

Terug naar navigatie - D.4.03 Elk schoolgebouw in onze gemeente is toekomstbestendig.

We bieden basisonderwijs aan in doelmatige en toekomstbestendige schoolgebouwen. Bij nieuwbouw van 2 scholen in een kern bouwen we deze onder één dak en bij voorkeur in combinatie met meerdere voorzieningen. 
Als uitvoeringskader geldt het “Kwaliteitskader Veerse schoolgebouwen”.

Overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2013-2022 (IHP) bouwen we nieuwe scholen in Oostkapelle, Westkapelle en Serooskerke. Deze maken onderdeel uit van het project Maatschappelijke Voorzieningen. We realiseren multifunctionele accommodaties (MFA) of integrale kindcentra (IKC), zodat niet alleen de onderwijsfunctie, maar ook andere maatschappelijke functies daarin worden ondergebracht. De specifieke planning hiervan vindt u in de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen. 

Daarnaast is overeenkomstig het IHP de voorbereiding gestart van de nieuwbouw van de Versluijsschool te Aagtekerke. Het schoolbestuur is hier als bouwheer aangesteld. Via de bouwrealisatie-overeenkomst toetsen wij de uitvoering van het project. Realisatie nieuwbouw is voorzien in 2026. 

Wat gaan we hiervoor doen?

  • 4.026 Wij bereiden een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) voor

D.4.04 Er is een passend aanbod en netwerk van volwasseneducatie voor de (laaggeletterde) volwassen niet-inburgeraar.

Terug naar navigatie - D.4.04 Er is een passend aanbod en netwerk van volwasseneducatie voor de (laaggeletterde) volwassen niet-inburgeraar.

De drie Walcherse gemeenten werken samen in het aanbod van cursussen, taal- en rekenlessen, lessen gericht op digivaardigheden en vrijwilligers. Dit wordt aangeboden op een ROC of een taalhuis.

Er is extra aandacht voor het bereiken van de laaggeletterde inwoner, om laaggeletterdheid tegen te gaan en zelfredzaamheid van de volwassen burger te verhogen.

Dit aanbod volwasseneducatie is gericht op niet-inburgeraars, omdat voor inburgeraars andere regelingen gelden.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • 4.033 We subsidiëren (vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs) taalaanbieders die (taal)lessen en -cursussen organiseren gericht op werk, zelfredzaamheid of het verbeteren van de geletterdheid.
  • 4.034 We maken afspraken met taalaanbieders, zorgverleners en hulporganisaties in het netwerk van de laaggeletterde over het herkennen en doorverwijzen van de laaggeletterde naar passend aanbod

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
13 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado 2021 0 1,5 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
14 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado 2022 13 32 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
15 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % DUO/Ingrado 2021 1 1,8 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Actuele begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026 Primitieve begroting 2027
Baten
4.1 Openbaar basisonderwijs 34 48 52 52 52 52
4.2 Onderwijshuisvesting 80 212 61 61 61 61
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 828 998 617 617 617 617
Totaal Baten 942 1.258 730 730 730 730
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 387 505 562 574 583 655
4.2 Onderwijshuisvesting 652 907 718 766 780 1.028
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.823 2.005 1.632 1.557 1.557 1.557
Totaal Lasten 2.863 3.417 2.913 2.898 2.921 3.240

Prioriteiten

Terug naar navigatie - Prioriteiten
Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand 2024 Lasten 2024 Baten 2025 Lasten 2025 Baten 2026 Lasten 2026 Baten 2027 Lasten 2027 Baten
Afschrijving onderwijs S Nieuw 15.606 15.606 15.606
Budget schoolbegeleiding E Nieuw 75.000 75.000
Adviseur onderwijshuisvesting (0,3 fte) E Nieuw 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Tijdelijke huisvesting en sloop voor bouw Versluijsschool E Nieuw pm

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Programma in begroting Omschrijving investering Nieuw/ bestaand Investerings jaar Investerings bedrag Afschr. termijn in jaren Totale lasten Totale baten
4. Onderwijs Nieuwbouw Versluijsschool Bestaand 2024 4.191.530 30 286.421