Paragraaf bedrijfsvoering

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rond de gemeentelijke bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen uit de programma's te realiseren.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

D.9.01 De continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening borgen we mede vanuit de processen en ondersteuning bedrijfsvoering.

Terug naar navigatie - D.9.01 De continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening borgen we mede vanuit de processen en ondersteuning bedrijfsvoering.

Omschrijving

Deze doelstelling draagt bij aan het in het “programma op hooflijnen 2022-2026 Veere breed verbinden” opgenomen speerpunt rond dienstverlening.  

Stand van zaken

De inzet van de bedrijfsmiddelen verliep in deze rapportageperiode zodanig dat de dienstverlening steeds gewaarborgd was.  

Er zijn 190 verplichte processen die beschreven  moeten worden. Daarbij zijn er processen die meer specifiek zijn voor de gemeente Veere.  Inmiddels zijn ca. 137 processen beschreven. In 2023 zijn 19 processen beschreven en er zijn 36 procesbeschrijvingen in uitvoering. De verwachting is dat het beschrijven van processen voor volgend jaar in een stijgende lijn wordt voortgezet.

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Eenmalige prioriteiten

Terug naar navigatie - Eenmalige prioriteiten
Omschrijving prioriteit Begroot Realisatie Toelichting
Interne controle tbv verbijzondere controle - Inhuur 37.000 37.000 Budget is uitgegeven
Inhuur jurist 31.000 31.000 Budget is uitgegeven
Inhuur inkoopmedewerker 45.000 45.000 Budget is uitgegeven

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Omschrijving investering Investerings bedrag Realisatie Toelichting
Bus chassis kiepend 46.519 0 Voertuig doet het nog prima. In combinatie met het nog te formuleren nieuw beleid voor straatreiniging vervanging uitstellen naar 2026.
Bus chassis kiepend veegvuil (2x) 136.890 0 De vervanging wordt in 2024 aanbesteed.
Tractor New Holland 65.500 0 De opdracht voor het leveren van de tractor is verstrekt. Levering vindt plaats in 2024.
Vervanging meubilair en inrichting dorpshuizen en mfa's 44.770 16.103
Toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen voor mindervaliden 100.000 0 zie programma 5, toegankelijkheid stahuis Veere
Materieelplan: greenclipper E-maaier 33.405 34.447
Waterwagen 25.000 0

Wet open overheid (Woo)

Terug naar navigatie - Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. In artikel 3.5 van de Woo is bepaald dat een bestuursorgaan in de jaarlijkse begroting aandacht besteedt aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo. Ook is in dit artikel bepaald dat het bestuursorgaan in de jaarlijkse verantwoording (jaarrekening) verslag doet van de uitvoering van de Woo, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. 

Hieronder treft u het verslag aan van de uitvoering van de Woo van 2023.

Inleiding
Naast de plicht van passieve openbaarmaking van informatie (openbaarmaking naar aanleiding van een Woo-verzoek), is in de Woo ook een algemene inspanningsverplichting opgenomen om zoveel mogelijk informatie - voor zover dit zonder onevenredige inspanning of kosten redelijkerwijs mogelijk is - actief voor iedereen openbaar te maken. Hieronder geven we aan hoe we in 2023 de beide genoemde verplichtingen hebben uitgevoerd.

Passieve informatieplicht
Het aantal ontvangen verzoeken om openbaarmaking van informatie is in 2023 aanzienlijk toegenomen. Ontvingen we in de voorgaande jaren gemiddeld 30 verzoeken, in 2023 waren dat er 71. Een ruime verdubbeling dus. Een oorzaak van deze toename is moeilijk te verklaren. Mogelijk heeft de inwerkingtreding van de Woo in mei 2023, ertoe geleid dat de belangstelling van de mogelijkheid om documenten openbaar te maken, is toegenomen. De regelgeving over het passief openbaar maken van documenten is grotendeels ongewijzigd gebleven. Wel is de beslistermijn korter geworden, in die zin dat de beslistermijn (van vier weken) van een verzoek eenmalig kan worden verlengd met twee weken. Onder de Wob was een verlenging van vier weken mogelijk. De grote toenamen van Woo-verzoeken heeft wel een forse claim gelegd op de capaciteit van met name de afdelingen dienstverlening en bedrijfsvoering. Met man en macht moest er gewerkt worden om de vele, vaak ook omvangrijke, Woo-verzoeken binnen de wettelijke termijn te behandelen. In de meeste gevallen is dat ook gelukt. In de gevallen waarin dat niet lukte, zijn de documenten in overleg met de verzoeker stapsgewijs openbaar gemaakt. In een beperkt aantal gevallen werd tegen het besluit op een Woo-verzoek bezwaar gemaakt. Meestal ging het hier om gevallen waarin de verzoeker meende dat er te weinig documenten openbaar waren gemaakt of omdat de documenten te veel waren geanonimiseerd.

