Uitgaven

9,37%
€ 8.713
x €1.000
9,37% Complete

Inkomsten

7,25%
€ 7.369
x €1.000
7,25% Complete

Saldo

15,56%
€ -1.344
x €1.000

7. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

9,37%
€ 8.713
x €1.000
9,37% Complete

Inkomsten

7,25%
€ 7.369
x €1.000
7,25% Complete

Saldo

15,56%
€ -1.344
x €1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

We dragen zorg voor een veilige, schone, gezonde en duurzame leefomgeving, die zo is georganiseerd en ingericht dat we ook gezond blijven. Inwoners van Veere groeien gezond op en worden vitaal oud. Primair doen we dat door bronnen die mogelijke gezondheidsrisico’s kunnen vormen weg te nemen. Secundair door een gezonde levensstijl te stimuleren, het uitvoeren van wettelijke taken (door de GGD) en in te zetten op een duurzame leefomgeving.

De primaire taak voeren we uit door het inzamelen van afvalstoffen en afvalwater maar ook de lijkbezorging goed te regelen. We zorgen ervoor dat onze bodem en lucht schoon blijven. De secundaire taak door de leefomgeving zo in te richten dat toekomstige risico’s worden voorkomen. Hierbij zetten we onder andere in, binnen onze mogelijkheden, op het zoveel mogelijk voorkomen van verdere klimaatveranderingen en het anticiperen op de effecten van klimaatverandering. Maar ook door de gezondheid van onze inwoners en de bedreigingen daarvan te laten monitoren en bewaken door de GGD. Ook zetten we in op preventie en voorlichting.

De belangrijkste thema’s binnen dit beleidsveld zijn; afvalinzameling, riolering, lijkbezorging, gezond leven, klimaatadaptatie, lucht, geluid en bodem. Het thema duurzaamheid raakt ook in belangrijke mate aan dit programma. Gezien het grote belang wat we aan dit thema hechten is er een aparte paragraaf duurzaamheid.

Afvalinzameling
Samen met andere Zeeuwse gemeenten werken we effectief en efficiënt samen aan afvalinzameling.

De landelijke overheid bevordert de overgang naar een circulaire economie. Met een circulaire economie bedoelen we dat we alles wat we gebruiken of verbruiken, ook kunnen hergebruiken. De landelijke doelstelling is dat de gemeenten vanaf 2020 75% van het huishoudelijk afval scheiden. De centrale overheid neemt naast stimuleringsmaatregelen ook belastingmaatregelen. Hierdoor nemen de kosten van afvalinzameling toe.

Als gemeente stimuleren we de afname van de hoeveelheid afval en hergebruik van reststoffen. Ons doel is om de hoeveelheid restafval te verminderen naar 115 kg per inwoner per jaar in 2023. Dit doen we onder andere door het gedifferentieerd tarief (diftar) in 2023 te verbeteren en blijvend aandacht besteden aan de bewustwording bij inwoners en toeristen.

In 2023 komen we met een voorstel om per 1 januari 2024 bij zomerwoningenterreinen en appartementengebouwen die zijn aangewezen op een verzamelcontainer het gft apart in te gaan zamelen. We actualiseren in 2023 de subsidieverordening oud papier

Riolering
Om afvalwater af te voeren dragen we zorg voor een goed functionerend rioolstelsel.

De kosten voor het onderhoud en de verbetering van het rioolstelsel blijven stijgen als gevolg van klimaatverandering en prijsstijgingen. Verbeteringen aan het stelsel zijn nodig om de kans op wateroverlast door klimaatverandering te verkleinen. Een groot deel van ons bestaande rioolstelsel is aangelegd in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw en komt aan het einde van hun levensduur. We zien dus een piek aankomen in renovatie van ons bestaande rioolstelsel.

We proberen de werkzaamheden aan het riool zoveel mogelijk te combineren met andere werkzaamheden in de openbare ruimte als wegonderhoud, onderhoud aan kabels en leidingen. Afgelopen jaar maakten we daarom een integrale visie openbare ruimte (IVOR). Meer hierover leest u in de paragraaf kapitaalgoederen.

