Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2024
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2024
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Financieel beeld
    1. Blz. 5 Toelichting
   2. Blz. 6 0. Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 7 Programma inleiding
    2. Blz. 8 Relevante beleidskaders/nota's
    3. Blz. 9 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 10 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 11 D0.01 We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners.
      1. Blz. 12 0.037 We voeren het plan van aanpak dienstverlening en participatie uit
      2. Blz. 13 0.043 We voeren het uitvoeringsplan informatievoorziening uit
     2. Blz. 14 D0.02 We zoeken verbinding en werken aan goede resultaten voor onze opgaven in samenspraak en overleg met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen
      1. Blz. 15 0.039 We zijn transparant en integer
      2. Blz. 16 0.044 Participatie maakt naast communicatie standaard onderdeel uit van onze aanpak en werkwijze.
    5. Blz. 17 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 18 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 19 Prioriteiten
    8. Blz. 20 Investeringen
   3. Blz. 21 1. Veiligheid
    1. Blz. 22 Programma inleiding
    2. Blz. 23 Relevante beleidskaders/nota's
    3. Blz. 24 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 25 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 26 D.1.01 We zijn goed georganiseerd en voorbereid bij een ramp of crisis.
      1. Blz. 27 1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder jaar.
      2. Blz. 28 1.017 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland
     2. Blz. 29 D.1.02 Veere blijft in 2024 een veilige gemeente om in te wonen, werken, en recreëren met een veiligheidscijfer kleiner dan 95.
      1. Blz. 30 1.023 We werken samen met de politie aan de Veerse veiligheid en de daarbij horende inzet van de politie.
      2. Blz. 31 1.024 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning.
      3. Blz. 32 1.026 We nemen deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland.
      4. Blz. 33 1.030 We voeren het uitvoeringsplan van de nota Integraal Veiligheidsbeleid Walcheren 2023-2026 uit. Waarbij er ruimte is voor lokaal maatwerk.
     3. Blz. 34 D.1.03 Handhaving van en toezicht op wet- en (lokale) regelgeving voor een goede leefbaarheid.
      1. Blz. 35 1.020 We houden onze lokale regelgeving actueel.
      2. Blz. 36 1.027 We stellen jaarlijks het Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) vast en bieden een compact en integraal jaarverslag Omgevingsrecht aan.
      3. Blz. 37 1.028 We controleren woningen op gebruik en starten een handhavingsprocedure als het gebruik niet volgens de regels is.
      4. Blz. 38 1.029 We handhaven op de betaalde parkeerterreinen en vergunninghouders zones om de leefbaarheid te bevorderen.
    5. Blz. 39 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 40 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 41 Prioriteiten
    8. Blz. 42 Investeringen
   4. Blz. 43 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 44 Programma inleiding
    2. Blz. 45 Relevante beleidskaders/nota's
    3. Blz. 46 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 47 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 48 D.2.01 Wegen waarvan de behoefte door ruimtelijke ontwikkelingen of gewijzigd gebruik is veranderd voldoen weer doordat deze zijn heringericht.
      1. Blz. 49 2.051 We richten een deel van het Dorpsplein in Koudekerke opnieuw in.
      2. Blz. 50 2.080 We richten de Ooststraat, Markt en Weststraat in Domburg opnieuw in.
      3. Blz. 51 2.081 We richten een gedeelte van de Veerseweg in Veere opnieuw in.
      4. Blz. 52 2.094 We richten de Torenstraat inclusief het plein bij de kerk in Serooskerke opnieuw in.
      5. Blz. 53 2.095 We richten de markt in Westkapelle opnieuw in.
     2. Blz. 54 D.2.02 In 2027 hebben we het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan gerealiseerd.
      1. Blz. 55 2.100 We doen onderzoek naar de verkeersafwikkeling op de route Serooskerke, Grijpskerke, Aagtekerke en Domburg (noordwestroute).
      2. Blz. 56 2.101 We zetten GOW 50 wegen om in GOW 30, in overeenstemming met het advies uit het onderzoek uit 2023.
      3. Blz. 57 2.102 We nemen maatregelen om voor de korte termijn de verkeersafwikkeling in Grijpskerke te verbeteren.
      4. Blz. 58 2.103 We brengen concreet in beeld wat er moet gebeuren om de transitie van het openbaar vervoer in 2025 te faciliteren zodat we de benodigde maatregelen eind 2024 gerealiseerd hebben.
