Uitgaven

8,38%
€ 7.797
x €1.000
8,38% Complete

Inkomsten

4,56%
€ 4.637
x €1.000
4,56% Complete

Saldo

36,61%
€ -3.160
x €1.000

8. Fysieke leefomgeving

Uitgaven

8,38%
€ 7.797
x €1.000
8,38% Complete

Inkomsten

4,56%
€ 4.637
x €1.000
4,56% Complete

Saldo

36,61%
€ -3.160
x €1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

Wij zorgen voor een leefomgeving waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De wereld om ons heen verandert continue en we veranderen daarin mee. Dat moet op een verantwoorde manier. Bij het maken van keuzes voor de toekomst betrekken we ons inwoners, bedrijven en gasten. Op die manier behouden we een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. En maken we keuzes op basis van een breed draagvlak. Het beleidsterrein Fysieke leefomgeving kent een aantal thema’s hieronder onderverdeeld per thema in een aantal beleidsvelden die allemaal onder de omgevingsvisie Veere 2047 vallen.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

D.8.01 De ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Veere blijft voor de toekomst gewaarborgd.

Terug naar navigatie - D.8.01 De ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Veere blijft voor de toekomst gewaarborgd.

Omschrijving

Onder ruimtelijke kwaliteit verstaan we de beleving van de ruimte in brede zin: zowel het uiterlijk van bouwwerken, maar ook aspecten als cultureel erfgoed, stedenbouw en de kwaliteit van de natuur en het landschap. Het vergt een integrale aanpak. Daar waar mogelijk ondersteunen we dit financieel met het verstrekken van subsidies.

Stand van zaken

Zie toelichting onderstaande maatregelen. 

Kwaliteit (indicator)

O

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.8.02 Volgende uit de visie Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de toerist: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.

Terug naar navigatie - D.8.02 Volgende uit de visie Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de toerist: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.

Omschrijving

Afgelopen jaren gaven we al uitvoering aan de visie Domburg. Dat heeft geleid tot realisatie van het Singelgebied en gedeeltelijke herstructurering van de openbare ruimte in het Nehalenniagebied. We werken verder aan de realisatie van de visie Domburg.

Stand van zaken

In de afgelopen jaren zijn er voor meerdere kernen visies vastgesteld. Deze zijn voor een deel in uitvoering. Voor Domburg geldt dat op een aantal gebieden nog raadsbesluiten nodig zijn om een verdere invulling te kunnen geven. De Visie Domburg beschrijft de ambitie voor Domburg: een heilzame woonplaats en badplaats met allure! Alle ontwikkelingen dragen bij aan deze ambitie. De missie hierbij is: verbeteren, niet veranderen. Het beeldkwaliteitsplan Domburg geeft handvatten voor de algemene ruimtelijke ontwikkeling.

In het Singelgebied zijn de kavels bebouwd en is een start gemaakt met de inrichting van de openbare ruimte. In de Nijverheidsweg is gestart met de verkoop en bouw van de eerste woningen. In het Nehalennia gebied lopen voor de bouwplannen afzonderlijke vergunningstrajecten, de sloop van 1 hotel is afgerond de voorbereiding voor de sloop van een ander hotel loopt. Voor de coördinatie van de verschillende onderdelen in het gebied is een integraal overleg ingesteld. Ook is gewerkt aan de visie voor de Westrand Domburg. Vertraging wordt veroorzaakt door onderzoeken naar verkeer in en naar Domburg. Daarnaast speelt de energiecongestie sommige initiatiefnemers parten.

Bij hotelontwikkelingen (ver- en herbouw) wordt gestuurd op het verplaatsen van parkeren naar de randen van Domburg zodat het centrum autoluwer wordt.

Het Zeebalkon aan de Boulevard van Schagen is in 2023 afgerond. De vernieuwing van de overige openbare ruimte in het Nehalenniagebied volgt de ontwikkeling en uitvoering van de initiatieven. De kosten van de vernieuwing openbare ruimte bekostigen we deels uit een Regio Deal subsidie. De begroting van Visie Domburg loopt in de pas.

