Uitgaven

3,17%
€ 2.944
x €1.000
3,17% Complete

Inkomsten

1%
€ 1.013
x €1.000
1% Complete

Saldo

22,37%
€ -1.931
x €1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

3,17%
€ 2.944
x €1.000
3,17% Complete

Inkomsten

1%
€ 1.013
x €1.000
1% Complete

Saldo

22,37%
€ -1.931
x €1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

Onderwijshuisvesting
In de komende jaren realiseren we 5 nieuwe, energiezuinige, frisse scholen: 2 in Westkapelle, 2 in Oostkapelle en 1 in Serooskerke. Bij de bouw van de school in Serooskerke houden we ruimtelijk rekening met uitbreiding voor leerlingen uit Vrouwenpolder; wanneer het schoolbestuur mocht besluiten tot samenvoeging van deze 2 scholen.

Daarnaast starten we met de voorbereiding van de nieuwbouw van de Versluijsschool in Aagtekerke.

In de kernen waar we (vanwege denominatie) 2 scholen bouwen,  bouwen we de voorzieningen onder één dak en in overleg met schoolbesturen. We bouwen deze scholen zo dat onze kinderen ruimte krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Als uitvoeringskader hiervoor is in april 2022 het “Kwaliteitskader Veerse schoolgebouwen” vastgesteld.

We realiseren multifunctionele accommodaties (MFA) of integrale kindcentra (IKC), zodat niet alleen de onderwijsfunctie, maar ook andere maatschappelijke functies daarin worden ondergebracht. De planning voor de realisatie van de MFA’s / IKC’s vindt u in de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

Kwaliteit 
Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang graag zo dicht mogelijk bij de woonplaats van onze kinderen. Belangrijk is dat alle kinderen naar school kunnen. Op basis van de Verordening Leerlingenvervoer kunnen ouders/verzorgen indien nodig een aanvraag indienen voor vervoer. Op basis hiervan wordt het vervoer van kinderen naar school geregeld of vergoed. Ook maken we samen met Middelburg en Vlissingen maken we met het basis- en voorgezet onderwijs  afspraken over Passend Onderwijs. Veerse basisscholen krijgen subsidie voor schoolbegeleiding. Voor onderwijsachterstanden kunnen OAB-gelden van het Rijk worden ingezet om subsidies te verlenen aan de kinderopvangorganisaties, scholen en andere educatieve instellingen zoals de Zeeuwse Bibliotheek. Daarnaast is ook een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt van groot belang. Voor het terugdringen van laaggeletterdheid werken we in Zeeuws verband mee aan een Regioplan 2020-2024.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

D.4.01 We hebben passende voorzieningen in peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om onderwijsachterstanden en schooluitval effectief te signaleren en terug te dringen.

Terug naar navigatie - D.4.01 We hebben passende voorzieningen in peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om onderwijsachterstanden en schooluitval effectief te signaleren en terug te dringen.

Omschrijving

Onderwijs- en taalachterstanden in peutergroep en basisonderwijs zorgen voor het onvoldoende benutten van het potentieel van het kind. Door achterstanden tijdig te signaleren, kunnen achterstanden zo vroeg mogelijk ingelopen worden.

Zo ervaren leerlingen minder problemen bij overgang tussen peutergroep, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Signaleren van onderwijs en -taalachterstanden gebeurt met de monitor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) die in ontwikkeling is.

Schooluitval en –verlating kunnen gevolgen (en oorzaken) zijn van onderwijsachterstanden in het voortgezet onderwijs en mbo. Tijdig signaleren en terugdringen hiervan, biedt leerlingen meer kans op het behalen van een passend diploma en kansen in de maatschappij.

Stand van zaken

Wij hebben in 2023 een Onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe gemeente Veere de wettelijke taak uitvoert die wij hebben in het terugdringen van onderwijsachterstanden. 

In 2023 heeft Regionaal Bureau Leerplicht de leerplichttaken die wij als gemeente Veere hebben, gecontinueerd. Daarbij hebben zij extra aandacht gegeven aan thuiszitters, door middel van de nieuwe functie van thuiszitterscoach. Wij hebben volgens de afspraken financieel bijgedragen aan de reguliere taken en aan de functie van de thuiszittercoach. 

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.4.02 In 2023 volgen volwassen laaggeletterde inwoners (taal)lessen gericht op werk of zelfredzaamheid.

Terug naar navigatie - D.4.02 In 2023 volgen volwassen laaggeletterde inwoners (taal)lessen gericht op werk of zelfredzaamheid.

Omschrijving

In onze gemeente wonen mensen die laaggeletterd zijn en/of beperkte digitale vaardigheden hebben. Uit onderzoek uit 2021 blijkt dat van de laaggeletterden in Zeeland 39% is bereikt door begeleiding/scholing. Samen met Middelburg en Vlissingen maken we afspraken met aanbieders van (taal)educatie in onze gemeente. De toeleiding van laaggeletterden naar deze educatie, én de taaltrajecten zelf zijn effectief en meetbaar. Op Zeeuws niveau werken we samen aan afspraken die het Rijk en de VNG maakten om laaggeletterdheid terug te dringen.