      5. Blz. 59 2.104 We stellen een fietsplan op om uitvoering te geven aan verbetering van het fietsnetwerk en het stimuleren van het gebruik van de fiets.
      6. Blz. 60 2.105 We stellen een mobiliteitsplan op voor Vrouwenpolder
      7. Blz. 61 2.106 We monitoren de ontwikkeling van de verkeersdrukte op systematische wijze.
      8. Blz. 62 2.107 Uitvoering geven aan de uitwerking van de mobiliteitsvisie Domburg.
     3. Blz. 63 D.2.03 We voldoen aan de in de beheerplannen voor de openbare ruimte afgesproken beheerniveaus
      1. Blz. 64 2.087 We herstellen het Noorderhoofd in de stadshaven van Veere.
     4. Blz. 65 D.2.04 We vergroten de leefbaarheid door de parkeerruimte tussen inwoners, bedrijven en toeristen beter te verdelen.
      1. Blz. 66 2.088 We blijven in gesprek met de stads- en dorpsraden en ondernemersverenigingen van de gereguleerde en niet gereguleerde kernen om het parkeren doorlopend te evalueren.
      2. Blz. 67 2.089 We realiseren in kernen (vlak)bij functies waar behoefte is aan extra fietsparkeercapaciteit extra fietsparkeerplaatsen.
      3. Blz. 68 2.090 We verwijzen parkeerders beter naar de parkeerterreinen in Oostkapelle met statische parkeerverwijsbebording.
      4. Blz. 69 2.096 We monitoren de parkeerdruk.
     5. Blz. 70 D.2.05 De verkeersveiligheid op onze wegen is verbeterd.
      1. Blz. 71 2.093 We verlagen de snelheid van het verkeer bij de komgrenzen.
     6. Blz. 72 D.2.06 De toeristische parkeerterreinen voldoen aan de huidige kwaliteitseisen.
      1. Blz. 73 2.091 We richten parkeerterrein aan de Strandweg in Dishoek opnieuw in.
      2. Blz. 74 2.097 We richten parkeerterrein De vier hoogten in Oostkapelle opnieuw in.
      3. Blz. 75 2.098 We richten parkeerterrein Trommelweg (Noordduine) in Domburg opnieuw in.
      4. Blz. 76 2.099 We richten parkeerterrein Valkenisseweg in Biggekerke opnieuw in.
    5. Blz. 77 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 78 Prioriteiten
    7. Blz. 79 Investeringen
   5. Blz. 80 3. Economie
    1. Blz. 81 Programma inleiding
    2. Blz. 82 Relevante beleidskaders/nota's
    3. Blz. 83 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 84 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 85 D.3.01 Toerisme voegt waarde toe aan de leefbaarheid, het landschap en de natuur.
      1. Blz. 86 3.033 We stellen nieuw beleid op voor de minicampings en kampeerterreinen.
      2. Blz. 87 3.037 We ronden de besluitvorming van het ontwikkelkader verblijfsrecreatie fase 2 af en gaan over tot implementatie
      3. Blz. 88 3.038 We voeren het project: Tuin van Zeeland uit.
      4. Blz. 89 3.039 We stellen een uitvoeringsprogramma “badstatus Domburg” op en geven hier uitvoering aan.
     2. Blz. 90 D.3.02 Veere is gastvrij en jaarrond aantrekkelijk voor inwoner en toerist.
      1. Blz. 91 3.029 We voeren het concept toeristisch gastheerschap en regiomarketing uit(raadsbesluit 2021).
      2. Blz. 92 3.041 In het verlengde van maatregel 2 aan de slag met een plan gericht op duurzaam toeristisch informatiemanagement.
      3. Blz. 93 3.040 We werken samen met externe partijen voor onderhoud en beheer voor gastvrije en toekomstbestendige recreatieve routestructuren.
