Uitgaven

13,72%
€ 12.179
x € 1.000
13,72% Complete

Inkomsten

11,23%
€ 9.986
x € 1.000
11,23% Complete

Saldo

1566,33%
€ -2.193
x € 1.000

8. Fysieke leefomgeving

Uitgaven

13,72%
€ 12.179
x € 1.000
13,72% Complete

Inkomsten

11,23%
€ 9.986
x € 1.000
11,23% Complete

Saldo

1566,33%
€ -2.193
x € 1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

Wij zorgen voor een leefomgeving waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De wereld om ons heen verandert continue en we veranderen daarin mee. Dat moet op een verantwoorde manier. Bij het maken van keuzes voor de toekomst betrekken we ons inwoners, bedrijven en gasten. Op die manier behouden we een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. En maken we keuzes op basis van een breed draagvlak. 

Omgevingswet
De Omgevingswet treedt (als het goed is) op 1 januari 2024 in werking. Tot 2029 hebben gemeenten de tijd om een gemeente dekkend Omgevingsplan te maken. Hier hoort bij dat we alle regels voor de fysieke leefomgeving digitaal kunnen ontsluiten. In 2029 levert dit een volledige digitale dienstverlening op.

Woningmarkt
De woningmarkt is de afgelopen paar jaar weer flink aangetrokken en oververhit. Woningen worden sneller verkocht, koopprijzen stijgen en het woningaanbod is klein. Daarnaast is de druk van het toeristisch (mede)gebruik van woning de afgelopen jaren verder toegenomen. We vinden het belangrijk om te zorgen voor een woningaanbod die gelijk opgaat met demografische ontwikkelingen.
De nieuwbouw heeft in Veere hoge prioriteit. We hebben daarom een Taskforce Wonen die de opdracht heeft om de realisatie van nieuwbouwprojecten in te versnellen.

Duurzaamheid
In de paragraaf Duurzaamheid is al beschreven wat de uitdagingen voor onze gemeente zijn op het gebied van duurzaamheid. Hierbij is ook aangegeven wat er precies voor gaan doen in 2023. 

In 2024 gaan we aan de slag met de volgende zaken:
-    Invoeren en monitoren Omgevingswet
-    Doorontwikkelen digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)
-    Actualiseren van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit
-    We werken met een Taskforce Wonen
-    Ontwikkelen van een gebiedsvisie voor Westkapelle
-    Actualiseren huisvestingsverordening
-    Vaststellen van een woonzorgvisie
-    Beleid voor het tijdelijke permanent bewonen van bijgebouwen
-    Beleid voor tijdelijke huisvesting van (internationale) werknemers
-    Starten van een pilot voor tijdelijke huisvesting van (internationale) werknemers bij een Veers bedrijf.

Relevante beleidskaders/nota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidskaders/nota's

Omgevingsvisie Veere 2047

Programma Duurzaamheid 
-    Transitievisie Warmte
-    Regionale energiestrategie 2.0
-    Regionale structuur Warmte
-    Beleid zon op land
-    Programma Laden
-    Energievisie en pMiek

Programma Wonen
-    Nieuwbouwprogrammering
-    Prestatieafspraken Zeeuwland
-    Uitvoeringsprogramma Wonen
-    Huisvestingsverordening

Programma Economie 
-    Programma economie
-    Programma Toerisme 2021-2026
-    Ontwikkelkader verblijfsaccommodatie fase 2
-    Toeristisch gastheerschap & regiomarketing
-    Kadernota kampeerterreinen
-    Landbouwvisie Veere, de Agrariër centraal

Programma Omgevingskwaliteit
-    Nota Ruimtelijke kwaliteit
-    Structuurvisie Cultuurhistorie
-    Landschapsvisie 2009
-    Nota archeologische monumentenzorg 2016-2022
-    Monumentenverordening
-    Beleidsregels afwijken bestemmingsplan
-    Beleidsregels afwijken mantelzorg
-    Pilot premantelzorg en meergeneratiewoningen

Programma Milieu
-    Donkerbeleid
-    Stookbeleid
-    Geluidbeleid (in ontwikkeling)
-    Nota grondbeheer
-    Klimaatadaptatiestrategie Zeeland

Grondbeleid Veere
-    Nota grondbeleid
-    Beleid groen en reststroken
-    Nota kostenverhaal (in ontwikkeling)
-    Gronduitgiftebeleid

Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

1.    De Omgevingswet treedt (als het goed is) op 1 januari 2024 in werking. Tot 2029 hebben gemeenten de tijd om een gemeente dekkend Omgevingsplan te maken. Hier hoort bij dat we alle regels voor de fysieke leefomgeving digitaal kunnen ontsluiten. In 2029 levert dit een volledige digitale dienstverlening op.
2.    De woningmarkt is de afgelopen paar jaar weer flink aangetrokken en oververhit. Woningen worden sneller verkocht, koopprijzen stijgen en het woningaanbod is klein. Daarnaast is de druk van het toeristisch (mede)gebruik van woning de afgelopen jaren verder toegenomen. We vinden het belangrijk om te zorgen voor een woningaanbod die gelijk opgaat met demografische ontwikkelingen.
3.    De nieuwbouw heeft in Veere hoge prioriteit. We hebben daarom een Taskforce Wonen die de opdracht heeft om de realisatie van nieuwbouwprojecten in te versnellen.
4.    In de paragraaf Duurzaamheid is al beschreven wat de uitdagingen voor onze gemeente zijn op het gebied van duurzaamheid. Hierbij is ook aangegeven wat er precies voor gaan doen in 2023. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

D.8.01 De ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Veere blijft voor de toekomst gewaarborgd.

Terug naar navigatie - D.8.01 De ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Veere blijft voor de toekomst gewaarborgd.

