Uitgaven

10,81%
€ 10.056
x €1.000
10,81% Complete

Inkomsten

1,47%
€ 1.493
x €1.000
1,47% Complete

Saldo

99,19%
€ -8.564
x €1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

10,81%
€ 10.056
x €1.000
10,81% Complete

Inkomsten

1,47%
€ 1.493
x €1.000
1,47% Complete

Saldo

99,19%
€ -8.564
x €1.000

Programma inleiding

Terug naar navigatie - Programma inleiding

Leefbaarheid
We ondersteunen de sociaal-maatschappelijke functies zoals verenigingen, Welzijn Veere, dorpshuizen, sportcomplexen in de kernen. We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan ontmoeting, cultuur, sport- en bewegingsactiviteiten. Een deel van deze functies ondersteunen we financieel met subsidies. De subsidiecriteria hiervoor zijn opgenomen in de subsidiewijzer. 

Sport en bewegen
Onze inwoners kunnen met plezier sporten en bewegen. Dit in verenigingsverband of individueel. Een toename van individuele sporten heeft zijn weerslag op bestaande sportverenigingen en de sportvoorzieningen. Over de goede aansluiting van vraag en aanbod blijven we met de verenigingen in gesprek en brengen we de behoefte in beeld. Sport- en beweegactiviteiten zijn ook belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners en voor de sociale samenhang in de Veerse kernen. In het programma Sociaal Domein ondersteunen we inwoners vroegtijdig om (zware) professionele zorg te voorkomen of uit te stellen. De sport en cultuuractiviteiten uit dit programma zien we ook als preventieve voorzieningen die bijdragen aan de doelstelling uit het programma Sociaal Domein. 

Sportaccommodaties
Het is belangrijk dat er sport- en beweegvoorzieningen blijven voor onze inwoners. Vanwege veranderende interesses en behoefte is het belangrijk goed te kijken naar ons sportaanbod en sportaccommodaties. Duurzaamheid en speelvelden zijn thema’s die nu spelen. In overleg met de verenigingen bekijken we of bestaande voorzieningen op basis van huidige afspraken gehandhaafd kunnen blijven. Betaalbaarheid voor zowel inwoners als de lokale overheid (gezonde exploitatie) is en blijft van belang. 
Vanuit het project Maatschappelijke voorzieningen zorgen we voor een nieuwe gym- en sportvoorzieningen in Aagtekerke, Westkapelle en Serooskerke. Verdere informatie kunt u vinden in paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen. 

Speelruimte
Voor de (motorische) ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze buiten kunnen spelen. In de kernen is een groot aanbod aan speelvoorzieningen. Hieronder vallen de speelplaatsen en de speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Deze voorzieningen zijn ook een ontmoetingsplaats voor jonge gezinnen. Kinderen spelen ook vaak op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen. Bij nieuwe aanleg van speelruimte houden we rekening met de veranderende behoeften van onze jeugdige inwoners. Hierin volgen we de kaders uit het Speelruimtebeleid 2023-2032.

Culturele voorzieningen 
Bij cultuur gaat het over beeldende kunst, muziek, dans en toneel en cultureel erfgoed. Hiervoor ondersteunen wij onze musea. Daarnaast valt ook media (bibliotheek en lokale omroep) onder de culturele voorzieningen. We brengen kunst en cultuur onder de aandacht bij de jeugd, de inwoners en de toeristen. Dit doen we in samenwerking met scholen, lokale verenigingen en het Toeristisch Impuls. We willen onze musea en cultureel en historisch erfgoed een kwalitatieve impuls geven. Voor de exploitatie van onze culturele voorzieningen en musea is het belangrijk dat zij kunnen rekenen op een stabiele financiële basis. 
We leggen een toeristische verbinding met de Veerse musea en cultureel erfgoed om ze te versterken. Dit doen we onder andere door het gastheerschap en inspiratiepunt voor onze toeristen (voorheen VVV) bij één of meerdere culturele instellingen onder te brengen. Zo maken we onze cultuurhistorie beter beleefbaar. Meer informatie kunt u hierover vinden in het programma Economie. We maken de exploitatiesubsidie aan de Veerse musea en de Grote Kerk Veere structureel, zodat we ze financiële continuïteit bieden.
 