     3. Blz. 94 D.3.03 Toekomstbesteding ondernemerschap en een verbrede Veerse economie.
      1. Blz. 95 3.043 We actualiseren het bedrijventerreinenprogramma voor Veere.
      2. Blz. 96 3.042 We voeren het omgevingsprogramma Economie uit.
      3. Blz. 97 3.044 We voeren het uitvoeringsprogramma van de landbouwvisie ‘De Agrariër centraal!’ uit.
    5. Blz. 98 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 99 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 100 Prioriteiten
    8. Blz. 101 Investeringen
   6. Blz. 102 4. Onderwijs
    1. Blz. 103 Programma inleiding
    2. Blz. 104 Relevante beleidskaders/nota's
    3. Blz. 105 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 106 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 107 D.4.01 We signaleren en monitoren thuiszitters en vroegtijdig schoolverlaters op een effectieve manier en dringen het aantal terug in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
      1. Blz. 108 4.027 We laten het Regionaal Bureau Leerlingzaken Walcheren namens de drie Walcherse gemeenten de wettelijke taak vervullen die gemeenten hebben ten opzichte van de leerplichtwet.
      2. Blz. 109 4.028 We zetten samen met de gemeenten Vlissingen en Middelburg in op extra capaciteit bij RBL voor de thuiszitterscoach.
     2. Blz. 110 D.4.02 We verminderen onderwijsachterstanden in de peutergroep en het basisonderwijs en realiseren passende voorzieningen.
      1. Blz. 111 4.029 We hebben een passend aanbod Voorschoolse Educatie volgens de wettelijke eisen en maken hierover afspraken met de kinderopvangaanbieder.
      2. Blz. 112 4.030 We subsidiëren het 3e en 4e dagdeel peutergroep (Voorschoolse Educatie) van een kind bij wie achterstanden zijn geconstateerd.
      3. Blz. 113 4.031 We maken afspraken met schoolbesturen en kinderopvangorganisatie(s) over de voortgang van in te lopen achterstanden en de te bereiken resultaten.
      4. Blz. 114 4.032 We subsidiëren het project de Bibliotheek op School op de basisscholen in gemeente Veere.
     3. Blz. 115 D.4.03 Elk schoolgebouw in onze gemeente is toekomstbestendig.
      1. Blz. 116 4.026 Wij bereiden een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) voor
     4. Blz. 117 D.4.04 Er is een passend aanbod en netwerk van volwasseneducatie voor de (laaggeletterde) volwassen niet-inburgeraar.
      1. Blz. 118 4.033 We subsidiëren (vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs) taalaanbieders die (taal)lessen en -cursussen organiseren gericht op werk, zelfredzaamheid of het verbeteren van de geletterdheid.
      2. Blz. 119 4.034 We maken afspraken met taalaanbieders, zorgverleners en hulporganisaties in het netwerk van de laaggeletterde over het herkennen en doorverwijzen van de laaggeletterde naar passend aanbod
    5. Blz. 120 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 121 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 122 Prioriteiten
    8. Blz. 123 Investeringen
   7. Blz. 124 5. Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 125 Programma inleiding
    2. Blz. 126 Relevante beleidskaders/nota's
    3. Blz. 127 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 128 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 129 D.5.01 Sportaccommodaties passen bij de behoefte van onze inwoners en zijn toekomstbestendig.
      1. Blz. 130 5.067 We volgen de toekomstige ontwikkelingen voor de sportverenigingen in Veere en brengen waar nodig deze in kaart.
      2. Blz. 131 5.081 We maken beleid voor huisvesting van de buitensportaccommodatie
     2. Blz. 132 D.5.02 Onze inwoners kunnen bewegen.
      1. Blz. 133 5.054 We maken een uitvoeringsprogramma sport.
      2. Blz. 134 5.055 We ondersteunen de individuele sporter.
     3. Blz. 135 D.5.03 We hebben passende culturele activiteiten en voorzieningen die bijdragen aan bewustwording en educatie voor inwoners en toeristen.
      1. Blz. 136 5.040 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Muziekschool Zeeland
      2. Blz. 137 5.097 We maken een nieuw cultuurbeleid voor 2024 en verder op basis van de evaluatie van de culturele agenda (2020-2023).
     4. Blz. 138 D.5.04 Het cultureel erfgoed van Veere blijft voor de toekomst behouden.
      1. Blz. 139 5.041 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling het Zeeuws Archief.
      2. Blz. 140 5.090 We zorgen voor een duurzaam herstel en onderhoud van ons Rijksmonument Park Welgelegen in Serooskerke.
      3. Blz. 141 5.091 We overwegen de bestaande lijst van Cultuurhistorisch waardevolle panden 2017 en de uitbreiding met panden uit de wederopbouwperiode tot 1965 aan te wijzen als gemeentelijke monumenten.
