Uitgaven

1,38%
€ 1.285
x €1.000
1,38% Complete

Inkomsten

12,28%
€ 12.485
x €1.000
12,28% Complete

Saldo

129,73%
€ 11.200
x €1.000

3. Economie

Uitgaven

1,38%
€ 1.285
x €1.000
1,38% Complete

Inkomsten

12,28%
€ 12.485
x €1.000
12,28% Complete

Saldo

129,73%
€ 11.200
x €1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

Veere is een economische sterke (woon)gemeente met relatief veel toerisme en bedrijvigheid. Er is weinig werkloosheid en het gemiddeld inkomen per huishouden ligt hoog. Wel kampt de gemeente met personeelstekorten. De hoge woningprijzen zorgen ervoor dat jongeren minder snel terugkeren na hun studie. Dit is dan ook te zien in de hoge grijze druk in de gemeente. Dit botst met de behoefte van de grootste werkgevers in de gemeente (de horeca, recreatie en detailhandel), waar vaak veel jong personeel ingezet wordt. Ook is het lastig voor de gemeente om werknemers van buiten de gemeente naar Veere te krijgen, niet alleen door de hoge woningprijzen, maar ook omdat de gemeente zelf slecht bereikbaar is (blijkt uit de ondernemerspeiling).

De vrijetijdssector is de economische motor die zorgt voor welvaart, werkgelegenheid en voorzieningen. Het succes betekent dat we veel bezoekers ontvangen en we een lang toeristisch seizoen kennen. Het evenwicht tussen leefbaarheid en toerisme wordt nu in een aantal kernen verstoord. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes voor de toekomst. Structureel overleg tussen overheden, bedrijfsleven en inwoners blijft hierbij van groot belang.

We investeren in het toeristisch product en willen dat onze bezoekers zich welkom voelen. Kernwoorden zijn kwaliteit, professionaliteit en geïnspireerd worden door wat Veere te bieden heeft. We zetten, waar nodig, marketinginstrumenten in voor grip en sturing om juist die doelgroep aan te spreken die een bijdrage levert aan onze leefbaarheid.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

D.3.01 Een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid.

Terug naar navigatie - D.3.01 Een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid.

Omschrijving

We investeren in de balans tussen economie en leefbaarheid.

Stand van zaken

In 2023 is er verder gewerkt aan de uitvoering van het Programma Toerisme 2021-2026 en het Ontwikkelkader Verblijfsaccommodaties. Balans leefbaarheid en toerisme is de rode draad. Ook in het Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 is de leefbaarheid van de Zeeuwse inwoners centraal gezet. Toerisme niet als doel op zich, maar als garantie voor vitaliteit en leefbaarheid.

 

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.3.02 Een aantrekkelijk Veere als kwalitatieve en gastvrije toeristische bestemming.

Terug naar navigatie - D.3.02 Een aantrekkelijk Veere als kwalitatieve en gastvrije toeristische bestemming.

Omschrijving

We heten onze gasten op een professionele en inspirerende manier welkom en kiezen voor regiomarketing die past bij onze toekomstvisie.

Stand van zaken

Gezien het enorme economische belang van toerisme voor Veere, maar ook gezien de ervaren knelpunten als het gaat om draagvlak en draagkracht (zoals omschreven in het programma Toerisme 2021-2026) wil de gemeente zich ontwikkelen tot een bewuste bestemming waar het toerisme ten dienste staat van de samenleving.  Tijdens de behandeling van de perspectiefnota is duidelijk aangegeven dat er in Veere geen draagvlak is voor een Veerse destinatiemarketing. Wel is er ruimte voor een verbeterd plan. Een verbeterd plan op de uitgesproken gezamenlijke doelen. Voor de uitwerking van dit verbeterd plan spreken we over Duurzaam Toeristisch Informatiemanagement. Duurzaam toeristisch informatiemanagement focust zich op:
• Een gastvrij Veere waarin ieder seizoen aantrekkelijk is, gasten worden gespreid in tijd en
gebied en we een gastvrije sector hebben met een professionele dienstverlening;
• De verbinding tussen de vrijetijdssector en natuur, de musea en het cultureel erfgoed
versterken;
• Niet de focus op aantrekken van meer bezoekers, maar positief beïnvloeden van de al
aanwezige bezoeker.

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
11 Functiemenging % LISA 2022 46,1 50,2 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
12 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw 15-64jr LISA 2022 243,9 186,5 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2023 Actuele begroting 2023 Realisatie 2023 Resultaat 2023
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 282 434 294 140
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 51 55 55 0
3.4 Economische promotie 11.337 12.106 12.136 -30
Totaal Baten 11.670 12.595 12.485 110
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 216 297 284 12
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 219 365 196 169
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 209 236 225 11
3.4 Economische promotie 675 850 580 271
Totaal Lasten 1.319 1.748 1.285 464

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Taakveld Resultaat V/N

Economische ontwikkeling
Het taakveld heeft een positief resultaat van € 12.300.

Op dit taakveld zijn er geen belangrijke mutaties te melden. 

 

12

 

V

Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Op dit taakveld is een overschot van € 28.800.

Herstructurering Bedrijventerreinen
Voor het herstructureren van de bedrijventerreinen is in het verleden een structureel bedrag beschikbaar gesteld van € 35.000. De opdracht is gegund in december aan de STEC groep. Daarom zijn er nog geen kosten gerealiseerd. 

 

 

35

 

 

V

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Op dit taakveld is sprake van een overschot van € 11.500.

Zeeland in stroomversnelling
In 2023 is er geen factuur ontvangen van Zeeland in Stroomversnelling. Betreft een tussenjaar waarna in 2024 de factuur en activiteiten weer opgepakt worden. 

 

 

24

 

 

V

Economische promotie
Het taakveld economische promotie heeft een overschot van € 300.000.

Toeristische Impuls
De uitgaven op dit budget zijn afhankelijk van aanvragen en initiatieven die goedgekeurd worden door de toeristische sector (convenant Toeristisch impuls). Er resteert in 2023 een saldo van € 178.000, waarvan € 150.000 uit het structurele budget.

Toeristisch Gastheerschap
Hier is afgerond € 84.000 aan budget op overgebleven. De oorzaak hiervan is met name personele wisselingen waardoor taken niet volledig opgepakt zijn. Een deel van dit bedrag is overigens ook niet onttrokken aan de reserves.

Toeristenbelasting
Er is sprake van een meeropbrengst toeristenbelasting van € 28.400.

 


178


84


28

 


V


V


V

Eenmalige prioriteiten

Terug naar navigatie - Eenmalige prioriteiten
Omschrijving prioriteit Begroot Realisatie Toelichting
Ondernemersmanager 2021-2023 26.034 26.034 Betreft de extra bijdrage. Dit is uitgegeven.
Subsidieproject Toerisme in Balans 35.000 0 Budget is vrijgevallen in één van de tussenrapportages.