Uitgaven

22,67%
€ 20.115
x € 1.000
22,67% Complete

Inkomsten

3,31%
€ 2.942
x € 1.000
3,31% Complete

Saldo

12266,46%
€ -17.173
x € 1.000

6. Sociaal Domein

Uitgaven

22,67%
€ 20.115
x € 1.000
22,67% Complete

Inkomsten

3,31%
€ 2.942
x € 1.000
3,31% Complete

Saldo

12266,46%
€ -17.173
x € 1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom helpen we onze inwoners die daar zorg en ondersteuning bij nodig hebben. We geven als gemeente binnen het sociaal domein uitvoering aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. 

In het sociaal domein ligt er echter een grote uitdaging voor ons. Er ligt druk op het sociaal domein door vergrijzing, een afname van het aantal vrijwilligers en een dreigend tekort aan personeel. Dit komt onder andere door ontwikkelingen waar de gemeente geen of nauwelijks invloed op heeft, waaronder de demografische en economische ontwikkelingen. 

De kans is hierdoor groot dat er in de komende jaren meer beroep gedaan wordt op onder meer de Wmo en de Participatiewet. Daarnaast moeten we kijken wat de langetermijngevolgen zijn van onder meer de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne.  

Ook op de wet- en regelgeving vanuit het Rijk kunnen we weinig tot geen invloed uitoefenen. Deze regelgeving is van grote invloed op de keuzes die we kunnen maken en onze financiële situatie. Bijvoorbeeld waar het gaat om de landelijke ontwikkelingen rond de Hervormingsagenda Jeugd.
 
Veel van bovenstaande ontwikkelingen zijn een gegeven. Als gemeente spelen we daar zo goed mogelijk op in. In onderstaande is beschreven hoe we met de trends en ontwikkelingen omgaan. 

Eigen regie
We willen dat onze inwoners zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven. Dat ze zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en eigen keuzes kunnen maken. De gemeente faciliteert hierbij – zowel binnen als buiten het Sociaal Domein. Dit doen we onder meer door:
•    Inwoners vroegtijdig te helpen zodat (zware) professionele zorg kan worden voorkomen of uitgesteld.
•    Te investeren in preventieve voorzieningen.
•    Het aanbieden van taallessen aan laaggeletterden.
•    Sport en beweging te stimuleren.
•    Ervoor te zorgen dat inwoners elkaar kunnen ontmoeten in bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen.

Naar verwachting zijn begin 2024 de uitkomsten van de Armoedemonitor beschikbaar. Mede op basis hiervan kijken we of en zo ja, hoe we ons armoebeleid moeten bijstellen. Daarnaast proberen we inwoners met een laag inkomen tegemoet te komen door energiearmoede tegen te gaan.

Sturen op resultaat
Om tot goed beleid te komen, hebben we de afgelopen jaren inzicht gecreëerd in de belangrijkste ontwikkelingen in het sociaal domein. Dat deden we door het ontwikkelen van een jaarlijkse rapportage Sociaal Domein. Het is namelijk essentieel om te begrijpen wat er gebeurt en om de goede maatregelen te nemen. Dit maakt sturen op resultaat mogelijk. In aanvulling op de jaarlijkse rapportage gaan we aan de slag met een nieuw cliëntervaringsonderzoek en voegen we preventieve indicatoren op het gebied van onderwijs, sport en cultuur toe. 

Goede toegang tot de Wmo en jeugdhulp
We vinden het belangrijk dat de inwoners die dat nodig hebben de juiste zorg krijgen. Onze Toegang draait nu een aantal jaar. De Toegang zorgt voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet – en vanaf juni 2023 ook van het leerlingenvervoer. De klanttevredenheid is hoog maar er is altijd ruimte voor verbetering.