      4. Blz. 142 5.092 We zorgen voor een duurzaam behoud van de Veerse kunstcollectie en kunst en monumenten in de openbare ruimte.
      5. Blz. 143 5.093 We zorgen voor toekomstbestendige culturele instellingen (musea, Grote Kerk).
     5. Blz. 144 D.5.05 Aantrekkelijke speelruimtes in alle kernen die passen bij de behoefte en gebruikt worden door onze jeugdige inwoners.
      1. Blz. 145 5.085 We voeren het nieuwe Speelruimtebeleid 2023-2032 uit aan de hand van een meerjarig uitvoeringsplan per kern
      2. Blz. 146 5.086 In overleg met schoolbesturen werken wij het uitgangspunt “groene openbare schoolpleinen” uit.
     6. Blz. 147 D.5.06 We versterken de biodiversiteit en de klimaatbestendigheid van het openbaar groen.
      1. Blz. 148 5.094 We gaan op een aantal plaatsen minder vaak maaien zodat wilde kruiden en bloemen meer kansen krijgen (extensief maaibeheer).
      2. Blz. 149 5.095 We realiseren minimaal 3 nieuwe vlinder-idylles.
      3. Blz. 150 5.096 We beheren het Bastion in Veere met schapen.
     7. Blz. 151 D.5.07 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.
      1. Blz. 152 5.017 We werken samen met het waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen aan het beheer van de duingebieden en aangrenzende kuststrook.
      2. Blz. 153 5.066 We maken de Veerse badstranden toegankelijk voor alle doelgroepen.
      3. Blz. 154 5.076 We zetten ons in voor paardenpoepvrije stranden en overgangen.
      4. Blz. 155 5.088 We sturen aan op recreatieve suppleties op Veerse stranden
      5. Blz. 156 5.089 We houden de kwaliteit van de Veerse stranden op peil.
     8. Blz. 157 D.5.08 We versterken draagvlak voor de maatregelen uit het beleidsplan Groen.
      1. Blz. 158 5.098 Inwoners stimuleren om geveltuinen te vergroenen.
      2. Blz. 159 5.099 Bewustwording over belang van groen vergroten onder Veerse inwoners.
     9. Blz. 160 D.5.09 We voldoen aan de afgesproken beheerniveaus uit het beheerplan Groen.
      1. Blz. 161 5.100 We passen de organisatie van het onderhoud aan zodat we aan het afgesproken beheerniveau kunnen voldoen.
      2. Blz. 162 5.101 We actualiseren de wijze waarop we het behalen van de afgesproken beheerniveau monitoren.
     10. Blz. 163 D.5.10 We hebben een toekomstbestendig subsidiebeleid
      1. Blz. 164 5.102 We maken samen met interne en externe belanghebbenden nieuw subsidiebeleid.
      2. Blz. 165 5.103 We implementeren software om het gehele proces van aanvragen, onderzoeken, verantwoorden, besluiten en betalen van subsidies optimaal te ondersteunen.
    5. Blz. 166 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 167 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 168 Prioriteiten
    8. Blz. 169 Investeringen
   8. Blz. 170 6. Sociaal Domein
    1. Blz. 171 Programma inleiding
    2. Blz. 172 Relevante beleidskaders/nota's
    3. Blz. 173 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 174 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 175 D.6.01 Veerse inwoners doen zoveel mogelijk zelf en hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen leven.
      1. Blz. 176 6.049 We maken beleids- en uitvoeringsplannen voor de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken op het gebied van preventie.
      2. Blz. 177 6.050 We helpen mensen met een laag inkomen het energieverbruik te verlagen, met kleine duurzame ingrepen en tips.
     2. Blz. 178 D.6.02 We werken binnen het sociaal domein datagedreven en sturen op basis daarvan bij.
      1. Blz. 179 6.047 We voeren het nieuwe klanttevredenheidsonderzoek periodiek uit.
      2. Blz. 180 6.053 We voegen de onderwerpen sport, cultuur en onderwijs toe aan de rapportage Sociaal Domein.
     3. Blz. 181 D.6.03 Toegang en beleid sturen op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de Wmo en Jeugdzorg.
      1. Blz. 182 6.041 We werken nauw samen met zorgaanbieders en partners in het voorliggende (preventieve) veld om hulp of zorg zo laagdrempelig mogelijk te maken.
