Paragraaf duurzaamheid

De plannen voor 2023 op het gebied van Duurzaamheid voerden we uit. Er kwam zelfs een versnelling, omdat het Rijk geld beschikbaar stelde voor het uitvoeren van een aantal taken. Voorbeelden hiervan zijn het Nationaal Isolatieprogramma, de CDOKE gelden (tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiegelden) en extra middelen voor de bestrijding van energiearmoede. Met deze middelen zetten we onder andere stappen in het thema Energiearmoede en maken we stappen in het verduurzamen van label E-, F- en G-woningen waarvoor het Nationaal Isolatieprogramma is bedoeld. 

We maakten in 2023 veel plannen die de basis vormen voor een verdere strategische uitvoering én er zijn door de Veerse samenleving mooie duurzame initiatieven opgeleverd. Als voorbeeld hiervan is de werkgroep Serooskerke (bestaande woningen gasvrij maken) en de werkgroep uit de stad Veere (verduurzamen monumenten).

We willen toe naar energieneutraal in 2050, dit betekent dat we evenveel energie duurzaam opwekken als dat we verbruiken. We wekken steeds meer duurzame (hernieuwbare) energie op in de gemeente Veere en de Co2 uitstoot gaat langzaamaan terug. Voor de evaluatie over 2023 kunnen we nog niet terugkijken naar de cijfers, omdat de landelijke gegevens pas later beschikbaar worden gesteld. De meest recente gegevens zijn hieronder weergegeven.

We wekten in 2021 1.127 TJ hernieuwbare energie op. Dat is 65 % van ons energieverbruik. Ons doel is 100% in 2050.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we u naar de Veerse cijfers op https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard.

Daarnaast hebben we de volgende grafieken over 2022 die een goede ontwikkeling laten zien voor de gemeente Veere:

 

In beide grafieken zien we een daling van zowel de CO2-uitstoot als van het energieverbruik in de gemeente Veere. De daling zit vooral in de gebouwde omgeving en in de daling van het gasverbruik in combinatie met de duurzame opgewekte energie.

Een greep uit de gerealiseerde acties en projecten in 2023:
•    We stelden het programma Openbare laadinfrastructuur vast en werken dit uit tot een plaatsingsleidraad met geactualiseerde plankaart voor laadpalen.
•    We faciliteren onze inwoners met het Duurzaam Bouwloket waar zij terecht kunnen voor gratis en onafhankelijk advies, https://www.duurzaambouwloket.nl/veere
•    We zijn verder gegaan met de verankering voor het plaatsen van kleine windmolens, het is nu opgenomen in de landbouwvisie en hebben een raadsbijeenkomst met de gemeenteraad in Zonnemaire, we bereiden nu een beleidsnota voor over kleine windmolens in de gemeente Veere.
•    Deelname aan provinciaal project Zon op Dak.
•    We voeren de gemeentelijke lening Duurzaam Langer Thuis uit en promoten deze regeling actief.
•    We voeren de SPUK uitkering Energiearmoede uit door het uitgeven van vouchers van 250 euro voor kleine maatregelen (in samenwerking met Zeeuwland en Orionis).
•    Energiecoaches opgeleid en beschikbaar gesteld voor onze inwoners voor een gratis adviesgesprek (in samenwerking met SME).
•    We voeren de SPUK uitkering Nationaal Isolatieprogramma 2022 uit door het aanbieden van het Zeeuws Isolatieteam (dit gebeurt kern voor kern).
•    We bereiden de SPUK uitkering Nationaal Isolatieprogramma 2023 voor (inwoners kunnen in 2024 gebruik maken van een subsidieregeling, ontzorgingsprogramma of collectieve inkoop).
•    Gestart met het PMIEK traject, https://www.zeeland.nl/onderwerpen/energie-en-klimaat/energiesysteem-2050
•    Ondersteunen en begeleiden van diverse duurzame initiatieven en projecten in de gemeente Veere (voorbeelden MFA Aagtekerke, verduurzaming Stad Veere, afvalscheiding op scholen).
•    De bouwstenen voor de Regionale Energiestrategie Zeeland (RES 2.0) zijn vastgesteld, zodat er in 2024 definitieve besluitvorming kan plaatsvinden.
•    We hebben een routekaart Maatschappelijk vastgoed opgesteld op het gebied van verduurzaming, deze wordt onderdeel van het in ontwikkeling zijnde Streefbeeld maatschappelijk vastgoed.
•    Zeeuws breed gestart met het ontwikkelen van beleid op het gebied van Circulaire Economie, zodat in 2024 besluitvorming kan plaatsvinden.
•    Opzetten van een campagne voor het verbeteren van scheiding van PMD.
•    Realiseren van een Tiny Forest in Koudekerke.
•    Diverse communicatieberichten over verduurzamen in digitale nieuwsbrief en op social media.
•    Website (pagina duurzaamheid) voorzien van de meest actuele informatie voor onze burgers en bedrijven.
•    Inventarisatie gemaakt van de wettelijke taak dat alle kantoren in 2023 minimaal energielabel C hebben.
•    Jaarlijkse deelname aan Nacht van de Nacht, Warme Truiendag, Dag van de Duurzaamheid, de Blauwe en Groene vlag.
•    We faciliteerden natuur en milieueducatie via Terra Maris.

In 2023 hebben zich twee ontwikkelingen voorgedaan die de uitvoering van ons Programma Duurzaamheid en de Energietransitie lastiger maken. Dat zijn:
1.    Vleermuizen problematiek bij spouwmuurisolatie
Op 2 augustus 2023 geeft de Raad van State een uitspraak gedaan dat een spouwmuur  pas mag worden geïsoleerd als er een ecologisch onderzoek is gedaan naar beschermde diersoorten. De Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland werken aan een oplossing d.m.v. een zogenaamde Soorten Managementplan (SMP) en neemt hier ook de landelijke ontwikkelingen mee.

2.    Netcongestie voor grootverbruikers aansluitingen
Op 19 juli 2023 is door Tennet aangegeven dat er sprake is van netcongestie voor heel Zeeland. Dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen (nieuwbouw of uitbreiding) waarvoor een grootverbruikersaansluiting nodig is op een wachtlijst worden geplaatst. 
Daarnaast wordt er een onderzoek gedaan in Zeeland waar in beeld wordt gebracht hoe we de wachtlijst zo kort mogelijk kunnen maken. Daarnaast hebben de Zeeuwse overheden overleg binnen het PMIEK over dit onderwerp (https://www.zeeland.nl/onderwerpen/energie-en-klimaat/energiesysteem-2050)

Duurzaamheid en de Energietransitie zijn  opgaven voor meerdere jaren en we hebben ook de volgende jaren nog een grote uitdaging te gaan.

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

D.11.01 We stoten minder CO2 uit.

Terug naar navigatie - D.11.01 We stoten minder CO2 uit.

Omschrijving

We willen een duurzame gemeente Veere voor nu en voor later. We moeten vooral toe naar een flinke reductie van de CO2 uitstoot. Dit gaan we doen door energieneutraal te wonen, ondernemen, vervoeren, werken en recreëren. We gaan energie besparen en de benodigde energie duurzaam opwekken. We streven naar 49% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 reductie in 2050 ten opzichte van 1990 en een aardgasloze gemeente Veere in 2050.

Om na te gaan hoever we zijn gebruiken we de landelijke klimaatmonitor: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard

Stand van zaken

Zie inleiding van deze paragraaf.

Kwaliteit (indicator)

G