Lijkbezorging
Onze begraafplaatsen zijn goed toegankelijk, voldoen aan ons beheerniveau en er is voldoende grafruimte voor de komende 25 jaar.

Een uitgangspunt in de nota is dat de begraafplaatsen niet kostendekkend hoeven te zijn. De begraafplaatsen zijn fraaie groene parken die niet alleen van belang zijn voor de directe nabestaanden maar ook bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. In 2023 gaan we de capaciteit van de begraafplaats Oostkapelle uitbreiden. Ook gaan we de nota begraafplaatsen herzien.

Volksgezondheid
De wettelijke taken die we als gemeente hebben, zijn belegd bij GGD Zeeland. Dat zijn bijvoorbeeld Forensische Geneeskunde, infectie-ziektebestrijding (Rijksvaccinatieprogramma) en de jeugdgezondheidszorg.

Wat we als gemeente verder willen bereiken op het gebied van gezondheid, staat beschreven in de lokale nota Volksgezondheid en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

De aandacht voor gezond leven neemt toe, maar mensen worden ook beperkt om gezond te leven. Samen met het onderwijs, met ondernemers en met sportverenigingen werken we steeds meer samen op dit vlak. In 2022 is de nieuwe lokale nota Volksgezondheid in werking getreden, die een looptijd heeft van vier jaar. We spelen daarin in op de maatschappelijke ontwikkelingen. Positieve gezondheid is als uitgangspunt genomen voor deze nota.

Verder krijgt het onderwerp Gezondheid een grote rol in de Omgevingsvisie.

Klimaatadaptatie
In Nederland verandert het klimaat. De temperaturen stijgen. Er is meer kans op een extreme regenbui, op een hittegolf en op langere, droge periodes. Door droogte daalt de bodem op sommige plekken in Nederland. De zeespiegel stijgt en er is meer kans op overstromingen. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de gezondheid, de leefbaarheid en de economie. We moeten ons voorbereiden op de risico’s van het veranderende klimaat en hierop de omgeving aanpassen.

Omgevingskwaliteiten
We willen onze leefomgeving en omgevingskwaliteiten zoals stilte, donkerte, natuur, biodiversiteit en bodem-, lucht- en waterkwaliteit behouden en waar mogelijk verbeteren. De biodiversiteit gaat achteruit en natuurgebieden staan onder druk. De stikstofneerslag in natuurgebieden moet daarom omlaag.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

D.7.01 In 2023 produceren we maximaal 115 kilogram restafval per inwoner (gecorrigeerd vanwege invloed toerisme) .

Terug naar navigatie - D.7.01 In 2023 produceren we maximaal 115 kilogram restafval per inwoner (gecorrigeerd vanwege invloed toerisme) .

Omschrijving

We houden ons aan de visie van het programma “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). Het programma VANG is ontwikkeld voor gemeenten om de inzameling en recycling van huishoudelijk afval te verbeteren. We produceerden in 2021 nog 183 kilogram restafval per inwoner. Deze hoeveelheid is gecorrigeerd in verband met invloed van toerisme. De VANG doelstelling is om nog maximaal 100 kg restafval per inwoner te produceren. Wij denken dat 100 kg per inwoner nog niet haalbaar is en zetten voor 2023 in op 115 kg per inwoner. Een beter afvalscheiding draagt bij aan een duurzaam milieu. Bruikbare afvalstromen leveren geld op.

Stand van zaken

De landelijke VANG-doelstelling voor de lange termijn, minder dan 30 kg. restafval per persoon in 2025 staat inmiddels wel ter discussie. Zonder maatregelen aan de producentenkant is deze doelstelling voor gemeenten onhaalbaar. 

Kwaliteit (indicator)

O

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt.

Terug naar navigatie - D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt.

Omschrijving

Wij zijn samen met de andere Zeeuwse gemeenten deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z. Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking. Samenwerking levert schaalvoordelen op en zorgt voor kostenbesparing. 

Stand van zaken

Zie paragraaf verbonden partijen.

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.7.03 Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.

Terug naar navigatie - D.7.03 Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.

Omschrijving

In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2020-2023 (vGRP) hebben we onze afspraken vastgelegd over het beheerniveau. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

 

- het beheer niveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- de voortgang

 

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling.

