Uitgaven

12,41%
€ 11.541
x €1.000
12,41% Complete

Inkomsten

0,32%
€ 328
x €1.000
0,32% Complete

Saldo

129,89%
€ -11.214
x €1.000

Overhead

Uitgaven

12,41%
€ 11.541
x €1.000
12,41% Complete

Inkomsten

0,32%
€ 328
x €1.000
0,32% Complete

Saldo

129,89%
€ -11.214
x €1.000

Specificatie overhead

Terug naar navigatie - Specificatie overhead

De salariskosten voor de gemeente, exclusief taakveld overhead, zijn lager dan begroot. Dit komt doordat diverse vacatures niet ingevuld zijn die vervolgens met ingeleend personeel zijn gevuld. Je ziet hierdoor een verplaatsing van salariskosten naar de categorie ingeleend personeel. De daling van € 13,1 naar € 12,3 miljoen zorgt voor een flinke stijging in het percentage overhead. Ten opzichte van de primitief begrote lasten van het taakveld overhead zou dit ook al een stijging van 6% betekenen (in totaal 93%).

De lasten voor ingeleend personeel op het taakveld overhead zijn in werkelijkheid verdubbeld ten opzichte van de primitieve raming. Dit komt deels door het niet in kunnen vullen van vacatures waardoor salariskosten zijn vrijgemaakt voor de inhuur van personeel. Bij de salariskosten op het taakveld is te zien dat de werkelijkheid lager uitvalt dan de primitief geraamde lasten, dit nog ondanks een hogere cao stijging dan geraamd. Daarnaast zijn er eenmalige budgetten die primitief op andere taakvelden waren geraamd vrijgemaakt voor de inhuur van personeel.

Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting na wijziging Realisatie Saldo
Lasten
Salarissen 5.613 5.653 5.597 56
Belastingen 24 25 25 0
Duurzame goederen 44 44 45 -1
Sociale uitkeringen in natura 0 0 0 0
Ingeleend personeel 654 1.201 1.152 50
Overige goederen en diensten 4.612 4.702 4.476 226
Inkomensoverdrachten - gemeenten 0 0 0 0
Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 46 46 40 6
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 23 46 46 0
Mutatie voorzieningen 225 191 191 0
Afschrijvingen 213 217 217 0
Toegerekende rente 22 0 1 -1
Overige verrekeningen -1 -1 -1 0
Totaal lasten 11.475 12.125 11.790 335
Baten
Duurzame goederen 0 17 16 0
Uitgeleend personeel 2 7 0 7
Huren 38 39 42 -3
Leges en andere rechten 75 74 95 -20
Overige goederen en diensten 27 27 44 -17
Inkomensoverdrachten - Rijk 19 13 4 10
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 0 111 124 -12
Mutatie voorzieningen 3 3 3 0
Totaal baten 163 291 328 -36
Totaal overhead 11.311 11.833 11.462 371
Toerekenen aan grondexploitaties en investeringen 207 199 249 -50
Totaal overhead na toerekeningen 11.104 11.635 11.214 421
Salariskosten exclusief taakveld 0.4 overhead 13.113 12.297 12.280
% overhead (totaal overhead/salariskosten excl. taakveld overhead) 86% 96% 93%

Taakveld overhead

Terug naar navigatie - Taakveld overhead
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2023 Actuele begroting 2023 Realisatie 2023 Resultaat 2023
Baten 163 291 328 -36
Lasten 11.268 11.926 11.541 385

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Taakveld Resultaat V/N

Op het taakveld overhead is sprake van een overschot van € 421.000

  • Opleidingsbudget: Er is een bedrag van € 107.000 niet ingezet aan opleidingen.
  • Uitvoeringsbudget ICT: Er is een uitvoeringsbudget beschikbaar van € 105.000 voor het project van de archivering van omgevingsvergunningen én het uit laten voeren van verplichte externe audits. We stellen voor dit bedrag door te schuiven naar 2024 aangezien de werkzaamheden dan plaatsvinden.
  • Netwerk- en energiekosten gemeentehuis: Er is sprake van een overschot op dit budget. In de tweede bestuursrapportage is onterecht tweemaal een bedrag geraamd wat tot dit overschot leidt. In de begroting 2024 is hier rekening mee gehouden.   
  • Verrekening overhead: we hebben meer uren toe kunnen schrijven aan investeringen en projecten (grondexploitaties) op de balans. Hierdoor konden we ook meer overhead toerekenen.
  • Archief: We hebben een positieve afrekening ontvangen van het Zeeuws Archief. .
  • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer: In 2023 is een reiskostenregeling voor de vergoeding van woon-werkverkeer ingevoerd. Op voorhand is hiervoor een inschatting van de kosten gemaakt. In de jaarrekening constateren we dat er een bedrag van € 55.900 niet uitgegeven is.

 

107
105

42
50
27
56

 

V
V

V
V
V
V