Onder ruimtelijke kwaliteit verstaan we de beleving van de ruimte in brede zin: zowel het uiterlijk van bouwwerken, maar ook aspecten als cultureel erfgoed, stedenbouw en de kwaliteit van de natuur en het landschap. Het vergt een integrale aanpak. 

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 8.091 We gaan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit herzien met als vertrekpunt de omgevingsvisie 2047 en de landschapsvisie Veere.
 • 8.094 We herzien het Geluidbeleid.
 • 8.104 We stellen een gebiedsvisie op voor Westkapelle.

D.8.02 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de toerist: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.

Terug naar navigatie - D.8.02 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de toerist: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.

Afgelopen jaren is er gestart met het uitvoeren van de visie Domburg en de Randvoorwaarden herontwikkeling Nehalenniagebied. Dat heeft geleid tot de realisatie van het  Singelgebied en gedeeltelijke herstructurering van de openbare ruimte in het Nehalenniagebied. In 2024 gaan we verder met het uitvoeren van de ambities uit de visie Domburg.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 8.095 In samenhang met de verkeers- en mobiliteitsstudie in en rondom Domburg werken we de deelgebieden uit die zijn beschreven in de visie Domburg.

D.8.03 We werken aan vitale woonkernen met betaalbare en duurzame woningen.

Terug naar navigatie - D.8.03 We werken aan vitale woonkernen met betaalbare en duurzame woningen.

Veere is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen. Maar het aanbod van betaalbare, duurzame en levensloopbestendige woningen is te laag. Hierdoor komen doelgroepen als jongeren, starters, ouderen en zorgdoelgroepen niet aan een passende woning in Veere.

We geven in 2024 uitvoering aan het in 2022 vastgestelde Programma Wonen met de volgende onderwerpen:
-    5 nieuwbouwprojecten in de taskforce betaalbaar Wonen
-    Sturing op en uitvoering van de nieuwbouwprogrammering met de NBP Veere
-    Herziening en actualisering van de huisvestingsverordening
-    Pilot en beleid voor tijdelijke huisvesting van (internationale) werknemers
-    Beleid voor tijdelijk permanente bewoning van bijgebouwen
-    Ontwikkelen van een woonzorgvisie 
-    Leegstandsverordening

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 8.097 We herzien de bestaande Huisvestingsverordening.
 • 8.098 We maken een woonzorgvisie.
 • 8.099 We maken beleid die de tijdelijke permanente bewoning bijgebouwen mogelijk maakt.
 • 8.100 We maken gebruik van een interne taskforce wonen.
 • 8.107 We maken beleid voor tijdelijke huisvesting van (internationale) werknemers.
 • 8.108 We maken een starters-handreiking.

D.8.04 In 2031 is de Omgevingswet in Veere volledig geïmplementeerd.

Terug naar navigatie - D.8.04 In 2031 is de Omgevingswet in Veere volledig geïmplementeerd.

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Door de vertraagde inwerkingtreding krijgen gemeenten tot 2031 de tijd om een gemeente dekkend Omgevingsplan te maken. Hier hoort bij dat we alle regels voor de fysieke leefomgeving digitaal kunnen ontsluiten. In 2031 levert dit een volledige digitale dienstverlening op. In de tussentijd monitoren we of de besluiten die we in de afgelopen jaren hebben genomen het gewenste effect opleveren. 

Wat gaan we hiervoor doen?

 • 8.101 We maken een gemeente dekkend Omgevingsplan waarin we alle regels voor de fysieke leefomgeving onderbrengen.
 • 8.106 We breiden onze digitale dienstverlening steeds verder uit tot een volledig werkend stelsel in 2031.
 • 8.105 We monitoren en evalueren de invoering van de Omgevingswet.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
30 Gemiddelde WOZ-waarde dzd euro CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken 2023 388 282 De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
31 Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen ABF - Systeem Woningvoorraad 2022 8,3 8,4 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
32 Demografische druk % CBS - Bevolkingsstatistiek 2023 94,9 81,7 De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
33 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2023 701 858 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
34 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2023 787 938 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Actuele begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026 Primitieve begroting 2027
Baten
8.1 Ruimtelijke ordening 381 132 45 45 45 45
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 5.715 3.090 8.944 1.442 923 919
8.3 Wonen en bouwen 1.163 1.892 997 997 997 927
Totaal Baten 7.260 5.114 9.986 2.484 1.965 1.891
Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening 1.908 3.261 2.580 2.530 2.360 2.360
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 6.025 2.697 8.183 1.458 1.038 1.034
8.3 Wonen en bouwen 1.811 3.815 1.416 1.566 1.450 1.350
Totaal Lasten 9.743 9.773 12.179 5.554 4.847 4.744

Prioriteiten

Terug naar navigatie - Prioriteiten
Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand 2024 Lasten 2024 Baten 2025 Lasten 2025 Baten 2026 Lasten 2026 Baten 2027 Lasten 2027 Baten
Adviseur Omgevingsrecht 0,7 fte S Nieuw 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Notitie supermarktbeleid E Nieuw 50.000
Handhaving Kamerverhuur E Nieuw 100.000 100.000
Project inventarisatie zomerwoningen E Nieuw 150.000
Vormen van een duurzaamheidsfonds, t.b.v. duurzaamheids-doelstellingen (cfm. Hoofdlijnenprogramma) E Bestaand 200.000
Omgevingsplan Veere 2029 E Bestaand 170.000 170.000
Verhoging ontwikkelbudget ruimtelijke plannen S Bestaand 35.000 35.000 35.000 35.000
Evaluatie en vernieuwing huisvestingsverordening E Bestaand 25.000
Tasforce versnellen doorlooptijden E Bestaand 75.000