Stand van zaken

Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.7.04 In 2050 is de openbare ruimte minder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.

Terug naar navigatie - D.7.04 In 2050 is de openbare ruimte minder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.

Omschrijving

We zien een toename in extreme neerslag, grotere kans op hittegolven, langdurige droogte en een toename van het overstromingsrisico. In 2050 moet onze ruimte zodanig
ingericht zijn dat extreem weer niet leidt tot grote schade of maatschappelijke ontwrichting.

Stand van zaken

Bij elke ingreep in de openbare ruimte houden we rekening met klimaatadaptatie.

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.7.05 In 2023 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar.

Terug naar navigatie - D.7.05 In 2023 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar.

Omschrijving

In een aantal kernen is er volgens de huidige op afzienbare termijn onvoldoende grafruimte meer. Om aan de doelstelling te voldoen nemen we maatregelen waar dat nodig is, ook actualiseren we het beleid.  

Stand van zaken

Om ook voor de toekomst voldoende grafruimte te garanderen, zijn we gestart met de voorbereidingen van de uitbreiding Oostkapelle. Hier is op korte termijn grafruimte nodig. 

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.7.06 Onze inwoners staan zo min mogelijk bloot aan bedreigingen van hun gezondheid én leven in gezondheid.

Terug naar navigatie - D.7.06 Onze inwoners staan zo min mogelijk bloot aan bedreigingen van hun gezondheid én leven in gezondheid.

Omschrijving

Deze doelstelling omvat zowel de wettelijke taken die we als gemeente hebben als de aanvullende taken die we als gemeente uitvoeren. De wettelijke taken zijn ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD). De aanvullende taken zijn beschreven in de lokale nota Volksgezondheid, ‘Kerngezond Veere, 2022-2025’ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Het doel is om de gezondheid van onze inwoners zoveel mogelijk te bevorderen. We gaan daarbij uit van het begrip Positieve Gezondheid.  

Stand van zaken

Het uitvoeringsprogramma Volksgezondheid, dat het college eind 2022 vaststelde, bevat veel acties en maatregelen. Daarmee proberen we de leefomgeving zo gezond mogelijk in te richten, maar ook de gezondheid van onze burgers te bevorderen. Met de invoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ontvangen we meer financiële middelen vanuit het Rijk. Hierdoor kunnen we acties uit het uitvoeringsprogramma sneller uitvoeren, maar ook extra acties gaan uitvoeren. De invoering van een aantal ketenaanpakken wordt bijvoorbeeld verplicht gesteld. We stellen een plan van aanpak op met daarin hoe we de middelen gaan inzetten. Het begrip Positieve Gezondheid wordt ook het uitgangspunt van de Preventienota, waardoor deze goed aansluit op de nota Kerngezond Veere. 

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
28 Omvang huishoudelijk afval kg per inwoner CBS - Statistiek Huishoudelijk afval 2022 135,0 169,0 De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
29 Hernieuwbare elektriciteit % Rijkswaterstaat Klimaatmonitor 2021 300,5 54,7 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2023 Actuele begroting 2023 Realisatie 2023 Resultaat 2023
Baten
7.1 Volksgezondheid 2 83 85 -2
7.2 Riolering 2.613 2.613 2.618 -4
7.3 Afval 4.009 4.124 4.067 56
7.4 Milieubeheer 0 31 31 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 569 541 569 -28
Totaal Baten 7.194 7.391 7.369 22
Lasten
7.1 Volksgezondheid 1.150 1.330 1.236 94
7.2 Riolering 2.068 2.195 2.077 119
7.3 Afval 3.325 3.472 3.429 43
7.4 Milieubeheer 1.526 1.770 1.451 319
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 494 481 521 -40
Totaal Lasten 8.563 9.248 8.713 536

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Taakveld Resultaat V/N

Volksgezondheid
Op dit taakveld is sprake van een overschot van € 96.800.

Vitale revolutie en Gezond in de Stad

Twee budgetten die voortkomen uit 2022 zijn aangesproken in 2023. Het betreft de budgetten voor ‘Vitale revolutie’ en ‘Gezond in de stad’. In het raadsvoorstel stellen we voor deze budgetten vrij te laten vallen.

