Uitgaven

23,22%
€ 21.598
x €1.000
23,22% Complete

Inkomsten

9,27%
€ 9.424
x €1.000
9,27% Complete

Saldo

141,02%
€ -12.175
x €1.000

6. Sociaal Domein

Uitgaven

23,22%
€ 21.598
x €1.000
23,22% Complete

Inkomsten

9,27%
€ 9.424
x €1.000
9,27% Complete

Saldo

141,02%
€ -12.175
x €1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

We hebben belangrijke taken in het sociaal domein. Iedereen moet kunnen meedoen. Daarom helpen we onze inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit is bovendien onze wettelijke taak.

In het sociaal domein ligt er een grote uitdaging voor ons. Er ligt druk op het sociaal domein door oplopende kosten en een dreigend tekort aan personeel. Dit komt onder andere door ontwikkelingen waar de gemeente geen of nauwelijks invloed op heeft, zoals de vergrijzing van onze bevolking. De kans is hierdoor groot dat er in de komende jaren meer beroep gedaan wordt op de Wmo. Economische groei of krimp heeft een sterke invloed op het aantal mensen dat gebruik maakt van verschillende gemeentelijke voorzieningen in het sociaal domein. Waaronder de Participatiewet. Daarnaast moeten we kijken wat de midden en langetermijngevolgen zijn van onder meer de corona- en de energiecrisis en de oorlog in de Oekraïne.  

Ook op de wet- en regelgeving vanuit het Rijk kunnen we weinig tot geen invloed uitoefenen. Deze regelgeving is van grote invloed op de keuzes die we kunnen maken en onze financiële situatie. Een voorbeeld hiervan is de voorgenomen bezuiniging op de jeugdhulp in het laatste jaar van de huidige raadsperiode.

Al deze ontwikkelingen en regelgeving zijn een gegeven. Als gemeente spelen we daar zo goed mogelijk. In onderstaande is beschreven hoe we met de trends en ontwikkelingen omgaan.

Eigen regie
We willen dat onze inwoners zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven. Dit betekent onder meer dat we mensen vroegtijdig helpen om (zware) professionele zorg te voorkomen of uit te stellen. Om dit te bereiken, faciliteren we diverse preventieve voorzieningen. Het bevorderen van eigen regie vindt niet alleen plaats in het sociaal domein. In het programma Onderwijs, het programma Sport, Cultuur en Recreatie en het programma Volksgezondheid staan ook specifieke maatregelen die hieraan bijdragen. Zo worden er bijvoorbeeld taallessen aangeboden voor laaggeletterde inwoners en zorgen we ervoor dat inwoners veel kunnen bewegen/sporten. Dit alles draagt bij aan de gezondheid en zelfredzaamheid van onze inwoners, oftewel: hun eigen regie. De paragraaf  Maatschappelijke Voorzieningen draagt ook bij aan eigen regie, door de gelegenheid van ontmoeting tussen inwoners te faciliteren.

Sturen op resultaat
Om tot goed beleid te komen, hebben we inzicht gecreëerd in de belangrijkste ontwikkelingen in het sociaal domein. Het is namelijk essentieel om te begrijpen wat er gebeurt en om de goede maatregelen te nemen. Maatregelen waarvan we kunnen meten of ze opleveren wat we voor ogen hebben. Dit maakt sturen op resultaat mogelijk. We ontwikkelen dit inzicht door met een nieuw verbeterd cliëntervaringsonderzoek en preventieve indicatoren op het gebied van onderwijs.

Goede toegang tot Wmo en jeugdhulp.
We vinden het belangrijk dat de ouderen en de jongeren, die dat nodig hebben, de juiste zorg krijgen.

Sinds 1 januari 2020 organiseert de gemeente Veere haar eigen toegang tot Wmo en jeugdhulp. Er staat een solide toegang die ruim binnen de gestelde termijnen hulpvragen kan afhandelen. Tegelijkertijd is er ruimte voor verbetering van kwaliteit en effectiviteit in de zorg. Daarom starten we een pilot waarin we intensiever gaan samenwerken met Berseba (een samenwerkingsverband van 3 basisscholen in onze gemeente) om vragen in de jeugdhulp eerder en beter te kunnen oppakken. Ook kijken we samen met Welzijn Veere en Maatschappelijke Werk Walcheren hoe we hulpvragen beter gezamenlijk kunnen oppakken. Tot slot ontwikkelen we collectieve jeugdvoorzieningen (vooral op het snijvlak van jeugd en onderwijs), samen met Middelburg en Vlissingen.

Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen
In het sociaal domein komen met regelmaat nieuwe grote en complexe vraagstukken naar voren. Van de toenemende druk op de jeugdhulp tot de decentralisatie van beschermd wonen. Mede daarom werken we  vaak samen met andere Zeeuwse gemeenten. Ook hechten we bijvoorbeeld veel waarde aan de Walcherse samenwerking binnen Orionis.

Onze inwoners staan centraal bij de samenwerking tussen de verschillende organisaties en gemeenten. Ook de uitvoering is altijd gericht op de inwoner waarbij een afweging tussen het individuele en gemeenschappelijke belang wordt gemaakt.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

D.6.01 Veerse inwoners doen zoveel mogelijk zelf en hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen leven.

Terug naar navigatie - D.6.01 Veerse inwoners doen zoveel mogelijk zelf en hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen leven.

Omschrijving

Met deze doelstelling bedoelen we dat iedereen kan en mag deelnemen op zijn eigen manier. De gemeente Veere stimuleert, faciliteert en subsidieert organisaties in het preventieve veld om deze doelstelling te verwezenlijken. Daarbij is samenwerking tussen organisaties onderling een speerpunt. Dit in het belang van inwoners. Daarnaast hebben inwoners oog voor elkaar en helpen ze elkaar. Dat hoort bij een participerende samenleving en waarderen we van onze inwoners. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn een belangrijke aanvulling op de professionele zorg. Zij zorgen ervoor dat onze inwoners later, geen of in mindere mate professionele zorg nodig hebben. Via Welzijn Veere en Stichting Manteling ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers. Dit zorgt ervoor dat onze inwoners later, geen of in mindere mate professionele zorg nodig hebben.

 

Financiële zelfredzaamheid is van zeer groot belang om regie te houden over je leven. Met de huidige inflatie is energiearmoede een groot risico voor veel mensen. Dit willen we zo veel mogelijk voorkomen door mensen te helpen met tips en verduurzamingsmaatregelen, zodat het energieverbruik minder wordt. Mensen die in financiële problemen raken door de energieprijzen hebben daarbij prioriteit.

Stand van zaken

Voor de financiële zelfredzaamheid van onze armste inwoners hebben we een aantal extra regelingen uitgevoerd. We hielpen mensen met energiecoaches, het verduurzamen van hun huis en energietoeslag 2023. Verder werden vele doelgroepen  in onze gemeenten geholpen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Voor de middellange termijn stelde u een visie preventie vast. Daarin gaf u richting voor nieuw beleid in de komende jaren.

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.6.02 We sturen binnen het sociaal domein op resultaten en de rapportage is verbreed naar sport, onderwijs en cultuur.

Terug naar navigatie - D.6.02 We sturen binnen het sociaal domein op resultaten en de rapportage is verbreed naar sport, onderwijs en cultuur.

Omschrijving

We zien de laatste jaren de kosten in het sociaal domein stijgen. Daarom hebben we een sturingsmodel voor het sociaal domein. Met dit model analyseren we de kosten, klantaantallen, aantallen in het preventieve veld en de klanttevredenheid. Op deze manier brengen we de ontwikkelingen op een aantal indicatoren in kaart. Deze ontwikkelingen zetten we af tegen een aantal algemene en voorspellende indicatoren, zoals de bevolkingsontwikkeling.

Vervolgens verklaren we de ontwikkelingen en sturen we gericht op effectief beleid, klanttevredenheid/kwaliteit en kosten. Dit alles doen we in samenwerking met onze externe partners als zorgaanbieders, leveranciers en adviesraden.

We leggen de focus op doorontwikkeling en willen de verbinding leggen met sport, onderwijs en cultuur. Hierbij gaat het specifiek om het preventieve karakter van deze onderwerpen. Sport, onderwijs en cultuur kunnen namelijk op vele manieren een hulp- of ondersteuningsvraag voorkomen.

Stand van zaken

We stelden de rapportage sociaal domein over 2022 op. Hieruit bleek geen directe noodzaak tot bijsturen. Toch namen we wel een aantal maatregelen die tot een verwachte kostenbesparing gaan leiden, bijvoorbeeld op het gebied van collectieve jeugdzorgarrangementen. Ook maakten we afspraken met huisartsen om de samenwerking verder te intensiveren. De rapportage sociaal domein over 2023 willen we uitbreiden met onderwijs, sport en cultuur. We moeten bekijken welke kaders en indicatoren we daarvoor willen opnemen in de rapportage. 

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.6.03 De toegang stuurt op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de Wmo en Jeugdzorg.

Terug naar navigatie - D.6.03 De toegang stuurt op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de Wmo en Jeugdzorg.

