Uitgaven

4,91%
€ 4.567
x €1.000
4,91% Complete

Inkomsten

0,05%
€ 56
x €1.000
0,05% Complete

Saldo

52,26%
€ -4.512
x €1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

4,91%
€ 4.567
x €1.000
4,91% Complete

Inkomsten

0,05%
€ 56
x €1.000
0,05% Complete

Saldo

52,26%
€ -4.512
x €1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

In Veere kun je veilig wonen, werken en recreëren. Veiligheid is een breed begrip en dat hebben we opgeknipt in drie hoofdthema’s en doelstellingen. Het thema crisisbeheersing gaat over de wijze waarop we georganiseerd en getraind zijn bij een ramp of crisis. Het thema integrale veiligheid beschrijft de activiteiten die we uitvoeren op het gebied van sociale veiligheid: samenwerking met de politie, zorg- en veiligheid, ondermijning. Het laatste thema gaat over handhaving en toezicht van onze regels. Onder andere over het integraal handhaving en uitvoeringsprogramma, waarin we vastleggen welke prioriteit we geven aan diverse handhavingszaken.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

D.1.01 We zijn goed georganiseerd en voorbereid bij een ramp of crisis.

Terug naar navigatie - D.1.01 We zijn goed georganiseerd en voorbereid bij een ramp of crisis.

Omschrijving

We zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van dertien gemeenten. Samen zorgen we voor de lokale en regionale brandweerzorg, Geneeskundige hulpverlening (GHOR), coördinatie van Bevolkingszorg en een gezamenlijk meldkamer. We dragen bij aan een actueel Regionaal Crisisplan. In onze organisatie benoemden we medewerkers die een rol hebben bij een ramp of crisis. Jaarlijks volgen deze trainingen en oefeningen. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een incident direct bereikbaar en inzetbaar zijn.

Stand van zaken

We nemen weer deel, na de coronaperiode, aan de aangeboden trainingen en oefeningen.

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.1.02 Veere blijft in 2023 een veilige gemeente om in te wonen, werken, en recreëren met een veiligheidscijfer kleiner dan 95.

Terug naar navigatie - D.1.02 Veere blijft in 2023 een veilige gemeente om in te wonen, werken, en recreëren met een veiligheidscijfer kleiner dan 95.

Omschrijving

We streven naar een hoog veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast het veiligheidsgevoel willen we ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag mogelijk houden. Waarstaatjegemeente.nl geeft een objectief totaalbeeld van de veiligheid in een gemeente. De gegevens van 2021 zijn nog niet beschikbaar.

 

2017

2019

2021

Overlast totaal

96

92

95

Criminaliteit

62

49

76

Onveiligheidsgevoelens

106

92

86

Stand van zaken

We streven naar een hoog veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast het veiligheidsgevoel willen we ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag mogelijk houden. Waarstaatjegemeente.nl geeft een objectief totaalbeeld van de veiligheid in een gemeente.  De misdaadcijfers zijn opgenomen  in het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. De gegevens(tweejaarlijks) van 2023 zijn nog niet bekend.

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.1.03 Handhaving van en toezicht op wet- en (lokale) regelgeving voor een goede leefbaarheid.

Terug naar navigatie - D.1.03 Handhaving van en toezicht op wet- en (lokale) regelgeving voor een goede leefbaarheid.

Omschrijving

Naast de wettelijke taken die wij hebben als gemeente gaat dit met name over het Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) en de prioriteiten die in het Hoofdlijnenprogramma van het college staan. Uit deze prioriteiten volgt dat we blijven inzetten op bestrijding van illegale tweede woningen in de kernen.

Stand van zaken

De uitvoering verloopt volgens de doelstellingen. Er zijn geen wijzigingen.

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
6 Verwijzingen Halt per 10.000 inw. 12 tot 18 jr StichtingHalt 2022 10,00 13,0 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
7 Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 2023 0,5 1,7 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
8 Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2023 1,8 3,8 Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
9 Diefstallen uit woning aantal per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 2023 0,9 1,1 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
10 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2023 4,5 5,2 Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2023 Actuele begroting 2023 Realisatie 2023 Resultaat 2023
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 12 14 14 1
1.2 Openbare orde en veiligheid 39 39 42 -3
Totaal Baten 51 53 56 -3
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.257 3.466 3.437 29
1.2 Openbare orde en veiligheid 805 930 1.130 -201
Totaal Lasten 3.063 4.396 4.567 -171

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Taakveld Resultaat V/N

Crisisbeheersing en brandweer
Dit taakveld heeft een positief resultaat van € 29.000.

Er zijn geen significante wijzigingen te melden.


29 

 


Openbare orde en veiligheid
Dit taakveld heeft een negatief resultaat van € 198.000.
Dit heeft de volgende oorzaken:

Detectiewerkzaamheden
Er is voor een bedrag van € 48.000 aan detectiewerkzaamheden verricht die niet waren begroot. Begin 2024 hebben we een aanvraag bij het Rijk gedaan om 68% vergoed te krijgen via het
gemeentefonds.

Handhaving
Door langdurige ziekte van een werknemer is er extra personeel ingehuurd voor een bedrag van € 70.000.

Verder zijn er voor een bedrag van € 25.000 extra kosten gemaakt voor handhavingsuitrusting en een nalevingsonderzoek.

Interne toerekening loonkosten
Doordat we een deel van de handhavingsuren toe kunnen rekenen aan de tarief gerelateerde producten waar we leges voor heffen is ook hier sprake van een mutatie i.v.m. loonkosten. De loonkosten die in dit taakveld extra verantwoord zijn hebben we op andere taakvelden minder verantwoord waardoor in totaal de administratieve wijziging in evenwicht is.

48


70

25


48

N


N

N


N

 

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Omschrijving investering Investerings bedrag Realisatie Toelichting
Vervanging gevelbekleding brandweerkzaerne Serooskerke 27.500 22.246 Investering is uitgevoerd.