Daarom starten we een pilot waarin we intensiever gaan samenwerken met Berseba (een samenwerkingsverband van 3 basisscholen in onze gemeente) om vragen in de jeugdhulp eerder en beter te kunnen oppakken. Ook kijken we samen met Welzijn Veere, Maatschappelijk Werk Walcheren en Orionis hoe we hulpvragen beter gezamenlijk kunnen oppakken. Tot slot ontwikkelen we collectieve jeugdvoorzieningen (vooral op het snijvlak van jeugd en onderwijs), samen met Middelburg en Vlissingen. 

Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen
In het sociaal domein komen met regelmaat nieuwe grote en complexe vraagstukken naar voren. Van de toenemende druk op de jeugdhulp tot de decentralisatie van beschermd wonen. Mede daarom werken we vaak samen met andere Zeeuwse gemeenten. Ook hechten we bijvoorbeeld veel waarde aan de Walcherse samenwerking binnen Orionis.

Onze inwoners staan centraal bij de samenwerking tussen de verschillende organisaties en gemeenten. Ook de uitvoering is altijd gericht op de inwoner, waarbij een afweging tussen het individuele en gemeenschappelijke belang wordt gemaakt.

Relevante beleidskaders/nota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidskaders/nota's

•    Subsidiewijzer
•    Wmo- en Jeugdverordening
•    Transformatieagenda Jeugd 
•    Kadernota Orionis
•    Begroting Orionis Walcheren 
•    Versnellingsagenda beschermd wonen?
•    Project Welzijn Wonen en Zorg 2021 – afronding en borging.
•    Kaders ten behoeve van monitoring in het sociaal domein. 
•    Regiovisie Beschermd Wonen

Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

•    Inzet op armoedebestrijding en – voorkoming en schuldhulpverlening.
•    Inzet op preventie zoals het vroeg signaleren van schulden, inzet op mantelzorg, gezond leven
•    Energiearmoede
•    Meer samenwerking tussen samenleving en overheid
•    Meer samenwerking tussen instellingen en overheid
•    Flexibele inzet op maatschappelijke ontwikkelingen zoals de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

D.6.01 Veerse inwoners doen zoveel mogelijk zelf en hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen leven.

Terug naar navigatie - D.6.01 Veerse inwoners doen zoveel mogelijk zelf en hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen leven.

Met deze doelstelling bedoelen we dat iedereen kan en mag deelnemen op zijn eigen manier. De gemeente Veere stimuleert, faciliteert en subsidieert organisaties in het preventieve veld om deze doelstelling te verwezenlijken. Daarbij is samenwerking tussen organisaties onderling een speerpunt. Dit in het belang van inwoners. Daarnaast hebben inwoners oog voor elkaar en helpen ze elkaar. Dat hoort bij een participerende samenleving en waarderen we van onze inwoners. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn een belangrijke aanvulling op de professionele zorg. Zij zorgen ervoor dat onze inwoners later, geen of in mindere mate professionele zorg nodig hebben. Via Welzijn Veere en Stichting Manteling ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers. We nemen daarnaast deel aan de GR Orionis Walcheren. Orionis ondersteunt inwoners die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben bij het participeren in de samenleving.

Financiële zelfredzaamheid is van zeer groot belang om regie te houden over je leven. Met de huidige inflatie is, onder andere, energiearmoede een groot risico voor veel mensen. Dit willen we zo veel mogelijk voorkomen door mensen te helpen met tips en verduurzamingsmaatregelen, zodat het energieverbruik minder wordt. Mensen die in financiële problemen raken door de energieprijzen hebben daarbij prioriteit.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • 6.049 We maken beleids- en uitvoeringsplannen voor de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken op het gebied van preventie.
  • 6.050 We helpen mensen met een laag inkomen het energieverbruik te verlagen, met kleine duurzame ingrepen en tips.

D.6.02 We werken binnen het sociaal domein datagedreven en sturen op basis daarvan bij.

Terug naar navigatie - D.6.02 We werken binnen het sociaal domein datagedreven en sturen op basis daarvan bij.