Omschrijving

Een hoge kwaliteit en effectiviteit van ondersteuning vinden we belangrijk. Onder kwaliteit verstaan we dat klanten de zorg krijgen die aansluit op hun behoeftes. Onder effectiviteit verstaan we dat  klanten de juiste hoeveelheid ondersteuning krijgen: niet te weinig, niet te veel. Ook hebben we het snel door als bepaalde ondersteuning niet bereikt wat we voor ogen hebben. Het is de rol van de toegang om op beide aspecten te sturen.

Stand van zaken

De toegang sprak periodiek met de Wmo contractbeheerder en de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) om signalen te bespreken en de effectiviteit en kwaliteit van zorg in de gaten te houden. Wekelijks besprak de toegang casuïstiek en schakelde ze indien nodig met beleidsmedewerkers, SWVO of IJZ over signalen met betrekking tot zorgaanbieders. We vroegen tijdens zorgevaluaties aan aanbieders om een evaluatierapportage aan te leveren. We passen eenduidige registratie toe in de toegang, waardoor we straks nog meer gegevens kunnen verzamelen. We voerden overleg met SWVO over de op handen zijnde aanbesteding. 

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.6.04 We anticiperen in Zeeuws verband op grote toekomstige ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

Terug naar navigatie - D.6.04 We anticiperen in Zeeuws verband op grote toekomstige ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

Omschrijving

We werken samen met andere Zeeuwse gemeenten om zorg en ondersteuning beter te organiseren en de decentralisatie van taken voor te bereiden. Hierbij zetten we de belangen van onze eigen inwoners centraal en houden we hierbij de lange termijn doelstellingen in het vizier. Ook spelen we in op grote ontwikkelingen, zoals de decentralisatie Beschermd Wonen en het verkorten van de veiligheidsketen jeugdzorg. We zorgen voor oplossingen die uitvoerbaar zijn voor onze toegang en betrokken organisaties.

We zijn als gemeente in januari 2022 aangesloten bij de Zeeuwse Zorg Coalitie. Het doel daarvan is, om in samenwerking met zorgaanbieders, de zorg in Zeeland in de toekomst toegankelijk te houden. Stapsgewijs worden de plannen hiervoor verder uitgewerkt. In 2022 zal een start worden gemaakt met het onderwerp inwonerparticipatie.

Stand van zaken

Op de beleidsterreinen jeugdzorg en volksgezondheid stemden we Walchers én Zeeuws af hoe we omgaan met grote ontwikkelingen. Dit doen we na overleg met onze lokale toegang, zodat de uitvoering werkbaar is. In het Zeeuwse Kernteam Gezondheid bereidden we ons voor op de invoering van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en bepaalden we de mandaatgemeente. De Zeeuwse Zorg Coalitie rondde het Burgerberaad af en leverde aanbevelingen aan om de zorg in Zeeland toekomstbestendig te maken.  Op het gebied van jeugd werden grote stappen gezet bij het opstellen van de Regiovisie, die in het najaar vastgesteld moet worden. De pilot Vaart in Veiligheid maakte in de gemeente Hulst een doorstart onder de naam Ieder1. 

Samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen hebben we de gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren. Orionis ondersteunt de inwoners van de drie Walcherse gemeenten op het gebied van werk, inkomen en schulden. De gemeenschappelijke regeling wordt tegen het licht gehouden. Hij wordt onder meer getoetst aan de vernieuwde Wet gemeenschappelijke regelingen. 

De decentralisatie Beschermd Wonen is opnieuw uitgesteld, nu naar 2025. Vooruitlopend hierop bereidden we ons voor op het maken van partnerschapsafspraken. 

 

 