Kwaliteit (indicator)

O

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.8.03 Vraag en aanbod op de woningmarkt zijn goed op elkaar afgestemd.

Terug naar navigatie - D.8.03 Vraag en aanbod op de woningmarkt zijn goed op elkaar afgestemd.

Omschrijving

Veere is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen. Maar het aanbod van betaalbare, duurzame en levensloopbestendige woningen is te laag. Hierdoor komen doelgroepen als jongeren, starters, ouderen en zorgdoelgroepen niet aan een passende woning in Veere.

We geven in 2023 uitvoering aan het in 2022 vastgestelde Programma Wonen.

Stand van zaken

In 2023 hebben we  21 nieuwbouwprojecten  in uitvoering. Deze geven  invulling geven aan het woonbeleid zoals geformuleerd in het Programma Wonen 2022-2027. 

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.8.04 In 2029 is de Omgevingswet in Veere volledig geïmplementeerd.

Terug naar navigatie - D.8.04 In 2029 is de Omgevingswet in Veere volledig geïmplementeerd.

Omschrijving

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2023 in werking. Tot 2029 hebben gemeenten de tijd om een gemeente dekkend Omgevingsplan te maken. Hier hoort bij dat we alle regels voor de fysieke leefomgeving digitaal kunnen ontsluiten. In 2029 levert dit een volledige digitale dienstverlening op. In de tussentijd monitoren we of de besluiten die we n de afgelopen jaren hebben genomen het gewenste effect opleveren. 

Stand van zaken

De gemeente Veere bereid de komst van de Omgevingswet voor. We werken hierin zoveel mogelijk samen met de andere Zeeuwse gemeenten en overheden. We hebben de startnota Omgevingsplan vastgesteld. Dit biedt de kaders om het Veerse Omgevingsplan te gaan maken. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.  We zijn op tijd aangesloten op het Digitale stelsel Omgevingswet. De noodzakelijke voorbereidingen zijn in december afgerond. In een speciale bijeenkomst hebben we ondernemers en initiatiefnemers meegenomen in de komst van de Omgevingswet en wat dat voor hen betekent. 

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
30 Gemiddelde WOZ-waarde euro CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken 2023 388 282 De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
31 Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen ABF - Systeem Woningvoorraad 2022 8,3 8,4 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
32 Demografische druk % CBS - Bevolkingsstatistiek 2023 94,9 81,7 De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
33 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2023 701 858 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
34 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2023 787 938 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2023 Actuele begroting 2023 Realisatie 2023 Resultaat 2023
Baten
8.1 Ruimtelijke ordening 43 234 209 25
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 5.451 3.413 3.251 162
8.3 Wonen en bouwen 933 1.305 1.177 128
Totaal Baten 6.427 4.952 4.637 315
Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening 2.604 2.256 2.217 39
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 5.169 3.216 3.281 -65
8.3 Wonen en bouwen 1.519 2.459 2.299 160
Totaal Lasten 9.292 7.931 7.797 134

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Taakveld Resultaat V/N

Ruimtelijke ordening
Op dit taakveld is sprake van een positief resultaat van € 14.700.

Structuur- en bestemmingsplannen
Op dit budget is de opbrengst van de verkoop van de Domburgseweg 86 begroot van afgerond € 48.000, overdracht vindt plaats op 1 maart 2024 bij de notaris. Dit bedrag is opgenomen in het overboekingsdocument bij de jaarrekening.

Interne verrekening loonkosten
Zoals in eerder programma’s is beschreven is er een administratieve wijziging gemaakt voor de interne verrekening van loonkosten. Op dit taakveld zorgt deze mutatie voor een overschot van € 68.000.

Ingeleend personeel
Er zijn o.a. meer juridische kosten gemaakt dan aan het begin van het jaar en tussentijds was begroot, wat heeft geleid tot hogere kosten

Opstellen omgevingsplan
Dit budget is bestemd voor het opstellen van het Veerse omgevingsplan, dit traject loopt meerdere jaren. De budgethouder is bezig met het opstellen van een meerjarenbegroting voor de besteding van het budget. De eerste facturen zijn inmiddels betaald en dit heeft geleid tot een positief saldo van € 32.000. Bij de slotwijziging is een groot deel van het budget overgeboekt naar 2024.

Intentie en anterieure overeenkomsten
Het voorlopige saldo op deze posten is € 78.700 positief. Dit komt door afrekeningen van afgesloten projecten die niet begroot waren en lagere kosten van inzet personeel dan begroot.

 


48


68


7432


79

 


N


V


NV


V

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Op dit taakveld is sprake van een tekort van € 227.100.

Er is voor een bedrag van € 284.000 extra aan verliesvoorzieningen getroffen. Daarnaast is er een vrijval van een verliesvoorziening opgenomen. Het betreft de volgende grondexploitaties:

  • Fort den Haak Vrouwenpolder: € 61.000
  • Serooskerke-Oost: € 60.000
  • Singelgebied Domburg: € 163.000
  • MFA Aagtekerke: - € 134.000

De voorzieningen zijn verrekend met de reserve grondbedrijf (Fort den Haak, Serooskerke en Domburg) en de reserve maatschappelijke voorzieningen (Aagtekerke), waardoor dit geen effect heeft op het resultaat van de jaarrekening.

Daarnaast hebben we twee winstnemingen genomen. Het betreft de winstnemingen van de grondexploitaties Bouwlust III Aagtekerke (€ 287.000) en Nimmerdor Grijpskerke (€ 100.000). In totaal waren er winstnemingen voorzien voor een bedrag van € 465.000.

Ook deze mutaties zijn verrekend met de reserve grondbedrijf waardoor er geen sprake is van een resultaat in de jaarrekening. 

 

 

150 

79

 

 

 

N 

N

 

Bouwen en wonen
Er is op dit taakveld sprake van een positief resultaat van € 31.800.

Inhuur bouw- en sloopvergunningen meldingen
Er is sprake van een overschot van € 99.600 op het budget van ingeleend personeel.

Bouw- en sloopvergunningen leges
De leges van de bouw- en sloopvergunningen zijn € 60.000 lager dan vooraf geraamd. De verlening van de vergunning van een middelgroot project heeft in 2024 plaatsgevonden.

Welstandstoezicht
Er voor een bedrag van € 54.000 meer aan kosten gemaakt voor welstandstoezicht. 

 


100


60


54

 


V


N


N

Eenmalige prioriteiten

Terug naar navigatie - Eenmalige prioriteiten
Omschrijving prioriteit Begroot Realisatie Toelichting
Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen 75.000 53.000 Restant van het budget is bij de slotwijziging doorgeschoven naar 2024.
Omgevingsplan Veere 2029 170.000 27.857 Een bedrag van € 110.000 is bij de slotwijziging doorgeschoven naar 2024.
0,3 fte hulplijn eerste halfjaar na invoering omgevingswet 40.000 0 Dit budget is niet uitgegeven.
Storting in het duurzaamheidsfonds 120.000 120.000 Storting heeft plaatsgevonden.
Herzien nota ruimtelijke kwaliteit 65.000 0 Bij de slotwijziging is dit budget doorgeschoven naar 2024.
Werkbudget voorfinanciering ruimtelijke planen en projecten van derden 200.000 73.000 Restant van het budget is bij de slotwijziging doorgeschoven naar 2024.
Werkbudget uitwerking Visie Domburg 100.000 9.354 Een bedrag van € 80.000 is bij de slotwijziging doorgeschoven naar 2024.
Evaluatie en vernieuwing huisvestingsverordening 25.000 14.000 Restant van het budget is bij de slotwijziging doorgeschoven naar 2024.
Tasforce versnellen doorlooptijden 75.000 75.000 Budget is uitgegeven.