Paragraaf verbonden partijen

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De paragraaf Verbonden Partijen nemen we op om te voldoen aan artikel 26 van het Besluit Begroting en Verantwoording. Volgens de artikelen 15 en 26 dient deze paragraaf ten minste te bevatten:

De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
De lijst van verbonden partijen.
Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang verstaan we: een zetel in een bestuur van een verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang bedoelen we dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld; die zijn ze kwijt in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen kan een manier zijn om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Op degene die in het bestuur van een verbonden partij functioneert, berust de verplichting zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan dat betrokkene naar die partij heeft afgevaardigd.

Er is een veelheid aan verbonden partijen. Het is voor het inzicht van de gemeenteraad van belang dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals geconcretiseerd in de programma’s, in hoofdlijnen aan wordt gegeven. Daarbij dient apart stilgestaan te worden bij de voornemens omtrent verbonden partijen.

Veere
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 januari 2016 de nota “Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” van de VZG vastgesteld. Dit rapport heeft tot doel om de onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer (gemeenschappelijke regeling) te verbeteren.   

De collegeleden vertegenwoordigen de gemeente in de besturen van gemeenschappelijke regelingen. Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen is aangemerkt als een taak van bestuur en uitvoering, dus behorend tot de bevoegdheden van het college.

Indeling
We verdelen de verbonden partijen als volgt onder in drie categorieën:

Gemeenschappelijke regelingen (nummer 1 t/m 7)
Stichtingen en verenigingen (8)
Overige verbonden partijen (nummer 9 t/m 10)

1. Gemeenschappelijke regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)

Terug naar navigatie - 1. Gemeenschappelijke regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)

 

Vestigingsplaats Borsele
Doel De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.
Bestuurlijk belang Eén lid en een plaatsvervanger, door en uit de raad (inclusief de voorzitter) gekozen.
Financieel belang

Jaarlijkse verplichting naar rato van aangeboden afval en voor de garantieverplichting naar rato van het aantal inwoners.

Definitieve jaarrapportage zal medio juni vastgesteld worden en in september worden aangeboden aan de raad.

Raadsprogramma Volksgezondheid en milieu
Rekening 2023 (bijdrage)
Het O.L.A.Z. berekent de verwerkingskosten van het afval die door de verwerker in rekening worden gebracht, rechtstreeks door aan de deelnemende gemeenten. Het voorschottarief voor brandbaar afval (inclusief afvalstoffenbelasting bedraagt  € 128,20 per ton. Voor het GFT bedragen de verwerkingskosten € 76,50 per ton. De voorschotbijdragen voor de milieustraat bedraagt  € 25,29 per inwoner. Het AB  heeft de begroting 2023 op 30 juni 2022 vastgesteld.
Ontwikkelingen

De invoering van toegangscontrole op de milieustraat. Hier is vertraging ontstaan. De informatie die nodig is om toegang te krijgen tot de milieustraat moet van de belastingen afkomen. Dit zijn voor heel Zeeland al meerdere partijen. Het stroomlijnen van deze informatie is inmiddels in een eindfase beland, OLAZ zal het eerste kwartaal van 2024 met een uitgewerkte planning komen

Er wordt onderzoek gedaan naar de milieustraat van de toekomst in combinatie met regionale ambachtcentra.

De brand bij het afvalverwerkings bedrijf AVR in Rotterdam heeft geleidt tot een tijdelijke opslag op het OLAZ terrein, hiervoor zijn voorzieningen getroffen in samen spraak met de RUD. Zodra de AVR weer in bedrijf is zal de tijdelijk opgeslagen restafval balen weer terug getransporteerd worden naar de AVR. De AVR zal de gemaakte kosten dekken.

De verdergaande afvalscheiding om de VANG doelstelling te kunnen realiseren, waarbij het accent komt te liggen op meer hoogwaardigere (kwalitatief betere) ingezamelde stromen.

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)

De risico's voor het O.L.A.Z. op het gebied van verwerking afval beperken zicht tot de verplichtingen die zijn aangegaan in de verwerkingscontracten. De ontwikkeling van de afvalstoffenbelasting en de eventuele CO2 heffing vormen een financieel risico voor de deelnemende gemeenten.

