Uitgaven

3%
€ 2.793
x €1.000
3% Complete

Inkomsten

7,2%
€ 7.316
x €1.000
7,2% Complete

Saldo

52,39%
€ 4.523
x €1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

3%
€ 2.793
x €1.000
3% Complete

Inkomsten

7,2%
€ 7.316
x €1.000
7,2% Complete

Saldo

52,39%
€ 4.523
x €1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

Dit programma gaat over rollen, verantwoordelijkheden en ontwikkelingen voor bestuur en organisatie. De portefeuillehouder van dit programma is wethouder van Houten en voor het onderdeel bestuurlijke integriteit de burgemeester.

Dienstverlening
Eén van de speerpunten in het hoofdlijnenprogramma 2022-2026 “Veere breed verbinden” is een betere dienstverlening. De dienstverlening moet beter. Ook het recente rapport van de rekenkamercommissie “Dienen en deugen” heeft (meer beleidsmatig) aanbevelingen voor een betere dienstverlening.

Verbinden en samen doen
In het hoofdlijnenprogramma gaven wij aan de verbinding te willen zoeken en in samenspraak en overleg met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen tot goede resultaten te willen komen bij de opgaven die er liggen. Daarnaast willen we, met als doel de dienstverlening te verbeteren, investeren in een betere communicatie. In dit programma benoemen we een aantal maatregelen voor dit alles.

Organisatie
Met als doel een betere dienstverlening is één van onze speerpunten ook het versterken van de ambtelijke organisatie. Verder is het voor onze positie op de arbeidsmarkt belangrijk dat we een goede werkgever zijn en dat ook naar buiten toe uitstralen. Voor de concrete maatregelen die dit alles vraagt, verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Integriteit
Bij het zijn van een betrouwbare overheid hoort aandacht voor zowel bestuurlijke als ambtelijke integriteit. De afgelopen jaren is hiervoor verder beleid ontwikkeld, hebben we een integriteitscoördinator aangesteld en hebben we zowel bestuurlijk als ambtelijk bewustwordingssessies gehouden. Dit alles zetten we de komende periode door.

Financiën
In het hoofdlijnenprogramma geven we ook aan in te zetten op het voeren van een gezond financieel beleid. De uitwerking daarvan treft u aan in het financiële gedeelte van de programmabegroting.

Verbonden partijen
We verliezen de verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) niet uit het oog en willen daar grip op houden. De gemeente Veere heeft verbonden partijen die voor de gemeente taken uitvoert of waarmee de gemeente samenwerkt. Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Verbonden partijen stellen hoge eisen aan sturing en controle van de raad. Door het op afstand plaatsen van activiteiten en diensten zijn duidelijke kaders en heldere afspraken aan de voorkant nodig en goede beheersingsmaatregelen om de processen te kunnen uitvoeren. De werkgroep verbonden partijen heeft voorstellen gedaan om het proces te uniformeren. Voor alle GR-en gaan we ermee aan de slag. In dit programma benoemen we hier een aantal maatregelen voor.

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

D0.01 We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners.

Terug naar navigatie - D0.01 We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners.

Omschrijving

Het verbeteren van onze dienstverlening is een permanente opdracht. Deze doelstelling is één van de speerpunten in het hoofdlijnenprogramma “Veere breed verbinden”. Ook het recente rapport “Dienen en deugen” van de rekenkamercommissie geeft aan dat er aanleiding is om te investeren in een betere dienstverlening en de daarbij horende (rand)voorwaarden.

Landelijk komt er steeds meer wetgeving die stuurt naar en invloed heeft op de digitale varianten van onze dienstverlening.
Dienstverlening verloopt langs een aantal kanalen. Het landelijke omnichannel-concept wil er voor zorgen dat de klant niet meer het “van het kastje naar de muur” gevoel overhoudt. Dit concept stimuleert ons om ook naar de eigen organisatie te kijken.

Landelijk werken partijen aan een structurele hervorming van de gemeentelijke informatiesystemen om aan de groeiende vraag naar informatie te voldoen. Het concept heet Common Ground en stelt ons in staat om op een flexibele en moderne manier maatschappelijke vraagstukken op te pakken en dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren.

De overgang naar dit concept verloopt geleidelijk. We schatten in dat er 5 tot 10 jaar een hybride situatie bestaat tussen onze huidige en hervormde informatiearchitectuur.