      2. Blz. 183 6.051 Middels goede contractering van o.a. vervoer, woningaanpassingen en andere diensten voor de Wmo zorgen we dat onze inwoners goed worden ondersteund als zij een beroep doen op de Wmo.
     4. Blz. 184 D.6.04 We anticiperen in Zeeuws verband op grote toekomstige ontwikkelingen in het Sociaal Domein.
      1. Blz. 185 6.027 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren.
      2. Blz. 186 6.033 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van Beschermd Wonen.
      3. Blz. 187 6.052 We geven uitvoering aan de Ontwikkelagenda Jeugd, behorende bij de Zeeuwse Regiovisie Jeugd.
    5. Blz. 188 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 189 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 190 Prioriteiten
    8. Blz. 191 Investeringen
   9. Blz. 192 7. Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 193 Programma inleiding
    2. Blz. 194 Relevante beleidskaders/nota's
    3. Blz. 195 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 196 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 197 D.7.01 In 2024 produceren we maximaal 105 kilogram restafval per inwoner (gecorrigeerd vanwege invloed toerisme) .
      1. Blz. 198 7.024 We zetten een voorlichtingscampagne op om een betere afvalscheiding te realiseren en verontreiniging van deze stromen terug te dringen.
      2. Blz. 199 7.045 In 2024 starten we met de gescheiden inzameling van gft bij de percelen die zijn aangewezen op een ondergrondse verzamelcontainer.
      3. Blz. 200 7.046 We zetten coaching in om een betere afvalscheiding te realiseren en sluikstortingen te voorkomen.
      4. Blz. 201 7.047 We maken een plan om straat- en zwerfafval gescheiden in te zamelen.
     2. Blz. 202 D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt.
      1. Blz. 203 7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting van het OLAZ.
      2. Blz. 204 7.048 We volgen hoe we presteren op het gebied van afvalinzameling door deelname aan een landelijke benchmarkt.
     3. Blz. 205 D.7.03 Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.
      1. Blz. 206 7.043 We voeren het Water- en rioleringsplan uit.
     4. Blz. 207 D.7.04 In 2050 is de openbare ruimte minder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.
      1. Blz. 208 7.026 We zorgen voor meer beschikbaar zoetwater voor onze sportvelden.
      2. Blz. 209 7.027 We halen verharding uit onze openbare ruimte en vormen het om naar groen.
     5. Blz. 210 D.7.05 In 2023 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar.
      1. Blz. 211 7.032 Uitbreiden begraafplaats Oostkapelle
      2. Blz. 212 7.033 We actualiseren het beleid en de regelgeving op het gebied van begraven en begraafplaatsen
      3. Blz. 213 7.040 Uitbreiden begraafplaats Veere
      4. Blz. 214 7.041 Schuilvoorziening plaatsen op begraafplaats Biggekerke.
     6. Blz. 215 D.7.06 Onze inwoners staan zo min mogelijk bloot aan bedreigingen van hun gezondheid én leven in gezondheid.
      1. Blz. 216 7.017 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD, die de wettelijke taken uitvoert op gebied van de Wet publieke gezondheid.
      2. Blz. 217 7.035 We voeren het Uitvoeringsprogramma Volksgezondheid uit, behorende bij de lokale nota Kerngezond Veere 2022-2025.
      3. Blz. 218 7.042 We stellen een plan van aanpak voor het GALA op, en herijken dit jaarlijks.
    5. Blz. 219 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 220 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 221 Prioriteiten
    8. Blz. 222 Investeringen
   10. Blz. 223 8. Fysieke leefomgeving
    1. Blz. 224 Programma inleiding
    2. Blz. 225 Relevante beleidskaders/nota's
    3. Blz. 226 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 227 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 228 D.8.01 De ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Veere blijft voor de toekomst gewaarborgd.
      1. Blz. 229 8.091 We gaan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit herzien met als vertrekpunt de omgevingsvisie 2047 en de landschapsvisie Veere.