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
17 Banen per 1.000 inw 15-64jr CBS/ LISA 2022 759,1 812,8 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
18 Jongeren met een delict voor rechter % Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 2022 1,0 1,0 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
19 Kinderen in een uitkeringsgezin % Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 2022 2,0 5,0 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
20 Netto arbeidsparticipatie % CBS - Arbeidsdeelname 2023 71,7 72,1 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
21 Werkloze jongeren % CBS - Jeugd 2022 1,0 1,0 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
22 Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inw 18jr eo CBS - Participatie Wet 2023 111,0 256,7 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
23 Lopende reïntegratievoorzieningen per 10.000 inw 15-65jr CBS - Participatie Wet 2023 56,2 231,5 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
24 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2023 9,1 12,9 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
25 Jongeren met jeugdbescherming % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2023 0,7 1,3 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
26 Jongeren met jeugdreclassering % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2023 nb 0,3 Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
27 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inw CBS - Monitor Sociaal Domein WMO 2022 530,0 749,0 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2023 Actuele begroting 2023 Realisatie 2023 Resultaat 2023
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 112 3.022 6.457 -3.436
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 66 10 9 1
6.3 Inkomensregelingen 2.653 2.727 2.846 -120
6.4 WSW en beschut werk 0 3 3 0
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 104 89 93 -4
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 0 0 0 0
6.71b Begeleiding (WMO) 0 0 0 0
6.71c Dagbesteding (WMO) 0 0 0 0
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0
6.72a Jeugdzorg begeleiding 0 3 3 0
6.72b Jeugdzorg behandeling 0 0 0 0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 0 0 0 0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 0 0 0
6.73a Pleegzorg 0 0 0 0
6.73b Gezingsgericht 0 0 0 0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0 0
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 0
6.74c Gesloten plaatsing 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0
6.81a Bescherm wonen (WMO) 0 9 13 -4
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
6.82a Jeugdbescherming 0 0 0 0
6.82b Jeugdreclassering 0 0 0 0
Totaal Baten 2.936 5.862 9.424 -3.562
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.854 5.982 4.743 1.239
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 1.419 1.191 1.077 115
6.3 Inkomensregelingen 4.291 5.477 5.176 301
6.4 WSW en beschut werk 1.323 1.369 1.329 40
6.5 Arbeidsparticipatie 1 1 1 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.186 1.145 1.090 55
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 18 18 0
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 1.455 1.607 1.597 10
6.71b Begeleiding (WMO) 2.092 1.243 1.224 19
6.71c Dagbesteding (WMO) 689 657 637 19
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 6 0 6
6.72a Jeugdzorg begeleiding 729 464 480 -16
6.72b Jeugdzorg behandeling 383 434 484 -51
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 497 500 388 112
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 302 45 -82 127
6.73a Pleegzorg 564 481 397 83
6.73b Gezingsgericht 292 238 184 54
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 163 511 899 -387
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 872 993 1.113 -120
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 280 315 351 -36
6.74c Gesloten plaatsing 129 139 174 -35
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0
6.81a Bescherm wonen (WMO) 26 26 26 0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 9 48 23 25
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
6.82a Jeugdbescherming 338 281 184 97
6.82b Jeugdreclassering 41 53 84 -31
Totaal Lasten 19.934 23.224 21.598 1.625

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Taakveld Resultaat V/N

Samenkracht en burgerparticipatie

Op dit taakveld zien we een overschot van € 4.675.000.

Bekostigingsregeling Oekraïners
Het grootste deel van het overschot op dit taakveld komt door de bekostigingsregeling van de opvang van ontheemde Oekraïners. Gemeente Veere heeft minder kosten gemaakt dan dat er aan rijksmiddelen is ontvangen.
Voor de opvang Oekraïense ontheemden is er door de regeling leefgeld een overschot.

Regiodeal Aagtekerke
De uitvoering van de regiodeal in Aagtekerke is nog niet volledig afgerond in 2023 en zal verder uitvoering krijgen in 2024. We stellen bij het raadsvoorstel voor het resterende budget van € 39.200 in 2024 weer beschikbaar te stellen.

Preventie
De uitgaven in het kader van preventie zijn lager uitgevallen dan begroot. Naar verwachting is dit een eenmalige meevaller. Het betreft een bedrag van € 78.800.

 

 


4.160
235


39


79

 

 


V
V


V


V

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Op dit taakveld is sprake van een overschot van € 113.300.

Netwerkberaden en externe expertise
Er zijn minder kosten gemaakt ten behoeve van netwerkberaden en inhuur van externe expertise.

Casusregie IJZ
Er is sprake van een overschot van € 50.000 op het onderdeel casusregie jeugdzorg. Er is minder behoefte geweest dan vooraf was ingeschat.

 

 


30


50

 

 


V


V

Inkomensregelingen, WSW en beschut werk  en arbeidsparticipatie

Er is sprake van een overschot van €460.600.

Dit komt onder andere doordat Orionis een positief saldo had op de jaarrekening en door de definitieve afrekening van de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) van 2022. Het positieve jaarrekeningsaldo van Orionis komt voor het grootste deel door de terugbetaling van de energietoeslag 2023 door Orionis, omdat deze nog niet volledig is uitgevoerd. In 2024 wordt de energietoeslag afgerond.

 

461

 

 

V

 

WMO en jeugd

Er is op deze taakvelden in totaal sprake van een tekort van € 61.300.

Op het onderdeel WMO is sprake van een overschot van € 135.000. Dit komt voornamelijk door lagere uitgaven op de onderdelen maatwerkvoorzieningen en maatschappelijke en vrouwenopvang.

Op de taakvelden van jeugdzorg is sprake van een tekort van € 196.300. Een afrekening van het inkoop bureau jeugdzorg is onterecht tweemaal opgenomen, waardoor de er in de jaarrekening sprake is van een tekort. In 2024 corrigeren we dit.

 

 

135

196

 

 

V

N