 

Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Resultaat 2023
         
481.940 481.940 11.941.458 11.941.458 0

2. Orionis Walcheren

Terug naar navigatie - 2. Orionis Walcheren

Vestigingsplaats Vlissingen
Doel

De primaire taak van Orionis Walcheren is de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen. Orionis Walcheren begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk (betaald) werk. Als (betaald) werk nog niet mogelijk is, wordt er ingezet op participatie, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Daar waar nodig wordt (tijdelijk) inkomenssteun en/of schuldhulpdienstverlening geboden.

Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Middelburg, Veere en Vlissingen.
Bestuurlijk belang Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders met Sociale Zaken in hun portefeuille van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met één lid van het college van B&W uit elke gemeente. De gemeente met het grootste financiële belang binnen de regeling heeft een extra lid.
Financieel belang De Gemeente Veere betaalt een bijdrage in de uitvoeringskosten. De verdeling van deze kosten vindt plaats op basis van de verdeelsleutel ontvangen rijksvergoedingen. Tevens wordt er een extra bijdrage betaald voor de uitkeringslasten voor dat deel van de lasten wat de Rijksvergoeding te boven gaat. Ook deze bijdrage wordt toegedeeld op basis van de ontvangen Rijksvergoedingen.
Raadsprogramma Sociaal Domein
Rekening 2023 (bijdrage) € 6.518.655, voor zowel uitvoering als o.a. BUIG bijdragen, energietoeslag etc.
Ontwikkelingen

In 2023 hebben de Walcherse raden de Kadernota Orionis 2023-2026 vastgesteld.  De kaders in deze nota zijn uitgangspunten. Aan de hand van de deze uitgangspunten wordt in de begroting van Orionis Walcheren jaarlijks het beleid en de uitvoeringsrichtlijnen vastgesteld. Eventuele (financiële) bijstelling vindt plaats in de begrotingswijzingen. 

Ook heeft Orionis in 2023 met de eerste begrotingswijziging 2024  een extra investering in het re-integratiebudget gedaan. Met dit budget verwacht Orionis zo'n 80 Walcherse inwoners extra naar  werk te kunnen begeleiden.

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)

Het solidariteitsbeginsel  dat onder de GR ligt, moet enige redelijkheid kennen: de belangen van de gemeente Veere moeten gediend blijven worden.

Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Resultaat 2023
€ - 1.287.000 1.062.000 31.069 21.887 € 888.000

3. De Zeeuwse Muziekschool

Terug naar navigatie - 3. De Zeeuwse Muziekschool

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Deze regeling heeft tot doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische samenwerking, waarbinnen het geven van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs en de muzikale vorming in de ruimste zin van leerlingen woonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van 10 Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van B&W.
Financieel belang Inwoners gerelateerde bijdrage in de jaarlijkse vaste kosten; docenturen in Veere gerelateerde bijdrage in de niet toerekenbare kosten (overhead); de variabele kosten zijn afhankelijk van door de gemeente gekozen programma.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie
Rekening 2023 (bijdrage) De vastgestelde bijdrage voor 2023 bedroeg € 182.177.  Daar bovenop kwam in de loop van 2023 € 53.735,36  als aanvulling van de tekorten 2022 en 2023.
Ontwikkelingen Muziekschool Zeeland bleek in het voorjaar van 2023 financieel in zwaar weer te verkeren. De Muziekschool heeft extra bijdragen gevraagd. Onder begeleiding van een Zeeuwsbrede begeleidingscommissie zijn afspraken gemaakt over de extra bijdragen. De afspraken zijn conform uitgevoerd.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)  

Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Resultaat 2023
280.204 n.b. 1.271.334 n.b.

4. Het Zeeuws Archief

Terug naar navigatie - 4. Het Zeeuws Archief

 

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Behartiging belangen van de minister en de gemeenten op het archiefgebied.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Veere en Middelburg en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Bestuurlijk belang Portefeuillehouder Archiefzaken en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van burgemeester en wethouders.
Financieel belang Vaste jaarlijkse bijdrage.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie / Overhead
Rekening 2023 (bijdrage)

€ 159.447 bijdrage GR 

€ 39.658 bijdrage e-depot

€ 43.652,70 stadhuis collectie

Ontwikkelingen Per 1-7-2024 wijzigt de GR regeling naar de nieuwe WGR met de huidige partners. In 2023 is hier hard aan gewerkt door het Zeeuws Archief om de regeling aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Daarnaast is er een onderzoek gestart naar mogelijke nieuwe GR partners vanaf 1-1-2025. Per 1-1-2025 treedt het Rijk (minister van OCW) uit. Dit was al in 2023 bekend. Daarom is er in 2023 een proces gestart om de GR partners uit te breiden, zodat het Zeeuws Archief een toekomstbestendig en krachtig bestuur blijft behouden.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) nvt

Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Resultaat 2023
2.360.090 2.448.612 4.233.759 5.009.151 173.330

5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

Terug naar navigatie - 5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

Vestigingsplaats Goes
Doel Uitvoering geven aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid voor alle deelnemende Zeeuwse gemeenten zoals in de Wet publieke gezondheid staat beschreven. Naast deze taken worden op basis van afspraken in de gemeenschappelijke regeling ook taken uitgevoerd voor de individuele gemeenten die hier opdracht voor hebben gegeven. De GGD Zeeland heeft in ieder geval tot taak de gemeenten te adviseren over de bevordering, totstandkoming en de continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie en de afstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg. Naast de taken op het gebied van gezondheidszorg is de GR GGD ook belast met de uitvoering van de Jeugdzorg. Dit doen ze voor alle Zeeuwse Gemeenten. 
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit de raad, inclusief de voorzitter.
Financieel belang Bijdrage voor de Algemene Gezondheidszorg naar rato van het aantal inwoners en gedeeltelijk voor de Jeugdgezondheidszorg naar rato van het aantal 0-19 jarigen op 1 januari voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar zoals door het CBS gepubliceerd. Het totale financiële belang in de GR bedraagt voor 2023 € 1.122.899. Daarnaast betalen we een bedrag van € 4,5 miljoen voor de Jeugdzorg. Hiervan is € 100.000 voor de uitvoeringskosten en € 4,4 miljoen voor zorgkosten.
Raadsprogramma Volksgezondheid en Milieu
Rekening 2023 (bijdrage) € 1.122.899
Ontwikkelingen In het najaar 2022 heeft de GGD de eerste begrotingswijziging voor 2023 gepresenteerd. Het gaat hierbij om een forse uitbreiding (25 FTE) van de formatie als gevolg van jaarlange bezuinigingen. De uitbreiding moet ervoor zorgen dat de basis op orde gebracht wordt. De financiële gevolgen voor Veere zijn vooruitlopend op besluitvorming over de betreffende begrotingswijziging verwerkt in de gemeentelijke begroting 2023.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) Bij de begroting van de GGD zitten ook de kosten voor de uitvoering van Jeugdzorg. Deze kosten gaan in 2024 stijgen. Deze onverwachte stijging komt mede door externe veranderingen zoals veranderingen in CAO, een landelijk tarief voor de GI's en toenemende kosten voor JeugdzorgPlus. Deze kosten waren ten tijde van opstellen van de begroting 2024 nog niet financieel vast te stellen. 

Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Resultaat 2023
€ 2.534.000  € 2.534.000 € 20.713.000 € 20.713.000 € 0

6. Veiligheidsregio Zeeland

Terug naar navigatie - 6. Veiligheidsregio Zeeland

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Adequate brandweerzorg bieden, voorbereid en geoefend zijn op rampen en crises en een meldkamer in stand houden. Dit alles op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten. 
Bestuurlijk belang De burgemeester in het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voert gemeentelijke taken uit. Het is belangrijk dat dat goed gebeurt en binnen de door de gemeente beschikbaar gestelde financiële middelen.
Financieel belang Bijdrage naar rato van het aantal inwoners alsmede andere uitkeringen en vergoedingen.
Raadsprogramma Veiligheid
Rekening 2023 (bijdrage) € 2.000.000 (prognose)
Ontwikkelingen De VRZ verwacht op dit moment het jaar 2023 af te sluiten met een voorlopig negatief resultaat van € 475.894 nadelig. Dit heeft o.a. te maken met een schadeclaim rond de mogelijke verontreiniging van een perceel als gevolg van PFAS- houdend blusschuim.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) De begroting 2025 is sluitend. De jaren 2026, 2027 en 2028 laten een tekort zien van respectievelijk € 47,127, € 78.166 en € 187.126. Dit tekort wordt veroorzaakt door enkele, onverwachte structurele tegenvallers in combinatie met de personeelslasten die oplopen in de meerjarenraming. De reeks is opgenomen in het financieel perspectief.

Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Resultaat 2023
2.847.941 n.n.b. 29.050.939 n.n.b. -475.894

7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Terug naar navigatie - 7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Vestigingsplaats Terneuzen
Doel De RUD Zeeland voert in opdracht van de gemeenten, provincie en het waterschap voor milieutaken de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Ze vervult deze taken professioneel, doelmatig en volgens vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.
Betrokken partijen Raden en colleges van alle Zeeuwse gemeenten, het algemeen en het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen en Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland.
Bestuurlijk belang Lid van het algemeen bestuur van de RUD. De gemeente Schouwen-Duiveland vertegenwoordigt de regio Walcheren-Schouwen-Duiveland in het dagelijks bestuur van de RUD.
Financieel belang Er zijn kosten voor generieke taken en kosten voor productieve taken:
Generieke kosten komen onder andere voort uit overhead, maar ook uit structurele activiteiten, zoals beleidsuitwerking, landelijke overleggen en communicatie-activiteiten. Daarnaast zijn er de bestuurlijke projecten: In 2023 is hiervoor aandacht besteed aan de implementatie van het Zeeuws VTH-beleid en aan de werkgroep Robuuste RUD (verlengde van de commissie Van Aartsen). 
Raadsprogramma Veiligheid
Rekening 2023 (bijdrage) De voorlopige deelnemersbijdrage voor 2023 bedraagt € 251.303. De werkelijke bijdrage zal blijken uit de Jaarrekening 2023 van de RUD. Deze volgt in de loop van 2024.
Ontwikkelingen

 

Afwijkende uren voor 2023: Er zijn meer uren ingezet dan geraamd voor generieke taken, onder andere voor invoering van de omgevingswet. In wisselwerking hiermee zijn er minder uren besteed aan VTH taken, waardoor er dus een onderbesteding was op deze productieve uren.

 

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) Productieve kosten zijn te herleiden naar producten die de RUD levert aan de deelnemers. Deze kosten worden vooraf meegenomen in de begroting op basis van een aantal te leveren producten en het aantal uren dat hieraan gekoppeld zit. Afrekening vindt plaats op werkelijk bestede uren, welke af kan wijken van de begroting. 

Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Resultaat 2023
1.014.260 n.n.b. 72.214 n.n.b. n.n.b.

8. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC)

Terug naar navigatie - 8. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC)

Vestigingsplaats Terneuzen
Doel De Gemeentelijke Vervoerscentrale verzorgt de planning, regie en contractbeheer van het doelgroepenvervoer wat onder verantwoording van de gemeente valt.
Betrokken partijen Alle Zeeuwse gemeenten, de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zeeland zijn aandeelhouder.
Bestuurlijk belang

In 2015 zijn de Walcherse gemeenten toegetreden tot de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVZ). In 2017 is besloten de vertegenwoordiging van de gemeente Veere (en ook van Middelburg en Vlissingen) in de GVZ te beperken tot toezichthouder in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) en niet meer als bestuurder in de GVZ. De statuten zijn hierop aangepast. Jaarlijks wordt in de aandeelhoudersvergadering de begroting vastgesteld.

Financieel belang De Walcherse gemeenten (als houders van de zogenaamde preferente aandelen C) kunnen niet aangesproken worden voor eventueel verlies of winst van de onderneming.
Raadsprogramma Sociaal Domein
Rekening 2023 (bijdrage) p.m.
Ontwikkelingen

De GVZ bereidde zich in 2023 voor op de komst van flexibel openbaar vervoer. De provincie zal vanaf 2025 namelijk een deel van het openbaar vervoer laten rijden met flextaxi’s. Door middel van pilots en het uitproberen van nieuwe systemen wordt de GVZ operationeel voorbereid de extra taak om dit te coördineren. 

Verder zagen we dat het tekort aan chauffeurs in het leerlingenvervoer nijpender werd. De GVZ loste dit onder andere op door een stukje van de capaciteit van het Wmo-vervoer in te zetten voor leerlingenvervoer. Uiteraard in overeenstemming met de gecontracteerde vervoerders.

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) p.m.

Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Resultaat 2023
533.184 p.m. 2.287.645 p.m. p.m.

9. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Terug naar navigatie - 9. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats Den Haag
Doel Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Betrokken partijen Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.
Bestuurlijk belang Veere kan gebruik maken van haar stemrecht op de aandeelhoudersvergadering.
Financieel belang Veere bezit een pakket van 7.020 aandelen van € 2,50 nominaal. De waarde van deze aandelen fluctueert constant.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Rekening 2023 (bijdrage) € 15.000 dividend (prognose)
Ontwikkelingen

Over 2023 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van € 254 miljoen (2022: € 300 miljoen)

 

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)

BNG Bank heeft de eigen strategie vastgelegd in ‘ons kompas naar impact’. Het hoofddoel van deze strategie blijft dat de bank zich als belangrijkste kredietverstrekker in het publieke domein zal blijven inzetten voor het socialer en duurzamer maken van Nederland. BNG Bank wil impulsen blijven geven aan de ESG-prestaties van de klanten en de bank zelf. Dat doet BNG Bank door het verstrekken van kredieten en het delen van kennis in nauwe samenwerking met de klanten. BNG Bank wil de manier waarop klanten bij BNG Bank bankieren verbeteren en eenvoudiger maken, onder andere via verdere digitalisering van haar klantprocessen.

 

Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Resultaat 2023
4.615 4.721 107.459 110.819 254

Bedragen x € 1.000.000

10. Z.E.H. N.V.

Terug naar navigatie - 10. Z.E.H. N.V.

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Z.E.H. N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening.
Betrokken partijen Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Goeree-Overflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).
Financieel belang Het financiële belang (kapitaalbelang) in Z.E.H. N.V. is eveneens 2,79%. Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen Z.E.H. N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 119.526. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming in Z.E.H. N.V. een risico loopt tot dit bedrag.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Rekening 2023 (bijdrage) We hebben in 2023 een dividenduitkering ontvangen van € 2.794.503.
Ontwikkelingen ZEH is momenteel dusdanig gestructureerd dat, waar de kans zich voordoet, we over kunnen gaan tot verkoop van onderdelen. In 2023 heeft zich dit niet voorgedaan. Als aandeelhouders hebben we gemeend de aandeelhoudersstrategie te herzien nu de structuur van de organisatie na verkoop van de Wholseale activiteiten en het belang in Evides veranderd is. De herziene strategie wordt in 2024 voorgelegd aan de AvA. 

Het in 2023 uitgekeerde dividend van € 2.794.503 is gebruikt om een extra kapitaalstorting te doen in de deelneming GBE Aqua (bezit Evides). Met dit bedrag kan de hiervoor aangetrokken lening afgelost worden. 
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) Het risico in ZEH blijft slechts beperkt tot het bedrag dat we op onze balans hebben staan, € 119.000. Verder lopen we eventueel het risico dat de geprognotiseerde dividenduitkeringen t/m 2033 lager uitvallen. 

Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Resultaat 2023
1.589.501 nnb 1.549.493 nnb nnb

*cijfers, x € 1.000

11. Gemeentelijk Bezit Evides Aqua B.V.

Terug naar navigatie - 11. Gemeentelijk Bezit Evides Aqua B.V.

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Het borgen van de publieke drinkwatervoorziening . 
Betrokken partijen Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Goeree-Overflakkee.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).
Financieel belang Het financiële belang (kapitaalbelang) in G.B.E. Aqua B.V. is eveneens 2,79%. Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 2,6 miljoen. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming in G.B.E. Aqua B.V. een risico loopt tot dit bedrag.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Rekening 2023 (bijdrage) We hebben in 2023 een dividenduitkering ontvangen van € 293.235, afkomstig uit Evides. 
Van GBE Aqua B.V. hebben we een dividenduitkering ontvangen van € 15.708. 
Ontwikkelingen In 2024 hebben we extra kapitaalstorting gedaan in GBE Aqua B.V. van € 2.794.503, afkomstig uit de dividenduitkering van ZEH N.V. De storting wordt gebruikt om een deel van de lenig af te lossen. In 2024 wordt naar verwachting het restant van de lening afgelost waarna we geen kapitaalstortingen meer hoeven te doen. De tussenholding blijft bestaan om de zeggenschap in Evides gezamenlijk uit te blijven oefenen.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 2,6 miljoen. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming in G.B.E. Aqua B.V. een risico loopt tot dit bedrag.
Evides heeft aangekondigd de prognoses voor de dividenduitkeringen vanaf 2024 neerwaarts bij te stellen. We houden hier rekening mee bij het financieel perspectief van 2024. 

Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Resultaat 2023
28.721 134.307 263.706 162.776 15.603

*cijfers, x € 1.000