Specifieke uitkering Gala

Daarnaast is ook hier een bedrag van ruim € 30.000 ten laste van de BREDE SPUK GALA gebracht (zie toelichting taakveld sportbeleid). Dit ter voorkoming van terugbetalen Rijksmiddelen.  

 

 

40

 

30 

 

 

V

 

Riolering

Het taakveld riolering laat een overschot zien van € 123.300.

Voor het onderdeel riolering streven we naar 100% kostendekkendheid. In de paragraaf lokale heffingen van het jaarverslag treft u de kostendekkendheidstabel voor 2023 aan. Onderdeel van deze tabel zijn de toerekeningen van BTW en overhead die volgens de richtlijnen van het BBV alleen extra comptabel, dus niet in de jaarcijfers, toegerekend mogen worden. Dit zorgt er voor dat de realisatie van het taakveld riolering een plus laat zien van € 618.800 (begroot: € 448.900). Wanneer we de btw en overhead wel toerekenen blijft er een saldo over van € 77.800. Dit voegen we toe aan de egalisatievoorziening riolering. In de tweede bestuursrapportage was een storting van € 31.000 voorzien. De stand van de voorziening per 31-12-2023 komt daarmee uit op € 688.400.

In de begroting 2024 is rekening gehouden met een inzet van de voorziening in de jaren 2024-2027.

Rioolheffing baten
De opbrengsten zijn € 27.000 hoger dan vooraf geraamd. Dit kan te maken hebben met onder andere meer en hogere aanslagen. De aanslagen zijn ook afhankelijk van het waterverbruik.

Precariobelasting
Sinds 2022 is er geen sprake meer van precariobelasting vanuit het waterschap. Dit is onterecht opgenomen als nog te betalen post in 2022. Hierdoor ontstaat er in 2023 een overschot van € 62.000.

Reparaties riolering
In 2023 zijn er minder verstopte riolen en reparties aan riolering nodig dan vooraf geraamd. Hierdoor is er een overschot van € 41.000.

 

  


27


62


41

 

  


V


V


V

Afval

Het taakveld afval laat een overschot zien van € 13.100.

Voor het onderdeel afval wordt gestreefd naar 100% kostendekkendheid. In de paragraaf ‘lokale heffingen’ van het jaarverslag treft u de kostendekkendheidtabel voor 2023 aan. Onderdeel van deze tabel zijn de toerekeningen van BTW en overhead die volgens de richtlijnen van het BBV alleen extra comptabel, dus niet in de jaarcijfers, toegerekend mogen worden. Dit zorgt er voor dat de realisatie van het taakveld afval een plus laat zien van € 864.400 (begroot: € 686.228). Wanneer we de btw en overhead wel toerekenen blijft er een saldo over van € 182.400. Dit voegen we toe aan de egalisatievoorziening afval. In de tweede bestuursrapportage was in totaal een storting van € 10.000 voorzien. De stand van de voorziening per 31-12-2023 komt daarmee uit op € 766.200.

In de begroting 2024 is rekening gehouden met een inzet van de voorziening in de jaren 2024-2027.

Vuilverwerking
Er is minder aanbod van restafval. Hierdoor een overschot van € 102.000.

Afval ophaal- en afvoer
In 2023 hebben er minder wisselingen en reparaties plaatsgevonden van rolcontainers. Daarnaast zijn er ook minder kosten gemaakt met betrekking tot zwerfafval. Hierdoor per saldo een overschot van  € 26.000.

Hogere opbrengsten PMD
Door de invoering van DIFTAR wordt er meer PMD aangeboden. We ontvangen hiervoor een vergoeding. De opbrengsten zijn daardoor € 26.000 hoger dan geraamd.

Oud papier
In 2023 is de nieuwe subsidieverordening oud papier in werking getreden. Tijdens de tweede bestuursrapportage hebben we de kosten voor de uit te keren garantie subsidie aan inzamelaars reeds verhoogd. De te verwachten opbrengsten oud papier hebben we reeds verlaagd door de daling van de papier prijzen. De daling van de papierprijzen is lager dan vooraf ingeschat. Hierdoor hebben we per saldo een overschot van € 21.000.