Groene Ruimte
De groene ruimte wordt van steeds groter belang. Groene ruimte is van grote waarde om de uitdagingen van deze tijd: hitte en droogte, wateroverlast en biodiversiteit het hoofd te bieden. Door te investeren in een robuuste groene ruimte kunnen we de nadelige effecten op onze leefomgeving verminderen. Daarnaast draagt groen bij aan de leefbaarheid in de kern.

Met het planten van bomen dragen we bij aan het verbeteren van de biodiversiteit, zorgen we voor schaduw, binden we Co2 en versterken we de groene uitstraling van onze kernen. Grote bomen hebben veel waarde voor insecten, produceren door hun grote bladmassa veel zuurstof en geven veel schaduw. Hierdoor zijn bomen waardevol en willen we ze behouden. Dit kost extra inzet en geld. Door een goede analyse en het treffen van de juiste maatregelen kunnen bomen vaak worden behouden. 
 
De afgelopen jaren zijn we verder gegaan met het vergroten van de biodiversiteit in ons areaal. We hebben het maaibeheer aangepast en samen met de vlinderstichting zijn er vlinder-idylles aangelegd. Ook zijn er veel nieuwe bomen geplant. In 2023 gaan we hier mee verder. Om in te spelen op deze nieuwe ontwikkelingen zijn we in 2022 gestart met het opstellen 2022 een nieuw groen beleids- en beheerplan, dit ronden we in 2023 af. 
 
We hebben de afgelopen jaren een aantal lokale initiatieven voor het vergroten van de belevingswaarde van het groen kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van bloembakken, waarbij de gemeente de grond en de planten levert en de inwoners ze zelf onderhouden. Ook in 2023 continueren we dit beleid. 

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

D.5.01 Sportaccommodaties passen bij de behoefte van onze inwoners.

Terug naar navigatie - D.5.01 Sportaccommodaties passen bij de behoefte van onze inwoners.

Omschrijving

Binnen de gemeente zijn er binnen- en buitensportvoorzieningen. De gemeente beheert en onderhoudt verschillende binnensportvoorzieningen (gymzalen, sportzaal, sporthallen). Onder de buitensportvoorzieningen vallen de voetbal-, tennis en korfbalaccommodaties. Met deze verenigingen zijn afspraken over het beheer en onderhoud van het complex. Het onderhoud en renovaties van de buitensportaccommodaties zijn geprivatiseerd.

We stimuleren (meer) samenwerking tussen sportverenigingen onderling en we volgen de behoefte van de sportverenigingen. Dit kan leiden tot aanpassingen van de sportaccommodaties. 

De komende jaren realiseren we in samenwerking met de verenigingen een aantal nieuwe sportvoorzieningen zoals een gymzaal in Serooskerke en Aagtekerke en de sportaccommodatie in Westkapelle. 

We kijken daarbij nadrukkelijk naar de behoefte op de korte en middellange termijn. De uitvoering vindt plaats binnen het project Maatschappelijke Voorzieningen (zie paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen).

Stand van zaken

We hebben een onderhoudsbijdrage verleend voor alle buitensportaccommodaties aan de betreffende sportverenigingen zoals tijdens de privatisering is afgesproken. 

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.5.02 Heel gemeente Veere kan bewegen.

Terug naar navigatie - D.5.02 Heel gemeente Veere kan bewegen.

Omschrijving

We gunnen iedere inwoner een leven lang plezier met sporten en

bewegen. Daarvoor is een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur met toekomstbestendige aanbieders van sport en bewegen nodig. Overal in de gemeente Veere kan er met plezier, veilig en zorgeloos worden gesport. Zowel in verenigingsverband als individueel. Kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en de motorische vaardigheid neemt toe.

 

In samenwerking met de klankbordgroep sport maken we jaarlijks een uitvoeringsprogramma sport. De sportprojecten en -activiteiten die we subsidiëren dragen bij aan de speerpunten uit het Zeeuws Sportakkoord (2019-2023) en aan de nota Gezondheidsbeleid (zie ook programma Volksgezondheid).

Stand van zaken

We hebben een uitvoeringsprogramma Sport 2023 vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.5.03 We hebben passende culturele voorzieningen en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Terug naar navigatie - D.5.03 We hebben passende culturele voorzieningen en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Omschrijving

We zorgen voor culturele voorzieningen en activiteiten die passen bij het dorp of stad en bij de gemeente als geheel. Culturele voorzieningen en activiteiten zorgen voor een versterking van de leefbaarheid. Ze zijn ook bedoeld voor onze toeristen en versterken daarmee het toeristisch product. Verder brengen we cultuur nadrukkelijk onder de aandacht van onze kinderen in de basisschoolleeftijd.

Stand van zaken

Kunsteducatie Walcheren (KEW) heeft zoals eerdere jaren een subsidie ontvangen voor het verzorgen van aanbod van cultuureducatie op scholen. Bijvoorbeeld voor museumbezoeken, muzieklessen en themaprojecten.

Daarnaast subsidieerden we veel cultuurprojecten (gedeeltelijk) waarvoor initiatiefnemers subsidie kunnen aanvragen. Dit vergroot het aanbod en de leefbaarheid.

 

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.5.04 Het cultureel erfgoed van Veere blijft voor de toekomst behouden.

Terug naar navigatie - D.5.04 Het cultureel erfgoed van Veere blijft voor de toekomst behouden.

Omschrijving

Onder cultureel erfgoed verstaan we materieel erfgoed, zoals musea, monumenten/objecten, kunstcollectie, archeologie, archieven. We willen het onderhoud van het materieel erfgoed op een verantwoorde wijze borgen zodat dit voor langere periode beschikbaar en toegankelijk blijft voor inwoners en toeristen. Daarnaast bestaat ons cultureel erfgoed ook uit immaterieel erfgoed zoals DNA, tradities en gebruiken. Daar waar mogelijk ondersteunen we dit financieel met het verstrekken van subsidies.

Stand van zaken

We werken samen met Stichting Dorp Stad en Land voor de advisering over onze monumenten. 

We werken samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland  om kleine cultuurhistorisch waardevolle projecten uit te voeren. 

We onderhouden nauwe banden met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor advisering omtrent Rijksmonumenten. 

De RCE begeleidt tevens de uitvoering van de nieuwe beelden voor het stadhuis in Veere. Daarnaast is een kunsthistorica met specialisatie middeleeuwse beeldhouwkunst aangetrokken om de reconstructie van de beelden te begeleiden.

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.5.05 Aantrekkelijke speelruimtes in alle kernen die regelmatig gebruikt worden door onze jeugdige inwoners.

Terug naar navigatie - D.5.05 Aantrekkelijke speelruimtes in alle kernen die regelmatig gebruikt worden door onze jeugdige inwoners.

Omschrijving

In onze gemeente is er een groot aanbod aan speelruimte. Hieronder vallen de speelplaatsen en de speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Ook spelen kinderen vaak op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen. Bij de nieuwe aanleg van speelruimtes houden we rekening met de veranderende behoeften van jeugdige inwoners. We onderhouden onze speelruimtes zodat kinderen veilig kunnen spelen. Met vier speeltuinverenigingen zijn overeenkomsten afgesloten voor het onderhoud en beheer van deze speeltuinen.

Stand van zaken

We hebben speeltoestellen vervangen. Ook hebben we de behoefte en wensen opgehaald in de kernen Serooskerke en Koudekerke om tot een centrale speelplek als ontmoetingsplek te komen die past bij de inwoners. Bij deze werkzaamheden hebben we de kaders van het Speelruimtebeleid gebruikt. 

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.5.06 In de groene openbare ruimte is meer ruimte voor biodiversiteit en is de belevingswaarde verhoogd.

Terug naar navigatie - D.5.06 In de groene openbare ruimte is meer ruimte voor biodiversiteit en is de belevingswaarde verhoogd.

Omschrijving

We gaan op basis van het vastgestelde groenbeleidsplan de groene uitstraling van Veere versterken, de biodiversiteit en de belevingswaarde van het groen vergroten. Daarnaast betrekken we inwoners en inwonersgroepen bij het groen.  

 

We doen dit onder meer door het versterken en uitbreiden van onze bomenstructuur. Maar ook door meer ruimte te geven aan initiatieven vanuit onze inwoners. Bijvoorbeeld door de aanleg van vlinder-idylles.

Stand van zaken

We stimuleren lokale initiatieven om de uitstraling van ons groen en de biodiversiteit te verbeteren. Er is ingezet op het vergroten van de biodiversiteit door de aanplant van inheems en streekeigen plantmateriaal. 

Kwaliteit (indicator)

G

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.5.07 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.

Terug naar navigatie - D.5.07 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.

Omschrijving

De structuurvisie Veere 2025 beschrijft de gebiedskwaliteiten als ‘Veers kapitaal’. Dat kapitaal is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van: strand, kust, natuur, landschap en dorpskernen. Dit kapitaal willen we behouden, benutten en versterken. 

Stand van zaken

Deze doelstelling wordt meegenomen in het nieuw op te stellen strandbeleid, het omgevingsprogramma strand. De thema's die worden behandeld gaan in op de onderwerpen die in de doelstelling worden benoemd. 

Kwaliteit (indicator)

O

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
16 Niet-sporters % RIVM - Zorgatlas 2022 53,3 54,9 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2023 Actuele begroting 2023 Realisatie 2023 Resultaat 2023
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 186 321 353 -32
5.2 Sportaccomodaties 92 194 186 7
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 61 61 63 -1
5.4 Musea 28 32 18 14
5.5 Cultureel erfgoed 88 136 109 27
5.6 Media 1 22 23 -1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 392 738 741 -3
Totaal Baten 848 1.504 1.493 11
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 1.272 1.397 1.360 37
5.2 Sportaccomodaties 1.045 1.050 1.072 -22
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.085 1.045 892 153
5.4 Musea 595 819 775 44
5.5 Cultureel erfgoed 667 516 463 53
5.6 Media 294 310 301 9
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.398 5.829 5.192 636
Totaal Lasten 10.356 10.966 10.056 910

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Taakveld Resultaat V/N

Sportbeleid en activering

Op dit taakveld is er een overschot van € 69.500.

Specifieke uitkering
In 2023 kregen we een Specifieke Uitkering (SPUK) vanuit het Gezonde en Actief Leven Akkoord (GALA). Veel reguliere uitgaven pasten qua doel binnen de SPUK en hebben we daarom hieronder verantwoord. We hebben hierdoor geld vrijgespeeld.

In 2023 ontbrak de tijd om de bestedingen verder op te hogen. 

 

 

37

 

 

V

Sportaccommodaties

Er is een tekort van € 29.400.

Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager subsidiebedrag dat is ontvangen voor de meerkosten energie voor het gemeentelijk zwembad de Goudvijver. De beschikking viel € 37.000 lager uit dan was aangevraagd en begroot.

 

 

37

 

 

N

Cultuurpresentatie en -productie

Op dit taakveld is sprake van een overschot van € 154.000.

Dit heeft voornamelijk met drie zaken te maken.

  • Ten eerste konden we uitgaven verantwoorden onder de SPUK GALA (zie toelichting sportbeleid);
  • Ten tweede is er een incidenteel overschot op cultuurprojecten. Met een nieuw cultuurbeleid in 2024 verwachten we dat besteding voor cultuurprojecten weer op pijl komt;
  • Ten derde is de begrote bijdrage voor de aanpassing van de kerktuin van de Grote Kerk nog niet uitgegeven. We stellen voor dit door te schuiven  naar 2024.

 

154

 

V

Musea

Op dit taakveld is sprake van een positief saldo van € 29.700.

Er zijn geen bijzondere afwijkingen te melden. 

 

30

 

V

Cultureel erfgoed

Dit taakveld heeft een positief saldo van € 26.100.

Oudestraat 28 Veere
De verkoop van Oudestraat 28 te Veere (poortwachtershuisje) vindt plaats in 2024 waardoor de geraamde opbrengst in 2023 van afgerond € 35.000 niet wordt gerealiseerd maar in 2024. We hadden voorzien deze opbrengst toe te voegen aan de algemene reserve, maar stellen bij het raadsvoorstel voor dit in 2024 te doen.

Personele kosten

Zoals in eerdere programma’s al is beschreven heeft er een administratieve mutatie plaatsgevonden voor het toerekenen van loonkosten. In dit taakveld geeft dit een voordeel van € 17.000. 

Daarnaast is er voor een bedrag van € 19.000 minder aan personeel ingehuurd dan begroot. 