      2. Blz. 230 8.094 We herzien het Geluidbeleid.
      3. Blz. 231 8.104 We stellen een gebiedsvisie op voor Westkapelle.
     2. Blz. 232 D.8.02 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de toerist: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.
      1. Blz. 233 8.095 In samenhang met de verkeers- en mobiliteitsstudie in en rondom Domburg werken we de deelgebieden uit die zijn beschreven in de visie Domburg.
     3. Blz. 234 D.8.03 We werken aan vitale woonkernen met betaalbare en duurzame woningen.
      1. Blz. 235 8.097 We herzien de bestaande Huisvestingsverordening.
      2. Blz. 236 8.098 We maken een woonzorgvisie.
      3. Blz. 237 8.099 We maken beleid die de tijdelijke permanente bewoning bijgebouwen mogelijk maakt.
      4. Blz. 238 8.100 We maken gebruik van een interne taskforce wonen.
      5. Blz. 239 8.107 We maken beleid voor tijdelijke huisvesting van (internationale) werknemers.
      6. Blz. 240 8.108 We maken een starters-handreiking.
     4. Blz. 241 D.8.04 In 2031 is de Omgevingswet in Veere volledig geïmplementeerd.
      1. Blz. 242 8.101 We maken een gemeente dekkend Omgevingsplan waarin we alle regels voor de fysieke leefomgeving onderbrengen.
      2. Blz. 243 8.106 We breiden onze digitale dienstverlening steeds verder uit tot een volledig werkend stelsel in 2031.
      3. Blz. 244 8.105 We monitoren en evalueren de invoering van de Omgevingswet.
    5. Blz. 245 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 246 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 247 Prioriteiten
    8. Blz. 248 Investeringen
   11. Blz. 249 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 250 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 251 Cijferoverzicht
    2. Blz. 252 Onvoorzien en overige baten en lasten
     1. Blz. 253 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 254 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 255 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 256 Mutaties reserves
     1. Blz. 257 Mutaties reserves
   12. Blz. 258 Overhead
    1. Blz. 259 Specificatie overhead
    2. Blz. 260 Taakveld overhead
  3. Blz. 261 Paragrafen
   1. Blz. 262 Paragraaf bedrijfsvoering
    1. Blz. 263 Inleiding
    2. Blz. 264 Prioriteiten
    3. Blz. 265 Investeringen
   2. Blz. 266 Paragraaf financiering
    1. Blz. 267 Toelichting
   3. Blz. 268 Paragraaf lokale heffingen
    1. Blz. 269 Toelichting
   4. Blz. 270 Paragraaf verbonden partijen
    1. Blz. 271 Algemeen
    2. Blz. 272 1. Gemeenschappelijke regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
    3. Blz. 273 2. Orionis Walcheren
    4. Blz. 274 3. De Zeeuwse Muziekschool
    5. Blz. 275 4. Het Zeeuws Archief
    6. Blz. 276 5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
    7. Blz. 277 6. Veiligheidsregio Zeeland
    8. Blz. 278 7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
    9. Blz. 279 8. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC)
    10. Blz. 280 9. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
    11. Blz. 281 10. Z.E.H. N.V.
    12. Blz. 282 11. Gemeentelijk Bezit Evides Aqua B.V.
   5. Blz. 283 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 284 Toelichting
   6. Blz. 285 Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen
    1. Blz. 286 Toelichting
   7. Blz. 287 Paragraaf grondbeleid
    1. Blz. 288 Toelichting
   8. Blz. 289 Paragraaf duurzaamheid
    1. Blz. 290 Beschrijving
    2. Blz. 291 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 292 D.11.01 We stoten minder CO2 uit.
      1. Blz. 293 11.17 We voeren het Programma Duurzaam Veere 2022-2025 uit
      2. Blz. 294 11.21 We maken een Regionale Energie Strategie Zeeland 2.0
      3. Blz. 295 11.22 We maken een programma voor Circulaire Economie.
      4. Blz. 296 11.23 We evalueren het programma Duurzaam Veere aan de hand van het rekenkamerrapport.
      5. Blz. 297 11.24 We maken samen een pMiek en energievisie voor geheel Zeeland.
   9. Blz. 298 Paragraaf maatschappelijke voorzieningen
    1. Blz. 299 Beschrijving
    2. Blz. 300 Prioriteiten
    3. Blz. 301 Investeringen
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap