Paragraaf maatschappelijke voorzieningen

Programma op hoofdlijnen 2022-2026

In 2022 is het Programma op hoofdlijnen 2022-2026 vastgesteld. Hierin wordt specifiek aandacht gegeven aan het Maatschappelijk Vastgoed. De onderwijshuisvesting speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van (nieuwe) maatschappelijke voorzieningen. Waar mogelijk willen we functies combineren, maar veranderende omstandigheden vragen soms om nieuwe keuzes, gericht op het toekomstig gebruik van deze voorzieningen. We zetten in op groene schoolpleinen. Elke kern moet een ‘dorpshuis faciliteit’ hebben, maar het is voor ons niet vanzelfsprekend dat deze door de gemeente moet worden geëxploiteerd. Dit is een verdere uitwerking van het Uitvoeringsagenda Maatschappelijk Vastgoed 2025 - fase 1 dat door de raad is vastgesteld.

Aagtekerke
In september 2022 is er gestart met de bouw van het nieuwe dorpshuis. Januari 2023 was er een achterstand door leveringsproblemen van bouwmaterialen, deze is gedurende het jaar ingehaald. 
De exploitatievorm en beheersstructuur zijn contractueel vastgelegd in overleg met Stichting Vrouwen Agatha.
In het eerste kwartaal is met de Stichting Vrouwen Agatha de inkoop van de inventaris in gang gezet, deze is grotendeels via subsidies gefinancierd.
In mei is het hoogste punt bereikt van de bouw, dit is feestelijk gevierd door plaatsing van de gerestaureerde windhaan door wethouder Steketee. Het gebouw is eind augustus opgeleverd, in september is gestart met de aanleg van de openbare ruimte rondom het gebouw. De inrichting is voltooid voorafgaand aan de feestelijke opening op 20 november door wethouder Tuk. 
De speeltuin is door de Speeltuinvereniging verplaatst en uitgebreid.

Oostkapelle
Nieuwbouw twee scholen en kinderopvang onder één dak, renovatie velden Duinhelm
In 2023 is gestart met een locatieonderzoek, het afronden van het programma van eisen en het schetsontwerp. In het begin van het tweede kwartaal heeft het college gekozen voor de variant waarbij een gedeelte van het sportpark wordt gebruikt als locatie voor het Integraal Kind Centrum (IKC). Voordeel is dat de huidige gebouwen dan in gebruik kunnen blijven tijdens de bouw. Met de betrokken partijen is de intentieovereenkomst afgesloten en is het stedenbouwkundig plan opgesteld. De plannen zijn meerdere keren met de betrokken partijen en de omwonenden tijdens o.a. informatieavonden besproken. Met SVOD’22 zijn gesprekken gevoerd over de herindeling van de voetbalvelden en het eventueel aanleggen van een kunstgrasveld. Naar verwachting worden in 2024 de afspraken geformaliseerd.
Eind 2023 heeft de architectenselectie plaatsgevonden en is gestart met het voorlopig ontwerp. Naar  verwachting wordt dit in het eerste kwartaal van 2024 ter goedkeuring aan de raad aangeboden.

Serooskerke
Dorpshuis de Zandput
De scenariostudie naar renovatie of nieuwbouw van verenigingsgebouw De Zandput is in 2023 afgerond. Het realiseren van een nieuw dorpshuis tegen het entree- en kleedgebouw van zwembad De Goudvijver is het voorkeursscenario. Het college heeft besloten om in 2024 het programma van eisen voor dit scenario verder uit te werken, een architect te selecteren en een voorlopig ontwerp op te stellen. Naar verwachting worden de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de investeringskosten voor deze variant in 2024 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Serooskerke Oost
Het stedenbouwkundig kader is in september 2022 door de raad vastgesteld. Van de grondexploitatie, stedenbouwkundige opzet en bestemmingswijziging van Serooskerke Oost (De Biezenweie) is in 2023 besloten dat deze niet langer deel uit maken van het project MV. 
In samenspraak met de betrokken partijen (scholen, sporters, dorpsraad, kinderopvang, fysio / fitness, zorgpartijen en belanghebbenden) is vervolgens het programma van eisen opgesteld. In verband met het ondertekenen van de intentieovereenkomst hebben partijen in 2023 individueel en gezamenlijk onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid van de MFA. Dit heeft ertoe geleid dat fitness en fysiotherapeut zijn afgevallen. In 2024 worden de projectkaders herzien. 

Westkapelle
In het eerste kwartaal is intensief geparticipeerd met omwonenden om te komen tot een schetsontwerp. Dit was de basis voor het stedenbouwkundig plan dat in de raad van september is vastgesteld. De betrokken partijen hebben in het tweede kwartaal de intentieovereenkomst getekend. Na een zorgvuldige selectieprocedure is er, in samenspraak met de belanghebbenden, een architect geselecteerd. Vervolgens is in december de start gemaakt met het voorlopig ontwerp. 
Als tijdelijke sportlocatie voor de scholen en de gymvereniging is de mogelijkheid onderzocht om een blaashal te plaatsen op de sportvelden.
De verplaatsing van volkstuinen heeft in de tweede helft van 2023 plaatsgevonden.

Bestemmingsreserve
Aan de bestemmingsreserve Maatschappelijke voorzieningen kan via resultaatbestemming bij de vaststelling jaarrekening een bedrag van € 625.000 toegevoegd worden. Dit is in 2023 het niet benutte deel in de stelpost Maatschappelijke Voorzieningen en post energiebeheer. 
Per eind 2023 is de stand van de reserve dan € 4.223.000.

Financiële stand van zaken
In 2023 is er €  3.600.000 uitgegeven aan voorbereidings- uitvoeringskosten voor de projecten. Dit betreft voornamelijk personele kosten projectleiders en inzet overige medewerkers in project- en werkgroepen. Verder uitgaven voor uitvoering MFA Aagtekerke, renovatie Halve Maan, voorbereiding nieuwbouw IKC Oostkapelle en voorbereiding nieuwbouw MFA Westkapelle. Totaal is er vanaf 2017 afgerond 11,7 mln. uitgegeven aan voorbereidings- en uitvoeringskosten.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Omschrijving investering Investerings bedrag Realisatie Toelichting
Algemeen voorbereidingskrediet 1.315.229 846.936 In 2023 is hiervoor € 500.000 extra beschikbaar gesteld. Budget is beschikbaar voor algemene voorbereidingskosten. Is onderdeel van totaal budget voor MV 1e fase. Looptijd tot en met afronding 1e fase. Inzet restbudget ten behoeve van projecten MV 1e fase.
aankoop grond gymzaal Serooskerke 82.000 0 Is te kopen bouwgrond uit grex Serooskerke Oost.
aankoop grond school Serooskerke 192.000 0 Is te kopen bouwgrond uit grex Serooskerke Oost.
Infra rondom HM en scholen aanvullend gepland budget. 399.000 33.013 Oplevering is afhankelijk van realisatie KC Oostkapelle.
Aanvullend budget renovatie/herindeling sportpark Oostkapelle 840.000 1.701 Voorbereidingen zijn gestart en lopen nog door.
Aanvullend budget infrastructurele werken Molenwal Westkapelle 430.000 238.970 Voor 2023 is een bedrag van € 240.000 extra beschikbaar gesteld.