 

 

 

35

 

 

36

 

 

 

N

 

 

V

Media

Op dit taakveld is sprake van een positief resultaat van € 9.200.

Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

 

9

 

V

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Het taakveld laat een overschot zien van € 639.000.

Zandfonds
Er is sprake van een intentie tussen de kustgemeenten en de provincie Zeeland voor de invoering van een recreatief zandfonds. Een uitvoeringsovereenkomst met Rijkswaterstaat is in 2023 nog niet gerealiseerd waardoor een bedrag van € 292.000 (Veers aandeel) over is. We stellen bij het raadsvoorstel voor om dit budget door te schuiven naar 2024 zodat we uitvoering kunnen geven aan de zandsuppletie.

Groene schoolpleinen
Het schoolpleinen beleid wordt in 2024 gemaakt, waarmee we dit budget in kunnen zetten bij eerste acties van het beleid. We stellen bij het raadsvoorstel voor om het bedrag van € 200.000 door te schuiven naar 2024.

Groene dorpsentrees
Afgelopen 2 jaren is er budget doorgeschoven met betrekking tot de groene dorpsentrees. In 2023 zijn er minder projecten opgepakt doordat er te weinig capaciteit is. Hierdoor is er een overschot van € 115.000. Dit bedrag is dus ook niet onttrokken aan de reserve nog af te ronden projecten. In 2024 is het nieuwe groen beheerplan in werking getreden en de daarmee beschikbare budgetten. We stellen bij het raadsvoorstel voor om het bedrag van € 115.000 vrij te laten vallen.

Groen onderhoud
Op het overige groenonderhoud is meer uitgegeven dan begroot. Dit komt door meer beplanting, aangeschafte afvalbakken en onderhoudskosten. In 2024 gelden de nieuwe budgetten uit het vastgestelde beheerplan.

Project onrechtmatig grondgebruik
Er is in 2023 voor een bedrag van € 18.400 meer gefactureerd dan begroot. Daarnaast is er voor een bedrag van € 54.100 minder ontvangen dan was geraamd. Het betreft een doorlopend project waarbij de kosten voor de baat uitgaan. In de eerste rapportage van 2024 budgetteren we de nog te verwachten inkomsten.

Speeltuinen en speelplaatsen, uitvoering
Er is voor een bedrag van € 62.700 minder uitgegeven aan het onderhoud en plaatsen van speeltuinen en -voorzieningen.

 292200
115

 


6573

 

63

 VV
V

 


NN

 

V

Eenmalige prioriteiten

Terug naar navigatie - Eenmalige prioriteiten
Omschrijving prioriteit Begroot Realisatie Toelichting
Kijk op cultuur 30.000 5.000 Van dit geld is € 25.000 bij de slotwijziging doorgeschoven naar 2024 voor de verplaatsing van een kunstwerk in Veere.
Stichting Delta Cultureel - Verhoging subsidie 10.000 10.000 Budget is uitgegeven.
Kunst in de openbare ruimte 50.000 0 Bij de slotwijziging is dit budget doorgeschoven naar 2024.
Inbestedingsopdracht SSV 2022-2025 - Incidenteel 60.000 60.000 Budget is uitgegeven.
Eenmalige bijdragen voor o.a. 800 jaar Westkapelle en Domburg, Jazz by the sea e.a. 30.000 30.000 Budget is uitgegeven.
Uitvoering van de boom veiligheidscontrole 16.800 16.800 Budget is uitgegeven.
Herijking cultuurhistorisch waardevolle panden 25.000 0 Bij de slotwijziging is dit budget doorgeschoven naar 2024.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Omschrijving investering Investerings bedrag Realisatie Toelichting
Speelruimte, pumptrackbaan Koudekerke 125.000 42 Gesprekken over mogelijke locaties lopen nog.
Verplaatsing skatebaan Aagtekerke 60.000 0 Realisatie vindt naar verwachting plaats voor de zomer van 2024.
Vervangen vloerbekleding Schuttershof 20.000 5.236 De vervanging is in uitvoering.
Toegankelijkheid Stadhuis Veere voor mindervaliden 250.000 0 De voorbereidingen zijn gestart. Naar verwachting is de investering in 2025 gereed.