We zien de laatste jaren de kosten in het sociaal domein fors stijgen. Daarom ontwikkelden we een sturingsmodel voor het sociaal domein. Met dit model analyseren we de kosten, klantaantallen, aantallen in het preventieve veld en de klanttevredenheid. Op deze manier brengen we de ontwikkelingen op een aantal indicatoren in kaart. Deze ontwikkelingen zetten we af tegen een aantal algemene en voorspellende indicatoren, zoals de bevolkingsontwikkeling.

Vervolgens verklaren we de ontwikkelingen en sturen we gericht op effectief beleid, klanttevredenheid/kwaliteit en kosten. Dit alles doen we in samenwerking met onze externe partners als zorgaanbieders, leveranciers en adviesraden. De rapportage Sociaal Domein, waarin we dit analyseren, wordt jaarlijks aan de raad verstuurd. De toegang Wmo en Jeugd levert daarbij een voortgangsrapportage op. 

We leggen de focus op doorontwikkeling en willen de verbinding leggen met sport, onderwijs en cultuur. Hierbij gaat het specifiek om het preventieve karakter van deze onderwerpen. Sport, onderwijs en cultuur kunnen namelijk op vele manieren en hulp- of ondersteuningsvraag voorkomen. Deze onderwerpen nemen we ook mee in de Preventievisie. 

Wat gaan we hiervoor doen?

  • 6.047 We voeren het nieuwe klanttevredenheidsonderzoek periodiek uit.
  • 6.053 We voegen de onderwerpen sport, cultuur en onderwijs toe aan de rapportage Sociaal Domein.

D.6.03 Toegang en beleid sturen op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de Wmo en Jeugdzorg.

Terug naar navigatie - D.6.03 Toegang en beleid sturen op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de Wmo en Jeugdzorg.

Een hoge kwaliteit en effectiviteit van ondersteuning vinden we belangrijk. Onder kwaliteit verstaan we dat klanten de zorg krijgen die aansluit op hun behoeftes. Onder effectiviteit verstaan we dat  klanten de juiste hoeveelheid ondersteuning krijgen: niet te weinig, niet te veel. Ook hebben we het snel door als bepaalde ondersteuning niet bereikt wat we voor ogen hebben. Het is de rol van de toegang om op beide aspecten te sturen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • 6.041 We werken nauw samen met zorgaanbieders en partners in het voorliggende (preventieve) veld om hulp of zorg zo laagdrempelig mogelijk te maken.
  • 6.051 Middels goede contractering van o.a. vervoer, woningaanpassingen en andere diensten voor de Wmo zorgen we dat onze inwoners goed worden ondersteund als zij een beroep doen op de Wmo.

D.6.04 We anticiperen in Zeeuws verband op grote toekomstige ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

Terug naar navigatie - D.6.04 We anticiperen in Zeeuws verband op grote toekomstige ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

We werken samen met andere Zeeuwse en Walcherse gemeenten om zorg en ondersteuning beter te organiseren. Voorbeelden van organisaties waar we deel vanuit maken of mee samenwerken zijn Orionis, Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en het CZW-bureau. In deze samenwerkingen zijn de Veerse inwoners altijd het uitgangspunt. We zorgen voor oplossingen die uitvoerbaar zijn voor onze Toegang en betrokken organisaties.