Stand van zaken

We stelden in 2023 een nieuw meerjarenbeleidsplan Informatievoorziening vast voor de periode 2023-2026. Het vernieuwen van het visiedocument dienstverlening ronden we het eerste kwartaal van 2024 af.

Met een dynamisch uitvoeringsplan voerden we verbeteracties uit die onze dienstverlening verbeteren. Het gaat onder meer over interne sturing (bijvoorbeeld op een betere bereikbaarheid en  het terugdringen van het aantal terugbelverzoeken, ), betere interne samenwerking, de activiteiten van de twee casusregisseurs en het investeren in verdere digitale dienstverlening. Specifiek noemen we hier ook alle voorbereidingen die we troffen voor de komst van de Omgevingswet vanaf 1 januari 2024.

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D0.02 We zoeken verbinding en werken aan goede resultaten voor onze opgaven

Terug naar navigatie - D0.02 We zoeken verbinding en werken aan goede resultaten voor onze opgaven

Omschrijving

Deze doelstelling draagt conform wat we al aangaven in het “programma op hooflijnen 2022-2026 Veere breed verbinden” bij aan het gemeenschappelijk belang van Veere (nog) beter maken. Dit doen we in samenspraak en overleg met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.

Stand van zaken

Loopt mee in het proces als al toegelicht onder maatregel 0.038.

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D0.03 We houden grip op verbonden partijen

Terug naar navigatie - D0.03 We houden grip op verbonden partijen

Omschrijving

Binnen verbonden partijen werken we samen met andere overheden waardoor zaken onvermijdelijk meer op afstand komen. Daarbij is het dan van belang waar nodig grip op deze zaken te hebben en houden.

Stand van zaken

Zie voor toeliching onder maatregel 0.041 en 0.042.

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland
1 Formatie FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2023 10,26 n.b.
2 Bezetting FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2023 9,92 n.b.
3 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 2023 € 1.025 n.b.
4a Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom Eigen begroting 2023 23% n.b.
4b Externe inhuur Totale kosten inhuur externen Eigen begroting 2023 € 3.907.589 n.b.
5 Overhead % van de totale lasten Eigen begroting 2023 14% n.b.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2023 Actuele begroting 2023 Realisatie 2023 Resultaat 2023
Baten
0.1 Bestuur 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 328 318 312 6
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 26 67 54 13
0.63 Parkeerbelasting 6.597 6.732 6.950 -217
Totaal Baten 6.951 7.118 7.316 -198
Lasten
0.1 Bestuur 1.737 1.862 1.639 223
0.2 Burgerzaken 710 840 916 -76
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 135 207 156 51
0.63 Parkeerbelasting 67 78 82 -3
Totaal Lasten 2.648 2.987 2.793 195

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Taakveld Resultaat V/N

Bestuur
Het taakveld bestuur heeft een overschot van € 222.900.
Het overschot komt enerzijds door een vrijval uit de wachtgeldvoorziening (€ 93.000) en anderzijds door een lagere storting in de pensioenvoorziening dan begroot (€ 105.000).

De vrijval uit de wachtgeldvoorziening komt onder andere door een lagere aanspraak van een oud burgemeester i.v.m. een tijdelijke aanstelling elders. 

 

 

204

 

 

V

Burgerzaken
Op het taakveld burgerzaken is sprake van een tekort van € 81.500.

Dit komt met name door de administratieve toerekening van loonkosten ten behoeve van de tarief gerelateerde producten waar we leges voor heffen. De loonkosten die in dit taakveld extra verantwoord zijn hebben we op andere taakvelden minder verantwoord waardoor in totaal de administratieve wijziging in evenwicht is. 

 

82

 

N

Parkeerbelasting
Ten opzichte van de prognose bij de 2e bestuursrapportage is er een meeropbrengst van € 214.000. Dit komt door een beter najaar dan verwacht en daardoor meer parkeeracties en als gevolg daarvan een hoger aantal fiscale naheffingen dan geraamd. 

 

214

 

V

Eenmalige prioriteiten

Terug naar navigatie - Eenmalige prioriteiten
Omschrijving prioriteit Begroot Realisatie Toelichting
Eenmalig uitvoeringsbudget Verbeteren Dienstverlening 10.000 10.000 Budget uitgegeven.
Aanpassing informatiesystemen i.v.m. nieuwe landelijke wetgeving 75.000 0 Budget is bij de slotwijziging doorgeschoven t.b.v. de implementatie van de wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.
Budget inhuur projectleider rapport dienstverlening 85.000 85.000 Budget uitgegeven.