De documenten die op verzoek openbaar werden gemaakt, werden op de gemeentelijke website geplaatst, zodat zij voor een ieder zijn te raadplegen.

Actieve informatieplicht
Deze informatieplicht bestaat pas sinds de inwerkingtreding van de Woo in mei 2022. De verplichting tot actieve openbaarmaking wordt gefaseerd ingevoerd (bij Koninklijk Besluit), om organisaties de tijd te geven de openbaarmaking van deze categorieën in te richten. Vooralsnog is nog geen termijn gesteld waarbinnen de actieve informatieplicht van kracht wordt. Oorspronkelijk zou de actieve openbaarmaking plaats gaan vinden via een door het Rijk in stand gehouden digitale infrastructuur: Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). In de loop van 2023 is echter gebleken dat dit geen haalbare kaart was. Vooralsnog is hier de zogenaamde Woo-index voor in de plaats gekomen. 

Alhoewel de actieve informatieplicht nog niet is ingevoerd, is in 2023 toch al een aantal documenten actief openbaar gemaakt. Het betreft de volgende drie informatiecategorieën:

  • bereikbaarheidsgegevens van de gemeentelijke bestuursorganen en wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend (artikel 3.3, eerste lid, onderdeel e, van de Woo);
  • vergaderstukken (incl. agenda’s) en verslagen van de raad en zijn commissies (artikel 3.3, tweede lid, onderdeel c, van de Woo);
  • Woo-verzoeken, inclusief de schriftelijke beslissingen op die verzoeken en de daarbij verstrekte informatie (artikel 3.3, tweede lid, onderdeel i, van de Woo).

Daarnaast worden al sinds een aantal jaren de gemeentelijke verordeningen en beleidsregels actief openbaar gemaakt via Overheid.nl. 

Ambtelijke werkgroep
Een ambtelijke werkgroep heeft in 2023 gewerkt aan de implementatie van de Woo. Hierbij is tevens de gewijzigde werkwijze over het bekendmaken van gemeentelijke besluiten betrokken. Voor de toename van de werkzaamheden is de capaciteit bij het team digitale media van de afdeling bedrijfsvoering uitgebreid met een medewerker. Deze medewerker is ook de andere afdelingen behulpzaam bij het anonimiseren van de openbaar te maken documenten.

Rechtmatigheidsverantwoording

Terug naar navigatie - Rechtmatigheidsverantwoording

In de jaarrekening heeft het college verklaart dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde verantwoordingsgrens. 

Op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad nemen we in deze paragraaf aanvullende informatie op over de financiële rechtmatigheid. We beschrijven hierin ook welke actie we ondernemen om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

We hebben op basis van onze bevindingen een overzicht opgesteld waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat het totaal aan fouten is, welke acceptabel zijn en hoe deze zich verhouden tot onze verantwoordingsgrens. 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de totaal geconstateerde (bruto) fouten (A t/m D) binnen de verantwoordingsgrens blijven (45% van de verantwoordingsgrens). 

Uit bovenstaand model blijkt dat, na toepassing van de voorschriften uit artikel 12, lid 3 en 4 van de financiële verordening, er een saldo (netto) resteert van € 616.000. Deze dient toegelicht te worden in de paragraaf bedrijfsvoering. In dit geval bestaan de fouten uit: 

  • de resterende afwijkingen op programmaniveau (€ 129.000);
  • de resterende afwijkingen op investeringsbudgetten (€ 103.000);
  • 2 crediteuren in relatie tot de Europese aanbestedingen (€ 345.000);
  • 1 ongeautoriseerde reservemutatie (€ 39.000).  

Afwijkingen op programmaniveau
Op basis van de financiële verordening is gekeken naar de overschrijdingen op lastenbudgetten. Dit is bekeken op het autorisatieniveau van de raad, het programmaniveau. 