Ook zijn we in januari 2022 aangesloten bij de Zeeuwse Zorg Coalitie. Het doel daarvan is, om in samenwerking met zorgaanbieders, de zorg in Zeeland toegankelijk te houden. In 2024 geven we uitvoering aan de regiovisie in het kader van het  Integraal zorgakkoord en het daaraan gekoppelde plan preventieve gezondheid.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • 6.027 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren.
  • 6.033 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van Beschermd Wonen.
  • 6.052 We geven uitvoering aan de Ontwikkelagenda Jeugd, behorende bij de Zeeuwse Regiovisie Jeugd.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
17 Banen per 1.000 inw 15-64jr CBS / LISA 2022 759,1 812,8 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
18 Jongeren met een delict voor rechter % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2021 1 1 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
19 Kinderen in een uitkeringsgezin % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2021 3 5 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
20 Netto arbeidsparticipatie % CBS - Arbeidsdeelname 2022 70,4 71 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
21 Werkloze jongeren % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2021 1 2 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
22 Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inw CBS - Participatie Wet 2021 147,7 302,2 Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
23 Lopende reïntegratievoorzieningen per 10.000 inw 15-64jr CBS - Participatie Wet 2022 48,5 216,9 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
24 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2022 10,3 14,7 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
25 Jongeren met jeugdbescherming % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2022 0,9 1,5 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
26 Jongeren met jeugdreclassering % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2022 nb 0,4 Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
27 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inw CBS - Monitor Sociaal Domein WMO 2022 530 749 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Actuele begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026 Primitieve begroting 2027
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.658 4.228 165 165 165 115
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 37 10 10 10 10 10
6.3 Inkomensregelingen 1.675 2.935 2.653 2.653 2.653 2.653
6.4 WSW en beschut werk 0 3 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 5 89 104 104 104 104
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 116 0 0 0 0 0
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 0 0 0 0 0 0
6.71b Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0 0
6.71c Dagbesteding (WMO) 0 0 0 0 0 0
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0
6.72a Jeugdzorg begeleiding 0 3 0 0 0 0
6.72b Jeugdzorg behandeling 0 0 0 0 0 0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 0 0 0 0 0 0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 0 0 0 0 0
6.73a Pleegzorg 0 0 0 0 0 0
6.73b Gezingsgericht 0 0 0 0 0 0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0 0 0 0
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 0 0 0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 0 0 0
6.74c Gesloten plaatsing 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0
6.81a Bescherm wonen (WMO) 0 9 9 9 9 9
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0
6.82a Jeugdbescherming 0 0 0 0 0 0
6.82b Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 5.491 7.277 2.942 2.942 2.942 2.892
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.473 5.815 3.125 3.059 3.119 3.129
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 1.625 1.448 1.508 1.508 1.508 1.508
6.3 Inkomensregelingen 3.882 6.299 4.283 4.327 4.302 4.341
6.4 WSW en beschut werk 1.243 1.353 1.291 1.268 1.229 1.154
6.5 Arbeidsparticipatie 1 1 1 1 1 1
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 443 1.154 1.200 1.200 1.200 1.200
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.180 0 0 0 0 0
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 0 1.607 1.624 1.624 1.624 1.624
6.71b Begeleiding (WMO) 0 1.243 1.925 1.925 1.925 1.925
6.71c Dagbesteding (WMO) 0 657 692 692 692 692
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.501 0 0 0 0 0
6.72a Jeugdzorg begeleiding 0 584 626 626 626 626
6.72b Jeugdzorg behandeling 0 383 383 383 383 383
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 0 596 596 596 596 596
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 172 162 162 162 162
6.73a Pleegzorg 0 564 564 564 564 564
6.73b Gezingsgericht 0 292 292 292 292 292
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 0 124 126 126 126 126
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0 872 872 872 872 872
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 280 280 280 280 280
6.74c Gesloten plaatsing 0 129 129 129 129 129
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 33 0 0 0 0 0
6.81a Bescherm wonen (WMO) 0 26 0 0 0 0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0 80 78 78 78 78
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 814 0 0 0 0 0
6.82a Jeugdbescherming 0 378 338 338 338 338
6.82b Jeugdreclassering 0 21 22 22 22 22
Totaal Lasten 19.195 24.078 20.115 20.070 20.066 20.041

Prioriteiten

Terug naar navigatie - Prioriteiten
Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand 2024 Lasten 2024 Baten 2025 Lasten 2025 Baten 2026 Lasten 2026 Baten 2027 Lasten 2027 Baten
Uitvoerder sociaal domein S Nieuw 50.000 50.000 50.000 50.000
Kinderburgemeester S Nieuw 10.000 10.000 10.000 10.000