Paragraaf lokale heffingen

Inleiding
De paragraaf “Lokale heffingen” is voorgeschreven in artikel 10 van het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” (BBV). De paragraaf moet ten minste bevatten:

1. de geraamde inkomsten;
2. het beleid voor de lokale heffingen;
3. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
4. een aanduiding van de lokale lastendruk;
5. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Het pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat in Veere uit 8 belastingen. Deze zijn gelegitimeerd door verordeningen die door de gemeenteraad ieder jaar opnieuw worden vastgesteld. De heffingen verdelen we in twee categorieën, te weten:

Belastingen: heffingen die door de overheid dwangmatig worden opgelegd, zonder dat daar voor de belastingbetaler een individuele aanwijsbare prestatie tegenover staat. Belastingplichtigen hebben feitelijk geen keuzemogelijkheid.

Rechten: betalingen aan de overheid voor een door de overheid individueel geleverde specifieke overheidsprestatie. Vaak is de betaling slechts een deel van de werkelijke kosten. Rechten zijn gebaseerd op het profijtbeginsel (iemand die meer van de overheid profiteert, betaalt een hogere bijdrage). Belanghebbenden hebben min of meer de mogelijkheid om te kiezen of zij gebruik maken van een gemeentelijke dienst.

Waarom wordt er belasting geheven?
Een gemeente maakt geen winst zoals een private onderneming. De uitgaven die de gemeente jaarlijks moet doen voor het lokaal bestuur, zoals het onderhouden en in standhouden van wegen, scholen, openbaar groen etc. dekken we voor een groot gedeelte uit ontvangsten van het Rijk in de vorm van de algemene uitkering. Daarnaast ontvangt de gemeente doel- of specifieke uitkeringen van het Rijk. De bestemming van deze middelen is vooraf bepaald. Op grond van de gemeentewet kunnen de gemeenten belastingen heffen. Gemeenten mogen alleen belasting heffen voor zover de wet dit uitdrukkelijk toestaat.

Typen gemeentelijke belastingen
De gemeentelijke belastingen zijn te onderscheiden in twee typen. Er zijn belastingen/heffingen die een algemeen karakter hebben. Dit soort belastingen/heffingen zijn qua hoogte en besteding niet voor een specifiek doel bestemd, maar dienen ter dekking van algemene uitgaven. Te denken valt aan de OZB, de toeristenbelasting, hondenbelasting en forensenbelasting. Andere belastingen/heffingen besteden we aan een bepaald doel. De opbrengst van deze belastingen/heffingen mag nooit hoger zijn dan de kosten die voor dit bepaalde doel worden gemaakt. Hierbij valt te denken aan rioolheffing en leges.

Totstandkoming van de tarieven
Jaarlijks stellen we bij de begroting de tarieven voor de belastingen/ heffingen, rechten en privaatrechtelijke heffingen vast. Per belasting/heffing stelt de raad jaarlijks een verordening vast met daarin doel, grondslag en tarieven van de belasting/heffing.

Tarievenbeleid
De tarieven voor 2023 zijn verhoogd volgens de besluitvorming door de raad bij de begroting en daarop aansluitend de vaststelling van de verordeningen. Onderstaand treft u de tarieventabel van 2023 aan. 

Tarieven 2023

Soort

Grondslag

2023

OZB

 

 

Woning eigenaar

WOZ-waarde

0,0783%

Niet-woningen gebruiker

WOZ-waarde

0,1105%

Niet-woningen eigenaar

WOZ-waarde

0,1387%

Toeristenbelasting

 

 

Bezoeker

Per overnachting

 €         2,05

eigen verblijf

Per overnachting

 €         1,35

Afvalstoffenheffing

 

 

Gebruiker

Eenpersoonshuishouden

 €     229,65

 

Meerpersoonshuishouden

 €     243,25

 

per lediging >6

 €         6,75

Rioolheffing

 

 

Eigenaar

Aansluiting woning < € 100.000,--

 €       61,31

 

Aansluiting niet-woning < € 100.000,--

 €       93,20

Gebruiker

Waterafvoer (< 75m³)

 €       65,49

Forensenbelasting

 

 

Forensenbelasting

WOZ-waarde

0,1565%

Lijkbezorgingsrechten

 

 

Begraafrecht

Lijkbezorging

 €   2.025,00

Recht op urnengraf

Urnengraf

 €     709,00

Precariobelasting

 

 

Terras p/m overige kernen

per m²

 €         2,58

Terras p/m kustkernen

per m² hoogseizoen

 €         4,47

Hondenbelasting

 

 

Hondenbelasting

1e hond

 €       74,95

 

2e hond

 €     131,60

 

Kennel

 €     244,85

 

Opbrengsten
Hieronder volgt een overzicht van de opbrengsten van de diverse heffingen in 2023.

Bedragen x € 1.000

Begroting primair

Begroting inclusief wijzigingen

Rekening

Verschil

Toeristenbelasting

9.402

10.047

10.075

28

OZB

6.194

6.143

6.191

48

Afvalstoffenheffing

3.726

3.726

3.723

-3

Rioolheffing

2.575

2.575

2.602

26

Forensenbelasting

1.926

1.926

1.934

8

Lijkbezorgingsrechten

477

427

442

15

Precariobelasting

169

169

246

78

Hondenbelasting

143

143

139

-4

 

 

 

 

 

TOTAAL

24.612

25.156

25.352

196

De belangrijkste posten lichten we hieronder toe:

Onroerendezaakbelastingen
Voor het belastingjaar 2023 geldt dat er een meeropbrengst is van € 48.000. In de eerste bestuursrapportage is een verlaging van de opbrengst geraamd van € 51.000. Wanneer we deze correctie met de meeropbrengst verrekenen is er over heel 2023 netto sprake van een klein tekort van € 3.000.