 

  


102


26


26


21

 

  


V


V


V


V
 

Milieubeheer
Op dit taakveld is sprake van een positief resultaat van € 318.600.

Duurzaamheidsplan
Op dit budget resteert een bedrag van afgerond € 230.000. Dit budget is voor de uitvoering van de toekomstige plannen op het gebied van duurzaamheid. Een bedrag van € 212.000 van dit bedrag was voorzien om uit de reserve te onttrekken. We stellen bij het raadsvoorstel voor om dit budget door te schuiven naar 2024 en op dat moment uit de reserve te onttrekken. In 2024 stellen we een bestedingsplan op om dit budget in te zetten.

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
De beschikbaarheid van ingehuurd personeel is lager dan vooraf was begroot. Hierdoor is er sprake van een overschot van afgerond € 32.000.

Milieucommunicatie en educatie & fysieke leefomgeving
Het budget milieucommunicatie en educatie is voor een gedeelte afhankelijk van de aanvragen vanuit scholen/ initiatieven. Er waren minder aanvragen waardoor er meer kosten zijn begroot dan gerealiseerd. Verder is bij deze budgetten sprake van personele wijzigingen wat heeft geresulteerd in een budget van afgerond € 31.000. 

 230


3231 

 V


VBegraafplaatsen en crematoria
Het taakveld sluit met een negatief saldo van € 11.900. 

Lijkbezorgingsrechten
Er is meer begraven op de gemeentelijke begraafplaatsen en verlenging van grafrechten dan voorzien, dat geeft € 23.000 hogere opbrengsten.

Interne verrekening loonkosten
Dit komt met name door de administratieve toerekening van loonkosten ten behoeve van de tarief gerelateerde producten waar we leges voor heffen. De loonkosten die in dit taakveld extra verantwoord zijn hebben we op andere taakvelden minder verantwoord waardoor in totaal de administratieve wijziging in evenwicht is.

 


2328 

 


VEenmalige prioriteiten

Terug naar navigatie - Eenmalige prioriteiten
Omschrijving prioriteit Begroot Realisatie Toelichting
CP20 Operatie Steenbreek 20.000 0 Bij de slotwijziging is dit budget doorgeschoven naar 2024.
Actualiseren nota begraafplaatsen 30.000 25.695 Restant niet ingezet.
Buitenproportionele opgaven bodemonderzoek 50.000 15.000 Bij de slotwijziging is het restant van dit budget doorgeschoven naar 2024.
Programma openbare laadpalen 30.000 5.000 Er wordt bij het voorstel van de jaarrekening voorgesteld het resterend ebudget door te schuiven naar 2024.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Omschrijving investering Investerings bedrag Realisatie Toelichting
Vervanging 25 ondergrondse containers restafval 212.500 14.343 Vervanging is reeds in uitvoering. Afronding vindt plaats in 2024.
Krediet vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten 1.238.290 613.351 Reservering voor o.a. werkzaamheden in Zoutelande en Westkapelle in combinatie met wegwerkzaamheden, afronding uiterlijk 2025.
Krediet vergroten persleiding 80.000 19.085 Opdrachten zijn verstrekt. Uitvoering begin 2024.
Krediet vervangen drainage 50.000 50.000 Gereed.
Krediet vervangen hoofdrioolgemalen 120.000 120.000 Gereed.
Uitbreiding begraafplaats Oostkapelle 361.000 6.558 De voorbereidingen zijn gestart. Afronding zal naar verwachting plaatsvinden in 2025.
Plaatsen schuilvoorziening en slopen aula bergaafplaats Biggekerke 45.000 0 Opdracht is verstrekt. Uitvoering vindt plaats in 2024.
Ondergrondse container restafval luiers Gapinge 12.000 4.002 Investering is in uitvoering en wordt in 2024 afgerond.
Ondergrondse container PMD in Buiten de Veste Veere 12.000 11.875 Investering is in uitvoering en wordt in 2024 afgerond.
Koop 600 stuks minicontainer 18.000 18.000 Gereed.