Op de programma’s veiligheid en onderwijs is sprake van een lastenoverschrijding van in totaal € 280.000. In de financiële verordening zijn enkele spelregels opgenomen waardoor ook lastenoverschrijdingen als acceptabel aangemerkt kunnen worden. Dit betreft onder andere overschrijdingen voortkomend uit open einderegelingen en overschrijdingen waar baten (o.a. rijksmiddelen) tegenover staan. In het programma onderwijs zijn zowel overschrijdingen geconstateerd door een open einderegeling (leerlingenvervoer) als een overschrijding waar rijksmiddelen tegenover staan (educatiebudget Walcheren). Na toepassing van deze spelregels komt de fout in totaal uit op € 129.000.

Afwijkingen investeringsbudgetten
Daarnaast is op basis van de financiële verordening gekeken naar de overschrijdingen op lasten van investeringskredieten. Deze controle is uitgevoerd op kredietniveau. In totaliteit was er sprake van overschrijdingen van in totaal € 566.000. Deze zijn vervolgens afzonderlijk beoordeeld op de artikelen uit de financiële verordening. 

In de verordening is o.a. opgenomen dat bij overschrijdingen <10%, met een maximum van € 50.000,00 de raad niet vooraf geïnformeerd hoeft te worden. Dit betreft in totaliteit een bedrag van € 186.000 aan overschrijdingen. Hiervan heeft € 90.000 betrekking op mutaties van de uitgezette SVN leningen welke voortkomen uit het vastgestelde beleid. 

De overige overschrijdingen, in totaal € 379.000, zijn ook verder geanalyseerd. Over een bedrag van € 129.000 loopt nog een kwestie waarbij de gemeente het standpunt heeft dat het bedrag van de overschrijding onterecht gefactureerd is. Zolang deze kwestie loopt merken we dit niet als fout aan. Verder heeft een bedrag van € 66.000 betrekking op voorbereidingskredieten voor in de toekomst in exploitatie te nemen grondexploitaties. Doordat we hier in de tussenrapportages inzicht in geven merken we deze overschrijdingen eveneens niet als fout aan. 
Als laatste is gebleken voor € 82.000 aan uitgaven aan ondergrondse containers onterecht op een foutief krediet is verantwoord. Hierdoor lijkt er sprake te zijn van een overschrijding. Dit wordt gecorrigeerd, waardoor er geen sprake meer is van een fout. 

Per saldo is er netto nog sprake van foutieve overschrijdingen van in totaal € 103.000.

Ongeautoriseerde reservemutaties
Er hebben drie ongeautoriseerde mutaties op reserves plaatsgevonden. Een mutatie betreft een bedrag van € 650 voor een subsidie voor een AED in Westkapelle. Dit bedrag valt volgens de financiële verordening binnen het mandaat van het college mits de raad achteraf geïnformeerd wordt. Dat is niet gebeurt, maar doen we via deze paragraaf alsnog. 

Een tweede ongeautoriseerde mutatie betreft een hogere storting in de reserve maatschappelijke voorziening. In de nota reserves en voorzieningen is afgesproken het surplus uit de stelpost in de begroting voor de resultaatbestemming toe te voegen aan de reserve. Een bedrag van € 25.800 is gedurende 2023 uit de stelpost gehaald als dekking voor de inzet van een projectondersteuner. Bij de jaarrekening is gebleken dat dit budget niet aangesproken is waardoor we dit nog als onderdeel van het surplus van de stelpost zien. Daarmee is dit als acceptabel aangemerkt.

De laatste mutatie is vanwege de hoogte van het bedrag, € 39.000, en het niet voorleggen aan de raad als fout aangemerkt. Het betreft een storting in de reserve nog af te ronden projecten om de inzet van een projectleider in de periode 2024-2026 deels te kunnen dekken.  

Overige afwijkingen
We hebben voor de jaarrekeningcontrole een spendanalyse uitgevoerd. Hierbij wordt op crediteurniveau gecontroleerd in hoeverre de uitgaven binnen de bandbreedtes van de aanbestedingsgrenzen blijven. Wanneer de grenzen overschreden worden, is vervolgens onderzocht of de aanbestedingsregels goed zijn opgevolgd. Bij een tweetal crediteuren is geconstateerd dat de regels niet goed zijn toegepast en de aanbestedingsgrenzen zijn overschreden. In totaliteit betreft het een bedrag van € 345.000. 

Aanbevelingen
De verbijzonderde controle zal vanaf 2024 extra controles uitvoeren op de begrotingsrechtmatigheid. Dat moet overschrijdingen van de eerste drie categorieën (A t/m C) voorkomen. Met betrekking tot de onrechtmatigheden op het gebied van de aanbestedingen kan gemeld worden dat er acties ondernomen zijn op de dossiers om onrechtmatigheden in de toekomst uit te sluiten.