Forensenbelasting
De tarieven drukken we uit in een percentage van de WOZ-waarde. De hoogte van het tarief is mede bepalend door de gemiddelde waardemutatie van het vastgoed binnen de Gemeente Veere.
De realisatie is € 8.000 hoger uitgekomen dan vooraf was geraamd.
Ook over de voorgaande jaren is er een voordeel, te weten € 26.000. Dit komt daar de controles die uitgevoerd worden nadat alle gegevens inzake de verhuur van recreatiewoningen zijn ontvangen, dit kan pas in het daarop volgende jaar worden gecontroleerd.

Toeristenbelasting
De methodiek van de toeristenbelasting is dat er gedurende het seizoen een voorlopige aanslag wordt opgelegd die ± 80% van het werkelijke aanslagbedrag betreft. Definitieve aanslag wordt eind maart van het daarop volgende jaar opgelegd.
De realisatie over het jaar 2023 is € 28.000 hoger uitgekomen dan de raming.

Precariobelasting
De opbrengst over 2023 is € 78.000 hoger dan geraamd. Dit is in lijn met de opbrengst over het jaar 2022. Deze is eveneens in 2023 opgelegd.

Kwijtschelding
Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid maakt deel uit van het gemeentelijk minimabeleid. Het kwijtscheldingspercentage dat we hanteren bedraagt 100%. Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding beoordelen we aan de hand van een inkomens- en/of vermogenstoets. Bij deze toets nemen we de kosten van bestaan voor 100% mee, volgens de bijstandsnorm. Zo maken we maximaal gebruik van de wettelijke vrijheden op dit gebied. Kwijtschelding kan alleen van de aanslag onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

In 2023 hebben we voor een bedrag van € 51.000 aan belastingen kwijtgescholden.

Kostendekkendheid tarieven
Vanaf de begroting 2017 moeten we in de paragraaf lokale heffingen een overzicht van baten en lasten opnemen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. Bij de hierna opgesomde heffingen is hiervan sprake. Bij deze heffingen is het toegestaan om maximaal 100% van de kosten te dekken. Dit is in de gemeente Veere uitgangspunt. In de onderstaande gegevens vergelijken we de totale kosten en baten met elkaar  en noemen we het kostendekkingspercentage. 

Afvalstoffenheffing

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing:

Begroting primitief

Begroting  na wijz.

Rekening

Kosten taakveld afval , inclusief rente

3.366

3.366

3.246

Inkomsten taakveld afval, exclusief heffing

283

282

345

Inkomsten taakveld reserves, onttrekking reserve (inv. perscontainers)

45

45

44

Netto kosten taakveld

3.038

3.040

2.858

 

 

 

 

Toe te rekenen kosten

 

 

 

Overhead

189

189

198

BTW

540

512

484

Totale kosten

3.767

3.741

3.540

 

 

 

 

Opbrengst heffingen

3.726

3.726

3.722

 

 

 

 

Dekkingspercentage

99%

100%

105%

       

Inzet voorziening

41

10

-182

De stand van de voorziening was op 1 januari 2023 € 583.740. Na toevoeging van het resultaat van € 182.417 komt de voorziening eind 2023 uit op een bedrag van € 766.157.

Rioolheffing

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing:

Begroting primitief

Begroting na wijz.

Rekening

Kosten taakveld riolering , inclusief rente

2.068

2.164

1.999

Inkomsten taakveld riolering, exclusief heffing

38

38

16

Netto kosten taakveld

2.030

2.127

1.983

 

 

 

 

Toe te rekenen kosten

     

Overhead

341

363

356

BTW

205

205

185

Totale kosten

2.575

2.694

2.524

       

Opbrengst heffingen

2.575

2.575

2.602

       

Dekkingspercentage

100%

96%

106%

       

Inzet voorziening

0

-31

-78

De stand van de voorziening was op 1 januari 2023 € 610.617. Na toevoeging van het resultaat van € 77.777 komt de voorziening eind 2023 uit op een bedrag van € 688.394.

Lijkbezorging

Berekening van kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten:

Begroting primitief

Begroting na wijz.

Rekening 

Kosten taakveld begraafplaatsen en crematoria , inclusief rente

494

481

521

Inkomsten taakveld begraafplaatsen en crematoria, exclusief heffing (inclusief verlenging grafrechten)

92

114

126

Netto kosten taakveld

401

367

394

 

 

 

 

Toe te rekenen kosten

 

 

 

Overhead 

224

224

248

Totale kosten 

625

591

642

 

 

 

 

Opbrengst lijkbezorgingsrechten

477

427

442

 

 

 

 

Dekkingspercentage

76%

72%

69%

Leges
Omdat we over tal van producten leges heffen geven we in de volgende tabel de kostendekking per hoofdstuk in de legesverordening weer. In de onderstaande tabel geven we het kostendekkingspercentage per titel weer en vervolgens per hoofdstuk. Per hoofdstuk wordt duidelijk dat bij enkele producten de baten hoger zijn dan de kosten.

 

Lokale lastendruk 

Kengetallen belastingcapaciteit 2023 (in €)

 

 

 

A

OZB lasten voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde:

 

 

 

 

gemiddelde WOZ waarde

420.000

0,0783%

329

B

Rioolheffing voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde

 

 

 

 

eigendom

71

 

 

 

gebruik

92

 

163

C

Afvalstoffenheffing

 

 

295

D

Heffingskorting

 

 

0

E

Totale woonlasten  voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde

 

 

787

F

Woonlasten  landelijk gemiddelde voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde

 

 

906

 

Gemeentelijke belasting capaciteit

E/F * 100%

 

86,87%