Activiteiten (52)

0.037 We voeren het plan van aanpak dienstverlening en participatie uit
0.039 We zijn transparant en integer
1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder jaar.
1.017 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland
1.020 We houden onze lokale regelgeving actueel.
1.023 We werken samen met de politie aan de Veerse veiligheid en de daarbij horende inzet van de politie.
1.024 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning.
1.026 We nemen deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland.
1.027 We stellen jaarlijks het Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) vast en bieden een compact en integraal jaarverslag Omgevingsrecht aan.
1.028 We controleren woningen op gebruik en starten een handhavingsprocedure als het gebruik niet volgens de regels is.
1.029 We handhaven op de betaalde parkeerterreinen en vergunninghouders zones om de leefbaarheid te bevorderen.
1.030 We voeren het uitvoeringsplan van de nota Integraal Veiligheidsbeleid Walcheren 2023-2026 uit. Waarbij er ruimte is voor lokaal maatwerk.
11.17 We voeren het Programma Duurzaam Veere 2022-2025 uit
11.21 We maken een Regionale Energie Strategie Zeeland 2.0
2.088 We blijven in gesprek met de stads- en dorpsraden en ondernemersverenigingen van de gereguleerde en niet gereguleerde kernen om het parkeren doorlopend te evalueren.
2.089 We realiseren in kernen (vlak)bij functies waar behoefte is aan extra fietsparkeercapaciteit extra fietsparkeerplaatsen.
2.093 We verlagen de snelheid van het verkeer bij de komgrenzen.
3.029 We voeren het concept toeristisch gastheerschap en regiomarketing uit(raadsbesluit 2021).
3.033 We stellen nieuw beleid op voor de minicampings en kampeerterreinen.
4.026 Wij bereiden een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) voor
5.017 We werken samen met het waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen aan het beheer van de duingebieden en aangrenzende kuststrook.
5.040 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Muziekschool Zeeland
5.041 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling het Zeeuws Archief.
5.054 We maken een uitvoeringsprogramma sport.
5.055 We ondersteunen de individuele sporter.
5.066 We maken de Veerse badstranden toegankelijk voor alle doelgroepen.
5.067 We volgen de toekomstige ontwikkelingen voor de sportverenigingen in Veere en brengen waar nodig deze in kaart.
5.076 We zetten ons in voor paardenpoepvrije stranden en overgangen.
5.081 We maken beleid voor huisvesting van de buitensportaccommodatie
5.085 We voeren het nieuwe Speelruimtebeleid 2023-2032 uit aan de hand van een meerjarig uitvoeringsplan per kern
5.086 In overleg met schoolbesturen werken wij het uitgangspunt “groene openbare schoolpleinen” uit.
5.088 We sturen aan op recreatieve suppleties op Veerse stranden
6.027 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren.
6.033 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van Beschermd Wonen.
6.041 We werken nauw samen met zorgaanbieders en partners in het voorliggende (preventieve) veld om hulp of zorg zo laagdrempelig mogelijk te maken.
6.047 We voeren het nieuwe klanttevredenheidsonderzoek periodiek uit.
6.049 We maken beleids- en uitvoeringsplannen voor de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken op het gebied van preventie.
6.050 We helpen mensen met een laag inkomen het energieverbruik te verlagen, met kleine duurzame ingrepen en tips.
7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting van het OLAZ.
7.017 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD, die de wettelijke taken uitvoert op gebied van de Wet publieke gezondheid.
7.024 We zetten een voorlichtingscampagne op om een betere afvalscheiding te realiseren en verontreiniging van deze stromen terug te dringen.
7.026 We zorgen voor meer beschikbaar zoetwater voor onze sportvelden.
7.027 We halen verharding uit onze openbare ruimte en vormen het om naar groen.
7.033 We actualiseren het beleid en de regelgeving op het gebied van begraven en begraafplaatsen
7.035 We voeren het Uitvoeringsprogramma Volksgezondheid uit, behorende bij de lokale nota Kerngezond Veere 2022-2025.
8.091 We gaan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit herzien met als vertrekpunt de omgevingsvisie 2047 en de landschapsvisie Veere.
8.094 We herzien het Geluidbeleid.
8.097 We herzien de bestaande Huisvestingsverordening.
8.098 We maken een woonzorgvisie.
8.099 We maken beleid die de tijdelijke permanente bewoning bijgebouwen mogelijk maakt.
8.100 We maken gebruik van een interne taskforce wonen.
8.101 We maken een gemeente dekkend Omgevingsplan waarin we alle regels voor de fysieke leefomgeving onderbrengen.