Stand van zaken

Gemeenten hebben een wettelijke taak om aanbod van volwasseneducatie te verzorgen in de gemeente. Hiervoor krijgen we middelen van het Rijk. De drie Walcherse gemeenten pakken deze taak gezamenlijk op. Er zijn voor 2023 subsidies beschikt aan Scalda, Taalhuis Walcheren en vrijwilligersorganisatie Stichting Gilde Walcheren. Deze uitvoerders organiseren een cursusaanbod volwasseneducatie.

In totaal bedroegen deze subsidies € 495.694.

Gemeente Veere heeft deze subsidies beschikt als penvoerder van de drie gemeenten.

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.4.03 Elk schoolgebouw in onze gemeente is toekomstbestendig.

Terug naar navigatie - D.4.03 Elk schoolgebouw in onze gemeente is toekomstbestendig.

Omschrijving

We bieden basisonderwijs aan in doelmatige en toekomstbestendige schoolgebouwen. Bij nieuwbouw van 2 scholen in een kern bouwen we deze onder één dak en bij voorkeur in combinatie met meerdere voorzieningen.

Als uitvoeringskader voor schoolbesturen is het “Kwaliteitskader Veerse schoolgebouwen” vastgesteld.

De nieuwbouw van scholen in Oostkapelle, Westkapelle en Serooskerke maakt onderdeel uit van het project Maatschappelijke Voorzieningen. We realiseren multifunctionele accommodaties (MFA) of integrale kindcentra (IKC), zodat niet alleen de onderwijsfunctie, maar ook andere maatschappelijke functies daarin worden ondergebracht. De specifieke planning voor de realisatie van de MFA’s / IKC’s vindt u in de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

Naast bovengenoemde scholen is in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2013-2022 ook de planning voorzien van de nieuwbouw van de Versluijsschool te Aagtekerke in 2025. Inmiddels zijn hierover startgesprekken gevoerd. Daarbij is besproken dat de planning één jaar opgeschoven kan worden naar 2026. Dit maakt geen onderdeel uit van het project MV.

Aagtekerke Versluijsschool: wij nemen een besluit over het bouwheerschap, de locatie van de school, de tijdelijke huisvesting, een voorbereidingskrediet en doen hierover een voorstel aan de gemeenteraad.

Stand van zaken

U heeft op 9 februari 2023 een aanvulling op het Kwaliteitskader Veerse schoolgebouwen vastgesteld in verband met de  lokalen bewegingsonderwijs voor groepen 1 en 2 basisonderwijs.  Zodat bij het bouwen van scholen onder één dak met een sportaccommodatie, ook  de groepen 1 en 2 bewegingsonderwijs krijgen in de sportaccommodatie. En er geen apart lokaal bewegingsonderwijs nodig is.

Voor de nieuwbouw van de Versluijsschool in Aagtekerke heeft u  op 5 juli 2023 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Daarnaast hebben wij in overleg besloten dat het bouwheerschap  bij het schoolbestuur ligt.

Voor de stand van zaken voorbereiding nieuwbouw scholen / MFA's / IKC's verwijzen wij naar de toelichting op de projecten Maatschappelijke Voorzieningen.

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
13 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen Ingrado 2021 0,0 1,5 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
14 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen Ingrado 2022 13,0 32,0 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
15 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs 2022 1,4 2,5 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2023 Actuele begroting 2023 Realisatie 2023 Resultaat 2023
Baten
4.1 Openbaar basisonderwijs 64 52 54 -1
4.2 Onderwijshuisvesting 58 77 133 -56
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 596 763 827 -63
Totaal Baten 718 893 1.013 -120
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 456 480 449 30
4.2 Onderwijshuisvesting 779 616 616 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.548 1.739 1.879 -140
Totaal Lasten 2.783 2.835 2.944 -109

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Taakveld Resultaat V/N

Openbaar onderwijs

Dit taakveld heeft een positief resultaat van € 31.600.

Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

 

32

 

V

Onderwijshuisvesting

Het taakveld heeft een positief resultaat van € 56.200.

In 2023 hebben we een schadevergoeding ontvangen voor de waterschade  in OBS de Golfslag.  De uitgaven daarvoor vonden plaats in 2022 vanuit de reserve lokaal onderwijsbeleid. De schadevergoeding is in de begroting 2023 niet meegenomen, omdat onzeker was dat we deze zouden ontvangen.

 

56

 

V

 

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Er is een tekort van € 76.800. 

Peuterspeelzalen en kinderopvang
De subsidie aan KOW konden we niet geheel dekken vanuit de rijksmiddelen van het Onderwijs Achterstanden Beleid.

Leerlingenvervoer
Verder wordt het tekort voornamelijk veroorzaakt door duurder leerlingenvervoer. Sommige leerlingen moesten verder weg worden vervoerd of hadden een speciale individuele regeling nodig.

 

 

30

 

53

 

 

N

 

N